Контрольна робота з теми: "Надорганізмові біологічні системи"

Про матеріал
Контрольну можуть використати вчителі для оцінювання навчальних досягнень учнів з даної теми. Контрольна робота має 3 варіанти різнорівневих завдань
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Надорганізмові біологічні системи»

В-1

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Фактори середовища - це: а)все, що оточує організм і впливає на його існування; б)тільки температура; в)тільки повітря; г)тільки вологість .

2.Зазначте, як називають усі можливі типи співіснування організмів різних видів в екосистемі: а)паразитизм; б)мутуалізм; в)коменсалізм; г)симбіоз.

3.Певне місце в ланцюзі живлення популяції організмів одного виду називається: а)біогеоциноз; б)первинна сукцесія; в)трофічний рівень)екосистема.

4.Для існування в біогеоценозі консумента ІІ порядку, маса якого 20 кг, необхідно рослинної продукції (т): а)2000; б)200; в) 20; г)2.

5.До редуцентів належать: а)вищі рослини; б)тварини-хижаки; в)організми, що живляться органічними рештками; г)рослиноїдні тварини.

6.Укажіть, чим визначаються межі певного біогеоценозу: а) межами певного тваринного угрупування; б)межами певного рослинного угрупування; в)довільно; г)чітких меж не існує.

7.Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі: а)місцеперебування; б)трофічний рівень; в)симбіоз; г)екологічна ніша.

8.До біотичних належать фактори: а)мінеральний склад ґрунту; б)діяльність людини; в)євзаємодія організмів; г)ультрафіолетове випромінювання; д)усі фізичні чинники середовища.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Встановити відповідність між формами симбіозу та прикладами, що їх ілюструють:

а)мутуалізм;         1.співіснування уссурійського тигра та лісового кота;

б)коменсалізм;    2.мешкання аскариди в кишечнику людини;

в)паразитизм;      3.оселення рачків морських жолудів на тілі китів;

г)нейтралізм;        4.мешкання багатоджгутикових одноклітинних тварин у кишечнику тарганів і

                                   термітів.        

10.Визначте організми, що належать до тих чи інших екологічних груп:

Продуценти

Консументи

Редуценти

1)ціанобактерії

1) хлорела

1) бактерії-сапротрофи

2)кишкова паличка

2) хвощ польовий

2) пурпурні бактерії

3)чумна паличка

3) сарана перелітна

3) евглена зелена

 

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Що вивчає екологія? Які основні завдання екології та методи дослідження, що використовуються в екології?.

12.Яка площа водойми (га) може прогодувати білого пелікана (10 кг,  60% маси становить вода) в ланцюгу живлення: планктон-риба-пелікан? Біопродуктивність 1 м2 водойми – 600 г органічної речовини.

13.Чому слід охороняти не окремі рідкісні або зникаючі види, а цілісні – екосистеми. До складу яких вони входять? Відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Надорганізмові біологічні системи»

В-2

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Пристосування живих організмів до умов середовища існування - це: а)загартування; б)анабіоз; в)адаптація; г)міграція .

2.Екологія – це наука, що вивчає: а)тварини, рослини та середовище їхнього існування; б)взаємозв’язки між живим організмами; в)взаємозв’язки між живими організмами та середовищем їхнього існування; г)всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів.

3.Визначте, як називають тип симбіозу, за якого організми різних видів отримують взаємну користь: а)паразитизм; б)коменсалізм; в)мутуалізм;)конкуренція.

4.З 1т рослинної їжі приріст маси тіла консументів І і ІІ порядків (кг) становитиме близько: а)500 рослиноїдні тварини і 200 м’ясоїдні; б) 50 рослиноїдні тварини і 20 м’ясоїдні; в) 100 рослиноїдні тварини і 100 м’ясоїдні; г) 100 рослиноїдні тварини і 20 м’ясоїдні.

5.Зазначте, як називають просторове та трофічне положення популяції певного виду в екосистемі : а)екологічна ніша; б)симбіоз; в)місцеперебування; г)екологічна ніша.

6.Назвіть мету, з якою створено Зелену книгу: а) охорона окремих рідкісних видів; б)охорона окремих зникаючих видів в)охорона рідкісних і типових тваринних угрупувань; г)охорона рідкісних і типових рослинних угрупувань.

7.Зазначте, що таке ноосфера: а)розумова оболонка Землі; б)частина оболонок Землі, заселена живими істотами; в)новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини; г)сукупність усіх природоохоронних територій.

8.Визначте, як називають фактори неживої природи: а)абіотичні; б)біотичні; в)антропогенні; г)антропічні.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Встановити відповідність між парами видів та відносинами, які між ними можуть виникати:

а)підосичник - осика;                             1.коменсал - хазяїн;

б)орхідеї – тропічні дерева;                   2.паразит - хазяїн;

в)малярійний комар - людина;             3.кровосисний вид - живитель;

г)малярійний плазмодій - людина;       4. хижак – здобич;   

                                                                    5. мутуалістичні відносини.   

10.Визначте організми, що належать до тих чи інших екологічних груп:

Продуценти

Консументи І порядку

Консументи ІІ порядку

1)липа

1) хлорела

1) сарана перелітна

2)дріжді

2) самець комара

2) заєць

3)трутовик

3) самка комара

3) жаба озерна

 

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Що таке біосфера і які її межі? Яка роль живих організмів у перетворенні оболонок Землі?Які біогеохімічні функції живої речовини?

12.Яка площа водойми (га) може прогодувати морського леопарда (300 кг,  60% маси становить вода) в ланцюгу живлення: планктон-риба-пінгвіни-морський леопард? Біомаса планктону на 1 м2 водойми – 400 г органічної речовини.

13.Чому глобальну екологічну катастрофу можна відвернути лише спільними зусиллями урядів та громадськості різних країн? Відповідь обґрунтуйте.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Надорганізмові біологічні системи»

В-3

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Укажіть типи природоохоронних територій, які функціонують в Україні: а)лише заповідники; б)лише заказники; в)лише національні природні парки; г)заповідники, національні природні парки, заказники .

2.Укажіть, як називають угрупування організмів, штучно створені людиною з метою отримання сільськогосподарської продукції: а)екосистема; б)ботанічний сад; в)популяція; г)агроценоз.

3. Визначте, як називають фактори живої природи: а)абіотичні; б)біотичні; в)антропогенні; г)антропічні.

4.Визначте, що собою становить ерозія ґрунтів: а)відкладення солей на поверхні ґрунту; б)зменшення товщі їх родючого шару ; в) знищення корисних ґрунтових мешканців; г) вирубування лісів.

5.На місці згарища поступово з’являється трава, потім чагарник. Яка стадія розвитку біогеоценозу спостерігається : а)первинна сукцесія; б)вторинна сукцесія; в)клімакс; г)антропогенна сукцесія.

6.Гусінь знищила рослини, маса яких 1800 грамів (20% сухої речовини). Визначте приріст біомаси пташки, яка з’їла цю гусінь: а) 1,8г; б)3,6 г; в)18 г; г)36г.

7.Яка форма симбіозу спостерігається між гризунами та кліщами, які мешкають у їхніх норах і живляться залишками їжі, підстилкою: а)паразитизм; б) мутуалізм; в)хижацтво; г)коменсалізм.

8.Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в ланцюгу живлення: а)сосна-дятел-сокіл-короїд; б)короїд-сосна-дятел-сокіл; в)сокіл-дятел-короїд-сосна; г)сосна-короїд-дятел-сокіл.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Встановити відповідність між формами діяльності людини та їхніми наслідками:

а)викиди в атмосферу хлорфторвуглецевих сполук 1.утворення озонових дирок;

б)нераціональне поливання ґрунтів;                                           2.тепличний ефект;

в)інтенсивна діяльність промисловості та транспорту;             3.ерозія ґрунтів;

г)масове вирубування лісів;                                                          4. засолення ґрунтів.   

10.Установіть послідовність організмів, яка правильно відображає екологічну піраміду знизу догори: а)коники; б)трав’янисті рослини; в)вужі; г)жаби.

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Дайте характеристику екологічних чинників та їх вплив на живі організми? Опишіть закономірності впливу екологічних чинників на живі організми.

12.Які типи взаємозв’язків виникають між популяціями організмів, які входять до складу певної екосистеми? Як відбуваються перетворення енергії в екосистемах? Що таке ланцюги живлення та трофічні рівні?

13.Що має змінити у своєму ставленні до природи людина, щоб уникнути глобальної екологічної кризи? Які є шляхи подолання екологічної кризи?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Масальська Олена Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
28 лютого
Переглядів
3643
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку