28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Літературне дослідження світосприйняття та внутрішнього «я» «маленької людини»

Про матеріал

Дистанційний кейс на основі програми особистої самореалізації учня для організації самоосвітньої пошукової, дослідницької та творчої діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури

Перегляд файлу

 Кейс-модуль для організації дистанційного навчання

КЛАС     11

ПРЕДМЕТ   Світова література

ТЕМА  Літературне дослідження світосприйняття  та внутрішнього «я» «маленької людини».

Гуманістичний аспект творчості художників слова XIX - XX сторіч

                                                                    Укладач  Сидорова О.В.,

                                                                     учитель зарубіжної літератури

 

Термін опрацювання модуля-2 тижні

  Формат оцінювання - поетапне опрацювання теоретичних відомостей та виконання контрольно-оцінювальних, дослідницьких та творчих завдань , пропонованих укладачем . Оптимальна  кількість набраних балів – 210 (12балів за 12-бальною шкалою).

Кожне із пропонованих завдань модуля має вимір у максимальній  кількості балів за його якісне виконання.

Мета: дослідити особливості трактування  теми «маленької людини» діячами літератури XIX століття та зміщення концептуальних акцентів, зумовлене ментальними змінами, трансформацією світосприйняття  людини  XX сторіччя

 Епоха Відродження подарувала сучасникам та нащадкам усвідомлення того, що найбільшою таємницею життя є  безмежний Всесвіт, а людина завжди залишається найзагадковішим його творінням. Відтоді прискіпливий погляд художника, митця як літописця життя завжди супроводжував шлях людського серця. «Людина - таємниця. Я займаюся цією таємницею тому, що хочу бути людиною», - так пояснював свою життєву та творчу позицію Ф. Достоєвський, переконаний у тому, що «людина не народжується для щастя, а заслуговує його, і завжди стражданням». Та , на жаль, далеко не кожний, пройшовши Чистилище страждання, зумів звестися до висот справжньої людяності. Не завжди слова «маленька» та «людина», які мають бути принципово не сумісними , відчувають себе антагоністами.  У безлічі життєвих ситуацій страх перед життям , неготовність відповідати його викликам,зменшує душу та життєвий простір людини, залишаючи від неї лише мізерну рештку. Тож аби зберегти в собі людину, спробуй осягнути за допомогою літературних творів у ній те, що зменшує її «розмір», ховає у футляр безбарвності, посередності, зрештою знебарвлює її індивідуальність, а за інших умов призводить до самогубства або злочинності.

 

Працюючи над модулем, ви

 • дізнаєтесь про сутність поняття «маленька людина»,причини  та мету звернення письменників XIX  сторіччя до теми  «знедолених та зневажених»,своєрідність розкриття та  особливості акцентуації теми , наступність та новаторство письменників, що зверталися до даної проблеми,соціальну  детермінованість автора та  його героя,зміни концепції «маленької людини», викликані ментальними зрушеннями  нової епохи;
 • навчитесь працювати з художнім текстом та  з літературно - критичними першоджерелами,  визначати концептуально утворюючі чинники,аналізувати поетику художнього цілого,здійснювати проблемний та компаративний аналіз художніх текстів,знаходити спільне та відмінне в позиції письменників щодо досліджуваного явища,робити висновки, надавати оціночні судження:
 • зрозумієте глибинний смисл  та сутність людського «я», несумісність означення «маленька» з величчю Людського, мізерність та злочинність ментального світосприйняття «маленьких людців», або абсолютно розчавлених життям, або морально спотворених ним , або трансформованих у монстрів.

Цільова настанова

Алгоритм пошуку та відкриття нового

Розширюємо  відомості з теорії літератури.

Вчимося працювати з додатковою літературою

 У процесі знайомства з натуралізмом як літературним напрямом  було досліджено методологічні принципи зображення життя натуралістами у зіставленні з методологічними підходами художників реалістичної школи. Цікаво буде поглибити попередні уявлення про принципові розходження митців різних шкіл.

Ознайомтесь із пропонованим джерелами:

http://pidruchniki.com/15130616/literatura/naturalizm

http://pidruchniki.com/13281022/etika_ta_estetika/metodi_mistetstvi_realizm_hudozhniy_metod

Завдання

Проведіть самостійне дослідження та перевірте гіпотезу:  «Письменники–реалісти та натуралісти , однаково, як і вчені, ніколи не присутні у своєму творі. Адже «не можна уявити хіміка, який гнівається на азот через його непридатність до дихання, або ніжно симпатизує кисню за протилежних підстав». Картина, яку він малює- простий , бепристрасний аналіз шматка дійсності  ,такою, якою вона є»

 

Надайте результат роботи у вигляді таблиці Елвермана

ТАК

Проблема

НІ

 

 

 

 

2. Складіть власний міні-словничок літературознавчих термінів на основі здобутих знань з теорії літератури у процесі опрацювання теми.

 Максимальна кількість балів за виконання двох завдань-10

Надішліть укладачеві модуля файловий документ з результатами виконаної роботи протягом перших двох днів опрацювання модуля за електронною адресою   apostolova726@gmail.com та дізнайтесь про отриманий результат під час зворотнього зв’язку за вказаною Вами адресою електронної пошти

 

Закріплюємо теоретичні знання

  Завдання

 Виконайте пропоновані тестові завдання та складіть 4 власних на закріплення знань з теорії літератури, необхідних при опрацюванні теми

 1. Думка про те, що  натуралізм пов’язаний з відмовою від типізації, добору та узагальнення матеріалу, з відмовою від проникнення в сутність зображуваних явищ,є

А) принципово невірною, такою, що суперечить  засадним філософським та естетичним принципам  зображення життя в натуралістичному мистецтві ;

Б) частково вірною;

В )абсолютно вірною.

2. Серед наведених ознак літературних напрямків, вкажіть рядок, що містить характерологічні ознаки модернізму:

А) фотографічно точне зображення дійсності, акцентування біологічного принципу спадковості;

Б) зображення типового героя у типових обставинах життя, соціальна детермінованість характеру;

В) , визнання інтуїтивного поруч із логічним шляхом пізнання; психологізм, пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до внутрішньої боротьби роздвоєного людського «Я»;

Г) Винятковий герой, що діє у надзвичайних обставинах життя.

3. Використання символу як засобу пізнання і відтворення світу та ліризм  є:

А) характерними ознаками  або елементами поетики як модернізму, так і реалізму та натуралізму, попри принципові розходження естетичних систем;

Б)особливістю поетики лише модернізму;

В)відкриттям натуралізму, яким згодом скористається модернізм.

4. Продовжіть думку, аби вона набула вигляду вірного судження: «Постмодерне мистецтво-це:

А) органічний синтез та творча трансформація  філософських та мистецьких здобутків попередніх епох;

Б) мистецтво стану творчої кризи, певного сюжетно- геройно- проблемного «плагіату»

В) процес «гри з чужим текстом» , цікавий саме процесуально,а не кінцевим результатом, не усвідомленим навіть самим  автором

 

 Якщо виникли утруднення, зверніться до пропонованих  теоретичних відомостей щодо літературних напрямків:

http://pidruchniki.com/15130616/literatura/naturalizm

http://pidruchniki.com/13281022/etika_ta_estetika/metodi_mistetstvi_realizm_hudozhniy_metod

 

 Кожне коректно укладене тестове завдання проблемно-дослідницького характеру  оцінюється 2 балами,

Завдання репродуктивного характеру-1 балом.

 Кожне правильно виконане завдання , пропоноване укладачем, оцінюється 2 балами

 Максимальна кількість балів за виконану роботу -16

Термін виконання роботи-2 дні

 Форма надання звіту за результатами роботи-файловий документ, надісланий на електронну адресу укладача  apostolova726@gmail.com

 

Вчимося аналізувати, розвиваємо вміння зіставляти

 

Оберіть один із пропонованих міні-кейсів для індивідуального опрацювання

Час на опрацювання кейсу-4 дні

Міні-кейс№1

 1. Ознайомтесь з пропонованим матеріалом

http://festival.1september.ru/articles/102851/

 

 1.   Використавши знання з теорії літератури стосовно сутності «маленької людини» та особливостей потрактування теми класиками російської літератури, визначте риси типового та індивідуального у героїв Пушкіна, Гоголя, Достоєвського та Чехова. Результат роботи оформіть таблицею:

Герой

 Типове

Індивідуальне

 

 

 

 

 

 

 Визначте методологічні здобутки та обмеженість методологічних підходів до зображення людини  письменниками-реалістами (Письмово , у форматі розгорнутої відповіді на запитання)

2.Використавши метод асоціативного моделювання , побудуйте  кластери стосовно ключових понять « маленька людина 19 сторіччя» та « людці 20 сторіччя».,використавши асоціації у площині особистісних якостей героїв.   Зіставте отримані моделі. Наскільки очікуваним , прогнозованим виявився результат порівняння?  Письмово  (у форматі міні-твору) поясніть отримані результати .

Максимальна кількість балів-20

Форма надання інформації-файловий документ, надісланий на електронну адресу укладача  apostolova726@gmail.com

 

 

 

Міні-кейс№2

Прочитайте новелу Р.Бредбері «Перевтілення»

http://www.lib.ru/INOFANT/BRADBURY/r_prewrash.txt

та оповідання Р Бредбері «І все-таки він наш!»

http://raybradbury.ru/library/story/48/2/1/

та виконайте наступні завдання:

1 « Маленька людина»  Франца Кафки трансформується  (чи  відбувається «матеріалізація» його власної самооцінки й сприйняття його оточенням?) у комаху, а герой однойменної новели Р.Бредбері «Перевтілення» стає крилатим та злітає. Порівняйте життєві позиції героїв, поясність причину різних результатів перевтілення. Визначте та порівняйте роль фантастики в концепції  творів.

.( Письмово, у форматі твору-роздуму)

2. Прочитайте оповідання Бредбері «І все - таки він наш!» Зіставте ставлення до трансформації близької людини героїв твору та ваше особисте сприйняття факту ( Доречно використати двохчасний щоденник:

 Факт

 Моє ставлення до нього, реакція оточення літературного героя

 

 Максимальна кількість балів-20

Форма надання інформації-файловий документ, надісланий на електронну адресу укладача  apostolova726@gmail.com

 

Міні-кейс№3

Ознайомтесь із статтею Д. Писарева «Боротьба за життя»

http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/pisard02.htm

1. Поміркуйте над тим, чим  чи ким  спричинено  злочинність «маленької людини», порівнявши життєві ситуації Родіона Раскольникова  («Злочин та кара» Достоєвського) та Гренуя ( «Парфюмер» Зюскінда) . Яке місце серед знайдених чинників буде відведено особисто вами спадковості?

2. Чи можна стверджувати спадковість злочинності в людині на підставі порівняння результатів вибору між добором та злом, який здійснено нащадками Маккара  («Кар’єра Ругонів» Є Золя )  та  Гренуєм ( «Парфюмер» Зюскінда).

 

Максимальна кількість балів-20

Надайте розгорнуту письмову відповідь на пропоновані запитання.

Форма надання інформації-файловий документ, надісланий на електронну адресу укладача  apostolova726@gmail.com

 

 

Завдання для допитливих, критично мислячих та творчих

 Напишіть міні-науково-дослідницьку роботу  обсягом до 5 друкованих сторінок на основі дослідження та аналізу літературного матеріалу.

Термін виконання- 6днів

З вимогами до дослідницької роботи можна ознайомитись  за посиланням:

http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/year-2014/journal

 

1  «Геній та злочинність- дві речі не сумісні, чи не так?»-  майже риторично запитує герой маленької трагедії О.Пушкіна. Чи погодитесь ви з Моцартом, проаналізувавши результат порівняння справжньої чи помилково визнаної в самих собі геніальності Раскольніковим та Гренуєм (« Злочин та кара» Достоєвського та   «Парфюмер» Зюскінда) .

2 Порівняйте сутнісне наповнення  символа  футляра, в який ховають своє «я»  герої чеховської трилогії « про футлярне життя» та Грегор Замза ( « Перевтілення» Кафка)

3.Чи є актуальною для сьогодення  проблема «маленької людини»? У пошуках відповіді на запитання зверніться до аналізу наступних проблем:

- подолання протиріччя між «малим» (незначним, непомітним) соціальним статусом людини та природною амбіційністю, самовизнанням власної унікальності, виключності у світобудові як передумовою життєвого вивищення «мелюзги» в генії; (порівняйте  життєві принципи Раскольникова, Гренуя - героїв літератури з «героями»життя - Наполеоном, Сталіним , Гітлером тощо);

-виправданість та виваженість життєвої філософії більшості «мелюзги», що визначається формулою, знайденою Салтиковим – Щєдріним «Жив –тремтів та помирав тремтячи»;

- футлярний захист та загроза, трансформація життєвої філософії людини під впливом винайденого самостійно або нав»язаного умовами життя футляру.

 Максимальна кількість балів-30

 

 

Вчимося узагальнювати набуте

Виконайте одне із завдань за вашим особистим вибором

 1. Складіть кластер «Маленька  людина» на художніх полотнах реалістів.(Максимальна кількість балів-5)
 2. Підготуйте презентацію у програмі Роwer Point за темою «Маленька, проте Людина» (обсяг-до15 слайдів) .(Максимальна кількість балів-10)
 3. Підготуйте презентацію у програміРоwer Point за темою « Шлях від пустки до безодні» за матеріалами дослідження процесу руйнації особистості «маленької людини». (обсяг-до15 слайдів.Максимальна кількість балів-10)
 4. Складіть вірш - ідентифікацію «Я…» від імені головних персонажів портретної галереї  « маленьких людей» 20 сторіччя.(Максимальна кількість балів-5) 
 5. Складіть кольоровий кластер « внутрішній світ Гренуя». Запропонуйте трактовку  знайдених символів. Виконайте аналогічне завдання від особи Гренуя, запропонувавши йому знайти кольорові виразники відчуття ним  проявів життя та відбитя їх на палітрі внутрішного «я» героя. Зіставте отримані моделі. Зробіть висновок. .(Максимальна кількість балів-10)
 6.  Складіть акротекст « Маленька Людина» .(Максимальна кількість балів-5)
 7. Застосуйте прийом кубування для заглиблення в сутність поняття «маленька людина»( Пригадаймо аналітичні кроки процедури:

Опиши це…

порівняй це…

Знайди асоціації…

Проаналізуй…

Знайди застосування…

Визнач «за» та «проти»)

.(Максимальна кількість балів-10)

 1. Складіть порівняльні таблиці щодо принципів  зображення «маленької людини» в літературах 19 та 20 сторіч.(Максимальна кількість балів-10)
 2.  Прийміть участь у формуванні психологічного  тесту на визначення ступеню інфікованості «бєліковщиною». Надайте варіанти ситуативних завдань, які б могли увійти до тест- пакету.

(Максимальна кількість балів-15)

 1.  Поміркуйте над проблемами: «Факт існування «маленької людини»- свідчення недосконалості  соціального та нездоров’я духовного життя спільноти», « Боротьба за розмір людського в людині – процес «видавлювання  за краплями раба». Свої аргументи викладіть  процесі заповнення таблиці Елвермана:

ТАК

Проблема

НІ

 

 

 

.(Максимальна кількість балів-10)

.

 

 

  Знаходимо зв’язки між видами мистецтв

Завдання№1

 Перегляньте фільм, знятий за романом Патріка Зіскінда «Парфюмер»

http://gidonlinekino.com/2011/05/parfyumer/

 

1.Знайдіть та обґрунтуйте принципові розходження трактовки образа головного героя Патріком Зюскіндом у художньому просторі роману  та режисерської інтерпретації , втіленої в у процесі створення телевізійного фільму за романом Зюскінда.

2 Як ви думаєте, чому П.Зюскінд понад 20 років не давав згоди на екранізацію свого роману  й наголошував на тому, що не має нічого  спільного з тим, що  відбувається у фільмі «Парфюмер?

 

 Свої думки викладіть письмово у текстовому документі та надішліть електронною поштою укладачеві  за адресою apostolova726@gmail.com

 

 Максимальна кількість балів-30

 Термін виконання роботи - 3дні

Завдання№2

 

1.Попрацюйте з ілюстраціями до творів Чехова, створеними Кукриніксами. Наскільки по- чеховськи, по- вашому,  виглядає персонаж художника ? Порівняйте з трактовкою образа художником Алімовим . Чий ракурс бачення вам ближчий?

   

 

 1. Висловіть свою оцінку пропонованої трактовки художнього образу в живописі:

 

 

 Надайте відповідь у форматі текстового документа

 Надішліть на електронну адресу викладача.

Термін виконання роботи -1 день

Максимальна кількість балів-15.

 

 Розвиваємо вміння доводити власну точку зору

Завдання

Оберіть одне із завдань для опрацювання.

 1.  Свого часу Еміль Золя, а згодом Патрік Зюскінд певною мірою потерпали від критики, яка звинувачувала портретистів «маленької людини» в аморальності й розтлінності, в патологічній пристрасті до всього брудного та ницого. Висловіть власне ставлення до проблеми. Обгрунтуйте  свою точку зору. (10балів)
 2.  Знайдіть переконливі аргументи на користь судження стосовно того, що людині неприродно бути маленькою, Що людина – це «правда» та «краса» життя і тому це слово слід в принципі писати з великої літери. (5балів)

 3.Доведіть , що визначена Гренуєм межа життєвих прагнень («Він хотів висловити зовні своє внутрішнє «я», І нічого більше, тільки своє внутрішнє «я», яке вважав більш вагомим, ніж все те, що міг запропонувати зовнішній світ» )є  насправді саме межою, а високим духовним пориванням, гідним не маленької амбітної, по – справжньому гідної Людини. Що для вас особисто є вагомішим: прояв вас у світі , чи те, як ви здатні проявити всесвіт у собі. (15 балів)

4.Що ви думаєте стосовно того, що велика кількість щасливих людей, за думкою Чехова,є принципово гнітючою силою у світі, де існують горе та нещастя знедолених. Чи може насправді, по – вашому, щастя стати життєвим футляром людини? (10 балів)

5. Вкажіть та обґрунтуйте причини, які по- вашому, можуть  привести до замикання людини в футлярі. (5 балів)

 

 Термін виконання -1день

Формат роботи- текстовий документ.

 Вчимося працювати з додатковою літературою

Завдання

Виконайте одне завдання на вибір

 Термін виконання -2дні

Максимальна кількість балів-20

Формат-текстовий документ.

 1. Прочитайте  оповідання Чехова  «Смерть чиновника».

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp2/sp2-164-.htm

Визначте самостійно місце героя твору в портретній галереї «маленьких людей» XIX сторіччя та окресліть  траєкторію руйнації особистості під впливом обставин життя та за умов відсутності опору з боку самого героя

( Зразок виконання завдання.

Наприклад: сумлінне ставлення до службових обов’язків            визнання незмінності  соціального укладу  життя, його певної розумності та правильності…..)

 Зіставте свою точку зору з позицією критиків та літературознавців.

2.Простежте за визначеними самостійно інтернет – джерелами  полеміку навколо трактовки  та оцінки характеру, створеного Патріком Зюскіндом Тезово викладіть ключові позиції опонентів. Оберіть та обґрунтуйте найбільш відповідну вашим уявленням позицію.

3. Складіть перелік інтернет- ресурсів, які можуть бути використані у процесі роботи над темою.

 Розвиваємо творчу уяву

Завдання (1на власний вибір)

Термін виконання-1день

Формат роботи-текстовий документ

1.Побудуйте асоціативний ланцюжок символів- виразників сутності «я» маленької людини у творчості різних художників слова.(5балів)

2..Уявіть ситуацію: ви зустріли Гренуя під час його тривалої подорожі до міста парфумерів Грасу. Спробуйте умовити його повернутися до Парижа і почати власне комерційне виробництво парфумів. Адже ви маєте вагомі аргументи: створення нових ароматів, які здавались людям неперевершеними, було для Гренуя іграшковою справою; продаж таких парфумів міг би приносити їх автору величезні прибутки; Гренуй міг би мати власну майстерню і крамницю в Парижі, міг би мати навіть мережу мануфактур, міг би піднятись на вершину європейського суспільства. Як ви гадаєте, що відповіла би вам маленька потворна людина? Який вираз мало б її обличчя, її очі під час вашої розмови (10балів)

3. Уявіть своє особисте знайомство з людиною « під парасолькою та в чорних окулярах» Яку позицію по відношенню до неї ви б зайняли ,  чи стали б намагатися вплинути на її життєві принципи? Мабуть, виникло б бажання сфотографувати дивака. А от якщо б це фото можна було б розмістити на бігборді, який напис ви б дібрали до нього?.(10 балів)

 

 

 

 

ІI Підводимо підсумок.

 1. Запропонуйте варіант індивідуального освітнього маршруту  при опрацюванні курсів літератур 19- 20 сторіч, тематично орієнтованого на розгляд проблеми «маленької людини (30 балів)

 

Бібліографічний покажчик літературних джерел, використаної літератури

    Зарубежные писатели: Биографический словарь.-М.: Просвещение, 1997

 Краткая литературная энциклопедия.-М.: Советская энциклопедия, 1962.-Т8.

Кучборская Е.П. Реализм Эмиля  Золя. « Ругон- Маккары» и проблемы реалистического искусства 19 века во Франции.-М.:МГУ, 1973

 Потапова З.М. Натурализм .Эмиль Золя//История всемирной литературы.-М.:Наука,1991.-Т7

 История русской литературы. (1800 - 1830-е г.г.). -  М.:Просвещение ,1989 .-358с.

Н. В. Гоголь.Творческий путь. -   М.:Художественная литература ,1955 .-423с

 Горелов . А.Очерки о русских писателях . –М.: “Советский

писатель” ,1984 .-243с.

История русской литературы 19 века  .-М.: Просвещение ,1970.-Т1.

 Кулешов  В.И.Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского.-М.:

Детская литература,1979 .-328с.

 Туниманов  В.А.Творчество Достоевского 1854 - 1862 г.г.- Л.:

Наука.  1980.-487с.

 Долинина  Н.Предисловие к Достоевскому. Л.:Детская литература.

1980.-54с.

 Булин  А.П.Художественные образы Ф. М. Достоевского (эстетические

очерки) .- М.:Наука,1974 г.-245с.

   Гурвич .Проза Чехова.- М.:Художественная литература,1979.-176с.

Полоцкая “ Э.А.Пути чеховских героев.” (книга для учащихся) .-М.:

Просвещение,1992 г.-327с.

Http://www.krugosvet.ru/

 

 

 

docx
Додано
24 липня 2018
Переглядів
219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку