24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Контрольна робота №2 з української мови (профіль -українська філологія) 11 клас

Про матеріал
ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. З історії риторики й ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Тести.
Перегляд файлу

Урок № 26

Тема.  ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. З історії риторики й ораторського мистецтва. Основи ораторського мистецтва. Тести.

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень

учнів із розділу; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Обладнання: тести.

ХІД УРОКУ

 І. Організаційний момент

 ІІ. Ознайомлення з темою та метою уроку

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання роботи.

І\/.  Виконання тестових завдань закритої і відкритої форми

Варіант. 1

Початковий рівень (правильна відповідь – 0,5б).

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1.  Покровительками риторики в Греції є...

А Пейто;                                   Б дві Ериди;   В Пейто й дві Ериди;                                 Г Мельпомена.

 1.  Давньоримська риторика в першу чергу...

А служила богам, тому шукала краси й пишності;

Б мала пряме життєве значення й характеризувалася прак­тичною спрямованістю;

В шукала гармонії між красою й прагматикою;

Г була лише представлена судовими промовами.

 1.  Гомілетика — це...

А церковна риторика;                                   Б різновид ювілейної промови;

В судова риторика;                                        Г вид проповідей.

 1.  Антонімічним до терміна гіпербола є термін...

А метафора;                     Б епіфора;                 В літота;            Г хіязм.

 1.  Риторичним запитанням є...

А Як тебе звуть, юначе?                                    Б Хочеш придбати цю книгу?

В Чи це можливо?                                              Г Ти знаєш, що ти — людина?

 1.  Ритуальна промова належить до...

А судового красномовства;                                 Б ділового красномовства;

В духовного красномовства;                              Г соціально-побутового красномовства.

 1.  До риторів Давньої Греції не належить...

А Аристотель;                                        Б Платон;    В Цицерон                                              Г Демосфен.

 1.  Серед названого не є жанром академічного красномовства... А наукова доповідь;

Б епідейктична промова;          В виступ на семінарському занятті;             Г лекція.

 1. Оберіть реквізити заяви.

А адресат, адресант, назва документа, текст, додаток, дата написання, підпис адресанта;

Б назва документа, прізвище, ім’я та ім’я по батькові, ста­тус, посада, рік народження, текст, дата укладання, підпис;

В назва документа, прізвище, ім’я, ім’я по батькові, дата народження, місце народження, відомості про навчання, трудову діяльність, нагороди, відомості про склад сім’ї;

Г назва підприємства, назва документа, номер, дата, місце видачі, посада, прізвище, ім’я, ім’я по батькові, підписи службових осіб.

Середній рівень (правильна відповідь – 1,5б)

► Завдання 10-11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати від­повідник, позначений буквою. Кожна цифра може викорис­товуватися лише один раз.

10. Визначте вид красномовства, до якого належать наведені тек­сти.

 1. У нинішній Україні діє більш як 100 політичних партій. Можна сумніватися, що це справжнє обличчя демократії. Скоріше подібна дифузність свідчить про невпевненість перших кроків суспільства до свого політичного самови­значення.
 2.  Політиків нині — як собак! І всі гризуться за владу. Скільки партій, питаєте? А біс його знає! І знати не хочу.
 3.  Сьогодні багато хто говорить від імені народу України. Лже­пророків та вовків в овечій шкурі — більш ніж достатньо. Але, люди, розкрийте очі! Тільки одна партія серед чис­ленних політичних пройдисвітів справді захищає інтереси трудящих! Саме про неї і буде мова.
 4.  У молитві Єфрема Сиріна перераховано чотири головні недуги та чотири чесноти, дуже важливі в духовному житті людини. Доброчесність — без роздвоєності, без спотворення, без викривлення, тобто така, якою її створив Бог. Якщо це шлюб, то він має бути святим. Наступною важливою чеснотою є смирення, яке зовсім не принижує людського достоїнства. Смирення — це насамперед перемога правди в нас самих (Філарет).

А академічне красномовство;                                   Б політичне красномовство;

В суспільно-побутове красномовство;                    Г духовне красномовство.

11. Установіть відповідність між тропами та риторичними фігу­рами.

1.  Важким холодним сном за хатою спала земля (М. Коцю­бинський).

2.  Сонно пахло весло (І. Драч).              3.  Непомітно проминали секунди, хвилини, години.

4.  Бабуся малесенька, ледь од землі видно (Марко Вовчок).

А персоніфікація;              Б градація;                В метафора;                Г літота.

Достатній рівень (правильна відповідь – 0,75б).

12. Назвіть відомих  ораторів Давньої Греції і Давнього Риму.

13. Розкажіть про Києво-Могилянську академію.

 Високий рівень (правильна відповідь – 3б)

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

 Складіть і запишіть ювілейну промову.

Варіант 2

Початковий рівень (правильна відповідь – 0,5б).

► Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Риторика — це...

А наука про культуру спілкування та культуру мовлення;

Б наука про правильну артикуляцію звуків мовлення;

В наука і мистецтво переконувати співрозмовників;

Г наука про правильне застосування міміки та жестів.

 1.  Дебати — це...

А представлення своїх ідей, поглядів на противагу іншій сто­роні;

Б відкрита конфронтація, жорстка боротьба ідей із метою утвердження власної точки зору;

В заздалегідь підготована публічна суперечка з наукової чи суспільної теми;

Г обговорення певної проблеми з метою досягнення істини.

 1. До риторів Давнього Риму не належить...

А Демосфен;           Б Цицерон;           В Квінтіліан;                Г Катон.

 1.  До переконувальних промов не належить...

А агітаційна;              Б надихаюча;       В оголошення;         Г власне переконувальна.

 1.  Письмове прохання, оформлене за певним зразком, що пода­ється на ім’я офіційної особи, це — ...

А характеристика;          Б заява;             В автобіографія;             Г довіреність.

 1.  Серед названого оберіть жанри гомілетики.

А промова прокурора, захисна промова, виступи свідків;

Б тост, ювілейна промова, розважальна промова;

В лекція, виступ на конференції, бесіда;

Г молитва, церковна проповідь, промова на соборі.

 1. Визначними представниками риторики доби Київської Русі є...

А Феофан Прокопович, Іван Вишенський, Григорій Сково­рода;

Б Феофан Прокопович, Гай Веррес, Іоаникій Галятовський;

В Памво Беринда, Іов Борецький, Іван Карпенко-Карий;

Г Аристотель, Платон, Цицерон.

 1.  Риторичне питання наявне в реченні...

А Де ти навчаєшся?                                               Б Чи ти вже прочитав цю книжку?

В Чи має це рівняння має розв’язок?                     Г Хто там співає тужливі пісні?

 1. Гіпербола — це...

А мовний зворот, який уживають замість звичайної назви пев­ного об’єкта й полягає в різних формах опису його істот­них і характерних ознак;

Б різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явища або дії задля особливого увиразнення художнього зображення чи виявлення емоційно-естетичного ставлення до нього;

В троп, у якому міститься художнє применшування вели­чини, сили, значення зображуваного предмета чи явища;

Г різновид тропа, у якому переноситься значення слів із пев­них явищ та предметів на інші за суміжністю.

Середній рівень (правильна відповідь – 1,5б)

► Завдання 10-11 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати від­повідник, позначений буквою. Кожна цифра може викорис­товуватися лише один раз.

 1.  Визначте вид красномовства, до якого належать наведені тексти.
 1. В економіці Урарту з найдавніших часів дуже велику роль відігравало скотарство. Прослідкуємо, як зростала ця роль протягом усього періоду існування урартійської держави.
 2.  Немає людини праведної на землі, щоб робила б добро й не грішила, тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе, знає бо серце твоє, що багато разів також ти лихосло­вив на інших.
 3. Не прагнучи обілити звинувачену, звернемо увагу присут­ніх на обставини, що можуть певною мірою пом’якшити її вину. Перш за все, численні свідки твердять, що вона має неврівноважений характер і схильна до демонстратив­них афектів.
 4. Нехай він задушиться моїми грішми, той лобуряка! Щоб його гаряча кров спила!

А духовне красномовство;                                               Б судове красномовство;

В академічне красномовство;                                         Г суспільно-побутове.

 1.  Установіть відповідність між тропами та риторичними фігу­рами.

1 Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш, Збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море (Т. Шевченко).

 2. Ви ж знаєте порядок. Планувати роботу треба на день, тиж­день, місяць, рік.

 3. Сузір’я яблук світяться крізь листя (Л. Костенко).

4.  У цій же річні чаплі по коліно (Л. Костенко).

А градація;                  Б персоніфікація;   В метафора;                                                     Г літота.

Достатній рівень (правильна відповідь – 0,75б).

12. Назвіть види  й жанри ораторського мистецтва. Розкажіть про один з них.

13. Що вам відомо про Ф.Прокоповича?

 Високий рівень (правильна відповідь – 3б)

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

 Складіть і запишіть ювілейну промову.

\/. Підсумок уроку. Рефлексія

\/І.  Домашнє завдання

► Напишіть твір-розповідь за темою: «Мій останній візит до театру».

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ПВ

Г

В

 

В

 

Г

 

Е

 

а

б

 

Б

1-В

2-Б

3-Г

5-А

2-В

3-Г

4-Б

5-А

1-Г

2-В

3-А

4-Б

Б,В,Г,Д,Ж,Е,А,Є

 

Б

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

4

2

4

Відповіді:вваріант 3

 


 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рудика Віта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Любчик Наталія
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
17524
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку