19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Контрольна робота з біології у 9 класі з теми «Принципи функціонування клітини»

Про матеріал

Контрольна робота з біології для 9 класу включає два варіанти різнорівневих завдань для перевірки та узагальнення знань учнів з теми "Принципи функціонування клітини".

Перегляд файлу

Контрольна робота з біології у 9 класі з теми

«Принципи функціонування клітини»                           

 

                                        Варіант І

І рівень (з вибором однієї правильної відповіді) 0,5 бали

 1. Найменшою життєдайною одиницею є:

А   організм;                   Б   органела;

В   ядро;                          В   клітина.

 1. Вкажіть полісахарид, який входить до складу оболонок грибів:

А   целюлоза;                  Б   хітин;

В   крохмаль;                  Г   глікоген.

 1. Вкажіть основну ознаку прокаріотів:

А   відсутність мітохондрій;

Б   наявність каріоплазми;

В   наявність основних білків (гістонів);

Г   наявність ядра.

 1. Пігменти, в яких відбувається фотосинтез, містяться в:

А   мембранах тилакоїдів;       Б   піреноїдах;

В   мембранах карбоксилом;   Г   хлоросомах.

 1. Вкажіть назву ядерної структури,яка визначає спадкові властивості організму:

А   ядерна оболонка;                 Б   хроматин;

В   ядерце;                                  В   ядерний сік.

 1. Пластичний обмін – це сукупність:

А   усіх ферментативних реакцій клітини;

Б   реакцій біосинтезу;

В   реакції гідролізу;

Г   реакція каталізу, що відбуваються з виділенням тепла.

ІІ рівень (з вибором кількох правильних відповідей) 1 бал

 1. Вкажіть назви органоїдів,які присутні у клітинах прокаріотів:

А   рибосоми, нуклеоїд;    Б   рибосоми,  мітохондрії;

В   комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка;    В   мезосоми;

Г    хроматофори, газові вакуолі.

 1. Вкажіть способи надходження речовин у клітину:

А   фагоцитоз і піноцитоз;         Б   перенесення вуглеводнів;

В   осмос;                                    Г   ендоцитоз і екзоцитоз;

Д   дифузія і полегшена дифузія.

 

 

 1. Вкажіть процеси, які відбуваються під час пластичного обміну:

А   синтез білків та ліпідів;         Б   депонування йонів Са2+;

В   розщеплення білків і жирів;   Г   синтез нуклеїнових кислот;

Д   фотосинтез.

ІІІ рівень (завдання на встановлення відповідності та послідовності) 1 бал

 1. Встановіть послідовність реакцій під час фотосинтезу:

А   6 СО2 + 24 Н+ → С6Н12О6 + 6Н2О;

Б    СО2 + 6 Н2О → С6Н12О6 +6О2 ;

В   АДФ + Ф → АТФ;

Г   НАДФ + Н+ →НАДФ∙Н2 ;

Д   4 ОН- → 2 Н2О + О2 ↑.

 1. Встановіть відповідність між процесами синтезу та їх ознаками:

1   біосинтез;        А   відбувається  за участі сонячного світла;

2     фотосинтез;   Б   характерний для прокаріотів;

3   хемосинтез.     В   кінцевий продукт – поліпептидний ланцюг;

                              Г   кінцеві продукти – СО2 і Н2О.

 1. Встановіть послідовність відкриттів у вивчені клітини, які передували створенню клітинної теорії:

А    сформульовано основні положення клітинної теорії;

Б   запропоновано термін «протоплазма»;

В   запропоновано термін «клітина»;

Г   відкрито клітинне ядро;

Д   відкриті бактерії та найпростіші.

 

IV   рівень (завдання відкритого типу) 3 бали

 1. Що відбувається з речовинами та енергією під час реакцій розщеплення?

 

 

                                      Варіант ІІ

І рівень (з вибором однієї правильної відповіді) 0,5 бала

 1. Вкажіть особливість,за якою дану клітину можна віднести до тваринних клітин:

А   вкрита целюлозною оболонкою;

Б   має багато мітохондрій;

В   має одну велику вакуолю;

Г   містить пластиди.

 1. У світловій фазі фотосинтезу відбувається перетворення:

А   світлової енергії в механічну;

Б   хімічної енергії в хімічну;

В   світлової енергії в хімічну;

Г   хімічної енергії в механічну.

 1. Найбільше енергії в організмі людини утворюється під час розпаду:

А   вуглеводнів;                Б   жирів;

В   білків;                          Г   нуклеїнових кислот.

 1. Енергетичний обмін – це сукупність:

А   реакцій біосинтезу;

Б   реакцій розщеплення з поглинанням енергії;

В   реакцій розщеплення  з виділенням енергії;

Г   усіх ферментативних реакцій клітини.

 1. Вкажіть, яка функція мітохондрій зумовила їхню назву «дихальний центр клітини»:

А   синтез АТФ;

Б   розщеплення АТФ;

В   окиснення органічних речовин до СО2 і Н2О;

Г   синтез білка.

 1. Вкажіть назву етапу енергетичного обміну,який відбувається позаклітинно у травній системі:

А   підготовчий;                   Б   кисневий;

В   безкисневий;                   Г   заключний.

 

ІІ рівень (з вибором кількох правильних відповідей) 1 бал

 1. Вкажіть значення, яке має фотосинтез для існування життя на Землі:

А   забезпечення коло обігу речовин;

Б   надходження азоту в атмосферу;

В   поява озону в атмосфері;

Г   накопичення органічних речовин;

Д   перетворення світлової енергії на енергію хімічних зв’язків.

 1. Вкажіть процеси,які відбуваються під час дихання:

А   розщеплення складних органічних речовин на прості;

Б   поглинання  Оксигену й виділення Карбон діоксиду;

В   синтез органічних сполук;

Г    виділення  Оксигену й виділення Карбон діоксиду;

Д   накопичення Оксигену.

 1. До про належать:

А   віруси;                           Б   ціанобактерії;

В   бактерії;                         Г    найпростіші;

Д   зелені водоості.

 

ІІІ рівень (завдання на встановлення відповідності та послідовності) 1 бал

 1. Встановіть послідовність етапів фотосинтезу:

А   реакція зв’язування СО2 відбувається з поглинанням енергії:

 6СО2 + 24 Н+ → С6Н12О6 + 6Н2О;

Б   відновлення НАДФ (переносник гідрогену):

НАДФ + Н+ →НАДФ∙Н2 ;

В фотоліз води: Н2О → Н+ + ОН- ;

4 ОН- → 2 Н2О + О2 ↑;

Г   сумарне рівняння фотосинтезу:

                          енергія

6СО2 + 6 Н2О    −−→  С6Н12О6 + 6 О2↑ ;

                           Хлорофіл 

Д  фото циклічне фосфорилювання: АДФ + Ф → АТФ.

 1. Визначте, які з названих органел властиві рослинним і тваринним клітинам.

А   Рослинна клітина  1)   ядро       2) рибосоми   5) вакуоля  6) ЕПР

Б   тваринна клітина    2)  пластиди   4) комплекс Гольджі 

                                    7) мітохондрії     8)  клітинна стінка

12. Виберіть усі правильні твердження про структуру ядра.

1.   Оточене подвійною мембраною.

2.  Мембрана ядра непроникна для низькомолекулярних речовин.

3. Мембрана ядра містить порові комплекси.

4. Усередині ядра утримується ядерний матрикс.

5. Ядро тісно асоційоване з апаратом Гольджі.

6. Ядро тісно асоційоване з ЕПР.

7.  Рибосоми пов’язані з ядерною мембраною.

8.  ДНК ядра найчастіше організована в петлі, що можуть зв’язуватися із внутрішньою мембраною ядра.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  рівень (завдання відкритого типу) 3 бали

13.  У чому суть космічної ролі зелених рослин ?

 

 

 

 

 

doc
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
1369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку