"Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з особливими освітніми проблемами в умовах інклюзивного навчання"

Про матеріал

Пропоную рекомедації щодо оцінюванн учнів 5-11 класів в інклюзивних класах. Матеріал можна використовувати під час оцінювання роботи учня з різних видів мовленнєвої діяльності як на уроках української мови так і літератури. Оцінювання подано за 12-бальною шкалою

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень

учнів 5-11 класів

з особливими освітніми проблемами

в умовах інклюзивного навчання

 

 

 

 

 

 

вчитель української мови та літератури

Зіньківського опорного ліцею №1

Зіньківської міської ради полтавської області

Мищенко Алла Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

2022

Важливою рисою Нової української школи є особлива увага до індивідуальності дитини, орієнтація на її саморозвиток і самовдосконалення.

Наразі учні не тільки набувають знань, але   і вчаться застосовувати їх на практиці.  Серед проблем, пов’язаних із оцінювання навчальних досягнень учнів заслуговує на увагу питання оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами (ООП). 

Навчальні досягнення учнів з особливими освітніми потребами, як і учнів з типовим розвитком, оцінюють за чотирма рівнями: початковий, середній, достатній та високий, і відповідними їм балами - від 1 до 12. Проте вимоги до оцінювання таких учнів  є дещо іншими. Слід враховувати можливості дітей та їхні психологічні особливості.   

Оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП в інклюзивному класі здійснюється за обсягом та характером матеріалу, передбаченим адаптованою навчальною програмою. Оцінювання навчальної діяльності учнів з ООП не повинна обмежуватися лише оцінкою знань, умінь та навичок. Важливо здійснювати контроль особистісних змін школярів.  Оцінювання повинно стимулювати підвищення ефективності навчального процесу,  мотивувати учнів, сприяти співпраці вчителя-учня-батьків.    

Рівень

Ьали

Характеристика навчальних досягнень учнів 

з порушеннями інтелектуального розвитку 

легкого ступеня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І -

початковий

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Аудіювання: учень (учениця) епізодично  звертає увагу на повідомлення чи запитання. Не може використати допомогу у вигляді запитань, наочності чи  інших засобів. 

Говоріння: учень (учениця) не може відповісти на  запитання по змісту прослуханого чи прочитаного матеріалу. Не використовує допомогу у вигляді запитань, наочності чи інших засобів. Не вміє складати репліки відповідно до запропонованої ситуації і мети спілкування. 

Читання: учень (учениця) намагається читати тексти по складах. Не розуміє змісту прочитаного. Не відповідає на запитання до змісту тексту. Не може озвучити фрагмент віршованого твору. Потребує постійної допомоги і контролю вчителя чи асистента. 

Письмо: учень (учениця) порушує графіку букв, не вміє їх поєднувати. Не вміє самостійно писати під диктовку. Не має елементарних уявлень про мовні одиниці мовлення. Потребує постійного контролю та допомоги вчителя чи асистента. 

 

Аудіювання: учень (учениця) частково звертає увагу на репліки співрозмовника, відповідаючи лише на окремі запитання словами “так” або “ні”.  

Говоріння: учень (учениця) не може переказати прослухане чи прочитане; на запитання за змістом прослуханого або прочитаного відповідає одним словом. Не вміє будувати монологічне мовлення.  

Читання: учень (учениця) читає по складах, допускає помилки різних типів. Не розуміє змісту прочитаних речень, не знає лексичних значень багатьох слів. Не вміє відповідати на запитання по змісту тексту. Потребує постійного контролю вчителя чи асистента. Більшу частину віршованого твору озвучує за підтримки вчителя чи асистента. 

Письмо: учень (учениця) вміє писати букви, але допускає порушення у їх поєднанні. Слова  списує по буквах, допускає пропуски їх та  перестановку. Потребує постійного контролю, посиленої допомоги з боку вчителя чи асистента. 

 

Аудіювання: учень (учениця) будує обмежену кількість(1-2) непоширених речення, які свідчать про елементарні уявлення про предмет мовлення. Будує відповіді, повторюючи за співрозмовником. Частково використовує   допомогу вчителя чи асистента у вигляді ілюстрацій, навідних запитань. Потребує постійної допомоги. 

Говоріння: учень (учениця) частково підтримує діалог, реагуючи на репліки співрозмовника (повідомлення, запитання, спонукання) непоширеними реченнями. Повторює слова та відповіді за співрозмовником. Може побудувати коротке монологічне звернення. 

Читання: учень (учениця) читає по складах, допускає заміну, перестановку окремих букв, складів. Допускає помилки у вимові звуків, слів, інтонуванні речень. Зміст прочитаного не завжди розуміє. Потребує допомоги вчителя чи асистента в поясненні незнайомих слів.  

Письмо: учень (учениця) вміє списувати по буквах, допускаючи пропуски, перестановки чи  недописування їх. Письмо неохайне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Аудіювання: учень (учениця) уміє частково визначити тему висловлювання, фрагментарно сприймає сюжетну лінію, встановлює окремі елементарні причинно-наслідкові зв’язки, не вміє у змісті визначити головне і другорядне. У висловлюваннях допускає порушення послідовності викладу, повтори вже висловленого. Сприймає допомогу у вигляді навідних запитань, ілюстрацій. Потребує допомоги та контролю з боку вчителя чи асистента. 

Говоріння: учень (учениця) вміє будувати невеликий за змістом текст (із 2-х і більше речень). У висловлюваннях наявні недоліки: порушена структура мовлення (відсутні зачин або кінцівка), збіднена лексика, є мовні помилки. Діалог на задану тему часто до кінця не підтримує. Репліки будує, використовуючи навідні запитання вчителя. Не вміє висловлювати свого ставлення до предмета обговорення. Потребує сторонньої допомоги. 

Читання: учень (учениця) читає повільно, протяжно по складах. Часто повторює прочитані склади двічі,   допускає неправильну постановку наголосів. Не дотримується інтонації речень.  У структурі твору орієнтується з допомогою вчителя.  Проявляє деякий інтерес до читання. Сприймає допомогу вчителя у вигляді навідних запитань. Відтворює частину віршованого твору (за допомогою вчителя чи асистента). 

Письмо: учень (учениця) дотримується пропорцій у написанні букв, але  допускає порушення у їх поєднанні. Вміє списувати  по складах, слова зі збігом приголосних – по буквах. Правил переносу слів не дотримується.  Не- достатньо вміє писати під диктовку. Самостійно пише нескладні слова (слова без збігу приголосних, подвоєнь та пом’якшень). Вміє з допомогою вчителя виділяти окремі мовні одиниці, проте знання про них неповні.  

 

Аудіювання: учень (учениця) з допомогою вчителя визначає тему висловлювання.Не може визначити головну думку висловлювання. Фрагментарно сприймає сюжетну лінію. Зміст прочитаного чи прослуханого  відтворює за планом з допомогою вчителя, але не в повному обсязі. Частково дотримується структури висловлювання. Не вміє висловлювати свого ставлення до прослуханого. Потребує контролю з боку вчителя чи асистента. 

Говоріння: учень (учениця) вміє частково підтримати діалог відповідно до ситуації спілкування, добирає потрібні слова, але не висловлює свого ставлення до предмета обговорення. Репліки непоширені, неповні, монотонні. Будує невеликий  текст, який відзначається певною зв’язністю, але збіднений за змістом; у висловлюванні спостерігається відхилення від авторського тексту (переказ). Допускає порушення послідовності викладу, відсутні зачин або кінцівка, збіднена лексика, є мовні помилки. Потребує  контролю з боку вчителя чи асистента. 

Читання: учень (учениця) читає повільно, протяжно, намагається читати цілими словами. Спостерігаються окремі повтори складів, слів, заміни букв. Читає монотонно, не робить пауз, не дотримується інтонації. Правильно відповідає на доступні запитання по змісту прочитаного. З допомогою вчителя чи асистента  вибірково переказує. Відтворює частину віршованого твору (за допомогою вчителя чи асистента). 

Письмо: учень (учениця) дотримується правильного написання слів, але  допускає порушення у поєднанні букв. Списує по складах, слова зі збігом приголосних, апострофом, подвоєнням – по буквах. Допускає ряд помилок на вивчені орфограми. Правил переносу слів дотримується частково. Присутні неохайні виправлення, наведення. З допомогою вчителя визначає значну частину мовних одиниць, частково розрізняє граматичні поняття. Потребує допомоги та контролю під час виконання завдань. 

 

Аудіювання: учень (учениця) вміє розкрити тему висловлювання, але не може визначити основну думку. Частково  дотримується структури висловлювання. Зміст прослуханого (переказ) відтворює під контролем вчителя чи асистента, використовуючи ілюстрації, план. 

Говоріння: учень (учениця) частково підтримує діалог, добирає потрібні слова, але не може висловити свого ставлення до предмета обговорення. Дотримується  правил культури спілкування. Будує збіднений за змістом зв’язний текст, у висловлюванні спостерігається відхилення від авторського тексту (переказ), порушення послідовності викладу, збіднена лексика. Не завжди дотримується правильного інтонування речень. Припускається ряду мовних помилок. 

Читання: учень (учениця) читає повільно, але цілими словами, правильно зливає звуки у склади. Може допускати помилки у вигляді повтору складів, слів. Не дотримується інтонування речень, наголосів, логічних пауз під час читання. Вміє відповідати на запитання по тексту. Не вміє виявити ставлення до прочитаного. Відтворює частину віршованого твору (за допомогою вчителя чи асистента). Цікавиться оцінкою власної діяльності. 

Письмо: учень (учениця) частково дотримується правильного написання слів. Списує по складах, іноді з коментуванням. Допускає пропуски букв, недописування. При списуванні речень не завжди дотримується знаків пунктуації. Потребує допомоги при переносі слів. Письмо намагається контролювати. Допускає помилки в написанні слів під час диктування. З допомогою вчителя виділяє значну частину мовних одиниць, намагається оперувати граматичними поняттями. Завдання виконує при незначній допомозі вчителя чи асистента (у вигляді інструкцій, запитань). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ-

достат-ній 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

. Аудіювання: учень (учениця) розкриває тему, основну думку з допомогою вчителя. Вміє будувати висловлювання послідовно та логічно. Використовує елементарні причинно-наслідкові зв’язки. З допомогою вчителя чи асистента переказує  текст, використовуючи ілюстрації, план. Вміє відтворювати окремі факти, фрагменти тексту з допомогою вчителя. Висловлює своє ставлення до сприйнятого висловлювання. 

Говоріння: учень (учениця) вміє підтримувати діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, висловлює своє ставлення, але невпевнено. Репліки носять побутовий характер. У висловлюваннях використовує прості речення, припускається помилок у мовному оформленні. 

Читання: учень (учениця) читає цілими словами, у доступному темпі, але монотонно. Речення інтонує з допомогою вчителя. Вміє відповідати на запитання вчителя,  підтверджувати думку словами (уривками) з тексту. Виявляє інтерес до читання, активність під час роботи над змістом. Відтворює віршований твір, передбачений програмою, з деякими помилками. 

Намагається виконувати усі завдання та рекомендації вчителя. 

Письмо: учень (учениця) не порушує графіки букв. Допускає  незначні помилки у поєднанні букв, особливо у словах зі збігом приголосних. Письмо розбірливе. Списує по складах. Допускає окремі пропуски у словах зі збігом приголосних. Уміє писати слова та речення під диктовку. З допомогою вчителя виділяє більшу частину мовних  одиниць, визначає граматичні категорії.  Під час  виконання завдань спирається на знання граматичних понять. У роботі користується інструкцією. Потребує допомоги та підтримки вчителя чи асистента.

 

Аудіювання: учень (учениця) з допомогою вчителя розкриває тему, основну думку висловлювання. Розуміє і дотримується елементарних причинно-наслідкових зв’язків. У власних висловлюваннях використовує складні та поширені речення. З допомогою вчителя висловлює свою думку з приводу предмета розмови, однак не дуже впевнено. 

Говоріння: учень (учениця) підтримує діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, висловлює свою думку з приводу предмета розмови, однак не дуже впевнено. У висловлюваннях намагається дотримуватися правильної інтонації. Правильно будує (переказує) текст, розкриваючи його загальний зміст і головну думку. У мовленні припускається незначних помилок. 

Читання: учень (учениця) читає цілими словами, але повільно.  Дотримується правильності наголосів у словах. Намагається пояснити причинно-наслідкові зв’язки між подіями у творі. Може скласти деякі оцінні судження. Використовує ілюстрації до творів. Самостійно відтворює віршований твір, передбачений програмою, допускаючи незначні помилки. 

Відповіді на запитання по змісту знаходить  у тексті  твору з допомогою вчителя. Вдало використовує лексику твору.  

Письмо: учень (учениця) пише букви пропорційно, іноді допускає помилки у їх поєднанні. Письмо розбірливе, охайне. Списує по 1-2 коротких слова. Під диктування пише словами, словосполученнями. Допускає 3-4 незначні помилки, самостійно робить виправлення. Розрізняє мовні одиниці використовуючи схеми, ілюстрації. Граматичні знання достатні, свідомі, але неглибокі. Спостерігається відсутність системності знань. До роботи ставиться з інтересом; намагається працювати самостійно. 

 

Аудіювання: учень (учениця) з частковою допомогою вчителя чи асистента розкриває тему, основну думку висловлювання. Розуміє елементарні причинно-наслідкові зв’язки. Може будувати власні висловлювання за змістом прослуханого. Висловлює свою думку з приводу предмета розмови 2-3 реченнями. 

Говоріння: учень (учениця) може підтримувати невеликий діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, частково висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Речення-репліки діалогу інтонує. Будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку.  Допускає у висловлюванні незначні помилки.   

Читання: учень (учениця) уміє читати плавно, цілими словами, з дотриманням правильного їх наголошення. Частково дотримується виразності. Не завжди дотримується пауз у тексті.  Розуміє  зміст прочитаного.   Відтворює віршований твір, передбачений програмою. Намагається переказувати за запитаннями (з опорою на план, малюнки). 

Письмо: учень (учениця) пише букви пропорційні, намагається робити однаковий нахил, правильно поєднує букви; списує цілими словами після їх прочитування. Вміє самостійно писати слова, словосполучення, речення під диктовку. Допускає 2-3 помилки, вміє робити кілька охайних виправлень. До роботи ставиться з інтересом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-

високий

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Аудіювання: учень (учениця) правильно розкриває тему, основну думку висловлювання. Розуміє елементарні причинно-наслідкові зв’язки. Може будувати власні висловлювання за змістом прослуханого. 

Говоріння: учень (учениця) вміє підтримувати діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Речення-репліки діалогу інтонує. Будує (переказує) текст, використовуючи складні речення,   розкриває його зміст і головну думку,  висловлює своє ставлення до висловлюваного. 

Читання: учень (учениця) уміє читати плавно, цілими словами, з дотриманням правильного їх наголошення. Дотримується виразності. Добре розуміє  зміст прочитаного. Самостійно відтворює віршований твір, передбачений програмою. Вміє переказувати за запитаннями (з опорою на план, малюнки, схеми.). 

Письмо: учень (учениця) пише букви пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані; списує цілими словами після їх причитування. Вміє самостійно писати слова, словосполучення, речення під диктовку. Допускає 1-2 помилки, вміє робити кілька охайних виправлень. Знання свідомі, правильні, повні. До роботи ставиться з інтересом; намагається працювати самостійно.

 

Аудіювання: учень (учениця) самостійно розкриває тему, основну думку висловлювання. Добре розуміє причинно-наслідкові зв’язки. Може самостійно будувати власні висловлювання за змістом прослуханого, допускаючи 1-2 незначні помилки.  

Говоріння: учень (учениця) вміє підтримувати діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Речення-репліки діалогу інтонує. Правильно будує (переказує) текст,дотримуючись його структури, розкриває його зміст і головну думку,  виявляє своє ставлення до висловлюваного. 

Читання: учень (учениця) уміє читати плавно, цілими словами, з дотриманням правильного їх наголошення. Дотримується виразності, пауз. Добре розуміє  зміст прочитаного. Самостійно відтворює віршований твір, передбачений програмою. Вміє переказувати за запитаннями (з опорою на план, малюнки). 

Письмо: учень (учениця) пише букви пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані; списує цілими словами після їх прочитування. Вміє самостійно писати слова, словосполучення, речення під диктовку. Допускає 1 незначну помилку або вміє робити 2-3 охайних виправлень. Знання свідомі, правильні, повні. До роботи ставиться з інтересом; намагається працювати самостійно. 

 

Аудіювання: учень (учениця) самостійно розкриває тему, основну думку висловлювання. Розуміє причинно-наслідкові зв’язки. Може самостійно будувати власні висловлювання за змістом прослуханого, допускаючи 1 незначну помилку.  

Говоріння: учень (учениця) вміє підтримувати діалог відповідно до ситуації спілкування, демонструє належну культуру спілкування, висловлює свою думку з приводу предмета розмови. Речення-репліки діалогу інтонує. Самостійно будує (переказує) текст, розкриває його зміст і головну думку,  висловлює своє ставлення до висловлюваного. 

Читання: учень (учениця) уміє читати плавно, цілими словами, з дотриманням правильного їх наголошення. Дотримується виразності. Добре розуміє  зміст прочитаного. Самостійно відтворює віршований твір, передбачений програмою. Вміє переказувати за запитаннями (з опорою на план, малюнки). 

Письмо: учень (учениця) пише букви пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані; списує цілими словами після їх причитування. Вміє самостійно писати слова, словосполучення, речення під диктовку. Не допускає  помилок або вміє робити 1-2 охайних виправлень. Знання свідомі, правильні, повні. До роботи ставиться з інтересом; намагається працювати самостійно.

 

 

docx
Додано
30 жовтня 2022
Переглядів
6120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку