Контрольна робота "Україна в роки Першої світової війни"

Про матеріал
Контрольна робота з історії України з теми "Україна в роки Першої світової війни"
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми

«Україна в роки Першої світової війни»

Варіант 1

1.  Підкорення економічного, політичного, суспільного життя військовим цілям називається:

А  реквізиція;

Б  окупація;

В  мілітаризація;

Г  міграція.

2.  Позначте час, коли сталася битва на горі Маківці:

А  квітень 1915 р.;

Б  серпень 1914 р.;

В  вересень 1914 р.;

Г  травень 1915 р.

3.  Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

А. Росія, Польща, Румунія;

Б. Росія, Угорщина, Румунія;

В. Росія, Австро-Угорщина;

Г. Росія, Австро-Угорщина, Румунія.

4. Назвіть прізвище одного із засновників організації Союзу визволення України:

А  Г. Бобринський;

Б  Д. Донцов;

В  Ю. Лисан;

Г  Д. Вітовський.

5. Програма Союзу визволення України передбачала:

А  автономію України у складі Австро-Угорщини;

Б  автономію України у складі Російській імперії;

В  утворення Української республіки;

Г  заснування незалежної Української держави.

6. Співвіднесіть дати з подіями.

А  4 серпня 1914 р.            1  початок «Брусиловського прориву»

Б  3 вересня 1914 р.    2  заснування Союзу визволення України

В  24 вересня 1914 р. 3  захоплення Львова російськими військами

Г  3 червня 1916 р.            4  бойове хрещення січових стрільців

                                     5  початок Першої світової війни.

7. Розташуйте  етапи діяльності національно-визвольного руху в Україні в роки Першої світової війни в логічній послідовності:

А  створення Союзу визволення України;

Б  створення Головної Української Ради;

В  опублікування статті С. Петлюри «Війна та українці»;

Г  створення легіону Українських січових стрільців.

 

8. Які явища соціально-економічного розвитку українських земель були притаманні періоду Першої світової війни? ( 3 правильні відповіді)

1.падіння промислового виробництва, зростання цін, інфляції

2.зростання виробництва сільгоспродукції

3.швидкий розвиток залізничного транспорту

4.міграція населення

5.зростання експорту сільгосппродукції

6.розвиток міжнародної торгівлі

7.формування механізмів державного регулювання економікою

 

9. Про яку операцію російських військ Південно-Західного фронту часів Першої світової війни йдеться в документі?

«У порівнянні з надіями, що покладалися на цей фронт навесні 1916 р„ його наступ перевершив усі очікування. Він виконав поставлене завдання  врятувати Італію від розгрому... полегшив становище англійців і французів на фронті, змусив Румунію стати на наш бік і зіпсував усі плани й наміри австро-угорців і німців цей рік».

 • Галицьку битву
 • Горлицький прорив
 • Перемишльську битву
 • Брусиловський прорив

 

10. На картосхемі виділено територію

https://arhivurokov.ru/videouroki/tests/263418/image_59cfcd0cc12ec.jpg

 • Галицько-Буковинського генерал-губернаторства в період 1914- 1915 рр.
 • Коронного краю «Галичина» в 1917—1918 рр.
 • Західноукраїнської Народної Республіки 1918—1919 рр.
 • Галицької Соціалістичної Радянської Республіки в 1920 р.

 

11.  У чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні? Чи міг він її уникнути?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Україна в роки Першої світової війни»

Варіант 2

1.  Виселення населення як спосіб кримінального або адміністративного покарання називається:

А  репатріація;

Б  експропріація;

В  депортація;

Г  репарація.

2.  Позначте час, коли відбулася Галицька битва:

А  травень 1915 р.;

Б  осінь 1916 р.;

В  серпень 1914 р.;

Г  листопад 1916 р.

3. Позначте, у складі армії якої країни було утворено легіон Українських січових стрільців (УСС):

А. Росія;

Б. Австро-Угорщина;

В. Німеччина;

Г. Франція.

4. Головну Українську Раду в серпні 1914 р. очолив:

А  Є. Коновалець;

Б  К. Левицький;

В  С. Єфремов;

Г  Ю. Романчук.

5.  Галицька битва закінчилась:

А  поразкою австро-угорських військ;

Б  поразкою російських військ;

В  підписанням мирного договору;

Г  закінчилась поразкою обох сторін.

 

6. Співвіднесіть імена з описом особистості.

А  А. Шептицький                                    1  командир полку Українських січових стрільців

Б  К. Левицький                                    2  член Товариства українських поступовців

В  Г. Коссак                                                3  митрополит Української греко-католицької церкви

Г  Є. Чикаленко                                    4  голова Головної Української Ради

                                                             5  член Спілки визволення України.

7. Розташуйте в хронологічній послідовності, які воєнні дії відбувались на території України:

А  австро-німецька Галицька операція;

Б  наступ російських військ на Східному фронті;

В  Галицька битва;

Г  «Брусиловський прорив» — наступальна операція російських    військ Південно-Західного фронту.

 

8. Які із зазначених подій відбулися на українських землях у 1914 р.? ( 3 правільні відповіді)

1.створення Загальної Української Ради (ЗУР)

2.Галицька битва

3.створення Союзу визволення України (СВУ)

4.формування легіону Українських січових стрільців (УСС)

5.«українізація» частин російської армії

6.укладення Брестського миру між УНР і державами Четверної союзу

7.Брусиловський прорив

 

9. Укажіть за уривком з історичного джерела, за допомогою якої сили планувалося «досягти більшого впливу в австрійському уряді».

«Ця сила мала бути не тільки виявом лояльності галицьких  українців Австрійській монархії, але й інструментом українського політичного представництва, зокрема після закінчення війни при повому розподілі Європи. Галицькі українці планували за допомогою цієї сили досягти більшого впливу в австрійському уряді, подібно як  це робив один із творців об’єднаної Італії граф К. Кавур, прем'єр  королівства П’ємонту...»

 • Загальної Української Ради
 • Союзу визволення України
 • Товариства українських поступовців
 • легіону Українських січових стрільців

 

10. Перебіг яких подій Першої світової війни відображено на карті?

https://arhivurokov.ru/videouroki/tests/263418/image_59cfcec378833.jpg

 • Галицької битви 1914 р
 • Карпатської операції 1915 р.
 • Горлицької операції 1915 р.
 • Брусиловського прориву 1916 р.

 

11. Як Перша світова війна вплинула на зростання національної свідомості українського народу? Які це мало наслідки?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Україна в роки Першої світової війни »

Варіант 3

1.  Тимчасове захоплення військовим силами однієї держави території іншої держави має назву:

А  анексія;

Б  парцеляція;

В  окупація;

Г  мілітаризація.

2.  Коли Німеччина оголосила війну Росії?

А  3 серпня 1914 р.;

Б  23 серпня 1914 р.;

В  1 серпня 1914 р.;

Г  14 серпня 1914 р.

3.  Позначте, між якими державами були поділені українські землі напередодні Першої світової війни:

А. Росія, Польща, Румунія;

Б. Росія, Угорщина, Румунія;

В. Росія, Австро-Угорщина;

Г. Росія, Австро-Угорщина, Румунія.

4. Командиром легіону Український січових стрільців (УСС) в 1914 р. був призначений:

А  А. Жук;

Б  С. Єфремов;

В  Є. Чикаленко;

Г  М. Галущинський.

5.  Головна Українська Рада ставила на меті:

А  захист інтересів українців на території України;

Б  захист інтересів українців в Австро-Угорщині;

В  захист інтересів українців у Польщі;

Г  захист інтересів українців у Російській імперії.

6. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Анексія              1  відкрите або замасковане втручання однієї або декількох держав у

                                       внутрішні справи іншої держави

Б  автономія              2  включення до складу, приєднання

В  інкорпорація 3  самоврядування певної частини держави, здійснюване в рамках,

                                       передбачених загальнодержавними законами

Г  інтервенція 4  насильницьке захоплення державою території іншої держави і включення

                                       його до складу держави

                         5  перехід економіки на випуск переважно військової продукції.

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А  бойове хрещення УСС на Ужгородському перевалі в Карпатах;

Б  призначення командиром УСС М. Галущинського;

В  участь УСС у битві в районі гори Лисоня;

Г  участь УСС у битві на схилах гори Маківка.

8. У яких боях Першої світової війни брав участь підрозділ Укріпи ських січових стрільців (УСС)?

 ( 3 правильні відповіді)

1.узяття фортеці Перемишль

2.бій під Мотовилівкою

3.визволення Львова

4.оборона Карпатських перевалів

5.бій на горі Лисоня

6.похід у складі німецької армії на Лівобережну Україну

7.похід у складі австрійської армії на Правобережну Україну

 

9. Який підрозділ здійснював оборону гори Маківка в роки Першої і тової війни?

«...здавалося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку. Змагалися дві сили. Одна сказала: візьму будь-якою ціною,  а друга відповіла: ні за яку ціну не віддам...»

 • Українських січових стрільців (УСС)
 • Української галицької армії (УГА)
 • Першого українізованого корпусу
 • Полк ім. Б. Хмельницького

 

10.Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

https://arhivurokov.ru/videouroki/tests/263418/image_59cfce360e78a.jpg

 • створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства
 • вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини
 • демократична революція та повалення самодержавства в Росії
 • капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

 

11. Чим було зумовлене створення Легіону січових стрільців та його участь у війні?

docx
Додано
26 вересня
Переглядів
2940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку