Контрольна робота "Репродукція і розвиток"

Про матеріал
Контрольна робота складена відповідно до нової програми з предмету "Біологія і екологія" рівень стандарту.
Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Контрольна робота складена відповідно до програми рекомендованої та затвердженої наказом МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р., рівень стандарту, з дисципліни «Біологія і екологія».

У темі 4  «Репродукція і розвиток» розглядається матеріал про механізми забезпечення безперервності існування видів, клітинний цикл, ріст та розвиток клітин; особливості гаметогенезу у людини, репродукції, процесів регенерації організму людини.

Метою контрольної роботи є перевірка і оцінка знань студентів  з теми «Репродукція та розвиток» узагальнювати, систематизувати інформацію, застосовувати набуті знання. 

 Контрольна робота містить 2 варіанти. Один варіант включає 17  завдань.

За кожну правильну відповідь з 1 по 10 завдання студент отримує по 0,5 бали, всього максимальна кількість балів – 5. За кожну правильну відповідь 11-  17 завдання – по 1 балу, всього 7 балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі  завдання контрольної роботи з  - 12 балів.

Оцінка за написання контрольної роботи виставляється згідно з існуючими критеріями оцінювання знань студентів  за 12 – бальною шкалою. В основу критеріїв оцінки виконання завдань покладено вміння продемонструвати глибокі знання  програмного матеріалу, що дає можливість об’єктивно оцінити знання студентів з даної навчальної дисципліни.

 

Контрольна робота розрахована на 35 - 40 хвилин, виконується письмово.

 

Рекомендується для  проведення поточного контролю знань студентів на першому курсі.

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи з біології

Тема «Неорганічні речовини. Органічні речовини».

 

Високий рівень    12 балів – студент виявляє глибокі та міцні знання з біології,     

                                                самостійно оцінює та характеризує різноманітні 

                                                біологічні явища та процеси, виявляє особисту 

                                                позицію щодо них; на  питання дані                                                

                                                повні правильні відповіді.

 

                              11 балів – студент логічно, усвідомлено відтворює

                                                навчальний матеріал у межах програми,

                                                самостійно аналізує і розкриває закономірності

                                                живої природи, оцінює біологічні явища та

                                                закони, виявляє та обгрунтовує причинно –

                                                наслідкові зв’язки; всі завдання розв’язані вірно, є

                                                неточності у відповідях або незначні помилки у

                                                поясненні.

 

                               10 балів – студент дає повні, змістовні відповіді на

                                                запитання, самостійно розкриває суть біологічних

                                                явищ, процесів, аналізує, систематизує,

                                                узагальнює, встановлює причинно – наслідкові

                                                зв’язки, робить логічно побудовані висновки до

                                                роботи висновки до роботи; є незначні помилки у

                                                поясненні.

Достатній рівень 9 балів – студент добре володіє вивченим матеріалом,

                                                застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє

                                                аналізувати і систематизувати інформацію,                   

                                                використовує загальновідомі докази із

                                                самостійною та правильною аргументацією; на

                                                питання дано вірні відповіді.

 

                                8 балів – знання студента є достатніми, він застосовує

                                               вивченим матеріал у стандартних ситуаціях,

                                               встановлює найсуттєвіші зв’язки і залежність між

                                               явищами, фактами, робить висновки, загалом

                                              контролює власну діяльність; відповіді логічні, хоч

                                             і мають неточності; вірно зроблено лише частину                                                      

                                              завдань.                             

                             7 балів – студент правильно відтворює навчальний матеріал,

                                             вміє наводити окремі власні приклади на

                                             підтвердження власних думок, часто контролює

                                             власні навчальні дії; вірно зроблено лише частину

                                             завдань.  

 

Середній рівень  6 балів – студент виявляє знання і розуміння основних

                                             положень навчального матеріалу; відповіді

                                             правильні, але недостатньо осмислені; вміє

                                             застосовувати знання при виконання завдань за

                                             зразком; вірно виконано частину завдань,

                                             допущено багато суттєвих помилок.

                              5 балів – студент відтворює основний навчальний матеріал,

                                             здатний із помилками та неточностями дати 

                                             визначення понять, сформулювати правило; вірно

                                            виконано лише частину завдань, допущено багато 

                                             суттєвих помилок.

                              4 бали – студент із допомогою викладача відтворює

                                             основний навчальний матеріал, може повторити за

                                             зразком певну операцію, дію; основну частину

                                             завдань або не зроблено, або зроблено невірно.

 

Початковий рівень 3 бали – студент відтворює частину навчального матеріалу,

                                             з допомогою викладача виконує елементарні

                                             завдання; основну частину завдань не виконано

                                             або виконано невірно.

                                2 бали - студент відтворює незначну частину навчального

                                            матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт навчання,

                                            лише з допомогою викладача або підручника

                                            наводить елементарні приклади біологічних об’єктів 

                                            і їх ознаки; основну частину завдань не виконано

                                            або виконано невірно. 

                               1 бал – студент з допомогою викладача може розпізнати і

                                            назвати окремі біологічні об’єкти; жодне завдання

                                             контрольної роботи не виконане.

 

 

 

Контрольна робота

Тема «Репродукція та розвиток»

І варіант

Дати відповідь на запитання.

( За кожну правильну відповідь – по 0,5 бала).

 1. Назвати спосіб розмноження за допомогою гамет.
 2. Розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини.
 3. Вказати, здатність організмів з часом відновлювати пошкоджені тканини або цілі органи.
 4. Назвати розділ медицини, що досліджує проблеми пересаджування тканин та органів.
 5. Учення про закони, принципи і правила регулювання професійної поведінки медичного працівника.
 6. Кількісні зміни організму.
 7. Якісні зміни організму.
 8. Закінчення онтогенезу.
 9. Запланована загибель клітини.
 10.  Незапланована загибель клітини.

 

Вставити пропущені слова.

( За кожну правильну відповідь – по 1 балу).

 1. До основних способів розмноження належать _____ і _____.
 2. Усі організми на тому чи іншому рівні здатні до ______ (відновлення пошкоджених тканин або органів).
 3. Наука, що досліджує проблеми пересаджування тканин та органів, називається _________.
 4. Деякі організми ростуть протягом усього життя. Такий ріст називають______, тоді як в інших він________.
 5. У листопадних рослин зі зниженням температури ріст призупиняється. Такий тип росту називається________.
 6. Процес індивідуального розвитку кожного організму називається_____.
 7. Він поділяється на два основні періоди: _____ і_____.

 

 

 

Контрольна робота

Тема «Репродукція та розвиток»

ІІ варіант

Дати відповідь на запитання.

( За кожну правильну відповідь – по 0,5 бала).

 1. Процес поступового порушення і втрати важливих функцій організму або його частин.
 2. Розділ медицини, що вивчає доброякісні та злоякісні пухлини.
 3. Фактори, що призводять до появи пухлин.
 4. Період існування клітини від моменту її утворення шляхом поділу материнської клітини до власного поділу або загибелі.
 5. Фаза синтезу клітинного циклу.
 6. Редукційний поділ клітини.
 7. Процес обміну генетичним матеріалом шляхом розриву і з’єднання різних молекул.
 8. Чоловіча гамета.
 9. Жіноча гамета.
 10.  Результат запліднення.

 

Вставити пропущені слова.

( За кожну правильну відповідь – по 1 балу).

 1. Постембріональний розвиток може бути ______ або_____.
 2. У людини _____ тип розвитку.
 3. Процес поступового порушення і втрати важливих функцій організму або його частин називається ________.
 4. Запланована гибель клітини – це______, а незапланована - _______.
 5. Порушення клітинного циклу зазвичай призводить до виникнення____.
 6. До основних способів розмноження належать _____ і _____.
 7. Наука, що досліджує проблеми пересаджування тканин та органів, називається _________.

 

 

 

 

 

Відповіді

Тема «Репродукція та розвиток»

І варіант

Дати відповідь на запитання.

 1. Статеве.
 2. Партеногенез.
 3. Регенерація.
 4. Трансплантологія.
 5. Біоетика.
 6. Ріст.
 7. Розвиток.
 8. Смерть.
 9. Апоптоз.
 10. Некроз.

Вставити пропущені слова.

 1. Статеве і нестатеве.
 2. Регенерації.
 3. Трансплантологія.
 4. Необмежений, обмежений.
 5. Переривчастий.
 6. Онтогенез.
 7. Ембріональний і постембріональний.

Відповіді

Тема «Репродукція та розвиток»

І варіант

Дати відповідь на запитання.

 1. Старість.
 2. Онкологія.
 3. Онкогенні.
 4. Клітинний цикл.
 5. S – фаза.
 6. Мейоз.
 7. Рекомбінація.
 8. Сперматозоїд.
 9. Яйцеклітина.
 10. Зигота.

Вставити пропущені слова.

 1. Прямим або непрямим.
 2. Прямий.
 3. Старість.
 4. Апоптоз, некроз.
 5. Пухлин.
 6. Статеве і нестатеве.
 7. Трансплантологія.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
7493
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку