17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота з економіки на тему "Предмет, методи та функції економічної теорії"

Про матеріал
Контроль, або перевірка результатів навчання, є обов'язковим компонентом процесу навчання. Він має місце на всіх етапах процесу навчання, але особливого значення набуває після вивчення якого-небудь розділу дисципліни. Суть перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня засвоєння знань учнями, який повинен відповідати освітньому стандарту . Найважливішими принципами контролю успішності учнів є: об'єктивність, систематичність, наочність (гласність), диференційованість та індивідуальний характер, вимогливість викладача та єдність вимог. Надана контрольна робота містить в собі три завдання: - Перше – тестовий контроль, який включає в себе питання із всього розділу; - Друге – розв’язання задачі, використовуючи закон вартості; - Третє – надати відповідь на теоретичне питання.
Перегляд файлу

ВАРІАНТ 1


1. Яке з визначень  найбільш  точно визначає предмет економічної теорії?

а) вивчення виробничих відносин, пов'язаних з  виробництвом, обміном, розподілом і  споживанням  матеріальних благ;

б) вивчення економічних законів і форм їх прояву;

в) вивчення принципів формування економічної політики;

г) вивчення виробничих відносин в умовах  обмеженості ресурсів.

 2. Яка з шкіл вважала джерелом багатства торгівлю?

а)   класицизм; 

б)   меркантилізм;  

в)   марксизм; 

г)    монетаризм.

3. Хто є представником неокласичної школи  економічної науки?

а)    Адам Сміт;   

б)    Дж. Мейнард Кейнс;

в)   Альфред Маршалл;  

г)   Антуан де Монкретьєн.

4. Яка з шкіл уперше стала вивчати сферу виробництва?

а)    Неокласична. 

б)    Класична. 

в)    Марксизм. 

г)    Кейнсіанство.

5. Які риси притаманні ринковій економіки?

а) конкуренція виробників;

б) дефіцит споживчих товарів;

в) централізоване планування

г) усі відповіді  вірні

     6. Якщо економічні питання вирішуються і ринком і державою, то економіка

а) адміністративно-командна;

б) ринкова

в) натуральна;

г) змішана

7. Який з перелічених елементів є найбільш важливим для ринкової економіки?

а) ефективні профсоюзи;

б) державне регулювання

в) відповідні дії підприємців;

г) активна конкуренція на ринку.

 

 

 

 

8. Власність - це

а) відношення людини до речей

б) сама реч

в) відношення людей один до одного з приводу присвоєння речей

г) усі відповіді вірні

9. Визначити об’єкт власності

а) земля;

б) держава;

в) Іван Іванович Іванов

г) усі відповіді вірні

10.  Визначити суб’єкта власності

а) прокатний стан;

б) засновник

в)  катер;

г) автомобіль.

11. Натуральне господарство – це така форма організації економіки при якій:

а) продукти праці виробляються для обміну на ринку

б) існує замкненість виробників

в) обернений взаємозв’язок між виробником та споживачем;

г) усі відповіді вірні

12. Що є умовами виникнення товарного господарства?

а)  універсалізація праці;

б)  продукт труда – товар;   

в) прямі економічні зв’язки між виробництвом та споживанням 

г)  усі відповіді вірні

13. Вкажіть причину, що породжує основну суперечність  товарного виробництва:

а) стихійний характер виробництва;

б) приватна власність на засоби виробництва;

в)  продукт виробляється не для себе, а для задоволення суспільних потреб.

г) усі відповіді вірні

14. Товар - це?

а)    продукт праці, що задовольняє потреби людини;

б)    продукт праці, що задовольняє потреби  людини  і вироблений для обміну на ринку;

в)    продукт, створений для споживання іншими.

г) усі відповіді вірні

 

 

 

15. Товар А обмінюється на 5 одиниць товару Б. Як зміниться мінове відношення,  якщо  вартість  товару  Б  знизиться вдвічі?

а)    не зміниться;

б)    2А = 10Б;  

в)    2А = 5Б;  

г)    А = 10Б;

16. Визначте характерні риси конкретного труда ?

а)    труд, що створює споживчу вартість;

б)    труд, що створює вартість;

в)   особливий вид виробничої  діяльності,  якісно відмінний від інших її видів;

г)    труд виявляється в формі суспільного труда;

17. Що таке інтенсивність праці?

а)    витрати робочого часу на виробництво  одиниці  продукції;

б)    витрати робочої сили в одиницю часу;

в)    кількість товарів, зроблених за  одиницю  робочого часу.

г)    усі відповіді вірні

18. Чим визначається величина суспільно необхідного  робочого часу?

а) витратами робочого часу на виготовлення одиниці  товару в середніх суспільно-нормальних умовах;

б) витратами робочого часу на виготовлення одиниці  товару при середній кваліфікації виробника;

в) витратами робочого часу на виробництво одиниці  товару при середній інтенсивності труда.

г)    усі відповіді вірні

19. Що є основним в характеристиці  вартості товару  як економічній категорії:

а)    джерелом вартості товару є труд, витрачений   на його виробництво;

б)    вартість - це історично певні виробничі відносини між людьми з приводу  витрат  труда  на     виробництво товару;

в)    вартість - це невід'ємна властивість товар, не  існуюче без нього.

г)    усі відповіді вірні

 

 

 

 

 

 

 

20. Яке з приведених положень розкриває суть  закону вартості 

а)    виробництво і обмін товарів здійснюється відповідно  до суспільно необхідних витрат праці;

б)    взаємозв'язок корисності з попитом на  товари,  ціною  в  залежності від кількості товарів.

в) усі відповіді вірні

г) немає правильної відповіді

21. Хто є представником меркантилізму?

а)    Карл Маркс;   

б)    Альфред Маршалл;

в)   Антуан де Монкретьен;  

г)    Арістотель.

22. Проблеми: що, як і для кого виробляти? – можуть мати відношення

а) тільки до адміністративно-командній системі;

б) тільки до ринковій системі

в) до різної економічної системі

г) немає правильної відповіді

 

ЗАВДАННЯ 2:   Розвязати задачу:

Двоє чоботарів роблять чоботи. Перший з них за тиждень витрачає 40 годин праці і виробляє 40 чоботів. Другий – за 40 годин виробляє 60 чоботів.Вартість матеріалів умовно приймаємо за нуль. Скільки буде коштувати 1 пара чоботів в годинах робочого часу на ринку?Які наслідки матиме така торгівля для кожного з чоботарів?

 

ЗАВДАННЯ 3:  Дати розгорнуту відповідь на наступне питання:

 

Зародження і основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

1. Яка з шкіл вивчала процес встановлення рівноваги між попитом і пропозицією на окремо взятих ринках?

а)    класична;    

б)    кейнсианство;

в)    неокласична;    

г)    меркантилізм.

2. Яке з приведених положень правильно розкриває  суть економічної категорії?

а)  економічна  категорія - це  об'єктивно  існуюче    виробниче відношення;

б)  стійкі зв'язки, що постійно повторюються між  економічними явищами;

в)  форма мислення, теоретичне відображення реально  існуючих виробничих відносин.

г) усі відповіді вірні

3. Економічне вчення, що відстоює концепцію  необхідності державного  втручання  в  економічне життя, - це:

а)     класична політекономія; 

б)     неоклассика; 

в)     кейнсіанство; 

г)     лібералізм.

4. Визначити в наведеному списку абстрактні поняття:

 а) потреба, ціна товару 19 грн.,

 б) студент Петров,

 в) заробітна плата,

 г) навчальний посібник з економіки

 5. Якою школою були зроблені перші дослідження у науці економічної теорії

а) марксизм;

б) меркантилізм;

в) кейнсіанство;

г) класична політекономія.

6. Яка з перелічених характеристик не відноситься до адміністративно-командній системі?

а) централізоване планування

б) свобода приватного підприємництва;

в) встановлення державою цін на більшість товарів та послуг

г) усі відповіді вірні

7. Що з нижче перерахованого відноситься до засобів виробництва?

а) верстати;  

б) сировина;  

в) земля;  

г) повітря.

8. Що включає в себе спосіб виробництва?

а)  продуктивні сили і виробничі відносини;

б)  засоби праці і предмети праці;

в)  особисті і речовинні чинники виробництва;

г)   засоби виробництва і робочу силу.

9. Яке з визначень найбільш  повно  відображає суть виробничих відносин?

а) відносини  між  людьми  з  приводу  привласнення   матеріальних благ в умовах обмеженості ресурсів;

б) відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і  споживання  матеріальних  благ;

в) відносини між людьми  з  приводу  купівлі-продажу  матеріальних благ;

г) відносини між людьми з  приводу  організації  процесу  виробництва.

10. Визначити об’єкт власності

а) земля;

б) держава;

в) Іван Іванович Іванов

г) засновник

11.Власність утворюється тільки в:

а) процесі привласнення;

б) процесі відчуження;

в) усі відповіді вірні;

г) немає правильної відповіді

 12. Закон про власність України проголосив види власності:

а) суспільна, особиста, державна;

б) державна, приватна, суспільна.

в) приватна, колективна, державна;

г) особиста, приватна, колективна

13. Які особливості характеризують товарне господарство?

а) спеціалізована праця

б) відокремленість виробників

в) продукт праці набуває форму товару;

г) усі відповіді вірні

14. Потреба - це :

   а) кількість грошей, які споживач може використати для задоволення своїх нужд

   б) нужда , утілювана у яку-небудь конкретну форму

   в) товар, який здатний задовольнити нужду

   г)  усі відповіді вірні

 

 

 

 

 15. Потреба в їжі, одязі, житлі –

  а) соціальні

  б) матеріальні

  в) біологічні

   г) природні

16. З названих характеристик виділіть ту, яка найбільш повно виражає зміст абстрактного труда:

а)    труд, як витрата робочої сили взагалі, як витрата  труда в фізіологічному значенні;

б)    історична категорія, властива товарному виробництву;

в)    суспільний труд товаровиробників, виступаючий як витрати робочої сили взагалі, що створює вартість товару.

г) немає правильної відповіді

17. Товар - це ?

а)    продукт труда, призначений для виробничого  і особистого споживання;

б)    річ, що володіє суспільною споживчою вартістю;

в)    продукт труда, що володіє  суспільною споживчою вартістю і що поступає в споживання через купівлю-продаж.

г) усі відповіді вірні

18. Продукція – це

а)  результат виробництва, що має матеріальне вираження

б) результат виробництва, що немає явного матеріального виразу  або мають її частково

в) все те, що задовольняє потребу людини

г) усі відповіді вірні

19. Яке з приведених положень дає найбільш повну відповідь на питання - чим визначається величина вартості товару?

а)    витратами живого труда на виготовлення товару;

б)    кількістю суспільно необхідного робочого  часу, втіленому в товар;

в)    витратами абстрактного труда на виготовлення товару.

г)    усі відповіді вірні  

20. Що таке продуктивність труда?

а)    витрати робочого часу на виробництво  одиниці  продукції;

б)    міра ефективності доцільної діяльності людини на протязі даного проміжку часу;

в)    витрати робочої сили в одиницю часу;

г)    це напруженість труда.

21. Величина вартості товару:

а) прямо пропорційна продуктивності праці й обернено пропорційна інтенсивності праці.

б) прямо пропорційна інтенсивності праці й обернено пропорційна продуктивності праці.

в) прямо пропорційна інтенсивності праці й обернено пропорційна суспільно необхідному робочому часу

г) немає правильної відповіді

22.  Закон вартості в умовах розвинутого товарного виробництва діє як:

а) закон цін.    

б) закон виробництва

в) закон зростання  потреб

г) закон попиту

 

ЗАВДАННЯ 2:   Розвязати задачу:

Три кондитера виготовляють торти.

Перший з них за тиждень витрачає 48 годин праці і виробляє 24 торта.Другий – за 48годин виробляє 18 тортів. Третій – 12 тортів.Вартість продуктів умовно приймаємо за нуль. Скільки буде коштувати 1 торт в годинах робочого часу на ринку? Які наслідки матиме така торгівля для кожного з кондитерів?

 

ЗАВДАННЯ 3:  Дати розгорнуту відповідь на наступне питання:

 

Предмет і функції економічної теорії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 3

1. Який прямий результат пізнавальної функції економічної теорії:

а) визначення економічних законів, принципів і моделей

б) збір даний про господарське життя суспільства

в) виробітка шляху економічної політики

г) усі відповіді вірні

2. Термін „економіка” означає:

а) наука про соціально-економічні відносини

б) наука про діяльність ринку

в) наука про ведення домашнього господарства

г) усі відповіді вірні

  3. Який напрям розвитку економічної       теорії був засновником основ макроекономіки

а) марксизм;

б) меркантилізм;

в) кейнсіанство;

г) класична політекономія.

 4. Поведінку окремих суб’єктів економіки досліджує:

 а) соціологія

 б) психологія

 в) мікроекономіка

 г) макроекономіка

5. Слово „мерканте” в перекладі означає:

а) ринок

б) товар

в) купець

г) споживач

6. Що з  нижче перерахованого не відноситься до предметів праці?

а) бавовна;  

б) земля;  

в) прядка;  

г)  тісто.

 7. Що включають в себе продуктивні сили?

а)  засоби праці і предмети праці;

б)  засоби виробництва і робочу силу;

в)  засоби виробництва і виробничі відносини.

г) усі відповіді вірні

8. Які з визначень  найбільш  повно  передає суть продуктивних сил?

а)  це - єдність предметів і засобів праці;

б)  це - єдність особистого і речовинного чинників  виробництва;

в)  це - єдність засобів праці, предметів труда і  виробничих відносин;

    г)  це - єдність предметів праці.

9. Що з перерахованого не відноситься до засобів праці?

а)    автомобіль; 

б)   скрипка;  

в)   глина;  

г)    земля.

10. Результатом роздержавлення і приватизації повинна стати:

а) адміністративно-командна  економіка.

б) ринкова економіка;

в) змішана економіка;

г) усі відповіді вірні

 11. Термін "приватизація"  означає:

а) це процес трансформації будь-якої форми власності (державної, колективної, інтегрованої ) в приватну.

б) це форма роздержавлення, перетворення  державної власності в інші форми привласнення.

в) усі відповіді вірні

г) немає правильної відповіді

12.  Яке з наведених нижче визначень найбільш повно розкриває суть відносин власності?

а)    власність - це єдність економічних  і  юридичних відносин;

б)    це - відношення користування, володіння і розпоряджень  благами;

в)    це - відносини з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ;

г)    це - відносини з приводу привласнення матеріальних благ.

13. Економічний інтерес – це:

а) спонукальний мотив господар­ської діяльності людей

б) бажання володіти благами і використовувати їх  за призначенням.

в) бажання людей

г) спонукальний мотив наукової діяльності людей

14. Які блага належать до виробничих потреб:

а) овочі

б) одяг

в) тканина

г) виробниче обладнання

15. Хто є    суб’єктом економічних відносин

а) індивід

б) сім’я

в) товариство

г) усі відповіді вірні

16. Товари, які споживач купує без попереднього планування та пошуку:

а) товари постійного попиту

б) товари імпульсивної покупки

в) товари для екстрених випадків

г) товари попереднього вибору

  17. Товар, як категорія маркетингу уявляє собою :

  а) продукт або послугу запропоновану для придбання та споживання

  б) все , що використовується для задоволення потреб

  в) продукт або послугу запропоновану для споживання

  г)  усі відповіді вірні

  д)  немає правильної відповіді

   18. Послуги – це

а)  результат виробництва, що має матеріальне вираження

б) результат виробництва, що немає явного матеріального виразу  або мають її частково

в) все те,що задовольняє потребу людини

г) усі відповіді вірні

19. До простої праці відноситься:

а) праця токаря

б) праця лікаря

в) праця дроворуба

г) усі відповіді вірні

20. До складної праці відноситься:

а) праця прибиральниці

б) праця двірника

в) праця вчителя

г) усі відповіді вірні

21. Продуктивність – це:

а) ефективність праці

б) складність праці

в) результативність праці

г) напруженість праці

22.  Необхідними умовами дії закону вартості є:

а) наявність монополії

б) обмін товарів здійснюється випадково

в) попит і пропозиція вільно взаємодіють

г) усі відповіді вірні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2:  Розвязати задачу :

 

Дві швачки шиють спідниці.Перша з них за тиждень витрачає 60 годин праці і виробляє 60 спідниць. Друга – за 60 годин виробляє 40 спідниць. Вартість матеріалів умовно приймаємо за нуль

 Скільки буде коштувати одна спідниця в годинах робочого часу на ринку?  Які наслідки матиме така торгівля для кожної швачки?

 

ЗАВДАННЯ 3:  Дати розгорнуту відповідь на наступне питання:

 

Засоби пізнання економічних явищ і прцесів: рух від абстрактного до конкретного; кількісний і якісний аналіз; аналіз і синтез.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Економіка (профільний рівень) 11 клас (Крупська Л. П., Тимченко І.Є., Чорна Т. І.)
Додано
15 грудня 2019
Переглядів
314
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку