МАН "Використання онлайн платформ у навчально- виховному процесі закладу освіти"

Про матеріал
МАН "Використання онлайн платформ у навчально- виховному процесі закладу освіти"
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київське обласне територіальне відділення МАН України

 

 

                                                                Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

 

ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

 

 

 

 

                                                                        Роботу виконала: 

Танцюра Катерина Дмитрівна, учениця 9 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені генерал - полковника Геннадія Воробйова  Білоцерківської міської ради Київської області 

 

                                                                        Науковий керівник: 

Заєць Богдан Петрович, учитель математики та інформатики  

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені генерал - полковника Геннадія Воробйова  Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Біла Церква – 2020

Відділення Філософії та суспільствознавства

 

Секція «Педагогіка» 

«Використання он-лайн платформ у навчально- виховному процесі закладу освіти»

 

Автор: 

Танцюра Катерина Дмитрівна, учениця 9 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені генерал - полковника Геннадія Воробйова  Білоцерківської міської ради Київської області Науковий керівник:

 

Заєць Богдан Петрович, учитель математики та інформатики  

 

 

 

 

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Предмет дослідження: Дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Мета дослідження: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для учнів та вчителів  відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами  на основі навчання та впровадження онлайн освіти, також створення умов для організації нового освітнього середовища, що потребує широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі української школи, та яке сприятиме активізації діяльності школярів у міжнародному та європейському освітньому просторі. 

 Результатом дослідження є аналіз та узагальнення засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі української школи, рекомендації та адаптація цих засобів до навчальної програми середньої школи.

ЗМІСТ

      ВСТУП                                                                                               4

      РОЗДІЛ 1                                                                                             

      ОНЛАЙН ОСВІТА: СУЧАСНИЙ ТА ДОСТУПНИЙ ПІДХІД ДО 

ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

      1.1 Інформатика в школах різних країн                                              7

      1.2 Дистанційне навчання                                                                  9

      1.3 10 онлайн-ресурсів, що знадобляться на уроках                          11

      РОЗДІЛ 2                                                                                             

      ОГЛЯД ОНЛАЙН – ПЛАТФОРМ ДЛЯ НАВЧАННЯ                        

      2.1 Едера                                                                                             13

      2.2 Український сервіс Prometheus                                                     14

      2.3 «На урок»                                                                                      18

      РОЗДІЛ 3                                                                                             

      ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ  ОНЛАЙН – ПЛАТФОРМ            

ДЛЯ НАВЧАННЯ

      3.1 Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» на             20

«Прометеус»

      3.2 Практичне використання платформи «На урок»                          28

      ВИСНОВКИ                                                                                       34

      СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                            37

      ДОДАТКИ                                                                                          38

 

 

Велике  слово  –  ШКОЛА!  Це  скарб  найкращий  кожного  народу,  це  ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу.

Софія Русова.

 

З першого вересня 2017 року 100 пілотних шкіл в Україні розпочали працювати  за  проектом  нового  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти,  що забезпечує реалізацію Концепції Нової української школи.

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування середньої  освіти  –  документа,  який  проголошує  збереження  цінностей  дитинства,  необхідність гуманізації навчання, особистісного підходу, розвитку здібностей учнів, створення  навчально-предметного  середовища,  що  в  сукупності  забезпечують психологічний комфорт і сприяють вияву творчості дітей.

Провідною  метою  кожної  освітньої  реформи,  в  тому  числі нинішньої, є підвищення якості освіти. Які ж чинники забезпечують якість початкової ланки загальної середньої освіти? Назвемо найвпливовіші з них:

      повне і своєчасне охоплення навчанням усіх дітей  шкільного віку;

      різнобічне використання досягнень дошкільного періоду;

      осучаснення та оздоровлення освітнього середовища;

      впровадження  методик  особистісно  і  компетентнісно зорієнтованого  навчання,  виховання  і  розвитку  учнів;

      технологічність методик навчання;

      моніторинговий супровід освітнього процесу;

      адекватна підготовка педагогічних кадрів тощо

 

У  Концепції  наголошено  на  суб’єктності  учіння,  необхідності  оволодіння  учнями способами навчальної діяльності, досвіді взаємодії з іншими людьми. Мета загальної середньої освіти визначена у Проекті Закону України «Про освіту». «Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Водночас,  Концепцією  визначено  складники,  якими  з  боку  держави  та  місцевої громади як повноправного учасника освіти має забезпечуватися успішна організація навчально-виховного процесу, а саме:

 

      Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

      Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію.

      Нова  структура  школи,  яка  дає  змогу  добре  засвоїти  новий  зміст  і  набути компетентності для життя.

      Справедливий  розподіл  публічних  коштів,  який  забезпечує  рівний  доступ усіх дітей до якісної освіти.

      Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу.

 

Отже, розбудова Нової української школи – це довготермінова реформа, яка розпочинається вже зараз. Шлях її упровадження буде супроводжуватися суттєвими змінами всіх складників освіти. Наразі, сьогоднішні школярі мають відчути зміни й отримати кращу якість освіти.

Предмет  дослідження: український народний одяг. Об’єкт дослідження: жіноче вбрання.

Мета дослідження. підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для учнів та вчителів  відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами  на основі навчання та впровадження онлайн освіти, також створення умов для організації нового освітнього середовища, що потребує широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі української школи, та яке сприятиме активізації діяльності школярів у міжнародному та європейському освітньому просторі.

Основні завдання дослідження:

1.                 ознайомитися з платформами для навчання;

2.                 розглянути практичне застосування платформ для навчання;

3.                 висвітлити, які сервіси доступні та їх ефективність при застосуванні;

 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою.

 Дана робота дуже щільно пов’язана зі шкільною програмою тим, що цикли курсів, вебінарів тісно повязані зі шкільною програмою, доповнюючи її. Але відведено дуже мало часу для ґрунтовного ознайомлення з даною тематикою. 

Наукова новизна дослідження. 

Новизна роботи полягає в тому, що нами  зроблена спроба систематизувати існуючі матеріали. У процесі роботи опрацьовані цикли навчальних курсів.

Практичне значення. 

Ця робота може бути використана для поглиблення знань з навчальних предметів. Матеріали нашого дослідження можуть використовуватись при вивченні різних навчальних предметів: історії, краєзнавства, літератури та в гуртковій роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн освіта: сучасний та доступний підхід до процесу навчання.

Інформатика в школах різних країн.

Інформатика зараз дуже цікавий кейс серед шкільних предметів. Один з наймолодших і найдинамічніших. Наскрізний і спеціалізований. Необхідний і вибірковий. Різноплановий і вузько-технологічний.

Для того, щоб побачити цей предмет з вищої перспективи, ніж локальний підручник чи навіть навчальна програма, пропоную підбірку інформації про інформатику в школах різних країн. Очевидно потрібно враховувати, що кожна країна має певні особливості власної системи освіти і було би некоректно розглядати один предмет поза системами.

Інформатика в Європі:

перебуваючи на тренінгу з цифрового громадянства, було опитано учасників з 26 європейських країн про те, як у них справи з інформатикою. Деякі учасники мали стосунок до інформатичної освіти у своїх країнах, проте були й представники сектору громадянської освіти, тому відповіді вдалось отримати не всі. Але навіть одержані результати варті того, щоб ними поділитись.

Вдалось отримати інформацію з таких країн: Данія, Угорщина, Ісландія, Кіпр, Бельгія, Люксембург, Чорногорія, Нідерланди, Німеччина, Мальта.

Чи є у країні предмет ІКТ (ICT)? 100% так. Україна - ні.

Чи є країні предмет інформатика (computer science)? 100% так. Україна - так.

Чи інформатика є обов'язковою в якомусь класі? 50% так, 50% ні.

В Угорщині - обов'язковий предмет від 5 по 10 клас. На Кіпрі - в початковій та базовій школі, також 1 рік старшої. В Ісландії - від 1 по 10 клас. В Данії експериментують з предметом "технічна грамотність" (technical literacy), в який входить добрий шмат інформатики (можна подивитись програму).

Україна - так, обов'язковий предмет в 2-9 класах, 10-11 - вибірковий.

 

Чи інтегрується інформатика з іншими предметами? 9 країн - так, Угорщина - ні. На Кіпрі інтегрується лише у початковій школі. Україна - інтеграція в початковій школі.

 

Які теми вивчаються на інформатиці?

 

 

Очікуваний офіс, також програмування, комп'ютерна графіка. Веб-дизайн, робототехніка та Інтернет-безпека також присутні в більшості країн. Бази даних - в половині, кібербезпека та 3Д-моделювання зустрічаються рідше.

Стосовно кількох країн були коментарі, що вчителі досить вільні у виборі тем навчання, тому ближче до практики предмет може виглядати дуже по-різному. Україна - робототехніка та кібербезпека явно в програмі не згадуються, хоча можуть бути присутні. Решта тем є у програмах.

 

Коли оновлювались стандарти та програми? 50%-50%. Або дуже давно (7-10 років тому), або дуже нещодавно (1-3 роки тому). Залежності між тим, які теми присутні в програмі від того, коли оновлювались ці самі програми я не побачила.

Україна - оновлення останні 1-3 роки.

 

Чи можете Ви сказати, що спостерігається зростання ролі програмування в навчальних програмах? 8 з 10 - так. 2 - ні. Як ремарка - відповіді "ні" отримані від представників громадянської освіти, а не інформатичної :) Україна - так.

Українські школярі переходять на нову форму навчання – дистанційну. З року в рік кількість таких учнів зростає в геометричній прогресії. 

Дистанційне навчання

 

Що таке дистанційне навчання?

Дистанційна школа – це звичайний загальноосвітній заклад, в якому кожен учень отримує знання відповідно до державної програми. Тут також є розклад уроків, контрольні роботи та різноманітні завдання. Проте на відміну від звичайної школи, у дистанційній дитина не прив’язана ані до місця навчання, ані до часу. Усі завдання учень виконує на власному комп’ютері та може це робити з будь-якої точки світу і в зручний для себе момент. Головне, мати доступ до інтернету.

Переваги дистанційної форми навчання

Існує міф, що дистанційна освіта призначена для особливих дітей або для тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Насправді, за твердженням самих учнів, такий спосіб навчання обирають ті, хто цінує вільний час. Не потрібно рано вставати, витрачати час на дорогу, гроші – на ремонт класу і підручники, нерви – на пристосування до колективу, ритму шкільного навчання, стресів та інших негативних проявів сучасної школи. У дистанційній школі учень витрачає на навчання близько трьох годин на день. Тож у нього з’являється чимало часу на власні хобі, відвідування спортивних секцій і спілкування з рідними та друзями.

Ще однією перевагою дистанційної школи є програма навчання. І хоча вона за змістом не відрізняється від звичайної загальноосвітньої, форма подачі сучасніша та доступніша. Кожен урок – це унікальна розробка вчителя, яку він щороку допрацьовує. Тут є тематичні відео та аудіоматеріали, презентації, багато інтерактивних ігор та детальних ЗD-моделей. Учителі впевнені, що завдяки сучасним технологіям дітям набагато легше зрозуміти матеріал. Над розробкою уроків, завантаженням їх у систему та комфортним функціонуванням навчального сайту тут працюють фахівці різного профілю.

Як відбувається процес навчання в дистанційній школі?

До дистанційної школи можна вступити на будь-якому етапі шкільної освіти – від першого до одинадцятого класу. Долучитися до процесу можливо в будь-який момент протягом навчального року. За винятком дев’ятого та одинадцятого класів – у випускні класи приймають лише до початку другого семестру. Після зарахування до школи учень отримує унікальний логін і пароль від власного кабінету на спеціальному сайті. Детальне і просте пояснення всього процесу навчання дитина отримує від класного керівника, а якщо виникають питання технічного характеру, завжди може звернутись до працівників технічного відділу.

Кожен урок закінчується контрольними запитаннями. Крім уроків, учень виконує тести, а також завдання, які надсилає на перевірку вчителю. Це може бути усна відповідь, яку учень записує на відео, або ж письмова робота. Учитель перевіряє роботу, коментує її та оцінює. З поточних оцінок, як і у звичайній школі, виводиться тематична, а потім семестрова та річна. У разі виникнення питань, учень може у будь-який момент звернутися до вчителя онлайн. Школярів молодших класів має супроводжувати ще й тьютор – це може бути мама, бабуся, няня чи будь-яка інша людина, яка організовує процес навчання малюка, орієнтуючись на підказки вчителя.

Як відбувається процес соціалізації в дистанційній школі?

З першого погляду може здатися, що в дитини на дистанційній формі навчання можуть виникнути комунікативні проблеми. Мовляв, з однокласниками не спілкується, проводить час лише за комп’ютером і "світу білого не бачить". Насправді, через вільний графік та відсутність перенавантаження, в учня з’являється більше вільного часу на відвідування різних гуртків, де і відбувається спілкування з однолітками.

У дистанційних курсах ви знайдете:

навчальні матеріали: презентації, статті, уроки, посилання та відео-ролики відповідно до теми заняття; саме такими мають бути сучасні електронні підручники, інтерактивні завдання, вправи та тренажери - ними можна скористатись як для класної, так і самостійної чи домашньої роботи, практичні роботи із можливістю перевірки та коментування вчителем; переважна більшість практичних робіт містить різнорівневі та творчі завдання онлайн тестування з миттєвою перевіркою; тести містять запитання різних типів та мультимедійні об'єкти, вимагаючи не механічного відтворення, а креативного застосування знань.

 

 

10  онлайн-ресурсів, що знадобляться на уроках

 

Inspiration – програма, що допомагає візуалізувати навчальний процес. Разом з учнями на заняттях можна створювати діаграми, картки та схеми.

Plickers – мобільний додаток, який “зчитує” спеціальні картки з відповідями учнів за лічені секунди та виводить статистику на екран телефону вчителя. Додаток використовують для швидкої перевірки, аби дізнатись, чи розуміють учні поняття та чи освоюють ключові навички.

Kahoot! – навчальна програма, що складається з ігор. Тут можна зробити серію запитань з кількома варіантами відповідей. Формат і кількість запитань залежать від автора. Є можливість додавати відео, зображення та діаграми.

H5P – полегшує створення, поширення та використання контенту і програм HTML5, дозволяє створювати інтерактивний вміст, який поділятиметься на кілька категорій: ігри, мультимедіа, запитання та соціальні мережі.

Poodll – набір інструментів для вчителів мов, створений для розробки більш динамічних курсів. Це одна з технологій онлайн аудіо- та відеозйомки, що доступні для навчального процесу.

TurnItIn – інструмент, що допомагає педагогам перевіряти роботи учнів на наявність неправильного цитування та плагіату. Програма порівнює їх із найточнішою базою даних для порівняння текстів. Turnitin вказує обсяг матеріалу, який збігається зі змістом бази даних, що дозволяє педагогам дізнатися, яка частка письмової роботи не оригінальна. Збіг виділяється різними кольорами із зазначенням оригінальних джерел.

Moodle – платформа для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, зокрема й дистанційного.

Open edX – безкоштовна система керування курсами. Платформу використовують для розміщення масових відкритих онлайн-курсів, а також для невеликих класів та навчальних модулів.

PhET – набір інтерактивних комп’ютерних моделей на основі наукових досліджень для навчання та вивчення фізики, хімії, математики та інших наук. PhETмоделювання можна запустити в мережі або завантажити безкоштовно з сайту PhET. Симуляції – це анімовані, інтерактивні та ігрові середовища, де учні навчаються через дослідження.

Graasp – платформа, що дає змогу вчителям створювати віртуальні дослідницьконавчальні простори, структуровані відповідно до фаз навчального процесу. Вчителі можуть дати посилання на ці простори своїм учням, що дозволить їм навчатися як індивідуально, так і в групах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Огляд онлайн – платформ для навчання

 

 

Едера

– студія онлайн-освіти. Ми створюємо онлайн-курси, інтерактивні підручники, освітні спецпроекти та моделі інтеграції сучасних освітніх рішень у традиційний навчальний процес.

Ми створюємо продукти за власними методиками, базуючись на дослідженнях у сфері онлайн-освіти та когнітивістики. Кожен курс розробляється з унікальним підходом до інформації та студентів.

Наша мета: зробити освіту в Україні якісною, доступною та наявною у глобальному освітньому контексті.

Напрямки діяльності:

Шкільна освіта - для школярів та вчителів;

Професійна освіта - для професіоналів соціального сектору (юристів, журналістів, підприємців тощо);

Громадянська освіта - для кожного та кожної з нас; Корпоративна освіта - для бізнесу.

Добірка безкоштовних онлайн-сервісів для навчання українською

На сьогодні онлайн-освіта стає все більш популярною не лише у світі, але й в Україні. Тому рекомендуємо вам кілька інтернет-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів від авторитетних викладачів провідних університетів.                                 

З кожним днем онлайн-навчання стає все більше популярним не лише у світі, але й в Україні. Адже завдяки різноманітним проектам всі охочі можуть стати студентами. Головне — це бажання вчитись та доступ до інтернету. 

Сьогодні ми пропонуємо оцінити кілька онлайн-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів. Деякі з них — українські проекти, у інших — наявні субтитри українською мовою.

 

Prometheus

Український сервіс Prometheus позиціонує себе як громадський проект масових відкритих онлайн-курсів. Незважаючи на те, що з’явився він відносно недавно (в 2014 році), одразу зумів стати популярним серед людей, які прагнуть нових знань. Завдяки цій платформі кожен в Україні, незалежно від віку, соціального стану та місця проживання, може стати студентом. Тут ви знайдете безкоштовні навчальні курси університетського рівня від викладачів КНУ, КПІ та Києво-Могилянської академії.

Обравши тематику, з’являється можливість переглядати відеолекції, виконувати інтерактивні завдання, щоб перевірити набуті знання, та спілкуватись на форумі з іншими студентами та викладачами. За умови успішного виконання усіх завдань, студент отримає сертифікат про завершення курсу.

Навчатись можна в будь-який час, адже відеолекції, тести і форум доступні цілодобово. Все, що потрібно, це — інтернет на телефоні, комп’ютері чи планшеті.    15 жовтня 2014 року було відкрито реєстрацію на перші чотири онлайн-курси проекту, що          були підготовлені         викладачами        трьох          відомих      українських університетів: КНУ імені Тараса Шевченка, КПІ та Києво-Могилянської академії.

За перші 6 місяців з моменту старту проекту на веб-сайті вже було зареєстровано

більше 70 тисяч користувачів, для яких було доступно 20 курсів.                                           

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus – перший та найбільший проект безкоштовної освіти для всіх та кожного в Україні. Наша місія – зробити найкращі курси від провідних викладачів, університетів та організацій світу доступними для всіх. Prometheus засновано 2014 року. Проект невпинно розвивається та зростає, збільшує кількість доступних курсів та впроваджує новітні навчальні методи для всіх. Наша мета – революція в освіті в Україні. Разом із провідними закладами вищої освіти ми впроваджуємо технологію змішаного навчання та робимо все для розвитку нашої держави! Ми працюємо щогодини, аби ви відчували зміни щодня.

 

Google запустив безкоштовні онлайн-курси: про виступи, ділове спілкування і сторітелінг. Українською!

Google запустив відразу чотири безкоштовні освітні курси на своїй платформі Google Digital Workshop. Вони присвячені важливим, на думку Google (і не тільки), кар’єрним навичкам: комунікації, мотивації, здатності впливати на інших та поведінці в складних умовах.

 

«За даними останнього дослідження від World Economic Forum, саме ці навички зараз так цінують роботодавці», – йдеться у блозі компанії  курси:

                    Мистецтво публічних виступів: навчіться, як продумати та провести презентацію, щоб захопити увагу своїх слухачів.

                    Як ділитися ідеями за допомогою історій і візуалізацій: ідеї стають потужнішими, якщо ними поділитися. Цей курс допоможе ознайомитися з простими інструментами, такими як асоціативні карти, історії тощо, які допоможуть вам зацікавити людей своїми ідеями.

                    Вступ до ділового спілкування: дізнайтеся, як створювати прості, зрозумілі й добре структуровані листи, презентації або звіти.

                    Ефективне налагодження зв’язків: це уміння – ключ до успіху в будь-якій діяльності: воно допоможе розвивати бізнес, знайти роботу або прискорити кар’єрне зростання. Цей курс познайомить вас із принципами створення мережі контактів і допоможе створити свій власний професійний бренд.

Онлайн та офлайн-курси на платформі Google Digital Workshop доступні в 64 країнах, в тому числі в Україні українською мовою. Освітні модулі розробляли лідери онлайн-освіти, а саме FutureLearn, The Open University, OpenClassrooms і Goodwill Community Foundation.

За проходження курсів можна отримати сертифікат від Google Digital Workshop, акредитований найбільшим університетом відкритої освіти Великої Британії The Open University та IAB Europe, щоб продемонструвати свої навички та знання потенційним роботодавцям.

 

Coursera

Coursera — освітній проект, який пропонує своїм слухачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних предметів від провідних американських університетів. У разі успішного закінчення, студент отримує сертифікат про проходження курсу. Студенти самі обирають час для навчання, переглядають відеолекції, виконують домашні завдання та перевіряють виконані роботи інших студентів. Викладачі встановлюють мінімальну кількість балів, які має набрати студент, тому багато слухачів “відсіюються” під час навчання. Найкоротші курси тривають 3 тижні, найпоширені — 6-титижневі, однак є й такі, які тривають 10 та більше тижнів. Зважаючи на те, що відеолекції читають англійською мовою, найпопулярніші з них субтитровані українською мовою.

 

EdEra

EdEra (Education Era) — освітній проект, завдання якого — зробити навчання в

Україні якісним та доступним. Усі курси тут безкоштовні, але після закінчення кожен охочий може віддячити проекту.

До кожної лекції (коротких відео, запитань і завдань для кращого засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал — конспект з ілюстраціями та поясненнями. Кожного тижня студенти здають домашнє завдання, а в кінці курсу — екзамен. Навчатись можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом.

 

 

ВУМ

ВУМ (Відкритий Університет Майдану) — дистанційна платформа громадянської освіти. Онлайн-проект пропонує більше ніж 30 тем для безкоштовного навчання. Курси сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Наявність форуму надає можливість спілкуватись з іншими студентами та викладачами. 

Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні.

За умови успішного проходження обраного курсу, ви можете завантажити сертифікат.

 

Інформація про проект ВУМ on-line

Наша місія – допомогти зробити перший крок у самоосвіті та пошуку відповіді на ключові питання для кожної самодостатньої людини: «Яке моє місце у цьому світі?» та «Яка діяльність чи справа приносить мені справжнє захоплення та задоволення?». Допоможе Вам у цьому Перша дистанційна платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ).

Тут ви знайдете навчальні курси, сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань (для перевірки набутих знань). Це курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та соціальної сфери. Теми навчальних курсів пов`язані з: персональним розвитком та реалізацією вашого потенціалу, підприємництвом, як механізмом якісного розвитку громади і суспільства, розумінням побудови та діяльності відкритого суспільства і його формування в Україні.

ВУМ on-line запрошує до самоосвіти та саморозвитку кожного громадянина, незалежно від його статусу чи соціального становища, але найперше - тих, хто хоче реальних змін у персональному житті, у житті своєї громади, у житті держави Україна.

 

Duolingo

Якщо ви поставили перед собою мету — вивчити іноземну мову, тоді вам в нагоді стане безкоштовна платформа Duolingo, у якої, до речі, є український інтерфейс.

Навчання проходить в ігровій формі, з кожним рівнем завдання стають складнішими, а за їх виконання ви отримуєте “гроші” — лінготи. За них можна купити перехід на вищий рівень або додатковий закритий. Більше уваги приділяється письмовим урокам та диктантам, розмовній мові — меньше.

Користувачі цієї онлайн-платформи можуть додавати друзів, щоб з ними змагатись у вивченні мови.

 

 

TED

(Technology, Entertainment, Design) — некомерційний проект, який кожного року в

Единбурзі та Лонг-Біч збирає зі всього світу науковців, бізнесменів, політиків, активістів. Мета конференції — поширити серед суспільства унікальні та цікаві ідеї. Після конференції їхні промови з’являються на сайті TED, переглядати які може кожен охочий.

На сайті можна знайти більше 2 тисяч відео, до більшої частини з яких є субтитри українською мовою, а деякі — озвучені нею.

Неважливо, чим ви займаєтесь в житті, різноманітність тем на сайті вражає, а тому кожен зможе знайти цікаву для себе промову. Тут є відповідь на запитання як спілкуються бактерії, як подолати лінь, як отримати максимум від онлайн-освіти та багато          іншого.

 

На урок

Освітній проект «На Урок» – це результат роботи групи однодумців, які ставлять собі за мету об’єктивно висвітлювати сучасний освітній процес та вивести його на якісно новий рівень. Це стало можливим завдяки виконанню різнобічної та ґрунтовної роботи:

 

написання інформативний статей, які стосуються шкільного та позашкільного життя;

проведення тематичних вебінарів;

запровадження різноманітних освітніх конкурсів; залучення кращих розробок зі шкільних дисциплін від учителів з усієї України. Ми прагнемо допомогти вчителям відчути власну значимість, адже кожен педагог у рамках нашого проекту зможе оприлюднити власні професійні доробки або ж використати напрацювання колег. Ми налаштовані на тісну співпрацю з освітянами, які хочуть поділитися своїм досвідом в інтернет-просторі.

 

Команда докладає значних зусиль, аби вчителі, батьки та учні могли знайти на порталі максимальну кількість корисних теоретичних та практичних матеріалів для школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне використання  онлайн – платформ для навчання

 

Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі»

Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» покликаний поширювати знання про інформаційні технології серед усіх зацікавлених нефахівців, які не мають базових навичок технічного спрямування, але прагнуть більше дізнатися про галузь, навчитися працювати в інформаційному середовищі.

Інформаційні технології призвели до глобальних змін у нашому житті – зникають професії, людей замінюють роботи зі штучним інтелектом, потік інформації збільшується кожного дня й ми просто не встигаємо за ним. Для того щоб вижити в цьому швидкоплинному світі, нам потрібно чітко розуміти, як працюють сучасні технології, яким чином нам швидко адаптуватись і швидко вчитись і як ми зможемо використовувати ці технології в нашому професійному та повсякденному житті. Уміння правильно створювати та обробляти повідомлення за допомогою інформаційних технологій – запорука розвитку в глобальному просторі цифрових комунікацій.

Ви дізнаєтесь про основні сучасні операційні системи, довідаєтесь про види веб-ресурсів та специфіку їх створення й використання у сучасному інформаційному просторі, опануєте хмарні технології, інструментарій роботи із соціальними мережами, цифровий етикет та оптимізацію процесів. Наші викладачі розкажуть, як правильно захистити себе від кіберзагроз й чому саме інформаційні технології керують сучасним світом.

Наш курс допоможе вам впевнено забезпечувати інформаційну підтримку своїх проектів за допомогою цифрових комунікацій, опанувати ключові складники цих систем на базовому рівні й вдало працювати у сучасному інформаційному середовищі.

Курс розрахований на всіх, хто хоче навчитись працювати із інформаційними технологіями на базовому рівні, для представників громадських організацій, волонтерських об’єднань, для всіх, хто хоче опановувати нові знання й поширювати інформацію за допомогою інструментів цифрових комунікацій.

 

ОСНОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

              Поняття про цифрові комунікації.

              Сучасні веб-ресурси.

              Пошукові системи.

              Створення веб-ресурсів.

              Хмарні технології.

              Веб-дизайн та графічні редактори.

              Підготовка текстового та графічного контенту для веб.

              Основи SMM.

              Цифровий етикет.

              Захист веб-ресурсів та інформаційна безпека.

              Використання IT-технологій у роботі недержавних громадських організацій Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» створено в межах грантової програми «Нарощування цифрового потенціалу громадянського суспільства» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. Supported by the Public Affairs Section of the U.S. Embassy to Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.

Курс створений соціальним освітнім проектом ITArts.

Спеціальні навички та вміння непотрібні, курс розроблений для нефахівців.

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

5 тижнів.

Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.

ВИКЛАДАЧІ:

Радміла Сегол: Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», журналіст, редактор, перекладач, фахівець із цифрових комунікацій. Автор ідеї, розробник та організатор створення й впровадження курсу.

Олег Сич: Доцент кафедри захисту інформації Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», технічний директор антивірусної лабораторії Zillya. 15 років працює у антивірусній галузі, у розробці антивірусного програмного забезпечення та вірусного аналізу.

Ірина Щербина: Кандидат технічних наук, професор, MBA, викладач Державного університету телекомунікацій. Багато років цікавиться сферою IT, є організатором освітнього IT-проекту Soft Training Club.

Поліна Булгакова: Радіожурналіст, копірайтер всеукраїнської мережі радіостанцій «Хіт-FM». Працює в медіа більше 10 років, бере участь у розробці рекламних кампаній, відповідала за SMM-кампанію переможців «Євробачення 2011», консультує українські бренди з питань позиціонування в соціальних мережах і роботи із цільовою аудиторією.

Юрій Рочняк: Фахівець із хмарних технологій, працював у технічній підтримці інтернет-провайдеру та у сфері VoIP-технологій, зараз – DevOps.

Катерина Шедель: Дизайнер, автор веб-концепцій, аспірант Видавничополіграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського».

Дмитро Столяренко: Аспірант факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Цікавиться філософією та вивчає медіа, працює над проектами, спрямованими на універсальний розвиток та політехнічну освіту.

Олена Волинець: Філолог, журналіст та редактор, цікавиться всім, що стосується будови нового сучасного суспільства в Україні, прагне докласти сил до розвитку освіти.

Дар’я Ботвинко: Працює в галузі в веб-розробки й веб-дизайну та вважає їх справжнім мистецтвом.  

 

 

 

Розглянемо реєстрацію на курс та проходження курсу

 

Заходимо на сайт «Прометеус» та реєструємося.

 

 

Далі знаходимо потрібний нам курс.

 

 

У власному кабінеті на сайті можемо переглянути всі курси, на які було зроблено запис.

 

Відкривши курс – маємо можливість переглянути зміст курсу.

 

 

Під кожним відеоуроком можемо відкрити конспект.

 

 

 

 

 

Після кожного розділу – тести.

 

 

Є можливість переглянути свої досягнення.

 

 

 

Після успішного проходження курсу – учень отримує сертифікат.

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне використання платформи «На урок»

 

Основна сторінка сайту містить кілька розділів:

 

 

 

Виконавши реєстрацію, можна користуватися різними додатками.

На першому етапі вчитель (або відповідальний учень) створює класи та наповнює їх даними про учнів:

 

 

Кожен учень автоматично отримує свій пароль для входу на сайт.

Платформа «На урок» два рази на рік проводить БЕЗКОШТОВНІ інтернет – олімпіади для учнів по всім предметам.

 

 

Після проходження олімпіади в кабінеті вчителя є можливість переглянути результати та отримати свідотство та подяку.

 

 

 

 

Див. додаток 1.

Постійно проводяться конкурси:

 

 

 

Кожен учасник конкурсу теж отримує диплом або сертифікат учасника (див. додаток 2).

 

Кожен зареєстрований учасник має можливість наповнити бібліотеку сайту сласними матеріалами:

 

 

 

 

див. додаток 4.

 

Для підвищення кваліфікації вчителів постійно проводяться вебінари. Можна переглянути їх запис.

 

 

 

 

Також є велика добірка тестів, які можна створювати та використовувати на уроках.

 

 

 

Всі завдання для учнів містять 15 питань у вигляді тестів (олімпіади та конкурси). В середньому кожен учень витрачає біля 15 хвилин на завдання. Якщо в класі 30 учнів та 15 ПК – можливо за один урок провести олімпіаду або конкурс. Це заохочує учнів до навчання та викликає інтерес до навчальних предметів.

 

 

 

 

 

 

Висновки:

Основна мета дослідження - підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для учнів та вчителів  відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами  на основі навчання та впровадження онлайн освіти, також створення умов для організації нового освітнього середовища, що потребує широкого використання інформаційнокомунікаційних технологій в освітній галузі української школи, та яке сприятиме активізації діяльності школярів у міжнародному та європейському освітньому просторі.

В процесі дослідження мною були зроблені висновки: платформа «Прометеус» доповнює своїми курсами навчальну програму з інформатики:

      Для 5 – 7 класів тему «Алгоритми та програми» доповнити курсом «Алгоритми і проекти Scratch».

      Для 8 класів тему «Опрацювання текстових даних» доповнити курсом «Word та Excel: інструменти і лайфхаки».

      Для 9 – х класів тему «Мережеві технології» доповнити курсом «Цифрові комунікації в глобальному просторі».

      Для 10 -11 -  х класів ВИБІРКОВИЙ МОДУЛЬ «Інформаційна безпека» доповнити курсом «Основи інформаційної безпеки».

      Для 10 -11 -  х класів БАЗОВИЙ МОДУЛЬ «Інформаційні технології в суспільстві» доповнити курсами «Медіаграмотність: практичні навички» та

«Інформаційні війни».

 

Для 5 – 8 класів проходити додатково до навчальної програми один дистанційний курс на рік, для 9 – 11 класів – два курси на рік. Навчальна програма з інформатики дозволяє вчителю самостійно визначати кількість годин на кожну тему. Це надає можливість використовувати онлайн курси для навчання. При цьому потрібно врахувати, що для реєстрації на сайті «Прометеус» потрібно виділити 2 години для 5 – 7 класів  (створення поштової скриньки, сам процес реєстрації, відновлення паролів – часто учні забувають поштову скриньку, або пароль – відновлення потребує часу). Для 8-11 класів одну годину.

Недоліки платформи «Прометеус»:

      Вчитель не має можливості самостійно реєструвати учнів та контролювати процес проходження курсів;

      Деякі курси не містять конспектів та презентацій – лише одне відео. Це ускладнює роботу з курсом, якщо біля ПК два учні, або немає навушників.

 

Слід відзначити:

 

У БЗШ № 7 ім. Г. Воробйова працювали з сайтом  prometheus (prometheus.org.ua): курс on – line «Алгоритми і проекти Scratch» завершили 200 учнів та отримали сертифікати;

курс on – line «Основи інформаційної безпеки» (розробник КПІ) завершили 100 учнів та отримали сертифікати;

курс on – line «Word та Excel: інструменти та лайфхаки» опрацювують 50 учнів; курс on – line «Цифрові комунікації в глобальному просторі» завершили 60 учнів та отримали сертифікати;

курс on – line «Критичне мислення для освітян» завершили 60 вчителів та отримали сертифікати; сайт «На урок»  (naurok.com.ua): прийняли участь у І  всеукраїнській інтернет - олімпіаді з інформатики – 400 учнів

(отримали сертифікати та дипломи);

прийняли участь у всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет»- 300 учнів

(отримали сертифікати та дипломи); прийняли участь у різдвяному конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» -

100 учнів (отримали сертифікати та дипломи);

прийняли участь у всеукраїнському конкурсі «Фінансова грамотність» - 30 учнів

(отримали сертифікати та дипломи);

прийняли участь у всеукраїнському конкурсі «День Гідності та Свободи» - 100 учнів

(отримали сертифікати та дипломи); див. додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     https://www.google.com.ua/

2.     https://prometheus.org.ua/

3.     https://naurok.com.ua/

4.     Опитувальник: https://forms.gle/1MbnEJwxDRrZvSPw7

5.     http://dystosvita.blogspot.com/2018/07/blog-post_28.html

6.     https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-vikoristannya-elementiv-distantsiynogonavchannya-u-pidgotovtsi-vchiteliv-informatiki

7.     https://24tv.ua/education/distantsiyne_navchannya_v_shkoli_shho_tse_i_yak_pratsy uye_distantsiyna_osvita_v_ukrayini_n1188860

8.     https://www.pedrada.com.ua/article/2476-organzatsya-distantsynogo-navchannya-ushkol

9.     https://nus.org.ua/articles/10-onlajn-resursiv-shho-znadoblyatsya-na-

urokah/?fbclid=IwAR3jR17ESOLsFKSwNxkRin1DeZrDxmiRQL_kQl2yLcL0lgR PnVD8FXfKApM

10. https://edpro.ua/blog/ukrajinski-platformy-ta-resursy-dlja-samoosvityvchyteliv?fbclid=IwAR3h1FohIfyBjKIQ-a4mlTzzGozU_rPbj7-kyzKgGZkiuq14O2E-McveFI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 4

Додаток 5

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
14 грудня 2019
Переглядів
189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку