20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

КТП з Української мови та літератури

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з української мови та української літератури для 6 класу. Готове для друку на А4.

Перегляд файлу

Українська мова

6 клас

(122 год., 3,5 год. на тиждень)

Графік фронтальних видів контрольних робіт:

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

  • переказ
  • твір

 

1

 

1

-

1

Правопис: диктант

1

1

Усний твір

-

1

Діалог

1

-

Усний переказ

1

-

Читання вголос

-

1

 

 

Зміст програмового матеріалу

Дата

При-мітка

 

Вступ

1.

Вступ. Краса і багатство української мови.

 

 

2.

РМ №1. Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування і її складники: адресат та адресант мовлення. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру.

 

 

3.

РМ №2. Повторення вивченого про типи мовлення. Тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування. Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

 

4.

РМ№3.  Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

5.

Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення.

 

 

6.

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні.

 

 

7.

Розділові знаки в простому реченні зі звертаннями, вставними словами та однорідними членами речення.

 

 

8.

РМ №4. Повторення відомостей про стилі мовлення. Понятті про офіційно-діловий стиль.

 

 

9.

РМ №5. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідування театру, організацію поїздки тощо).

 

 

10.

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

 

11.

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі.

 

 

12.

Основні орфограми та пунктограми.

 

 

13.

Тренувальні вправи.

 

 

14.

Контрольна робота №1 (тестові завдання). Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

 

 

Лексикологія

15.

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

 

16.

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

 

 

17.

Написання слів іншомовного походження: букви и, і.

 

 

18.

Правопис знака м’якшення й апострофа у словах іншомовного походження.

 

 

19.

Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

20.

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.

 

 

21.

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова.

 

 

22.

Пароніми (практично).

 

 

23.

Тренувальні вправи. Повторення теми.

 

 

Фразеологія

24.

РМ №6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

 

25.

РМ №7. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлювання. Будова елементарного роздуму.

 

 

26.

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

 

27.

Тренувальні вправи.

 

 

28.

РМ№8. Докладний усний переказ художнього тесту розповідного характеру з елементами роздуму. Підготовка до усного контрольного переказу.

 

 

29.

РМ №9. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень та вражень у художньому стилі «Який вчинок можна вважати героїчним».

 

 

30.

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

31.

Тренувальні вправи.

 

 

32.

РМ №10. Аналіз письмового твору.

 

 

33.

Тренувальні вправи. Повторення теми.

 

 

34.

Контрольна робота №2 (тестові завдання). Лексикологія. Фразеологія.

 

 

Словотвір. Орфографія

35.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 

36.

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ, абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 

37.

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

38.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполучення –чн- (-шн-).

 

 

39.

Тренувальні вправи.

 

 

40.

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із  суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

41.

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.

 

 

42.

Творення складноскорочених слів та їх правопис.

 

 

43.

Тренувальні вправи.

 

 

44.

Контрольна робота №3 (тестові завдання). Словотвір. Орфографія.

 

 

Морфологія. Орфорграфія

45.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

 

 

Іменник

46.

Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні й абстрактні (повторення і поглиблення). Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

 

 

47.

РМ №11. Будова опису приміщення.

 

 

48.

РМ №12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 

49.

РМ№13. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

 

 

50.

Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

 

 

51.

Рід іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

52.

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

 

53.

Тренувальні вправи. Контрольна робота (диктант).

 

 

54.

Повторення теми, підготовка до контрольної тематичної роботи.

 

 

55.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №4 (тестові завдання). Іменник як частина мови

 

 

56.

Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях. Узагальнення вивченого у І семестрі.

 

 

ІІ семестр

Іменник (продовження)

57.

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників (повторення). Поділ іменників на відміни й групи. Відмінювання іменників І відміни.

 

 

58.

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

59.

Відмінювання іменників ІІІ- IV відмін.

 

 

60.

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

61.

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

 

 

62.

Не з іменниками.

 

 

63.

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

 

64.

РМ №14. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі. Підготовка до контрольного усного твору

 

 

65.

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

 

 

66.

Узагальнення вивченого з теми «Іменник».

 

 

67.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №5 (тестові завдання). Відмінювання та творення іменників. Правопис іменників.

 

 

Прикметник

68.

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

 

69.

РМ №15. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

 

 

70.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

71.

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

 

72.

РМ №16.  Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

73.

РМ №17. Докладний письмовий переказ тексту, що містить  опис природи.

 

 

74.

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і мякої груп.

 

 

75.

Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 

76.

Тренувальні вправи.

 

 

77.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. РМ №18. Аналіз письмового переказу.

 

 

78.

Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників (практично).

 

 

79.

Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

 

 

80.

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах –ев-(-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-.

 

 

81.

Тренувальні вправи.

 

 

82.

Написання не з прикметниками.

 

 

83.

Написання –н- і –нн- у прикметниках.

 

 

84.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

85.

РМ №19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів           А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

 

86.

Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною.

 

 

87.

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

88.

Повторення теми, підготовка до контрольної роботи.

 

 

89.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №6 (тестові завдання). Прикметник як частина мови. Творення прикметників, правопис.

 

 

90.

РМ №20. Аналіз письмового твору, тематичної контрольної роботи.

 

 

Числівник

91.

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

92.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

 

93.

Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

 

 

94.

Тренувальні вправи.

 

 

95.

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь у кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

96.

Відмінювання порядкових числівників. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

 

 

97.

Узгодження числівників з іменниками. Тренувальні вправи.

 

 

98.

Тренувальні вправи. Використання числівників у текстах різних стилів мовлення.

 

 

99.

Тренувальні вправи.

 

 

100.

Тренувальні вправи. Повторення, підготовка до контрольної роботи.

 

 

101.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №7 (тестові завдання). Числівник.

 

 

Займенник

102.

Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

103.

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені (ознайомлення).

 

 

104.

Відмінювання займенників усіх розрядів. Приставний н у формах особових займенників.

 

 

105.

Зворотний займенник. Відмінювання.

 

 

106.

Присвійні та вказівні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників.

 

 

107.

Питальні, відносні, заперечні займенники. Їх відмінювання.

 

 

108.

РМ №21. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: « Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

 

109.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

110.

Правопис заперечних займенників.

 

 

111.

Тренувальні вправи.

 

 

112.

РМ №22. Аналіз письмового твору.

 

 

113.

Тренувальні вправи.

 

 

114.

Тренувальні вправи. Контрольна робота (диктант).

 

 

115.

Повторення вивченого з теми, підготовка до контрольної роботи.

 

 

116.

Тренувальні вправи. Контрольна робота №8 (тестові завдання). Займенник.

 

 

117.

Аналіз контрольних робіт. Узагальнення теми.

 

 

118.

РМ №23. Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі?», «У чому полягає життєвий успіх»).

 

 

 

Повторення в кінці року

 

 

119.

Лексикологія. Фразеологія.

 

 

120.

Словотвір та орфографія.

 

 

121.

Морфологія та орфографія.

 

 

122.

Узагальнення вивченого протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література

6 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Розвиток мовлення:         

-усно

-письмово

 

 

1                                                  1

 

1

1

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Література рідного краю

2

2

Контрольні письмові твори (класні)

1

1

Контрольні роботи (тести, зв’язні відповіді)

2

2

Виразне читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

Зміст програмового матеріалу

Дата

При-мітка

Вступ

1.

Вступ. Книжка в житті людини. Творча майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни формату книги впродовж віків. Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

 

 

Загадково прекрасна і славна давнина України

2.

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я русалочки до бору(русальні).

ТЛ: народна пісня

 

 

 

 

 

 

 

 

Напа-мять

2 пісні на вибір

3.

Пісні літнього циклу: «Заплету віночок», «Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі криниченька» (жниварські) – на вибір

 

4.

Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка» (на вибір).

ТЛ: рефрен, анафора

 

5.

Веснянки: «Ой весна, весна – днем красна», «Ой кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір)

 

6.

Народні колискові пісні: «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать». Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

ТЛ: колискова

 

 

7.

РМ №1. Письмова відповідь на запитання «Яку роль відіграє колискова в житті дитини?».

 

 

8.

Аналіз письмової роботи. Література рідного краю №1. Календарно-обрядові пісні рідного краю.

 

 

9.

ПЧ №1. Фольклорне свято.

 

 

10.

Контрольна робота №1 (тестові завдання). Загадково прекрасна і славна давнина України (фольклор).

 

 

11.

Пісні літературного походження. «Ще не вмерла Україна» П.Чубинського і М.Вербицького – національний гімн нашої держави.

ТЛ: гімн

 

 

12.

Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, та її зв'язок з «Молитвою» О. Кониського й М. Лисенка, духовним гімном України.

 

 

13.

«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною. Патріотичні мотиви пісень літературного походження.

 

 

14.

ЛРК №2. Автори стрілецьких пісень – наші земляки АБО Авторські пісні, що стали народними.

 

 

15.

Микола Вороний. Коротко про письменника. Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів у поемі «Євшан-зілля».

 

 

16.

Поема «Євшан-зілля». Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

 

 

17.

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море…»). Специфіка ліричних творів.

 

 

18.

Патріотичні мотиви творів Т.Шевченка, зображення в них історичного минулого. «Іван Підкова» (без вступу). Зміст твору, історична основа. Героїзм і відвага козаків та їхнього ватажка. Особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

 

 

19.

Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах») – твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Історична основа твору.

 

 

20.

Тема боротьби українських козаків проти татарської орди у творі В. Рутківського «Джури козака Швайки». Незвичайні здібності козаків-характерників.

 

 

21.

Сміливість і відвага козацьких джур Грицька та Санька.

 

 

22.

Засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників. Описи природи, портрети персонажів у творі; роль художніх засобів.

 

 

23.

Контрольна робота №2. Загадково прекрасна і славна давнина України (пісні літературного походження. Твори М. Вороного, Т. Шевченка, В. Рутківського).

 

 

Я і світ

24.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. «Мрії», «Як дитиною, бувало…». Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки.

 

Напам’ять

«Як дитиною, бувало»

25.

«Тиша морська». Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва в житті людини. Гармонія людини і природи.

 

 

26.

Виразне й усвідомлене читання віршів Лесі Українки.

 

 

27.

Володимир Винниченко. Дитинство письменника. «Федько-халамидник». Художня розповідь про Федька, його життя, стосунки з однолітками.

 

 

28.

Добро і зло, благородство і підлість у творі. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

 

 

29.

РМ №2. Письмовий план для твору-характеристики головного персонажа твору. Усний твір-характеристика головного персонажа твору.

 

 

30.

Контрольна робота №3 (твір). Я і світ (твори Лесі Українки, В. Винниченка).

 

 

31.

ПЧ №2. Твори сучасних українських письменників про дітей АБО поезії Марєяни Савки, Маріанни Кіяновської, Любові Якимчук.

 

 

32.

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Повторення та узагальнення вивченого в І семестрі.

 

 

ІІ семестр

Я і світ (продовження)

33.

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…» Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність). Образ рідної людини та важливість родинних цінностей.

 

 

34.

Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті».

 

 

35.

Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». Поетичні роздуми про доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

 

 

36.

Ігор Калинець – талановитий український поет, автор віршів для дітей. «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» зі збірки «Дивосвіт» (на вибір). Своєрідність форми його поезій. Персоніфіковані образи природних явищ – дивовижне й незвичайне в повсякденному житті. Гармонія людини і природи.

 

Напам’ять 1 вірш (на вибір)

37.

Виразне й усвідомлене читання поезій.

 

 

38.

РМ №3. Складання усних уявних картин образного бачення світу.

 

 

39.

Емма Андієвська. Счасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. «Казка про яян». Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова.

ТЛ: притча

 

 

40.

«Говорюща риба». Прихований повчальний зміст твору. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.

 

 

41.

Фантастичні елементи у творах Емми Андієвської. Важливість, актуальність проблем, порушених у творах.

 

 

42.

Контрольна робота №4 (відповіді на запитання). Я і світ (твори С. Чернілевського, І. Жиленко, І. Калинця, Е. Андієвської).

 

 

Пригоди і романтика

43.

Всеволод Нестайко –визнаний у світі український дитячий письменник. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький захопливий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей.

 

 

44.

Зміст твору. Виразне читання і коментар найцікавіших епізодів тексту.

 

 

45.

Проблеми у творі. Жанр твору.

ТЛ: повість, пригодницький твір.

 

 

46.

Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього. Характеристика улюбленого героя, рис його вдачі, аргументація свого вибору.

 

 

47.

Аналіз поведінки героїв, їхніх учинків, морального вибору в різних життєвих ситуаціях.

 

 

48.

Ярослав Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом.

 

 

49.

Зміст твору, визначення елементів сюжету в ньому.

 

 

50.

Переказ змісту уривка повісті.

 

 

51.

Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків – головних героїв.  Характеристика образів Сергія і Митька, їхня поведінка у складній ситуації.

 

 

52.

Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка багатьох  книг для дітей. «Таємне товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9» - фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності.

ТЛ: сюжет, його елементи.

 

 

53.

Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя.

 

 

54.

Роль сімї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.

 

 

55.

РМ №4.Підготовка до письмового контрольного твору. Складання плану.

 

 

56.

Контрольна робота №5. (твір). Пригоди і романтика (твори В. Нестайка, Я. Стельмаха, Лесі Ворониної).

 

 

57.

ЛРК №3.Таорчість дитячих письменників рідного краю (на вибір).

 

 

Гумористичні твори

58.

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки тощо). Роль гумору в житті українців.

 

 

59.

Леонід Глібов – визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки. Байка «Щука», головна думка твору та алегоричні образи.

ТЛ: гумор (повторення), сатира, байка (повторення), алегорія, мораль.

 

 

60.

Леонід Глібов. «Муха і бджола», «Жаба і Віл». Головна думка кожної байки та алегоричні образи.

 

 

61.

Степан Руданський. Співомовки С. Руданського – унікальне явище у світовому письменстві. «Добре торгувалось». Вияв народної мудрості у творі, головна думка гуморески.

ТЛ: гумореска, співомовка

 

 

62.

«Запорожці у короля». Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною безпорадністю та відстояти свою гідність.

 

 

63.

Павло Глазовий. «Еволюція», «Наважча роль». Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.

Вивчити напам’ять 1 гумореску на вибір

64.

«Заморські гості», «Похвала», «Кухлик». Основні ідеї, художні особливості гуморесок.

65.

Виразне читання гуморесок. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи.

 

 

66.

Контрольна робота №6 (тестові завдання). Гумористичні твори (твори Л. Глібова, С. Руданського, П. Глазового).

 

 

67.

Робота над помилками, допущеними у контрольній роботі. ПЧ№3. Свято українського гумору.

 

 

68.

ЛРК№4. Гумор у творчості письменників-земляків.

 

 

69.

ПЧ№4. Бесіда про самостійно прочитані твори. Рекомендація літератури для читання влітку та додаткового читання в 7 класі.

 

 

70.

Повторення та узагальнення вивченого в ІІ семестрі.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
9 січня 2020
Переглядів
860
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку