19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Математична гра "Найрозумніший"

Про матеріал

Учитель: Добрий день, дорогі учасники та глядачі! Ми розпочинаємо конкурс «Найрозумніший».

У першому раунді – відбірному – братимуть участь 20 учнів. Ставиться 20 запитань, буде 4 варіанти відповіді, але одна правильна. За правильну відповідь учасник отримує 1 бал. До другого раунду переходять 6 учнів. Якщо фіналістів І раунду не буде визначено відразу, то учням ставляться додаткові запитання.

І РАУНД «Відбірний»

Запитання:

1. Скільки цифр використовується для запису чисел?

1)5

2)10*

3)15

4)20

2. Скільки розрядів має трицифрове число?

1) 1

2) 2

3) 3*

4) 4

3. На що розбивають багатоцифрове число для читання?

1. на класи

2. на розряди

3. на числа*

4. на склади.

4. Скільки цифр у кожному класів багатоцифрового числа?

1. один

2. два

3. три*

4. чотири

5. Якою системою числення ми користуємося?

1. одиничною

2. двійковою

3. десятковою*

4. сотневою

6. Як колись слов'яни називали число 60?

1. копа*

2. сніп

3. скирта

4. куча

7. Назвіть найбільше десятицифрове число.

1. 9999999999*

2. 1111111111

3. 9000000000

4. 1000000009

8.Скільки існує натуральних чисел?

1. 9

2. 50

3. 1000

4. безліч*

9. Трицифрове число більше за двоцифрове на одиницю. Назвіть ці числа.

1. 99 і 100*

2. 50 і 55

3. 100 і 101

4. 1000 і 999

10. Назвіть число, в якому тисяча тисяч.

1. 1000

2. 10000

3. 100000

4. 1000000*

11. Як називаються цифри сучасної десяткової системи числення?

1. латинські

2. арабські*

3. грецькі

4. англійські

12. Скільки існує натуральних чисел, менших за 100?

1. 1

2. 50

3. 100

4. 99*

13. Назвіть перший рік ХХІ століття.

1. 2000

2. 2001*

3. 1999

4. 2005

14. На скільки 30 більше від 5?

1. 35

2. 20

3. 30

4. 25*

15. Назвіть найменше натуральне число.

1. 0

2. 1*

3. не існує

4. 9

16. Як колись слов'яни називали число 12?

1. велике

2. чортова дюжина

3. дюжина*

4. пуд

17. Назвіть найменше непарне число.

1. 1*

2. 3

3. 5

4. 7

18. Як називаються числа, які використовуються для лічби?

1. прості

2. натуральні*

3. складні

4. десяткові

19. Яке з чисел менше – 370 чи 307?

1. 307*

2. 370

3. рівні

4. 300

20. Назвіть цифру, яка задовольняє нерівність 25•х<25

1. 0

2. 1*

3. 25

4. 100

Додаткові запитання І раунду

21. Під час виконання якої дії “позичають" одиницю з попереднього розряду?

1) додавання

2) віднімання*

3) множення

4) ділення

22. Яке найменше п'ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0 і 8

1) 00008

2) 80000*

3) 80808

4) 80008

23. При якому значенні а рівність а+а=а-а правильна?

1) 0*

2) 1

3) 2

4) 3

24. Як називається закон, за яким можна змінювати місцями множники?

1)Розподільний

2)Сполучний

3)Переставний*

4)Не існує

25. Як називається закон, за яким множники можна об'єднувати в групи?

1)Розподільний

2)Сполучний*

3)Переставний

4)Не існує

26. Чому дорівнює добуток 7 і 0?

1)7

2)0*

3)1

4)70

27. Чому дорівнює 1+2+3+4+5?

1)10

2)15*

3)20

4)25

28. Чому дорівнює добуток 5 і 1?

1)5*

2)1

3)0

4)15

29. Чому дорівнює різниця чисел 1 і 1?

1)3

2)2

3)1

4)0 *

30. Чому дорівнює 2+2•2?

1)4

2)6*

3)8

4)0

Учитель: У ІІ раунді змагаються 6 учасників. Кожному для вибору пропонується 6 категорій:

 • Ø Додавання;
 • Ø Віднімання;
 • Ø Відрізки, ламані та їх довжини;
 • Ø Координатні промені та шкали;
 • Ø Кути та їх міри;
 • Ø Множення натуральних чисел.

Кожен з учасників повинен дати якнайбільшу кількість відповідей на 10 запитань з вибраної категорії. За правильну відповідь – 1 бал. До ІІІ раунду проходять 2 учні, які отримали найбільше балів.

Щоб визначити, в якому порядку учні вибиратимуть категорію, проведемо «Дишифровщик».

1

а б в

2

г д е

3

є ж з

4

и і ї й

5

к л м н

6

о п р с

7

т у ф х

8

ц ч ш щ

9

ю я ь

Запитання: Прилад, на якому, так як і на термометрі, є градуси.

7

6

1

5

6

6

6

6

7

4

6

Відповідь:

т

р

а

н

с

п

о

р

т

и

р

ІІ РАУНД «Категорії»

Запитання:

 • Ø ДОДАВАННЯ:

1. Як називається результат додавання двох чисел?

Сума

2. Як називаються числа, що додаються?

Доданки

3. Як зміниться сума, якщо доданки переставити?

Не зміниться

4. За яким законом суму кількох доданків можна знаходити в будь-якій послідовності?

За сполучним

5. Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на 3.

Збільшиться на 3

6. Як зміниться сума, якщо обидва доданки збільшити на 5.

Збільшиться на 10

7. Що означає: до числа а додати b одиниць?

Збільшити а на b одиниць

8. Скільки одержимо, якщо до найменшого натурального одноцифрового числа додати найбільше натуральне трицифрове число?

1000

9. Чому дорівнює сума всіх одноцифрових чисел?

45

10. Як зміниться сума, якщо один доданок помножити на нуль?

= другому доданку

 • Ø ВІДНІМАННЯ:

1. Якою дією знаходять невідомий доданок?

Дією віднімання

2. Як називається число, від якого віднімають?

Зменшуване

3. Як називають число, що віднімають?

Від'ємник

4. Як називають результат дії віднімання?

Різниця

5. Яке число є найбільшим: зменшуване, від'ємник чи різниця?

Зменшуване

6. Чи може від'ємник дорівнювати різниці?

Так

7. Якою дією знаходять, на скільки одиниць одне число більше від іншого?

Дією віднімання

8. На скільки 1 м довший від 1 см?

На 99 см

9. Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 5?

Зменшиться на 5 одиниць

10. Від трицифрового числа відняли двоцифрове і в результаті одержали 1. Чому дорівнюють зменшуване та від'ємник?

100 і 99

 • Ø ВІДРІЗКИ, ЛАМАНІ ТА ЇХ ДОВЖИНИ:

1. Від якого слова походить слово “відрізок" ?

Різати

2. Скільки кінців має відрізок?

Два

3. Що можна сказати про два відрізки, які мають однакові довжини?

Вони рівні

4. На відрізку позначено 4 точки. На скільки частин вони розбивають цей відрізок?

На 5

5. Як називаються відрізки ламаної?

Ланки

6. Ламана складається з трьох ланок, довжини яких 1 см, 2 см, 3 см. Чому дорівнює довжина ламаної?

6 см

7. Скільки різних прямих можна провести через одну точку?

Безліч

8. Скільки різних прямих можна провести через дві точки?

Одну

9. Скільки точок достатньо відмітити на прямій, щоб отримати два промені?

Одну

10. Довжина ламаної, що складається з трьох рівних ланок, дорівнює 18 см. Чому дорівнює довжина ланки?

6 см

 • Ø КООРДИНАТНІ ПРОМЕНІ ТА ШКАЛИ:

1. Якому числу відповідає точка, що є початком координатного променя?

0

2. Скільком натуральним числам відповідає одна точка координатного променя?

Одному

3. Як називається число, що відповідає одній точці координатного променя?

Координата

4. Який відрізок указують на координатному промені?

Одиничний

5. Як називається система штрихів разом з відповідними числами?

Шкалою

6. Від якого латинського слова походить слово “шкала"?

Від слова “сходи"

7. Скільки одиничних відрізків між точками з координатами 7 і 10?

3

8. Яка з точок – К(13) чи Р(31) – розміщена ближче до точки О(0)?

Точка К

9. На шкалі спідометра між сусідніми числами 30 і 50 є чотири поділки. Знайдіть ціну поділки шкали?

5 км

10. Що означає: В(7).

Точка В має координату 7

 • Ø КУТИ ТА ЇХ МІРИ:

1. Як називається фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки?

Кут

2.Як називається точка, з якої виходять промені, що утворюють кут?

Вершина

3. Як називаються промені, що утворюють кут?

Сторони

4. У яких одиницях вимірюють кути?

У градусах

5. Скільки градусів має розгорнутий кут?

1800

6. Як називається кут, що є половиною розгорнутого?

Прямий

7. Як називається промінь, що виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини?

Бісектриса

8. Як називається кут, градусна міра якого менша 90ᴼ?

Гострий

9. Яким приладом можна виміряти кут?

Транспортиром

10. У скільки разів прямий кут менший від розгорнутого?

У 2 рази

 • Ø МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ:

1. Якою дією можна записати суму однакових доданків?

Дією множення

2. Як називається результат дії множення?

Добуток

3. Як називаються числа, що перемножуються?

Множники

4. Чи можна множити 1 та 0?

Так

5. До числа дописали три нулі. На яке число його помножили?

На 1000

6. У скільки разів збільшиться натуральне число а, якщо його помножити на с?

У с разів

7. Чому дорівнює добуток чисел 5 і 0?

0

8. Коли добуток дорівнює нулю?

Коли один із множників дорівнює нулю

9. Як зміниться добуток, якщо один множник збільшити у 3 рази?

Збільшиться у 3 рази

10. Коли добуток двох чисел дорівнює одному із множників?

Коли один із множників 1

Учитель: У ІІІ раунді – фіналі – змагаються двоє учасників, які обирають відповідну категорію та конверт певного кольору. Впродовж 10 секунд кожен по черзі вибирає ячейку і дає відповідь на запитання. За правильну відповідь із категорії «Загальні запитання» учасник отримує 1 бал, зі своєї категорії – 2 бали, а з категорії суперника – 3 бали.

ІІІ РАУНД «Фінал»

Запитання:

Червоний конверт «Додавання»:

 • 1.Чому дорівнює добуток усіх чисел?
 • 0
 • 2.Один майстер виготовив а деталей, а другий – с. Скільки деталей виготовили майстри разом?
 • а+с
 • 3.Чому дорівнює 0+0+0+0+0?
 • 0
 • 4.Коли сума двох чисел дорівнює одному із доданків?
 • Якщо другий доданок = 0
 • 5.Який закон записують у буквеному вигляді так: а+b=b+a?
 • Переставний
 • 6.Який закон записують у буквеному вигляді так: (а+b)+с=а+(b+с)?
 • Сполучний
 • 7.Якщо до суми чисел 5 і 200 додали 1000. Скільки отримали?
 • 1205
 • 8.Якою дією можна замінити суму 2+2+2+2+2?
 • Дією множення 2•5
 • 9.Розкладіть на розрядні доданки число 146.
 • 100+40+6

Синій конверт «Віднімання»:

 • 1.Чому дорівнює різниця чисел 16 і 9?
 • 7
 • 2.Чому дорівнює а, якщо а-0=а?
 • Будь-яке число а
 • 3.Чому дорівнює 0-0-0-0?
 • 0
 • 4.Чому дорівнює а-а?
 • 0
 • 5.Як називається вираз а-с?
 • Різниця
 • 6.Скільки отримаємо, якщо зменшити число 45 на 29?
 • 16
 • 7.Зменшуване збільшили на 10. Як зміниться різниця?
 • Збільшиться на 10
 • 8.Від'ємник зменшили на 10. Як зміниться різниця?
 • Збільшиться на 10
 • 9.Скільки отримаємо, якщо зменшити 1000 на 25?
 • 975

Жовтий конверт «Загальні запитання»:

 • 1.Скільки точок з'єднує один відрізок?
 • Дві
 • 2.Чи залежить міра кута від довжини його сторін?
 • Ні
 • 3.Який кут більший: тупий чи прямий?
 • Тупий
 • 4.Коли добуток дорівнює 0?
 • Якщо один із множників дорівнює 0
 • 5.Назвіть закони множення.
 • Переставний, сполучний, розподільний
 • 6.Скільки отримаємо, якщо 1 помножити на 18?
 • 18
 • 7.Скільки отримаємо, якщо 100 помножити на 0?
 • 0
 • 8.Яке число треба помножити саме на себе тричі, щоб отримати 8?
 • 2
 • 9.Справа до числа 75 дописали два нулі. У скільки разів збільшилося число?
 • У 100 разів
 • Учитель: Вітаємо Найрозумнішого математика! Дякуємо всім за цікаву гру. До нових зустрічей.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

21. Під час виконання якої дії “позичають” одиницю з попереднього розряду? 1) додавання 2) віднімання 3) множення 4) ділення

Номер слайду 2

22. Яке найменше п’ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0 і 8 1) 00008 2) 80000 3) 80808 4) 80008

Номер слайду 3

23. При якому значенні а рівність а+а=а-а правильна? 1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

Номер слайду 4

24. Як називається закон, за яким можна змінювати місцями множники?Розподільний. Сполучний. Переставний. Не існує

Номер слайду 5

25. Як називається закон, за яким множники можна об’єднувати в групи?Розподільний. Сполучний. Переставний. Не існує

Номер слайду 6

26. Чому дорівнює добуток 7 і 0?70170

Номер слайду 7

27. Чому дорівнює 1+2+3+4+5?10152025

Номер слайду 8

28. Чому дорівнює добуток 5 і 1?51015

Номер слайду 9

29. Чому дорівнює різниця чисел 1 і 1?3210

Номер слайду 10

30. Чому дорівнює 2+2•2?4680

Зміст слайдів
Номер слайду 1

КООРДИНАТНІ ПРОМЕНІТА ШКАЛИrrrr

Номер слайду 2

1. Якому числу відповідає точка, що є початком координатного променя?0

Номер слайду 3

2. Скільком натуральним числам відповідає одна точка координатного променя?Одному

Номер слайду 4

3. Як називається число, що відповідає одній точці координатного променя?Координата

Номер слайду 5

4. Який відрізок указують на координатному промені?Одиничний

Номер слайду 6

5. Як називається система штрихів разом з відповідними числами?Шкалою

Номер слайду 7

6. Від якого латинського слова походить слово “шкала”?Від слова “сходи”

Номер слайду 8

7. Скільки одиничних відрізків між точками з координатами 7 і 10?3

Номер слайду 9

8. Яка з точок – К(13) чи Р(31) – розміщена ближче до точки О(0)?Точка К

Номер слайду 10

9. На шкалі спідометра між сусідніми числами 30 і 50 є чотири поділки. Знайдіть ціну поділки шкали?5 км

Номер слайду 11

10. Що означає: В(7). Точка В має координату 7

Перегляд файлу

ДУДАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

Підготувала: вчитель математики

Дударківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Тетьора Надія Василівна

 

2016

Учитель: Добрий день, дорогі учасники та глядачі! Ми розпочинаємо конкурс «Найрозумніший».

У першому раунді – відбірному – братимуть участь 20 учнів. Ставиться 20 запитань, буде 4 варіанти відповіді, але одна правильна. За правильну відповідь учасник отримує 1 бал. До другого раунду переходять 6 учнів. Якщо фіналістів І раунду не буде визначено відразу, то учням ставляться додаткові запитання.

 

І РАУНД  «Відбірний»

Запитання:

1. Скільки цифр використовується для запису чисел?

 1. 5
 2. 10*
 3. 15
 4. 20

2. Скільки розрядів має трицифрове число?

           1) 1

      2) 2

      3) 3*

      4) 4

3. На що розбивають багатоцифрове число для читання?

        1. на класи

        2. на розряди

        3. на числа*

        4. на склади.

4. Скільки цифр у кожному класів багатоцифрового числа?

       1. один

       2. два

       3. три*

       4. чотири

 

5. Якою системою числення ми користуємося?

        1. одиничною

        2. двійковою

        3. десятковою*

        4. сотневою

6. Як колись слов’яни називали число 60?

       1. копа*

       2. сніп

       3. скирта

       4. куча

7. Назвіть найбільше десятицифрове число.

       1. 9999999999*

       2. 1111111111

       3. 9000000000

       4. 1000000009

8.Скільки існує натуральних чисел?

       1. 9

       2. 50

       3. 1000

       4. безліч*

9. Трицифрове число більше за двоцифрове на одиницю. Назвіть ці числа.

       1. 99 і 100*

       2. 50 і 55

       3. 100 і 101

       4.  1000 і 999

10. Назвіть число, в якому тисяча тисяч.

       1. 1000

       2. 10000

       3. 100000

       4. 1000000*

11. Як називаються цифри сучасної десяткової системи числення?

       1. латинські

       2. арабські*

       3. грецькі

       4. англійські

12. Скільки існує натуральних чисел, менших за 100?

       1. 1

       2. 50

       3. 100

       4. 99*

13. Назвіть перший рік ХХІ століття.

        1. 2000

        2. 2001*

        3. 1999

        4.  2005

14. На скільки 30 більше від 5?

        1. 35

        2. 20

        3. 30

        4. 25*

15. Назвіть найменше натуральне число.

       1. 0

       2. 1*

       3. не існує

       4. 9

16. Як колись слов’яни називали число 12?

    1. велике

    2. чортова дюжина

    3. дюжина*

      4. пуд

17. Назвіть найменше непарне число.

     1. 1*

     2. 3

     3. 5

     4. 7

18. Як називаються числа, які використовуються для лічби?

       1. прості

       2. натуральні*

       3. складні

       4. десяткові

19. Яке з чисел менше – 370 чи 307?

     1. 307*

     2. 370

     3. рівні

     4. 300

20. Назвіть цифру, яка задовольняє нерівність 25•х<25

      1. 0

      2. 1*

      3. 25

      4. 100

 

Додаткові запитання І раунду

21. Під час виконання якої дії “позичають” одиницю з попереднього розряду?

       1) додавання

       2) віднімання*

       3) множення

       4) ділення

22. Яке найменше п’ятицифрове число можна записати за допомогою цифр 0 і 8

      1) 00008

      2) 80000*

       3) 80808

       4)  80008

23. При якому значенні а рівність а+а=а-а правильна?

  1) 0*

  2) 1

  3) 2

  4) 3

24. Як називається закон, за яким можна змінювати місцями множники?

 1. Розподільний
 2. Сполучний
 3. Переставний*
 4. Не існує

25. Як називається закон, за яким множники можна об’єднувати в групи?

 1. Розподільний
 2. Сполучний*
 3. Переставний
 4. Не існує

26. Чому дорівнює добуток 7 і 0?

 1. 7
 2. 0*
 3. 1
 4. 70

27. Чому дорівнює 1+2+3+4+5?

 1. 10
 2. 15*
 3. 20
 4. 25

28. Чому дорівнює добуток 5 і 1?

 1. 5*
 2. 1
 3. 0
 4. 15

29. Чому дорівнює різниця чисел 1 і 1?

 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. 0 *

30. Чому дорівнює 2+2•2?

 1. 4
 2. 6*
 3. 8
 4. 0

 

 

Учитель: У ІІ раунді змагаються 6 учасників. Кожному для вибору пропонується 6 категорій:

 • Додавання;
 • Віднімання;
 • Відрізки, ламані та їх довжини;
 • Координатні промені та шкали;
 • Кути та їх міри;
 • Множення натуральних чисел.

Кожен з учасників повинен дати якнайбільшу кількість відповідей на 10 запитань з вибраної категорії. За правильну відповідь – 1 бал. До ІІІ раунду проходять 2 учні, які отримали найбільше балів.

Щоб визначити, в якому порядку учні вибиратимуть категорію, проведемо «Дишифровщик».

 

1

а б в

2

г д е

3

є ж з

4

и і ї й

5

к л м н

6

о п р с

7

т у ф х

8

ц ч ш щ

9

ю я ь

 

Запитання: Прилад, на  якому, так як і на термометрі, є градуси.

7

6

1

5

6

6

6

6

7

4

6

 

Відповідь:

т

р

а

н

с

п

о

р

т

и

р

 

 

ІІ РАУНД «Категорії»

Запитання:

 • ДОДАВАННЯ:

1. Як називається результат додавання двох чисел?

Сума

2. Як називаються числа, що додаються?

Доданки

3. Як зміниться сума, якщо доданки переставити?

Не зміниться

4. За яким законом суму кількох доданків можна знаходити в будь-якій послідовності?

За сполучним

5. Як зміниться сума, якщо один доданок збільшити на 3.

Збільшиться на 3

6. Як зміниться сума, якщо обидва доданки збільшити на 5.

Збільшиться на 10

7. Що означає: до числа а додати b одиниць?

Збільшити а на b одиниць

8. Скільки одержимо, якщо до найменшого натурального одноцифрового числа додати найбільше натуральне трицифрове число?

1000

9. Чому дорівнює сума всіх одноцифрових чисел?

45

10. Як зміниться сума, якщо один доданок помножити на нуль?

= другому доданку

 

 

 • ВІДНІМАННЯ:

1. Якою дією знаходять невідомий доданок?

Дією віднімання

2. Як називається число, від якого віднімають?

Зменшуване

3. Як називають число, що віднімають?

Від’ємник

4. Як називають результат дії віднімання?

Різниця

5. Яке число є найбільшим: зменшуване, від’ємник чи різниця?

Зменшуване

 

6. Чи може від’ємник дорівнювати різниці?

Так

7. Якою дією знаходять, на скільки одиниць одне число більше від іншого?

Дією віднімання

8. На скільки 1 м довший від 1 см?

На 99 см

9. Як зміниться різниця, якщо зменшуване зменшити на 5?

Зменшиться на 5 одиниць

10. Від трицифрового числа відняли двоцифрове і в результаті одержали 1. Чому дорівнюють зменшуване та від’ємник?

100 і 99

 

 

 • ВІДРІЗКИ, ЛАМАНІ ТА ЇХ ДОВЖИНИ:

1. Від якого слова походить слово “відрізок” ?

Різати

2. Скільки кінців має відрізок?

Два

3. Що можна сказати про два відрізки, які мають однакові довжини?

Вони рівні

4. На відрізку позначено 4 точки. На скільки частин вони розбивають цей відрізок?

На 5

5. Як називаються відрізки ламаної?

Ланки

6. Ламана складається з трьох ланок, довжини яких 1 см, 2 см, 3 см. Чому дорівнює довжина ламаної?

6 см

7. Скільки різних прямих можна провести через одну точку?

Безліч  

8. Скільки різних прямих можна провести через дві точки?

Одну

9. Скільки точок достатньо відмітити на прямій, щоб отримати два промені?

Одну

10. Довжина ламаної, що складається з трьох рівних ланок, дорівнює 18 см. Чому дорівнює довжина ланки?

6 см

 

 

 • КООРДИНАТНІ ПРОМЕНІ ТА ШКАЛИ:

1. Якому числу відповідає точка, що є початком координатного променя?

0

2. Скільком натуральним числам відповідає одна точка координатного променя?

Одному  

3. Як називається число, що відповідає одній точці координатного променя?

Координата

4. Який відрізок указують на координатному промені?

Одиничний

5. Як називається система штрихів разом з відповідними числами?

Шкалою

6. Від якого латинського слова походить слово “шкала”?

Від слова “сходи”

7. Скільки одиничних відрізків між точками з координатами 7 і 10?

3

8. Яка з точок – К(13) чи Р(31) – розміщена ближче до точки О(0)?

Точка К

9. На шкалі спідометра між сусідніми числами 30 і 50 є чотири поділки. Знайдіть ціну поділки шкали?

5 км

10. Що означає:  В(7).

Точка В має координату 7

 

 

 • КУТИ ТА ЇХ МІРИ:

1. Як називається фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки?

Кут

2.Як називається точка, з якої виходять промені, що утворюють кут?

Вершина

3. Як називаються промені, що утворюють кут?

Сторони

4. У яких одиницях вимірюють кути?

У градусах

5. Скільки градусів має розгорнутий кут?

1800

6. Як називається кут, що є половиною розгорнутого?

Прямий

7. Як називається промінь, що виходить з вершини кута і ділить його на дві рівні частини?

Бісектриса

8. Як називається кут, градусна міра якого менша 90?

Гострий

9. Яким приладом можна виміряти кут?

Транспортиром

10. У скільки разів прямий кут менший від розгорнутого?

У 2 рази

 • МНОЖЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ:

  1. Якою дією можна записати суму однакових доданків?

Дією множення

2. Як називається результат дії множення?

Добуток

3. Як називаються числа, що перемножуються?

Множники

4. Чи можна множити 1 та 0?

Так

5. До числа дописали три нулі. На яке число його помножили?

На 1000

6. У скільки разів збільшиться натуральне число а, якщо його помножити на с?

У с разів

7. Чому дорівнює добуток чисел 5 і 0?

0

8. Коли добуток дорівнює нулю?

Коли один із множників дорівнює нулю

9. Як зміниться добуток, якщо один множник збільшити у 3 рази?

Збільшиться у 3 рази

10. Коли добуток двох чисел дорівнює одному із множників?

Коли один із множників 1

 

 

 

 

Учитель: У ІІІ раунді – фіналі – змагаються двоє учасників, які обирають відповідну категорію та конверт певного кольору. Впродовж 10 секунд кожен по черзі вибирає ячейку і дає відповідь на запитання. За правильну відповідь із категорії «Загальні запитання» учасник отримує 1 бал, зі своєї категорії – 2 бали, а з категорії суперника – 3 бали.

 

 

 

ІІІ РАУНД «Фінал»

Запитання:

Червоний конверт «Додавання»:

 1. Чому дорівнює добуток усіх чисел?

0

 1. Один майстер виготовив а деталей, а другий – с. Скільки деталей виготовили майстри разом?

а+с

 1. Чому дорівнює 0+0+0+0+0?

0

 1. Коли сума двох чисел дорівнює одному із доданків?

Якщо другий доданок = 0

 1. Який закон записують у буквеному вигляді так: а+b=b+a?

Переставний

 1. Який закон записують у буквеному вигляді так: (а+b)+с=а+(b+с)?

Сполучний

 1. Якщо до суми чисел 5 і 200 додали 1000. Скільки отримали?

1205

 1. Якою дією можна замінити суму 2+2+2+2+2?

Дією множення 2•5

 1. Розкладіть на розрядні доданки число 146.

100+40+6

 

 

 

Синій конверт «Віднімання»:

 1. Чому дорівнює різниця чисел 16 і 9?

7

 1. Чому дорівнює а, якщо а-0=а?

Будь-яке число а

 1. Чому дорівнює 0-0-0-0?

0

 1. Чому дорівнює а-а?

0

 1. Як називається вираз а-с?

Різниця

 1. Скільки отримаємо, якщо зменшити число 45 на 29?

16

 1. Зменшуване збільшили на 10. Як зміниться різниця?

Збільшиться на 10

 1. Від’ємник зменшили на 10. Як зміниться різниця?

Збільшиться на 10

 1. Скільки отримаємо, якщо зменшити 1000 на 25?

975

 

Жовтий конверт «Загальні запитання»:

 1. Скільки точок з’єднує один відрізок?

Дві

 1. Чи залежить міра кута від довжини його сторін?

Ні

 1. Який кут більший: тупий чи прямий?

Тупий

 1. Коли добуток дорівнює 0?

Якщо один із множників дорівнює 0

 

 1. Назвіть закони множення.

Переставний, сполучний, розподільний

 1. Скільки отримаємо, якщо 1 помножити на 18?

18

 1. Скільки отримаємо, якщо 100 помножити на 0?

0

 1. Яке число треба помножити саме на себе тричі, щоб отримати 8?

2

 1. Справа до числа 75 дописали два нулі. У скільки разів збільшилося число?

У 100 разів

 

 

Учитель: Вітаємо Найрозумнішого математика! Дякуємо всім за цікаву гру. До нових зустрічей.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Найрозумніший математик

Номер слайду 2

І раунд “Відбірний”ІІ раунд “Категорії”ІІІ раунд“Фінал”

Номер слайду 3

І раунд“Відбірковий”Правильна відповідь – 1 бал. До ІІ раунду перейде 6 учнів.

Номер слайду 4

1. Скільки цифр використовується для запису чисел?5101520

Номер слайду 5

2. Скільки розрядів має трицифрове число? 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4

Номер слайду 6

3. На що розбивають багатоцифрове число для читання? 1. на класи 2. на розряди 3. на числа 4. на склади.

Номер слайду 7

4. Скільки цифр у кожному класів багатоцифрового числа? 1. один 2. два 3. три 4. чотири

Номер слайду 8

5. Якою системою числення ми користуємося? 1. одиничною 2. двійковою 3. десятковою 4. сотневою

Номер слайду 9

6. Як колись слов’яни називали число 60? 1. копа 2. сніп 3. скирта 4. куча

Номер слайду 10

7. Назвіть найбільше десятицифрове число. 1. 9999999999 2. 1111111111 3. 9000000000 4. 1000000009

Номер слайду 11

8. Скільки існує натуральних чисел? 1. 9 2. 50 3. 1000 4. безліч

Номер слайду 12

9. Трицифрове число більше за двоцифрове на одиницю. Назвіть ці числа. 1. 99 і 100 2. 50 і 55 3. 100 і 101 4. 1000 і 999

Номер слайду 13

10. Назвіть число, в якому тисяча тисяч. 1. 1000 2. 10000 3. 100000 4. 1000000

Номер слайду 14

11. Як називаються цифри сучасної десяткової системи числення? 1. латинські 2. арабські 3. грецькі 4. англійські

Номер слайду 15

12. Скільки існує натуральних чисел, менших за 100? 1. 1 2. 50 3. 100 4. 99

Номер слайду 16

13. Назвіть перший рік ХХІ століття. 1. 2000 2. 2001 3. 1999 4. 2005

Номер слайду 17

14. На скільки 30 більше від 5? 1. 35 2. 20 3. 30 4. 25

Номер слайду 18

15. Назвіть найменше натуральне число. 1. 0 2. 1 3. не існує 4. 9

Номер слайду 19

16. Як колись слов’яни називали число 12? 1. велике 2. чортова дюжина 3. дюжина 4. пуд

Номер слайду 20

17. Назвіть найменше непарне число. 1. 1 2. 3 3. 5 4. 7

Номер слайду 21

18. Як називаються числа, які використовуються для лічби? 1. прості 2. натуральні 3. складні 4. десяткові

Номер слайду 22

19. Яке з чисел менше – 370 чи 307? 1. 307 2. 370 3. рівні 4. 300

Номер слайду 23

20. Назвіть цифру, яка задовольняє нерівність 25•х<25 1. 0 2. 1 3. 25 4. 100 Додаткові запитання

Номер слайду 24

ІІ раунд“Категорії”Правильна відповідь – 1 бал. До ІІІ раунду перейде 2 учні.

Номер слайду 25

Дешифровщикr

Номер слайду 26

Прилад, на якому, так як і на термометрі, є градуси.{69 CF1 AB2-1976-4502-BF36-3 FF5 EA218861}1а б в2г д е3є ж з4и і ї й5к л м н 6о п р с7т у ф х8ц ч ш щ 9ю я ь {5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}76156666746{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}транспортир

Номер слайду 27

Додавання. Віднімання. Кути та їх виміри. Відрізки, ламані та їх довжини. Множення. Координатні промені та шкали

Номер слайду 28

ІІІ раунд“Фінал”Правильна відповідь: загальне запитання – 1 бал; своя категорія – 2 бали; категорія суперника – 3 бали.

Номер слайду 29

{616 DA210-FB5 B-4158-B5 E0-FEB733 F419 BA}123456789101112131415161718192021222324252627124398765221323142415252616172718191120211210

Номер слайду 30

Вітаємопереможця!style.colorfillcolorstroke.colorfill.type

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Скільки точок з’єднує один відрізок?Дві

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює різниця чисел 16 і 9?7

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює добуток усіх чисел?0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чи залежить міра кута від довжини його сторін?Ні

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює а, якщо а-0=а?Будь-яке число

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Один майстер виготовив а деталей, а другий – с. Скільки деталей виготовили майстри разом?а+с

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Який кут більший: тупий чи прямий?Тупий

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює 0-0-0-0?0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює 0+0+0+0?0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Коли добуток дорівнює нулю?Якщо один із множників дорівнює нулю

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Чому дорівнює а-а?0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Коли сума двох чисел дорівнює одному із доданків?Якщо другий доданок 0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Назвіть закони множення?Переставний, сполучний, розподільний

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Як називається вираз a-b?Різниця

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Який закон записують у буквенному вигляді так: a+b=b+a?Переставний

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Скільки отримаємо, якщо 1 помножити на 18?18

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Скільки отримаємо, якщо зменшити число 45 на 29?16

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Який закон записують у буквенному вигляді так: (a+b)+с=а+(b+a)?Сполучний

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Скільки отримаємо, 100 помножити на 0?0

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Зменшуване збільшили на 10. Як зміниться різниця?Збільшиться на 10

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

До суми чисел 5 і 200 додали 1000. Скільки отримали?1205

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Яке число треба помножити саме на себе три рази, щоб отримати 8?2

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Від’ємник зменшили на 10. Як зміниться різниця?Збільшиться на 10

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Якою дією можна замінити суму 2+2+2+2+2?2•5

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Справа до числа 75 дописали два нулі. У скільки разів збільшилося число?У 100 разів

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Скільки отримаємо, якщо зменшити 1000 на 25?975

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Розкладіть на розрядні доданки число 146.100+40+6

zip
Додано
29 листопада 2018
Переглядів
253
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку