Контрольно-аналітична діяльність заступника директора

Про матеріал

Матеріал презентації містить методичні рекомендації з організації контролю заступником директора з НВР, а саме: алгоритм, форми, методи, періодичність, управлінські рішення тощо.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Контроль як функція управління. Презентація заступника директора з НВРКапулівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Горобей Світлани Дмитрівни. З досвіду організації контрольно-аналітичної діяльності школи

Номер слайду 2

Контроль - одна з основних функцій внутрішкільного управління, спрямована на одержання інформації про стан навчально-процесу та його результативність. Контроль – це система спостереження й перевірки відповідності процесу функціонування об’єктів прийнятим управлінським рішенням – законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам тощо; виявлення результатів впливу суб’єкта на об’єкт.

Номер слайду 3

Специфічні цілі контролю – забезпечення цілеспрямованості і стабільності діяльності школи та її педагогічного колективу через постійне відстежування стандартів. Аналіз. Планування. Організація. Контроль. Регулювання. Операційні функції управління. Реалізація основної мети управління. Забезпечення стабільності, оптимальності функціонуванняшколи. Переведення школи на більш високий якісний рівень

Номер слайду 4

Співвідношення понять “КОНТРОЛЬ” – “ПЕРЕВІРКА” – “ОБЛІК” – “ОЦІНКА”Контроль: порівняння реального стану з нормою та вироблення на цій основі рекомендацій щодо переведення об’єкта на вищий рівень. Перевірка: перевірка виконання стандартів, планів, норм, досягнення прогнозованих результатів; встановлення відповідності стандарту, фіксація відхилення та оцінка діяльності суб’єкта. Облік: процес отримання та фіксації даних. Оцінка: кількісне вимірювання за наслідками обліку

Номер слайду 5

Мета і завдання внутрішкільного контролю Мета внутрішкільного контролю - виявити наявність і визначити характер відхилень, а також вивчити передовий досвід із цієї проблеми. Реалізуючи цю мету адміністрація школи здійснює специфічний вид діяльності зі збору інформації, її первинного аналізу та встановлення факту наявності відхилення в діяльності колективу або окремих його членів від запланованої моделі. Завдання внутрішкільного контролю: визначення цілей контролю; розробка під них програм; вивчення реальної практики; класифікація зібраних даних у різних формах (діаграми, графіки, таблиці, тексти); первинний аналіз для визначення загальних тенденцій.

Номер слайду 6

Етапи циклу контролю{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}№ етапу. Назва етапу. Завдання1Інформаційно-аналітичний. Зібрати інформацію про стан об’єкта управління, відібрати релевантну (необхідну й достатню) інформацію для прийняття управлінського рішення або розробки плану2 Прогностичний. Здійснити цілепокладання та спланувати роботу3 Організаційно-координаційний. Забезпечити виконання плану, узгодити зусилля4 Контроль. Супроводжувати виконання плану, відстежувати ступінь ефективності діяльності об’єктів управління5 Регулювання. Коригувати відповідно до наслідків контролю

Номер слайду 7

Блок – схема зворотного зв’язку під час контролю. Початок Бажане виконання. Фактичне виконання. Вимір фактичного виконання. Порівняння результату з нормамиІдентифікація відхилень. Аналіз причин відхилень. Програма коригування дій. Проведення корекції

Номер слайду 8

Значення контролю для ефективного управління школою. Діагностичне – полягає в забезпеченні інформацією про стан школи та окремих її підсистем. Виховне – виховує відповідальність за визначену ланку роботи та результати діяльності. Навчально-методичне – полягає в наданні дієвої допомоги педагогам школи в пошуках ефективних форм та методів навчання, виховання та розвитку учнів, у професійному зростанні вчителів. Стимулювальне – спонукає до роботи, самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю та самокорекції.

Номер слайду 9

Завдання контролю Сприяти виконанню завдань, поставлених перед школою. Одержувати оперативні відомості про роботу школи для аналізу стану справ та прийняття управлінських рішень. Поширювати досягнення науки та передовий педагогічний досвід. Допомагати тим працівникам, які потребують допомоги. Сприяти професійному зростанню всіх працівників школи. Підвищувати відповідальність працівників за свою роботу.

Номер слайду 10

Основні об’єкти контролю. Перебіг певних процесів у школіДіяльність окремих суб’єктів: форми, методи, зміст. Результати діяльності окремих суб’єктів. Результати перебігу певних процесів у школі

Номер слайду 11

Основні аспекти внутрішкільного контролю. Контроль за здійсненням обов’язкового рівня освіти. Контроль за станом викладання навчальних предметів та рівнем знань, умінь і навичок. Контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості учнів. Контроль за підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня вчителів. Контроль за веденням шкільної документації. Контроль за виконанням державних законодавчих актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, комплексних та тематичних перевірок, програм та навчальних планів, рішень педагогічної ради та наказів по школі. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки та охорони праці пожежної безпеки, за роботою з попередження травматизму. Контроль за станом навчально- матеріальної бази та фінансово- господарської діяльності.

Номер слайду 12

Об’єкти і предмети внутрішкільного контролю{BC89 EF96-8 CEA-46 FF-86 C4-4 CE0 E7609802}№Об’єкти внутрішкільного контролю1. Процес навчання та рівень загальноосвітньої підготовки школярів2. Навчальна та виховна діяльність педагогічного колективу3. Діяльність педагогічного колективу із забезпечення умов для реалізації конституційних прав громадян України на повну загальну середню освіту, виконання Закону України “Про загальну середню освіту”4. Демократизація шкільного життя та вдосконалення управління роботою педагогічного колективу5. Процес виховання та рівень вихованості учнів6. Збереження життя та створення безпечних умов праці учасників педагогічного процесу7. Розвиток учнів8. Удосконалення форм і методів навчально-виховної роботи з учнями9. Санітарно-гігієнічний режим та умови роботи в школі10. Матеріально-технічна база наавчально-виховного процесу11. Удосконалення шкільного компонента змісту загальної середньої освіти12. Виконання розпорядчих документів органів управління освітою13. Упровадження інноваційних технологій навчання й виховання та сучасних педагогічних концепцій14. Програмно-методичне забезпечення педагогічного процесу15.Інші об’єкти

Номер слайду 13

Очікувані результати контролю. Розвиток професійної майстерності педагогів. Підвищення рівня вихованості школярів. Переведення педагогічного процесу та окремих шкільних систем на вищий якісний рівень. Розвиток закладу освіти в цілому. Удосконалення стосунків між учасниками навчально-виховного процесу. Підвищення ступеня засвоєння учнями знань та вмінь

Номер слайду 14

Головні принципи контролю Стратегічна спрямованість: контроль повинен відображати пріоритети розвитку школи. Плановість та систематичність: дають можливість уникнути надмірного контролю та, навпаки, попередити його відсутність. Науковість: передбачає глибоку наукову основу контролюючої діяльності, повноту висновків та рекомендацій, високий рівень компетентності перевіряльника. Об’єктивність щодо оцінки та доброзичливість у ставленні до суб’єктів перевірки. Економічність і раціональність, що полягає в застосуванні ефективних технологій та методів. Поєднання контролю із самоконтролем: створює умови для самовдосконалення, самокорекції, самонавчання. Гласність: дає можливість демократизувати процедуру контролю та зняти зайву напругу із суб’єктів контролю.

Номер слайду 15

Передумови контролю. Що контролювати: людину як особистість та її ставлення до роботи; процес діяльності, методи, форми, зміст роботи; результати діяльності. Хто здійснює контроль: компетентність перевіряльника в предметі контролю; право на контроль. Як контролювати: процедура контролю; форми, методи контролю (їх надійність). Наслідки контролю: як відстежити; як виміряти; як узагальнити; як коригувати.

Номер слайду 16

Основні ознаки системного підходу до контролю Цілеспрямованість внутрішкільного контролю. Систематичність, плановість контролю. Контроль повинен охоплювати всі ланки навчально-виховного процесу. Оптимальний добір типів, форм і методів контролю відповідно до об’єкта й предмета контролю. Комплексна реалізація всіх функцій контролю: діагностичної, виховної, стимулювальної, констатаційної, навчально-методичної. Вивчення умов контролю (ресурси часу, кадрів, матеріально- фінансові, тощо), які визначають обсяг, спрямованість, якість контролю. Установлення зв’язків системи внутрішкільного контролю із системами контролю районного відділу освіти та обласного управління. Забезпечення необхідної енергетики контролю (підстава, відповідно до якої він діє: наказ, розпорядження, доручення тощо). Реалізація функції контролю через алгоритм, підгрунтям якого є стандарти. Оцінювати і кількісно і якісно можна тільки те, що підлягає стандартизації, нормуванню.

Номер слайду 17

Алгоритм планування внутрішкільного контролю. Здійснити аналіз навчально-виховного процесу за попередній навчальний рік.2. Визначити проблемні питання.3. Визначити об’єкти і суб’єкти контролю. Сформулювати мету і завдання контролю. Здійснити контроль за:виконанням всеобучу;станом викладання предмета, рівнем знань, умінь та навичок учнів;станом виховної роботи та рівнем вихованості учнів; підвищенням науко-теоретичного та методичного рівня вчителів4веденням шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, зошитів, матеріалів моніторингу тощо);виконанням державних законодавчих актів, пропозицій тематичних та комплексних перевірок, програм, рішень педагогічної ради, наказів по школі та інших управлінських рішень;станом навчально-матеріальної бази та фінансово-господарської діяльності;дотриманням санітарно-гігієнічних норм, станом техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки; за роботою з попередження травматизму, збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Номер слайду 18

6. З’ясувати умови контролю: ресурси часу, кадрів, матеріально-технічні, фінансові. Визначити їх обсяг, спрямованість, якість.7. Визначити методики, методи та форми здійснення контролю.8. З’ясувати технологію кількісного та критерії якісного оцінювання результатів контролю.9. Установити форми узагальнення наслідків контролю.10. Передбачити можливості корекції, та оперативного регулювання за результатами контролю.11. Узгодити системи контролю та регулювання.12. Підготувати наказ про внутрішкільний контроль.

Номер слайду 19

Форми контролю перевірка стану викладання предмета(вказати);робота м/о;виконання навча-льних програм;перевірка календарних планів;перевірка класних журналів;аналіз т/а з предметів;організація проведення ДПА;стан викладання предмета(вказати);проведення шкільного туру олімпіад;робота класних керівників;відвідування учнями уроків;нормативність ведення шкільної документації;рівень засвоєння знань;стан методичної роботи в школі;виконання державних програм; перевірка виконання планів вих. роботи.переведення, випуск учнів;підготовка вчителів до проведення т/а;результативність курсової перепідготовки;атестація вчителів;підготовка вчителів до уроків;вивчення системи роботи вчителя. Тематична. Фронтальна. Комплексно-узагальнювальна. ПерсональнаІндивідуальна. Предметно-узагальнювальна. Класно-узагальнювальна проведення предметних тижнів;стан викладання окремого предмета;робота медсестри з дітьми пільгових категорій;адаптація учнів 1 класу;адаптація учнів 5 класу;готовність учнів випускних класів (9 та 11) до ДПА;

Номер слайду 20

Методи контролю. Аналіз. Вивчення Бесіда, співбесіда Спостереження Відстеження Перевірка

Номер слайду 21

Вихід управлінського рішення здійснюється через: Наказ Рекомендації Аналітичну довідкуІнформацію

pptx
Додано
12 червня 2018
Переглядів
2731
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку