10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота для учнів 8 класу по темі "Природні комплекси України"

Про матеріал

Контрольна робота з географії для учнів 8 класу по темі Природно-територіальні комплекси України".Розроблена на 4 варіанти, включає завдання 4 рівнів: тести, продовжіть речення,завдання на встановлення відповідності та послідовності і питання описового характеру.

Перегляд файлу

                                ВАРІАНТ   І

                                 РІВЕНЬ І

Тести

1.Антропогенним  компонентом  ландшафту є:

А/гірські породи   Б/грунти  В/водосховища   Г/ рослинність

2.Для якої природної зони характерна  середня температура повітря  від +21 ( на пн.) до +23(на пд.):

а/мішаних лісів   б/широколистих лісів  в/лісостепу  г/степу

3.Найменшим  і найпростішим ПТК є:

а/ландшафти  б/ місцевості  в/ фації  г/урочища

4.Укажіть  правильне твердження щодо фізико-географічних зон України.

а/зміна фізико-географічних зон відбувається із заходу на схід

б/утворення фізико-географічних зон пов’язано з великими літосферними плитами

в/при виділенні фізико-географічних  зон ураховується співвідношення тепла  й вологи

г/зволоження  на одній широті   в межах фізико-географічної зони однакове.

5.Укажіть назву ПТК України  за описом «Займає  схил  Воронезького кристалічного масиву , розташовується  в басейні річки  Десни , поширені карстові форми  рельєфу, територія  порізана балками  та ярами . середні температури  січня -7..-8 С,  липня +19 С»

а/Київське Полісся  б/Житомирське Полісся  в/Новгород-Сіверське Полісся  г/Мале Полісся

6.Межа  Лісостепу  і Степу  приблизно через міста:

а/Котовськ-Кіровоград –Кременчук-Чугуїв б/Вінниця-Кіровоград-Дніпропетровськ-Чугуїв

в/Котовськ-Кривий Ріг-Запоріжжя-Донецьк  г/Львів-Хмельницький –Красноград-Чугуїв

                                                           РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Підзона степу . в якій розташована Дніпропетровська область_____________________

2.Блюдцеподібні зниження рельєфу карстового походження  у Степу називають_________

3.В якій природній зоні розташовані  Чернігівська , Київська , Житомирська області_____

4.Частина зони  , яка відрізняється за умовами зволоження  -це ______________________

5.Зміна природних комплексів від  екватора до полюсів називають____________________

6.Найбільше природне багатство  зони мішаних лісів_______________________________

 

                                                         РІВЕНЬ ІІІ

1.Встановіть  відповідність  між  ландшафтами  та їх  класифікаційними одиницями

1.рівнинні                        А/клас

2.південностепові           Б/підклас

3.низовинні                     В/тип

4.степові                          Г/підтип

                                         Д/вид

2.Перелічіть  послідовно ПТК починаючи  від найпростішого :

а/ місцевість  б/фація     в/урочище      г/ландшафт

 

3. ІІІ.Чи вірите  ви? (Відповісти  так  або ні)

1. Чи вірите  ви, що мішано лісові ландшафти переважають на півдні?

2.Чи вірите  ви, що  найбільший природний комплекс природна зона?

3.Чи вірите  ви, що  Карпати  є частиною Альпійсько-Гімалайської країни?

4.Чи вірите  ви, що  найбільшу площу займають степові ландшафти?

5.Чи вірите  ви, що  найбільша одиниця класифікації ландшафтів є тип?

 

 

 

 

 

                     РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть  твір –мініатюру  «Мої  враження  від перебування  у  зоні   степу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Порівняйте   природні  умови  лісостепу  і зони  мішаних лісів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ВАРІАНТ   ІІ

                                                          РІВЕНЬ І

Тести

1.Чорноземи типові під лучними  степами характерні  для типу  природних ландшафтів :

а/мішано-лісового   б/степового  в/лісостепового  г/заплавного

2. До азональних  ПТК належать

а/географічні пояси   б/природні зони   в/природні підзони  г/фізико-географічні області

3.Укажіть правильне твердження щодо фізико-географічних провінцій.

а/провінція – це частина зони(підзони)  у рівнинній або гірській країні  б/ виділення провінцій  в межах зони відбувається без урахування особливостей клімату  в/виділення  провінцій в межах зони відбувається  без урахування особливостей  рельєфу  г/ при виділенні провінцій враховується тип антропогенних ландшафтів

4.Укажіть форму рельєфу ,  у  межах якої розташована найвища точка степової зони України:

а/Приазовська височина  б/Донецька височина  в/Подільська височина  г/Придніпровська низовина

5.Укажіть помилкову характеристику  Західноукраїнської  лісостепової провінції

а/Іноді її визначають  як підзону широколистих лісів  б/ у минулому  великі площі займали  широколисто-лісові ландшафти  в/ найбільш континентальний клімат  в межах зони

г/найбільш підвищена провінція  зони

6.Майже усі  річки зони  мішаних лісів є притоками:

а/Припяті  та Південного  Бугу Б/Припяті  та Дністра    В/Дністра  та Західного Бугу

Г/Припяті та Дніпра

                                                   РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.В якій природній зоні розташовані Черкаська, Вінницька, Кіровоградська області______

2.В якій  природній зоні розташований  Швацький національний парк?_________________

3.В  якій зоні знаходяться поди, коси, гриви?_______________________________________

4.Частина фізико-географічної провінції приурочена до різних тектонічних структур

називається_________________________________________________________

5.Закономірні поєднання гірських порід, повітря, води, рослинного  і тваринного світу  і перебувають  у складній взаємодії це___________________________________________

6.Які типи ландшафтів виділяють ______________________________________________

 

                                                           РІВЕНЬ ІІІ

1.Установіть відповідність між змістом  поняття та його  визначенням

1.У перекладі з німецької мови означає «краєвид»                        А. Балка

2.Улоговина  ерозійного  походження  із задернованими             Б заплава

   схилами , що завершила свій розвиток.

3.Тип ландшафту з трав’янистою рослинністю                               ВЛандшафт

4.Ліси на схилах  і вершинах   балок   у лісостеп ах  і степах         Г Луки

                                                                                                               Д.Байрак

2.Назвіть  послідовно азональні одиниці фізико-географічного районування  України, починаючи від найбільшої:

а/фізико-географічний район    б/фізико-географічний край  в/фізико-географічна країна

г/фізико-географчна  область

ІІІ.Чи вірите  ви? (Відповісти  так  або ні)

1.Чи вірите ви, що природна  зона – це частина природної країни?

2.Чи вірите  вищо  в рельєфі Полісся трапляються льодовикові форми?

3.Чи вірите ви що максимальна абсолютна висота Полісся 316 м?

4.Чи вірите  ви , що  найбільші річки Полісся – Горинь, Уж?

5.Чи вірите ви , що зона мішаних лісів займає найбільшу площе серед природних зон України?

 

                                                                 РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть  твір –мініатюру  «Мої  враження  від перебування  у  зоні   мішаних лісів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Порівняйте   природні умови  зони лісостепів  і степів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ВАРІАНТ   ІІІ

 

РІВЕНЬ І

Тести

1.Південна межа  якої природної зони на значній протяжності зумовлена зміною рельєфу  і складу  гірських порід :

а/мішано-лісової  б/ степової  в/ лісостепової   г/широколисто-лісової

2.Головний критерій  виділення  фізико-географічних  областей:

а/особливості геологічної будови   й рельєфу  б/ особливості  циркуляції атмосфери

в/вплив  радіаційного чинника                          г/вплив  діяльності людини

3.Укажіть  фізико-географічну одиницю, яка виділяється  у зв’язку  зі зміною зволоження

а/ зона  б/ область  в/ країна  г/ підзона

4.Укажіть  правильне твердження щодо ландшафтів України

а/мало змінені ландшафти займають 50% території України  б/прикладом антропогенного ландшафту є терикони, кар’єри, греблі  в/палеоландшафти  сформувалися  в палеозої

г/в Україні переважають гірські ландшафти

5.Укажіть помилкову характеристику  Донецької  північно степової провінції

а/гірські породи  зім’яті  у складки   б/ значні території заболочені  в/ висока  континентальність  клімату  г/ поєднуються риси лісостепових  і степових ландшафтів

6.Залишки давніх рифів –Товтри-знаходяться на території:

а/Середньо руської провінції                     б/Західноукраїнської  провінції

в/Лівобережно-Дніпровської провінції     г/Дністровсько-Дніпрповської

                                                         РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Сухі яри і балки, порослі деревами або чагарниками називають__________________

2.Найпоширеніші  грунти південної підзони  це_________________________________

3.Частина природної   країни , природні умови  якої залежать  від широти місцевості

називається_____________________________________________________________

4.Зміна  природних  умов  від  підніжжя до вершини  називається_____________________

5.Гора  Камула є  найвищою  точкою  природної зони_______________________________

6.В якій природній зоні  розташовані Донецька, Луганська , Запорізька області__________

 

                                                     РІВЕНЬ ІІІ

Установіть  відповідність  між назвами провінцій лісостепової  зони   і формами рельєфу, які вони займають

1.Західноукраїнська                        А.Волинська  і західна частина  Подільської височини

2.Дністровсько-Дніпровська          Б.Поліська  і північна частина Придніпровської  

                                                            Низовини

3.Лівобережно-Дніпровська          В.Придніпровська низовина

4.Середьоросійська                         Г.Придніпровська  і східна частина Подільської 

                                                              Височини

                                                          Д Схили Середньоросійської височини

2.Розташуйте одиниці  районування   у послідовності  від найвищого рангу до нижчого

а/Провінція   б/Область   в/Підзона                    г/Зона

ІІІ.Чи вірите  ви? (Відповісти  так  або ні)

1.Чи вірите  ви, що  на півночі  переважають хвойно-широколисті ландшафти?

2.Чи вірите  ви, що  завтектонічним  чинником  виділяють фізико-географічні країни?

3.Чи вірите  ви, що   під  широколистими лісами сформувалися  сірі-лісові грунти?

4. Чи вірите  ви, що  зона степів складена піщаними  і водно-льодовиковими породами?

5. Чи вірите  ви, що  в  лісостеповій зоні виділяють Дністрово-Дніпровську провінцію?

 

 

 

                                                                       РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть  твір –мініатюру  «Мої  враження  від перебування  у  зоні   лісостепу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Порівняйте природні  умови  зони  мішаних  лісів  і степів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ВАРІАНТ   ІY

РІВЕНЬ І

Тести

  1. У мішано лісовій  підзоні  України  найбільш поширеними грунтами є:

а/сірі лісові    б/ бурі лісові  в/ підзолисті  г/дерново-підзолисті

2.Виберіть критерії , за якими виділяють типи ландшафтів:

а/однорідність грунтово-рослинного покриву  б/наявність великих тектонічних структур

в/визначене співвідношення  тепла  і вологи    г/наявність  дрібних форм  рельєфу

3.Укажіть азональну одиницю  найвищого рангу

а/зона   б/ країна  в/ область  г/провінція

4.Укажіть правильне твердження  щодо ландшафтів.

а/ ландшафти  не змінюються з часом;  б/характерною рисою  ландшафту  є його однорідність  в/ усі ландшафти  займають однакову за площею  територію г/на формування ландшафту впливають тільки антропогенні чинники

5.Карстові озера на території Полісся розташовані

а/у Житомирському  Поліссі  б/у Волинському Поліссі   в/в Чернігівському  Поліссі

г/Новгород-Сіверському Поліссі

6.Найбільш  континентальний  клімат   характерний для:

а/Дністровсько-Дніпровської  провінції  б/Лівобережно-Дніпровської  провінції

в/Середньо руської провінції                     г/Західноукраїнської провінції

 

РІВЕНЬ ІІ

Продовжіть речення

1.Ландшафти  . які займають  95% території України  це _________________________

2.Найбільшою  серед  класифікаційних одиниць  є_______________________________

3.Полтавська, Черкаська Вінницька  область розташовані  у межах зони_______________

4.ПТк , які зазнали  змін  під впливом господарської  діяльності називають_____________

5.Для  якої природної  зони характерні ози, ками, зандрові рівнини____________________

6.Найстарший заповідник на території України розташований  в межах  зони____________

 

                                                              РІВЕНЬ ІІІ

Установіть відповідність  між природними зонами України  та їх особливостями

1.степу                               А У межах території зони розміщена всією територією

                                               Полтавська  рівнина

2.Лісостепе                       Б.У західній частині зони,  у місцях виходів кристалічних порід ,  

                                              річки мають швидку течію, долини  їх вузькі , скелясті   й               

                                              глибокі

3.мішаних лісів                  В. район  інтенсивного сільськогосподарського виробництва

4.Широколистих лісів       Г.У поширенні  рослинних угрупувань  чітко виражена  висотна 

                                                 Поясність

                                             Д.Середні температури  січня від – 4на заході  до -8 на сході, а 

                                                  липня – відповідно  +17 до +19

2.Розташуйте заповідники з  півдня  на північ

а/Медобори     б/Асканія –Нова  в/ Поліський  г/Камяні могили

 

ІІІ.Чи вірите  ви? (Відповісти  так  або ні)

1.Чи  вірите  ви,  що рельєф зони мішаних лісів  переважно височинний?

2.Чи вірите ви, що   в зоні мішаних лісів переважають південні вітри?

3.Чи вірите  ви, що Полісся – найбільший в Україні природний нагромаджувач  прісної води?

4.Чи вірите ви, що  більша частина  районів Чернігівської області  знаходиться  в межах  зони мішаних лісів?

5.Чи вірите  ви, що зона мішаних лісів простягається  на 750 км  з півночі на південь?

                                                                       РІВЕНЬ ІY

1,Напишіть  твір –мініатюру  «Мої  враження  від перебування  у  зоні   мішаних лісів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Порівняйте природні умови  степу   і лісостепу

 

 

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
6060
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку