Контрольна робота з української літератури в 10 класі "Творчість І.Франка"

Про матеріал

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська.Б Тернопільська.

В Ужгородська.Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев'яносто дев'ять.Б Шістдесят три.

В Одинадцять.Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким.Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком.Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми.Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету.Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів'яле листя» опублікована...

А У 1911р.Б 1896р.

В 1876р.Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів'яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи.Б П'ятьох.

В Двох.Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину».Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії».Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному.Б Анні.

В Михайлу Гурману.Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя.Б Великої кручі.

В Свіжого повітря.Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця.Б Слово і воля.

В Держава і воля.Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів'яле листя».Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин».Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста.Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря.Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів'яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох.А Трьох.

В Двох.Г П'ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин».Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби».Г «Зів'яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар'єру вченого і об'їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн».Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко».Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома.Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі.Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін».Б «Правда».

В «Вільне слово».Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської.Б Філософської.

В Пейзажної.Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів'яле листя».Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин».Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом.Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті.Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів'яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе».Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання».Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об'єднує всі твори книжки «Зів'яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма.Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п'єса.Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично.Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики.Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся.Б Селянка-кріпачка.

В Мати.Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного.Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького.Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі».Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!»Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи.Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба.Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни.Б Микола Задорожний.

В Анна.Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів'яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки.Б Грабовського.

В Байрона.Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання».Б «Щастя».

В «Жандарм».Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська.Б Тернопільська.

В Ужгородська.Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев'яносто дев'ять.Б Шістдесят три.

В Одинадцять.Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким.Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком.Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми.Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету.Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів'яле листя» опублікована...

А У 1911р.Б 1896р.

В 1876р.Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів'яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи.Б П'ятьох.

В Двох.Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину».Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії».Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному.Б Анні.

В Михайлу Гурману.Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя.Б Великої кручі.

В Свіжого повітря.Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця.Б Слово і воля.

В Держава і воля.Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів'яле листя».Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин».Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста.Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря.Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів'яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох.А Трьох.

В Двох.Г П'ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин».Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби».Г «Зів'яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар'єру вченого і об'їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн».Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко».Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома.Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі.Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін».Б «Правда».

В «Вільне слово».Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської.Б Філософської.

В Пейзажної.Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів'яле листя».Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин».Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом.Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті.Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів'яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе».Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання».Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об'єднує всі твори книжки «Зів'яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма.Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п'єса.Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично.Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики.Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся.Б Селянка-кріпачка.

В Мати.Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного.Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького.Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі».Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!»Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи.Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба.Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни.Б Микола Задорожний.

В Анна.Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів'яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки.Б Грабовського.

В Байрона.Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання».Б «Щастя».

В «Жандарм».Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;

Перегляд файлу

Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська.   Б Тернопільська.

В Ужгородська.    Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев’яносто дев’ять.   Б Шістдесят три.

В Одинадцять.    Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким.    Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком.    Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми.  Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету.  Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів’яле листя» опублікована...

А У 1911р.     Б 1896р.

В 1876р.     Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів’яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи.     Б П’ятьох.

В Двох.     Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину».  Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії». Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному.  Б Анні.

В Михайлу Гурману.   Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя.  Б Великої кручі.

В Свіжого повітря.    Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця.    Б Слово і воля.

В Держава і воля.   Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів’яле листя».   Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин».   Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста.  Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря.   Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів’яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох.    А Трьох.

В Двох.     Г П’ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин».   Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби».   Г «Зів’яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар’єру вченого і об’їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн».      Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко».     Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома.      Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі.    Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін».      Б «Правда».

В «Вільне слово».    Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської.     Б Філософської.

В Пейзажної.     Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів’яле листя».    Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин».    Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом.   Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті.  Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів’яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе».    Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання».    Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об’єднує всі твори книжки «Зів’яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма.    Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п’єса.   Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично.      Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики.  Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся.      Б Селянка-кріпачка.

В Мати.      Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного.   Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького.  Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі».    Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!»    Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи.    Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба.     Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни.    Б Микола Задорожний.

В Анна.     Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів’яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки.     Б Грабовського.

В Байрона.      Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання».    Б «Щастя».

В «Жандарм».     Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 1

1. І.Франко народився 27 січня 1856 році в Східній Галичині, тепер це область...

А Івано-Франківська.   Б Тернопільська.

В Ужгородська.    Г Львівська.

2. І. Франко має таку кількість псевдонімів...

А Дев’яносто дев’ять.   Б Шістдесят три.

В Одинадцять.    Г Сім.

3. Поезія І. Франка «Гімн» покладена на музику...

A Л Ревуцьким.    Б Ю. Мейтусом.

В М. Лисенком.    Г П. Майбородою.

4. «Мойсей» І. Франка належить до жанру...

А Психологічної драми.  Б Психологічної трагедії.

В Соціального памфлету.  Г Філософської поеми.

5. У передмові до твору «Мойсей» І. Франко зазначав: «Основною темою мого твору я зробив...»

А Біблійну історію про Мойсея.

Б Власну скульптуру Мойсея у порівнянні зі створінням Мікеланджело Буонаротті.

В Смерть Мойсея як пророка.

Г Оповідь про розгубленість народу.

6. Збірка поезії «Зів’яле листя» опублікована...

А У 1911р.     Б 1896р.

В 1876р.     Г 1896р.

7. Збірка І. Франка «Зів’яле листя» складається із такої кількості циклів...

А Семи.     Б П’ятьох.

В Двох.     Г Трьох.

8. «Украдене щастя» І. Франка написане за сюжетом народної пісні...

А «Віє вітер на долину».  Б «Про шандаря».

В «Зажурились стрільці січовії». Г «Чого являєшся мені у сні?»

9. «Ганьба — то ганьба, смерть — то смерть»,— ці слова належать («Украдене щастя» І. Франко)...

А Миколі Задорожному.  Б Анні.

В Михайлу Гурману.   Г Братам Анни.

10. М. Бажан яскраво передав життєвий подвиг І. Франка, порівнюючи його з образом...

А Потужного сонячного променя.  Б Великої кручі.

В Свіжого повітря.    Г Могутнього дуба.

11. « ... — великі дві сили!» — зазначає І. Франко. Доповніть пропущені слова.

А Пісня і праця.    Б Слово і воля.

В Держава і воля.   Г Сонце і вода.

12. Першою збіркою І. Франка вважається...

А «Зів’яле листя».   Б «Баляди і розкази».

В «З вершин і низин».   Г «Мій ізмарагд».

13. Чий чути голос «по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких»? (І. Франко «Гімн»)

А Агітатора-пропагандиста.  Б Арештанта.

В Одвічного бунтаря.   Г Простого селянина.

14. Мотив збірки «Зів’яле листя» І. Франка — це любов...

А До страждаючого поневоленого народу.

Б Матері-України.

В Краси природи рідного краю.

Г Жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

15. У скількох діях у творі «Украдене щастя» І. Франка події безпосередньо відбуваються у хаті Миколи з підгірського села.

А Чотирьох.    А Трьох.

В Двох.     Г П’ятьох.

16. «Декадентом» в однойменному творі вважається...

А Борець без будь-якої мети.

Б Відступник від суспільних проблем.

В Пригнічена соціальною несправедливістю особистість.

Г Людина, яка прагне влади.

17. «Червона калина, чого в лузі гнешся?» І. Франка належить до збірки...

А «З вершин і низин».   Б «Давнє й нове».

В «Із днів журби».   Г «Зів’яле листя».

18. І. Франко у творі «Украдене щастя» звертається до теми...

А Гіркого становища народної інтелігенції.

Б Невмирущості людського духу.

В Життя селян.

Г Соціальної нерівності.

19. Мойсей присвятив своє життя служінню (І. Франко «Мойсей»):

А Ідеології.

Б Мистецтву.

В Церкві.

Г Народу.

20. «Украдене щастя» І. Франка вперше продемонстровано на сцені:

А Львівського театру «Руська бесіда».

Б Київського театру Миколи Садовського.

В Українського театру корифеїв.

Г Харківського театру.

21. Якими ідеями наснажувалась праця І. Я. Франка?

А служити інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу;

Б здійснити соціалістичну революцію у своєму краю, а потім у всесвітньому масштабі;

В зробити кар’єру вченого і об’їхати весь світ;

Г створити свою релігію і поширити її на все людство;

22. Як Іван Франко практично втілював свої суспільно-політичні погляди?

А друкувався в польських та німецькомовних виданнях;

Б став одним із засновників Русько-української радикальної партії;

В вів розмови на політичні теми зі своїми друзями;

Г переконував опонентів у своїй правоті;

23. На яких засадах, на думку І. Франка, повинна творитися література?

А народності;

Б оспівування краси;

В заборони порушувати проблеми селянства;

Г показу не реального життя, а бажаного;

24. Яким фактом особистого життя І. Франко втілює мрію про Україну як єдину державу?

А перебирається жити до Києва;

Б перебирається жити до Харкова;

В одружується з українкою з Києва;

Г пише листи як до російського, так і до австрійського урядів з вимогою визнання України як держави;


Контрольні робота №3.

Творчість І. Франка

Тести

Варіант 2

1. Другим «Заповітом» вважається твір І. Франка...

А «Гімн».      Б «Мойсей».

В «Гріє сонечко».     Г «Борислав сміється».

2. З 1867 по 1875 pp. І. Франко навчався...

А Удома.      Б У ремісничому училищі.

В У сільській школі.    Г У Дрогобицькій гімназії.

3. У 1874 р. ранні твори І. Франка надруковані на сторінках львівського студентського журналу...

А «Дзвін».      Б «Правда».

В «Вільне слово».    Г «Друг».

4. Поезія І. Франка « Чого являєшся мені у сні? » належить до жанру лірики...

А Громадянської.     Б Філософської.

В Пейзажної.     Г Інтимної.

5. Яку збірку І. Франка М. Коцюбинський оцінив, висловившись: «Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою чувств і розуміння душі людської»?

А «Зів’яле листя».    Б «Мій Ізмарагад».

В «З вершин і низин».    Г «Із літ моєї молодості».

6. У чому трагізм Мойсея? (І. Франко «Мойсей»)

А У непорозумінні його з народом.   Б Зрадництві країни.

В Тривалій хворобі і передчасній смерті.  Г Невмінні керувати масами.

7. Брати Анни насильно видали заміж сестру у віддалене село за Михайла Гурмана («Украдене щастя» І. Франко)...

А Бо Микола був бідним.

Б Не хотіли ділитися з Анною спадщиною.

В Вбачали щастя сестри тільки з Михайлом.

Г Намагалися виконати заповіт батьків.

8. Франкова збірка «Зів’яле листя» має підзаголовок...

А «Особисте горе».    Б «Страждаюче серце».

В «Трагізм кохання».    Г «Лірична драма».

9. Головний мотив, що об’єднує всі твори книжки «Зів’яле листя»

І. Франка — це...

А Нестримне щире почуття кохання, поваги до жінок, матері-України.

Б Непорозуміння людини із суспільством.

В Кохання до жінки, яка не захотіла відповісти взаємністю.

Г Уміти відчути особисті почуття.

10. За жанровою спрямованістю «Украдене щастя» І. Франка...

А Філософська драма.    Б Соціально-побутова трагедія.

В Історико-соціальна п’єса.   Г Соціально-психологічна драма.

11. Поетичні твори у збірці І. Франка «З вершин і низин» розміщені...

А Хаотично.      Б У хронологічному порядку.

В Дотримуючись конкретної тематики.  Г За відповідними розділами.

12. Душевність і теплоту, любов до народної пісні І. Франку прищепила...

А Бабуся.      Б Селянка-кріпачка.

В Мати.      Г М. Заньковецька.

13. Захоплення багатством і красою української мови І. Франком відбулося під впливом творчості...

А О. Кониського і Панаса Мирного.   Б М. Шашкевича і Т. Шевченка.

В Ф. Прокоповича і І. Нечуя-Левицького.  Г С. Руданського і Л. Глібова.

14. Образ «вічного революціонера» притаманний поезії І. Франка...

А «Каменярі».    Б «Гріє сонечко».

В «Гримить!»    Г «Гімн».

15. Через що калина не має сили тягнутися вгору? (І. Франко. «Червона калино, чого в лузі гнешся?») Через:

А Нестачу вологи.    Б Невимовну спеку.

В Тінь від дуба.     Г Переобтяженість кетягами плодів.

16. Для реалізації гостро актуальної проблеми І. Франко у творі «Мойсей» обрав...

А Твір Вишенського «Посланіє до єпископів».

Б «Житіє святих» Д. Туптала.

В Біблійну історію.

Г Поему Т. Шевченка «Єретик».

17. У пролозі твору «Мойсей» І. Франко звертається...

А До трагічного образу Мойсея.

Б Народу із закликом цінувати релігійні традиції.

В Тих, хто прагне жити заради задоволення власних потреб.

Г Страждаючого народу.

18. Хто з героїв твору «Украдене щастя» І. Франка вважає, що щастя «ніколи довго не триває»?

А Брати Анни.    Б Микола Задорожний.

В Анна.     Г Михайло Гурман.

19. Поетичні твори власної збірки «Зів’яле листя» І. Франко порівнює із поезією...

А Петрарки.     Б Грабовського.

В Байрона.      Г Шевченка.

20. Перший варіант назви твору «Украдене щастя» І. Франка...

А «Трагічне кохання».    Б «Щастя».

В «Жандарм».     Г «Любов і лихо».

21. Як слово «декадент» звучить на початку одноіменної поезії І. Франка?

А Піднесено.

Б Схвильовано.

В Заперечливо.

Г Здивовано.

22. Що беріг І. Франко на дні своїх споминів протягом усього життя?

А смак маминих вареників;

Б батькові настанови;

В мамині повчання;

Г «маленький, але міцний огонь» у кузні батька;

23. Скільки томів нараховувала бібліотека І. Франка під час його навчання у Дрогобицькій гімназії?

А 500;

Б 1000;

В 50;

Г 3000;

24. Якою була тема докторської дисертації І. Франка?

А «Наймичка» Тараса Шевченка;

Б «Варлаам та Йосааф», старохристиянський духовний роман та його літературна історія;

В «Література, її завдання та найважніші ціхи»;

Г «Нарис історії українсько-руської літератури…»;

 

doc
До підручника
Українська література 10 клас (Міщенко О.І.)
Додано
12 грудня 2018
Переглядів
25693
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку