Контрольна робота з хімії для 9 класу по темі "Початкові поняття про органічні сполуки"

Про матеріал

Тестова контрольна робота дає можливість учителю максимально перевірити рівень навчальних досягнень з даної теми та адаптує учнів до різнорівневих тестових завдань, які в майбутньому можна використати під час підготовки до ЗНО

Перегляд файлу

Контрольна робота з хімії 9 клас по темі

« Початкові поняття про органічні сполуки»

1варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1.Позначте загальну формулу алкенів:

A СnН2n-6; Б СnН2n-2; В CnH2n Г СnH2n+2

2.Виберіть елемент-органоген:

А Са; Б Со; В Сг; Г С.

3.Позначте найпростіший насичений радикал:

А етил; Б метил; В вініл; Г бутил.

4.Виберіть , який вуглеводень горить світним полум'ям:

А етан; Б етен; В етин; Г метан.

5.Позначте число атомів Брому в продукті взаємодії етену з бромною водою:

А 1; Б 4; В 2; Г 6.

6. Формула гексану:

А С6Н12; Б С6Н14; В С7Н14; Г С6Н6.

7.Позначте правильне твердження, яке характеризує процес галогенування:

А приєднання галогеноводню;

Б каталітичне відщеплення атомів галогену;

В заміщення атома Гідрогену на атом галогену;

Г заміщення атома Гідрогену на атом галогену або приєднання атомів галогену.

8.Позначте сполуку, яка здатна полімеризуватися:

А етан; Б етилен; В метан; Г етиловий спирт.

9.Позначте тип реакції, за допомогою якої добувають (-СН2-СН2-)п:

А піроліз; Б полімеризація; В гідрування; Г ізомеризація.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10.Позначте гомологи пропену:

А С6H14; Б С6Н12; В С2H4; Г С5Н10.
11.Позначте, які речовини можна добути безпосередньо з етину:
А етилен; Б хлорометан; В етиловий спирт; Г етан.

Завдання на встановлення відповідності
12.Установіть відповідність між назвою рсчовини та її формулою:
Назва речовини Формула речовини

А бутан; 1 СН3-СН2-СН2-СН3;

Б пропан; 2 СН3-СН3;

В етан; З СН3-СН2-СН3;

4 СН3-СН(СН3)-СН3.

13.Установіть відповідність між вуглеводнями та хімічними властивостями:
Вуглеводень    Хімічні властивості

А метан; 1 взаємодія з мінеральними кислотами;

Б етин; 2 знебарвлення бромної води;

З взаємодія із бромом.

14.Установіть відповідність між ознаками хімічних реакцій та реагентами:
Ознака хімічної реакції Реагенти

А знебарвлення; 1 ацетилен і кисень;

Б блакитне полум'я; 2 метан і кисень;

В світне полум'я; 3 етен і розчин калій перманганату;

4 етен та кисень.

Завдання на встановлення послідовності
15.Установіть послідовність у схемі одержання 1,2-дихлороетану:
А СН4 □; Б С2Н4С12 □ В С2Н4 □

16.Установіть послідовність типів реакцій для здійснення перетворень:
алюміній карбід —> метан —> етин —> етен —> поліетилен:
А гідрування □; Б крекінг □
В полімеризація □; Г гідратація □.
17.Установіть послідовність величин для етилену згідно з ланцюжком:
маса (г) —> кількість речовини(моль)—> густина(г/л) —>об'єм (н. у., л):

А 4,48 □; Б 6,0□; В 1,34 □; Г 0,2 □;

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
18. Алкан має густину пари за повітрям 4,414. Визначте формулу алкану. У відповіді вкажіть назву речовини.

19.Обчисліть максимальний об'єм хлору, необхідний для хлорування 2,8 л метану. Об'єми газів приведені до нормальних умов                                                                                               

 

2 варіант
Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.Яка  загальна формула алканів:

A СnН2n-2; Б СnН2n+4; В CnH2n-6 Г СnH2n+2

2.Позначте молекулярну формулу алкану, відносна молекулярна маса якого
дорівнює 44: АС4Н10; БС3Н6; В С3Н8; ГС2Н6,

3.Виберіть  твердження, яке характеризує метан як речовину:

А газ, добре розчинний у воді;

Б газ без кольору і запаху, майже вдвічі легший за повітря;

В безбарвний газ зі специфічним запахом;

Г тверда речовина.

4.Позначте, який вуглеводень знебарвлює розчин калій перманганату:

А метан; Б пропан; В гексан; Г етен.

5.Позначте назву речовини, яка утворюється при хлоруванні етану:

А 1,1-дихлороетан; Б хлороетан; В 1,2-дихлороетан; Г хлороетен.

6.Позначте формулу октану: А С4Н10; Б С9Н20; В С8Н16; Г С8Н18.

7.Позначте правильне твердження щодо реакції гідрування:

А відщеплення галогеноводню; Б каталітичне відщеплення водню від молекул;

В розщеплення вуглеводнів з утворенням низькомолекулярних продуктів; Г приєднання водню із можливим використанням каталізатора і тиску.

8.Позначте властивість поліетилену, що обмежує його застосування:

А хімічна стійкість; Б механічна міцність; В легкість; Г низька температура плавлення.

9.Позначте речовину, якою ви скористаєтеся для добування ацетилену в
лабораторних умовах: А алюміній карбід; Б кальцій карбід; В етиловий спирт;

Г вугілля.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

10.Позначте гомологи пентану: А СН4; Б С4Н10; В С9Н20; Г С3Н6.

11.Позначте, які речовини можна добути безпосередньо з етену:
А 1,1,2,2-тетрахлорометан; Б 1,2-дибромоетан; В ацетилен; Г етан.

Завдання на встановлення відповідності

12.Установіть відповідність між назвою речовини та її формулою:
Назва речовини                   Формула речовини

А етан;                                    1 С10Н22;

Б пропан;                                    2 С2Н4;

В декан;                                     3 С3Н8;

                                                     4 C2H6
13.Установіть відповідність між вуглеводнями та характерними для них хі­
мічними властивостями: Вуглеводень  Хімічні властивості

А етен;                    1 реакції приєднання;

Б етан;                  2 реакції нейтралізації;

                                      З реакції заміщення.

14.Установіть відповідність між ознаками хімічних реакцій та реагентами:
Ознака хімічної реакції                      Реагенти

А знебарвлення;                                1 ацетилен і кисень;

Б кіптяве полум'я;                             2 етен і розчин бромної води;

В світне полум'я;                                3 етан та розчин бромної води;

                                                              4 етен і кисень.

Завдання на встановлення послідовності

15.Установіть послідовність у схемі одержання поліетилену:
А (-СН2-СН2-)п □; Б С2Н2 □; В С2Н4 □; Г СН4 □;

16.Установіть генетичний ланцюжок добування 1,2-дихлороетану:
А етен □; Б вуглець □; В метан □;

17.Установіть послідовність величин для бутану згідно з ланцюжком: густина
за повітрям —> кількість речовини(моль)—> маса (г) —> об'єм (н. у., л):

А 14,5 □; Б 5,6 □; В 0,25 □; Г2□;
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
18.Алкан має густину пари за повітрям 3,931. Визначте формулу алкану.
У відповіді вкажіть назву речовини.

19.Який об'єм повітря необхідний для спалювання суміші етану об'ємом 5 л з
бутаном об'ємом 10 л? Об'ємна часка кисню у повітрі становить 21 %. Всі об'єми
приведені до нормальних умов.

 

 

docx
Додано
7 червня 2018
Переглядів
9429
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку