Контрольна робота з хімії у 9 класі

Про матеріал

Перевірка знань, умінь і навичок учнів з хімії, а саме з тем: "Електролітична дисоціація", "Будова атома", "Розв"язування задач". Засвоєння учнями навичок написання молекулярних рівнянь, повних і скорочених йонних рівнянь.

Перегляд файлу

Завдання

для контрольної роботи  з хімії

9 КЛАС

 

У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

1. Виберіть молекулярну формулу кристалогідрату магній сульфату, якщо в ній міститься 51,22 % води:

А  MgSO4 5H2O

Б  MgSO4 7H2O

В  MgSO4 9H2O

Г  MgSO4 10H2O

Д  MgSO4 H2O

2. Укажіть молекули, у яких усі валентні електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку:

А  SO2, С2Н4, СO

Б  H2O, NH3, SO3

В  CH4, BH3, CaH2

Г  CO2, KН, H2O

Д  CO, НCl, NH3

3. Виберіть реакції, які можна записати таким скороченим іонним рівнянням   Н+ + ОН-H2O:

1. HCl + KOH

2. H2SO4 + Ba(OH)2

3. H2CO3 + Ca(OH)2

4. HI + Ca(OH)2

А 1 і 4           Б 1 і 2          В 2 і 3        Г 3 і 4          Е у всіх випадках

4. Укажіть ряд сполук, у яких ступінь окиснення Хрому найбільший:

А  NaCrO2, Сr2(SO4)3, Сr2O3

Б  Na3[Cr(OH)6], Сr(OH)3, FerO2)2

В  CrO3, Cr2O3

Г (NH4)2Cr2O7, K2СrO4

5. Укажіть, у яких пробірках унаслідок реакцій утворився осад. Шість пробірок містять: І – MgCl2, ІІ – Al(ОН)3, ІІІ – Fe2(SO4)3, ІVZnO, VCaO, VINa2SiO3.       У пробірки І-ІІІ внесли надлишок КОН, у пробірки ІV-VІ внесли надлишок НCl. У яких пробірках унаслідок реакції утворився осад:

А  І, ІІ, VІ

Б   ІV, V, VІ

В  І, ІІІ, VІ

Г  ІІ, ІV, V

Д  ІІ, ІІІ, ІV

 

 

 

6. Виберіть реакції, які відбуваються до кінця:

1. Ba(OH)2 + HNO3                         А  всі реакції

2. Pb(NO3)2 + K2S                           Б   3, 4, 5

3. ZnCl2 + K2SO4                             В  1, 2, 3

4. FeS + HCl                                     Г  1, 2, 4

5. NaNO3 + KCl                                Д  тільки друга

7.  Визначте, який об’єм вуглекислого газу (н.у.) необхідно пропустити крізь розчин барій гідроксиду для утворення 394 г осаду:

А 11,2           Б 22,4          В 33,6        Г 44,8

8.  Укажіть формулу сполуки, у якій ступінь окиснення елемента дорівнює нулю, а валентність – трьом:

А O2              Б N2             В NH3        Г H2O2

 9. Укажіть суму коефіцієнтів у окисно-відновній реакції за схемою                     S + HNO3 H2SO4 + NO2 + H2O:

А 14            Б 16             В 18             Г 20

У завданнях 10-12 потрібно вибрати всі правильні відповіді.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1,5 бала.

10. Укажіть ряди елементів, де електронегативність спочатку збільшується, а потім зменшується:

А   Na, Mg, C            Б   Na, K, Rb             В   I, Cl, Br             Г   K, Be, Cs

11. Укажіть схеми процесів відновлення:

А  H2 +2OH- H2O

Б  NO3- + H2O NO2- + OH-

В  ClO- + H2O Cl- + OH-  

Г  AlO2- + H2O Al3+ + OH-   

12.Виберіть характеристики, які притаманні процесу СаСО3СаО + СО2Q:

А  необоротний

Б  ендотермічний

B  реакція розпаду

Г  окисно-відновна реакція

Завдання 13-15 мають на меті встановлення правильної відповідності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

13. Установіть відповідність зміни формули валентних електронів в атомі елемента та процесом, який відбувся:

   Зміна формули                             Процес, який відбувся:               

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

валентних електронів:              

1. 3s23p3 3s23p0                                 A  Е0 +3e- Е3-

2. 3s23p3 3s23p6                     Б  Е0 – 3e- Е3+

3. 4s23d3 4s03d3                     В  Е0 +1e- Е-

4. 4s24p5 4s24p6                     Г  Е0 +2e- Е2-

                                                                             Д  Е0 – 2e- Е2+

 

 

 

  1.  Установіть відповідність між кількістю протонів і електронів та частинкою:

Кількість протонів і електронів:          Частинка:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.  17 р+ і 18 е-                                                                А  S2-

2.  11 р+ і 10 е-                                                               Б   Cl-

3.  16 р+ і 18 е-                                         В   C4+

4.    6 р+ і 2 е-                                           Г   Na+

                                                                 Д   N3-

15.  Установіть відповідність схем виразам швидкості реакції:

Схема реакції між газами:         Вираз для швидкості реакції:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

1.  А + В АВ                                  А  V = [А][В]

2.  2А + В А2В                                Б  V = [А][В]2

3.  А + 2В АВ2                                В  V = [А] 2

4.  2А + 2В А2В2                             Г  V = [А]2[В]

                                                             Д  V = [А]2[В]2

 

Завдання 16-19 з відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків, міркувань.

16.  Зразок сплаву міді та золота масою 1 кг помістили у ємність, наповнену водою. Об’єм води, який витіснив зразок із ємності, виявився рівним 70,77 см3. Визначте масові частки золота та міді у сплаві. Густина чистого золота дорівнює 19,30 г/см3, міді – 8,96 г/см3.                                                                           7 балів

17.  Підберіть коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник: 

  KMnO4 + NaBr + H2SO4 MnSO4 + Br2 + Na2SO4+ K2SO4 + H2O            4 бали

18.  Напишіть рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах відповідно до схеми перетворень:

ферум (ІІІ) нітрат

             

ферум (ІІІ) сульфат ферум (ІІІ) гідроксид  ферум (ІІІ) оксид ферум (ІІІ) хлорид

             

ферум (ІІІ) хлорид                                                                                                                5 балів

19.  На нейтралізацію 100 г розчину натрій гідроксиду витратили 122 г розчину одноосновної неорганічної кислоти  НА. Під час обробки нейтралізованого розчину надлишком розчину арґентум нітрату випав білий осад масою 14,3 г, який темнішає на світлі. Повний розклад осаду дає 10,8 г металу. Визначте усі речовини, запишіть рівняння реакцій. Розрахуйте масову частку лугу у вихідному розчині.                                                                                           8 балів

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
24 листопада 2018
Переглядів
676
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку