Контрольна робота “Нітрогеновмісні органічні сполуки"

Про матеріал
Контрольна робота “Нітрогеновмісні органічні сполуки”містить завдання чотирьох рівнів складності.В робота є тестові завдання з однією відповіддю,завдання на відповідність та послідовність,а також завдання відкритого типу.
Перегляд файлу

Контрольна робота

Варіант 1.

Початковий рівень 3 бали (кожне завдання по 0,5 бала)

 1. Позначте продукти згоряння амінів

А СО2, Н2О        Б СО2, Н2О, NH3        В СО2, Н2О, N2        Г СО2, Н2О, N

2. Виберіть сполуку, з якої синтезують анілін

А  нітробензен        Б  нітрогліцерол        В  фенол        Г  етанол

3. Позначте форму існування амінокислот у нейтральному середовищі

А  катіон        Б  аніон        В  молекула        Г  біполярний йон

4. Укажіть, за допомогою якої реакції можна довести наявність пептидного зв’язку в молекулі білка

А  ксантопротеїнова        Б  гідроліз

В  біуретова          Г  реакція «срібного дзеркала»

5. Формула ароматичного аміну

А  CH3–NH2                     Б  СН3–CH2–CH2–NH2

В  CH3–NH –СН3           Г  C6H5 –NH2

6. Визначте формулу первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5

А  бутиламін           Б  метиламін

В пропіламін          Г  етиламін

 

Середній рівень 3 бали (кожне завдання по 1 балу)

7. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від ацетилену до аніліну

А   С6H52         Б   С6H6            В   С2H2              Г   С6H52

 

 

 

 

8. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням

Хімічна формула

1  H2N(CH2)5COOH

2  C17H35COONa

3  NaF

4  KCl

Застосування

А  Профілактика карієсу

Б  Регуляція водно-сольового обміну

В  Виготовлення мила

Г  Профілактика інфікування ВІЛ

Д  Виготовлення капронового волокна

9. Розташуйте назви речовин у порядку зростання їхніх молярних мас

А  гліцин                   Б  метанова кислота

В  метаналь             Г  етанова кислота

Достатній рівень 3 бала (кожне завдання 1 бал)

10. У трьох пробірках без етикеток містяться наступні речовини: оцтова кислота, білок, глюкоза. Складіть план розпізнавання цих речовин.

11.  Скласти рівняння реакцій:

a) СН3NH2+ O2

б) С2Н5NH2+ HCl

в) NH2 – СH2COOH + КОН →

12. Амін, густина якого за воднем дорівнює 22,5, містить 53,5% Карбону і 15,5% Гідрогену. Визначивши формулу, обчисліть суму атомів в молекулі.

Високий рівень 3 бали(кожне завдання 1 бал)
13.Складіть рівняння,що проходять за схемою,дайте назву речовині X.

 Пропан → пропен→  пропаналь – пропанова кислота→X

 →3-амінопропанова кислота

14. .Обчисліть, яку масу аніліну можна отримати з 150 г нітробензену, що містить 4% домішок?

15.  Для повного гідролізу дипептиду масою 24 г використали 2,7 г води. Установіть формулу дипептиду, якщо утворилась тільки одна насичена моноамінокислота.

 

 

Варіант 2

Початковий рівень 3 бали (кожне завдання по 0,5 бала)

  1. Взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення

А  синє          Б  зелене            В  жовте            Г  фіолетове

2. Укажіть назву органічної речовини, що проявляє амфотерні властивості

А   бутанол                  Б  бутанова кислота

В  бутен                        Г   амінобутанова кислота

3.  Укажіть речовини, що здатні реагувати з аніліном

1) калій хлорид

2) аргентум(І) нітрат

3) бром

4) азот

5) нітратна кислота

6) натрій гідроксид

Варіанти відповіді:

А  1 і 5           Б  3 і 5              В  5 і 6            Г  2 і 4

4.Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.

А  тринітрат целюлози             Б  нітрометан

В  тринітрат гліцеролу             Г  амінооцтова кислота

5.  Укажіть продукти повного гідролізу білків

А  аміни        Б  амінокислоти        В  азот        Г  азот і метан

6. Укажіть речовину, яка спричиняє хімічний опік шкіри

А  гліцерол        Б  гліцин        В  кальцій оксид        Г  калій хлорид

Середній рівень 3 бали (кожне завдання по 1 балу)

7.  Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення хлоропропану на амінопропанову кислоту

А пропаналь           Б пропанова кислота

В пропанол             Г хлоропропанова кислота

 8. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук

Структурна формула

5

Клас органічних сполук

 

А  амінокислота

Б  етер

В  альдегід

Г  естер

Д  амін

 

 9.Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури)

А  білкова глобула                      Б  α-спіраль

В  комплекс субодиниць         Г  поліпептидний ланцюг

 

Достатній рівень 3 бала (кожне завдання 1 бал)

10. У трьох пробірках без етикеток містяться наступні речовини: пропаналь, гліцин, сахароза. Складіть план розпізнавання цих речовин.

11.  Скласти рівняння реакцій:

a) С2Н5NH2+ O2

б) С6Н5NH2+ HCl

в) NH2 – (СH2)5COOH + Са(ОН)2

12. . Один із компонентів ДНК, амінокислота, має наступний склад у масових відсотках:  С – 39,7 %;  N – 46,4 %;  О – 10,6 %; Н – 3,3 %. Складіть найпростішу формулу амінокислоти і укажіть її відносну молекулярну масу.

Високий рівень 3 бали(кожне завдання 1 бал)
13.Складіть рівняння,що проходять за схемою,дайте назву речовині X.

 СН4 → С2Н2 → С6Н6 → Х → C6H5NH2 → C6H2Br3NH2

14.  Визначте масу солі,що утвориться при взаємодії  458 г. амінобутанової кислоти,що містить 18% домішок з розчином  лугу-Натрій гідроксиду.

15.   Масова частка білків у квасолі становить 24%,а середнє значення масової частки Нітрогенув білках дорівнює 17%. Визначте масу Нітрогену,що міститься в 234 г. квасолі.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
12 травня 2020
Переглядів
1874
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку