КП Математика 6 клас

Про матеріал
Календарне планування з математики для 6 класу за підручником Тарасенкова, 4 год на тиждень
Перегляд файлу

 

Математика, 6 клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

 

Складено до підручника: Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк

Математика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: простих і складених чисел; парних і непарних чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа;

формулює означення понять: дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язує вправи, що передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста; знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста

1

 

Повторення вивченого матеріалу за 5 клас

 

2

 

Розв'язування задач і вправ

 

3

 

Дільники та кратні натурального числа. Прості та складені числа

 

4

 

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

 

5

 

Ознаки подільності на 3 і 9

 

6

 

Розв'язування задач і вправ

 

7

 

Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник

 

8

 

Розв'язування задач і вправ

 

9

 

Найменше спільне кратне

 

10

 

Розв'язування задач і вправ

 

11

 

Узагальнення і систематизація знань

 

12

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Подільність натуральних чисел»

 

Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (28 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів; взаємно обернених чисел;

розрізняє: скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читає і записує: нескінченні періодичні дроби;

розуміє правила: порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулює основну властивість дробу;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів; запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу; знаходження дробу від числа та числа за його дробом

13

 

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

 

14

 

Розв'язування задач і вправ

 

15

 

Розв'язування задач і вправ

 

16

 

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

 

17

 

Розв'язування задач і вправ

 

18

 

Розв'язування задач і вправ

 

19

 

Додавання та віднімання звичайних дробів

 

20

 

Розв'язування задач і вправ

 

21

 

Розв'язування задач і вправ

 

22

 

Розв'язування задач і вправ

 

23

 

Розв'язування задач і вправ

 

24

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

25

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

 

26

 

Множення звичайних дробів

 

27

 

Розв'язування задач і вправ

 

28

 

Знаходження дробу від числа

 

29

 

Розв'язування задач і вправ

 

30

 

Розв'язування задач і вправ

 

31

 

Ділення звичайних дробів

 

32

 

Розв'язування задач і вправ

 

33

 

Знаходження числа за його дробом

 

34

 

Розв'язування задач і вправ

 

35

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу

 

36

 

Розв'язування задач і вправ

 

37

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

38

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

39

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

40

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Множення і ділення звичайних дробів»

 

Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)

Учень/учениця:

наводить приклади пропорційних величин;

розрізняє: коло і круг; пряму та обернену пропорційність; види діаграм;

розуміє, що таке: відношення; пряма та обернена пропорційна залежність; масштаб; коло, круг, круговий сектор; діаграма;

формулює: означення пропорції; основну властивість пропорції;

зображує та знаходить на малюнках: коло і круг; круговий сектор; стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження відношення чисел і величин; використання масштабу; знаходження невідомого члена пропорції; запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів; знаходження довжини кола і площі круга; аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

розв’язує: основні задачі на відсотки; задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ

41

 

Відношення

 

42

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

43

 

Розв'язування задач і вправ

 

44

 

Розв'язування задач і вправ

 

45

 

Пряма та обернена пропорційна залежність

 

46

 

Розв'язування задач і вправ

 

47

 

Поділ числа у даному відношенні. Масштаб

 

48

 

Розв'язування задач і вправ

 

49

 

Розв'язування задач і вправ

 

50

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

51

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Відношення і пропорції»

 

52

 

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор

 

53

 

Розв'язування задач і вправ

 

54

 

Розв'язування задач і вправ

 

55

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

56

 

Розв'язування задач і вправ

 

57

 

Розв'язування задач і вправ

 

58

 

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

 

59

 

Розв'язування задач і вправ

 

60

 

Розв'язування задач і вправ

 

61

 

Розв'язування задач і вправ

 

62

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

63

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

 

64

 

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач і вправ

 

ІІ семестр

 

Повторення вивченого матеріалу

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (53 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: додатних та від’ємних чисел; протилежних чисел; цілих та раціональних чисел;

розуміє, що таке: модуль числа; протилежні числа; цілі числа; раціональні числа; координатна пряма; координатна площина; подібні доданки;

будує: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця; графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження модуля числа; порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; розкриття дужок, зведення подібних доданків; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язує: рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння; текстові задачі за допомогою рівнянь

 

Розв’язування задач.

65

 

Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

66

 

Координатна пряма

 

67

 

Розв'язування задач і вправ

 

68

 

Протилежні числа. Модуль числа

 

69

 

Розв'язування задач і вправ

 

70

 

Цілі числа. Раціональні числа

 

71

 

Порівняння раціональних чисел

 

72

 

Розв'язування задач і вправ

 

73

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

74

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

 

75

 

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання

 

76

 

Розв'язування задач і вправ

 

77

 

Розв'язування задач і вправ

 

78

 

Розв'язування задач і вправ

 

79

 

Віднімання раціональних чисел

 

80

 

Розв'язування задач і вправ

 

81

 

Розв'язування задач і вправ

 

82

 

Розв'язування задач і вправ

 

83

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

84

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

85

 

Множення раціональних чисел. Властивості множення раціональних чисел

 

86

 

Розв'язування задач і вправ

 

87

 

Розв'язування задач і вправ

 

88

 

Розв'язування задач і вправ

 

89

 

Ділення раціональних чисел

 

90

 

Розв'язування задач і вправ

 

91

 

Розв'язування задач і вправ

 

92

 

Розв'язування задач і вправ

 

93

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

94

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Множення і ділення раціональних чисел»

 

95

 

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

 

96

 

Розв'язування задач і вправ

 

97

 

Розв'язування задач і вправ

 

98

 

Рівняння. Основні властивості рівнянь

 

99

 

Розв’язування рівнянь

 

100

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

101

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

102

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

103

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

104

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Вирази і рівняння»

 

105

 

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

 

106

 

Розв'язування задач і вправ

 

107

 

Розв'язування задач і вправ

 

108

 

Координатна площина

 

109

 

Розв'язування задач і вправ

 

110

 

Розв'язування задач і вправ

 

111

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

112

 

Розв'язування задач і вправ

 

113

 

Розв'язування задач і вправ

 

114

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

115

 

Контрольна робота № 10 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (25 год)

116

 

Подільність натуральних чисел. Звичайні дроби

 

117

 

Розв'язування задач і вправ

 

118

 

Розв'язування задач і вправ

 

119

 

Розв'язування задач і вправ

 

120

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 

121

 

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

 

122

 

Розв'язування задач і вправ

 

123

 

Коло. Круг. Діаграми

 

124

 

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

125

 

Розв'язування задач і вправ

 

126

 

Розв'язування задач і вправ

 

127

 

Додавання і віднімання раціональних чисел

 

128

 

Розв'язування задач і вправ

 

129

 

Розв'язування задач і вправ

 

130

 

Множення раціональних чисел

 

131

 

Розв'язування задач і вправ

 

132

 

Ділення раціональних чисел

 

133

 

Розв'язування задач і вправ

 

134

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

135

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

136

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

137

 

Розв'язування задач і вправ

 

138

 

Розв'язування задач і вправ

 

139

 

Розв'язування задач і вправ

 

140

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
544
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку