5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Матеріал до уроків "Я у світі" в 3 класі

Про матеріал
Теоретичний та практичний матеріал до уроків "Я у світі" 3-4 класи: ігри, вправи, завдання
Перегляд файлу

Формування ключових компетентностей під час вивчення предмета «Я у світі»

 

Навчальций предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і грома­дянське виховання.

Поступове формування ставлення школярів до себе, до найближчого і відда­леного соціального середовища сприятиме розвитку їхньої самосвідомості й само­визначення, а також прагнення до самовдосконалення.

Головне завдання предмета «Я у світі» - формування громадянської компетентності.

Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, соці­альні норми, громадянську активність, практику прийнятої в суспільстві поведін­ки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій, різних точок зору.

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:

♦ формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молод­ших школярів у їхньому ставленні до природи, суспільства, людей і до самих себе, а також найважливіших людських чеснот, необхідних у власному житті, в різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими істотами;

♦ виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою на­лежність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного сере­довища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усвідомлю­вати переваги чеснот, цивілізованих норм, настанов та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

 

♦ оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чин­ному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, перед­бачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

♦ розвиток навичок взаємодії у сім'ї, колективі, суспільстві через активне спілку­вання із соціальним оточенням; накопичення досвіду комунікативної діяльнос­ті, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими людьми;

♦ формування основ споживчої культури, вміння самостійно прийняти рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях;

♦ випробування соціальних ролей, де можна виявити навички соціально бажаної поведінки як громадянина, члена громади, дитячого колективу, як споживача, як учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій тощо.

Соціальна і громадянська компетентності як ключові є міждисциплінарними, інтегруються через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистостості, набуття громадянських якостей, навичок співжиття і співпраці в суспільстві, дотримання соціальних норм і правил. Вони реалізуються через комплекс компетенцій, які мають специфіку залежно від конкретної галузі, предмета, вікових можливостей учнів.

У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уяв­лення і поняття, що відображають основні властивості й закономірності реально­го світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно- культурних традицій українського народу. Він враховує наступно-перспективні зв'язки між дошкіллям і основною ланкою школи.

Розвивальний аспект цього предмета полягає у формуванні досвіду творчої діяльності учнів, розвитку загальнонавчальних (організаційних,загальномовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь; оволодінні узагаль­неними способами дій; моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях; розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища; пізнанні школярами своїх можливостей.

Найважливішим виховним спрямуванням змісту є формування в учнів най­більш значущих для українського народу цінностей: патріотизм, соціальна спра­ведливість, первинність духовного щодо матеріального, природолюбство, люди­нолюбство, працелюбство, взаємоповага; виховання в дитини свого власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності; вихованні гуманної, творчої, соціально актив­ної особистості, здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінності.

У дітей молодшого шкільного віку переважає образне мислення, то на уроках з предмета «Я у світі» основне місце має бути відведено ігровим методам і прийомам роботи з дітьми: ситуаційно-рольовим, сюжетно-рольовим іграм; методам аналізу життєвих ситуацій і привчання; ігровим методикам щодо виявлення самооцінки; іграм-драматизаціям, інсценуванню, іграм-бесідам, іграм-мандрівкам; екскурсіям; ігровим вправам, колективним творчим проектам, практичним акціям тощо.

Наведу приклади розвивальних ігор, які я використовую у своїй практиці на уроках з предмета «Я у світі».

Гра «Опиши Україну» (з м᾽ячем)

Запропонуйте дітям, передаючи м҆яч по колу, сказати гарні слова про Україну (Яка Україна?): безкрая, багата, гостинна, співуча, горда, дружня й т.д.

 Гра «Доповни речення»

1.Тримай свої і домашні речі в ...(в порядку).

2. Підтримуй лад у ... (своєму куточку).

3. Іграшки тримай ... (у порядку).

4. Кожну взяту річ клади ...(на місце).

5. Дбай, щоб кожна річ була ... (чистою).

6. Книги зберігай на ...(книжковій полиці).

 Гра «Ввічливі слова»

 • Доповніть вірш потрібними словами ввічливості.

1) Якщо бажаєш висловить подяку,

Промовити потрібно ... (дуже дякую).

Коли мене сварять, я намагаюсь

Завжди казати чемно ... (вибачаюсь).

2)- Розтопить серце всякого сердечне слово... (дя­кую).

- Якщо ти їсти вже не в силі, то скажемо мамі що? ( Спасибі)

   - Зазеленіє старий пень, коли почує... (добрий день).

- Коли згасає сонце й зоря ляга на плечі,

Серед знайомих голосів ми чуєм... (добрий вечір).

- Розтане навіть крига від слова теплого... (спа­сибі ).

     - Щоб зустрітися знову в годину призначену,

         Кажу щиро завжди я всім... (до побачення).

 Гра «Якщо ти добра людина, то повинен ...»

 •   Якщо людина повинна робити те, що я нази­ваю, плескайте в долоні, а якщо -  ні, то нічого не робіть.
 • Допомагати мамі мити посуд.
 • Робити комусь зле, якщо цього ніхто не бачить.
 • Не вмиватися.
 • Берегти рідну природу.
 • Шанувати працю інших людей.
 • Галасувати, коли хтось відпочиває.
 • Бути вихованим, стриманим.
 • Обманювати, хвалитися.
 • Насміхатися з чужого горя.
 • Добре вчитися, багато читати.

Гра «Назви слово потилежне за значенням»(робота в парах)

Вродливий - ... (некрасивий)

Добрий - ...(злий)

Щедрий - ...(жадібний)

Ввічливий - ... (грубий)

Працьовитий - ...(ледачий)

Чесний - ... (брехливий)

Сміливий - ...(боязкий)

Чуйний - ... (байдужий)

Таємничо-чарівна хвилинка

 •   У мене в руках — чарівна скринька, у ній найцінніший скарб планети Земля. Хто з вас хоче його побачити, може зазирнути, але поки що не  розповідати, кого він там побачив, аж доти, доки всі найцікавіші і найсміливіші не зазирнуть на дно скриньки. (Діти по черзі заглядають у скриньку. Умикається фонограмма щебетання птахів, чарів­на скринька відчиняється.)
 • То кого ви побачили в чарівній скриньці? (Діти називають себе, бо на дні скриньки — дзеркало. )

 

 

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку