Контрольна робота "Хімічні реакції"

Про матеріал
Контрольна робота з хімії для учнів 9 класу. В даній контрольній роботі запропоновано 6 варіантів. Завдання охоплюють теоретичний матеріал, розв'язування вправ та задач.
Перегляд файлу

Підготовка до контрольної роботи 9 клас

1.Теоретичні питання:

Швидкість хімічної реакції

Класифікації хімічних реакцій за різними ознаками

Всі теоретичні питання повинні супроводжуватися прикладами

2.   Установіть відповідність між рівнянням реакції та ії типом:

А. 2Са + О2 = 2СаО  ;                         1. обміну;

Б. Fe + 2HСl = FeCl2 + H2;                 2. сполучення;

В. HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O;    3. розкладу;

Г. 2HgO = 2Hg + O2;                              4. заміщення.

3. Вкажіть, які реакції із даних є екзотермічними:

1) S + O2 =SO2 +293 кДж;                                                       

2) Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O ─ 89,6 кДж;

3) 2Н2 + О2 = 2Н2О; ∆Н = ─ 286 кДж;

4) С + Н2О = СО + Н2; ; ∆Н = +131,4 кДж.

4. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:   AlAl2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2(SO4)3

5. Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.


Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + H2O + N2

Al + HCl  AlCl3 + H2
FeCl3 + H2S  FeCl2 + HCl + S
Fe + HCl  FeCl2 + H2
HI + H2SO4  I2 + H2S + H2O
HgO  Hg + O2
K + H2SO4  K2SO4 + H2S + H2O

H2S + SO2  S + H2O;
KClO3  KCl + O2;

Р + КСlOзР205 + KCl;   

 S + КСlO3 → KCl + S02

CaH 2 + H 2 O = Ca (OH) 2 + H 2 
Cr (NO 3) 3 = Cr 2 O 3 + NO 2 + O 2 
Na 2 SO 3 = Na 2 S + Na 2 SO 4 
Br 2 + SO 2 + H 2 O = HBr + H 2 SO 4 
H 2 S + H 2 SO 3 = S + H 2 O 
Mg + HNO 3 = Mg (NO 3) 2 + N 2 + H 2 O 
Zn + H 2 SO 4 = H 2 S + ZnSO 4 + H 2 O 


6. При взаємодії   9,18 л (н.у.) хлору з надлишком водню виділилось 75 кДж теплоти. Напишіть термохімічне рівняння реакції.

 

 

 

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  1 ВАРІАНТ     1. Дайте класифікацію хімічним реакціям за зміною числа реагентів і продуктів реакції. Наведіть приклади.

 1. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                              1.   CuSO4 + 2NaOHCu(OH)2 + Na2SO4                  А. Розклад

                              2.     2Ca + O2→2CaO                                                   Б. Сполучення

                              3.     2KClO3→2KCl + 3O2                                            В. Заміщення

                              4.     CuSO4 + Fe→FeSO4 + Cu                                     Г. Обмін

  3. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

                               а) CH4 +2O2CO2 + H2O;   ΔH=-891 кДж

                               б) CaCO3CaO + CO2;   ΔH=+178 кДж

                               в) MnO2 + 2CMn + 2CO;   ΔH=+293 кДж

                               г) S + FeFeS;   ΔH=-95,3 кДж

 1. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:                                MgMgOMgSO4MgCO3MgO
 2. Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.    Cr (NO 3) 3 = Cr 2 O 3 + NO 2 + O 2
 3. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між натрій гідроксидом та ортофосфатною кислотою.
 4. При взаємодії алюмінію масою 18 г з киснем виділилось 547 кДж теплоти. Розрахуйте тепловий ефект хімічної реакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  2 ВАРІАНТ

 1. Дайте класифікацію хімічним реакціям за зміною ступеня окиснення. Наведіть приклади.
 2. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                             1.   CuSO4 + 2NaOHCu(OH)2 + Na2SO4                 А. Розклад

                             2.    CuSO4 +FeFeSO4 +Cu                                      Б. Сполучення

                             3.    Cu(OH)2CO3=CuO+CO2+H2O                              В. Заміщення

                             4.     2Ca + O2→2CaO                                                  Г. Обміну

     3. Вкажіть, які реакції із даних є екзотермічними:

                             а) 2KNO3→2KNO2 + 3O2;   ΔH=+255 кДж

                             б) 2Mg + CO2→2MgO + O2;   ΔH=-829 кДж

                             в) 4P + 5O2→2P2O5;   ΔH=-3010 кДж

                             г) C2H4 + H2C2H6;   ΔH=-137,8 кДж

 1. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:   ZnZnSO4ZnCl2Zn(OH)2ZnO
 2. Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.                Р + КСlOз → Р2О5 + KCl
 3. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між барій нітратом та калій сульфатом
 4. Дано термохімічне рівняння реакції горіння карбон(ІІ) оксиду: 2СО (г) + О2 (г) = 2СО2 (г),        Н = - 566 кДж. Обчисліть кількість теплоти, що виділиться при спалюванні 4 моль карбон (ІІ) оксиду.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  3 ВАРІАНТ

 1. Від яких факторів залежить швидкість хімічних реакцій? Наведіть приклади.
 2. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                                  1.     Fe2O3 + 3H2→2Fe + 3H2O                                 А. Розклад

                                  2.     FeSO4 + 2KOHK2SO4 + Fe(OH)2                             Б. Сполучення

                                  3.     2Fe(OH)3Fe2O3 + 3H2O                                   В. Заміщення

                                  4.     2Mg + O2→2MgO                                               Г. Обміну

 1. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

                     а) 2KNO3→2KNO2 + 3O2;   ΔH=+255 кДж

                                  б) 2Mg + CO2→2MgO + O2;   ΔH=-829 кДж

                                  в) 4P + 5O2→2P2O5;   ΔH=-3010 кДж

                                  г) C2H4 + H2C2H6;   ΔH=-137,8 кДж

 1. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:                     K --- K2O --- KOH --- KCl --- AgCl
 2. Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.    S + КСlO3 KCl + SО2
 3. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між арґентум нітратом та хлоридною кислотою
 4.  При взаємодії   9,18 л (н.у.) хлору з надлишком водню виділилось 75 кДж теплоти. Напишіть термохімічне рівняння реакції.
  ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  4 ВАРІАНТ     1. Дайте класифікацію хімічним реакціям за зміною числа реагентів і продуктів реакції. Наведіть приклади.
 1. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                              1.   CuSO4 + 2NaOHCu(OH)2 + Na2SO4                  А. Розкладу

                              2.     2Ca + O2→2CaO                                                   Б. Заміщення

                              3.     2KClO3→2KCl + 3O2                                            В. Обміну

                              4.     CuSO4 + FeFeSO4 + Cu                                     Г.Сполучення 

  3. Укажіть рівняння екзотермічних реакцій:

                               а) CH4 +2O2CO2 + H2O;   ΔH=-891 кДж

                               б) CaCO3CaO + CO2;   ΔH=+178 кДж

                               в) MnO2 + 2CMn + 2CO;   ΔH=+293 кДж

                               г) S + FeFeS;   ΔH=-95,3 кДж

 1. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:               Cu—> CuO—> CuCl2—> Cu(OH)2—> CuO                              
 2. Закінчить окисно–відновну реакцію, вказати окисник та відновник.

 Mg + HNO 3 = Mg (NO3) 2 + N 2 + H 2 O 

 1. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між калій гідроксидом та сульфатною кислотою.
 2. При взаємодії алюмінію масою 18 г з киснем виділилось 547 кДж теплоти. Розрахуйте тепловий ефект хімічної реакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  5 ВАРІАНТ    1. Дайте класифікацію хімічним реакціям за зміною ступеня окиснення. Наведіть приклади.

 1. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                             1.   CuSO4 +FeFeSO4 +Cu                                                      А. Розклад

                             2.    CuSO4 + 2NaOHCu(OH)2 + Na2SO4                               Б. Сполучення

                             3.    Cu(OH)2CO3=CuO+CO2+H2O                                            В. Заміщення

                             4.     2Ca + O2→2CaO                                                                Г. Обміну

     3. Вкажіть, які реакції із даних є ендотермічними:

                             а) 2KNO3→2KNO2 + 3O2;   ΔH=+255 кДж

                             б) 2Mg + CO2→2MgO + O2;   ΔH=-829 кДж

                             в) 4P + 5O2→2P2O5;   ΔH=-3010 кДж

                             г) C2H4 + H2C2H6;   ΔH=-137,8 кДж

4 Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:                         К → К2O → КОН → K2SO4    

 1.  Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.      Na 2 SO 3 = Na 2 S + Na 2 SO 4          
 2. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між натрій карбонатом і хлоридною кислотою
 3. Дано термохімічне рівняння реакції горіння карбон(ІІ) оксиду: 2СО (г) + О2 (г) = 2СО2 (г),       ∆ Н = - 566 кДж. Обчисліть кількість теплоти, що виділиться при спалюванні 4 моль карбон (ІІ) оксиду.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХІМІЧНІ РІВНЯННЯ  6 ВАРІАНТ     1 Від яких факторів залежить швидкість хімічних реакцій? Наведіть приклади.

 1. Встановіть відповідність поданих реакцій їх типу:

                                  1      2Mg + O2→2MgO                                              А. Розклад

                                  2.     FeSO4 + 2KOHK2SO4 + Fe(OH)2                             Б. Сполучення

                                  3.     2Fe(OH)3Fe2O3 + 3H2O                                   В. Заміщення

                                  4.      Fe2O3 + 3H2→2Fe + 3H2O                                 Г. Обміну

 1. Укажіть рівняння екзотермічних реакцій:

                     а) 2KNO3→2KNO2 + 3O2;   ΔH=+255 кДж

                                  б) 2Mg + CO2→2MgO + O2;   ΔH=-829 кДж

                                  в) 4P + 5O2→2P2O5;   ΔH=-3010 кДж

                                  г) C2H4 + H2C2H6;   ΔH=-137,8 кДж

 1. Напишіть рівняння і назвіть тип реакцій, за допомогою яких можна  здійснити перетворення:                     P —> P2O5—> H3PO4 —> Ca3(PO4)2    
 2. Закінчить окисно – відновну реакцію, вказати окисник та відновник.  Zn + HNO3  Zn(NO3)2 + H2O + N2
 3. Напишіть молекулярну та йонні форми рівняння взаємодії між арґентум нітратом та бромідною кислотою
 4.  При взаємодії   9,18 л (н.у.) хлору з надлишком водню виділилось 75 кДж теплоти. Напишіть термохімічне рівняння реакції.

 

 

 

 

 

docx
Додано
18 серпня 2019
Переглядів
1856
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку