Матеріали для підготовки до ЗНО. ІІ варіант

Про матеріал

Тести допоможуть побачити прогалини у знаннях з української мови, оскільки містять завдання, максимально наближені до завдань ЗНО. завдання можна використовувати на уроках і для виконання вдома.

Перегляд файлу

II варіант    Завдання 1-10 мають по чотири ва­ріанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варі­ант відповіді.

1. Апостроф треба ставити в усіх сло­вах рядка

А перед..ювілейний, торф..яний, Лук.янчук                Б посв..ята, сурм..яний, під..яремний

В б..язь, реп..ях, крокв..яний                                        Г розв..язано, горохв..яник, р..ясний

2. Антоніми вжито в реченні          А Хата стояла на горі чиста, біла, весе­ла.

Б Я поглядом, повним любові й тепла, на крихітку рідну дивлюся.

В А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться вес­на.

Г Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким лебідь сплескував білим крилом.

3. Граматичну помилку допущено у словосполученні

А складати руки         Б складати шану             В складати більшість                Г складати велосипед

4. Усі слова є іменниками в рядку      А майбутнє, красиве, корисне       Б старий, бувалий, давній

В пернаті, посівна, придане        Г набережна, намальована, староста

5. Простим є речення в рядку                А Повисла веселка над лісом і річкою, вплелась у дерева барвистою стріч­кою, а потім із неба зійшла поволі і квітами стала у лузі і в полі.

Б Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть.

В Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там.

Г Одгоріли, погасли останні вогні, обле­тіло жоржиною літо.

6. У публіцистичному стилі вжива­ються слова рядка

А доводжу до вашого відома, прошу до­зволу, постанова        Б демократія, чинник, суспільство

В невдаха, красунчик, хабарник                                                   Г атом, кисень, фільтрація

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.   

    (1) Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. (2) Дивно, як одзеленіла ти, стеблинко, як вижила! (3) Яких ти тільки не/ зазнала бід! (4) Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. (5) Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь, стебло заснуло. (6) Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. (7) Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали.

7. У переносному значенні вжито спо­лучення слів

А вітер обвіяв        Б придавили морози            В лили дощі          Г земля змерзлася

8. Через дефіс потрібно писати слово          А палій/вітер         Б не/зазнала        В не/було    Г з/полів

9. Порівняльний зворот є в реченні     А другому      Б третьому      В п'ятому        Г шостому

10. Пунктуаційну помилку допущено  в реченні   А другому   Б четвертому   В п'ятому   Г сьомому

   Завдання 11-23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

11. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка            А здоров'я, повітря, щирість

  Б сяйво, щодня, дзенькіт     В кузня, гілля, якість      Г гравюра, каяття, щавель     Д вождь, в'язень, їдальня

12. Подовження приголосних у всіх словах відбувається в рядку      А піддаш..я, стат..я, твердин..я   

 Б точніст..ю, облич.., змаган..ь            В клоч..я, підніж..я, єдніст..ю

Г узбереж..я, почут..я, маст..ю            Д Іл..івна, жит..євий, навман..я.....  

13. Усі слова пишемо через дефіс у рядку 

А українське/німецький,    науково/технічний,  пів/аркуша

Б південне/західний, сріблясто/сірий, пів/Європи      

В темно/червоний, м'ясо/молочний, корабле/будівний

Г суспільне/політичний, західно/європейський, жовто/гарячий     

Д біло/сніжний, пів/України, довго/вічний

14. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка    

А чес..но, зап'яс..ний, ус..ний

Б балас..ний, наміс..ник, капос..ний            В сер..цевий, щас..ливий, улес..ливий

Г тиж..невий, диригент..ський, почес..ний    Д хвас..ливий, рідкіс..ний, невіс..ці

15.Закінчення -а (-я) у формі родового мвідмінка однини мають усі іменники рядка 

А кілограм, акваріум, Париж                    Б прапор, Ужгород, рейс       В комп'ютер, узвіз, Єгипет    

 Г стадіон, Буг, стандарт                           Д портфель, граніт, суфікс

16. Числівник ужито в реченні                 А Козацька сотня розтанула в пітьмі.

Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.      В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

Г Четвірка друзів вирушила у мандри.       Д На майже голих гілках висіло з деся­ток останніх яблук.

17. Правильно побудовано всі слово­ сполучення рядка     А гострий біль, весь Перу, холодне си­роко

Б прийшла міс, прозорий тюль, однома­нітне меню            В весела попурі, барабанна дріб, офіцій­ний аташе

Г широке Дніпро, черговий кліше, яскрава гуаш         Д важкий путь, мудра Дороті, цікавий гінді

18. Слово з не пишемо разом у речен­ні         А Не/показуй людям сльози.

Б Я не/такий уже безпорадний.               В Не/для слави, - для вас, мої браття, я свій скарб найдорожчий сховав.

Г Поки не/дуже холодно, сидітиму вдо­ма. Д Аліна, не/зважаючи на свій веселий характер, читала серйозні книжки.

19. Однорідні члени речення наявні в рядку (розд. зн. вилучено) А Погідне блакитне небо дихало на зем­лю теплом.

Б Спиваю сік густий з терпких мороз­них ґрон.      В Високо серед неба стояв ясний блис­кучий повний місяць.

Г Падав тихий лапатий сніг.                                       Д З кленового пагона зірвався широкий жовтий лист.

20. НЕ допущено лексичної помилки в реченні     А Малочисленні відвідувачі музею уважно слухали розповідь.

Б Яскравий фон надає картині урочис­тості.               В Забезпечувати безпеку - складна справа.

Г Заняття в школі бізнесу ведуть пред­ставники крупних американських підприємств.

Д Рослинні олії багаті на природний оксидант.

21. Звертання є в реченні                      А Хто ти, мрія чи сон?

Б Слово! Як воно потрібне дитині кож­ної хвилини.               В Мріє, наче сніг здалека, ночі літньої блакить.

Г Чуття, і бажання, й надії! Живи і на­дійся на них!                Д Мріє, не зрадь!

22. НЕМАЄ речення із сурядним і підрядним зв'язком  у  рядку

А Поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх.

Б Коли в лісах іще ревли буй-тури, Даждьбогу сонце приміряло німб і люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб.

В Минає літо, осінь вже бреде, лісів ба­грянець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і листя де-не-де, кружляю­чи, лягає під дерева.

Г Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми старієм на рік, і немає на долю управи.

Д Якби жінок не стало на землі, сади зів'яли б, так і не розцвівши, і пото­нув би цілий світ в імлі, й поети не писали б гарних віршів.

23. Двокрапку і тире треба ставити в реченні (розд. зн. вилучено) А Папери були скрізь і на столі і на по­лицях.

Б Падав сніг падав сніг для усіх усіх усіх і дорослих і малих і веселих і сумних.

В У щастя людського два рівних є крила троянди й виноград красиве і корисне.

Г І хліб і першу радість і сльозу ми все по-братськи порівну ділили.       

Д Всі зійшлися і хлопці й дівчата під крилом голубим тишини.

У завданнях 24-28 до кожного з чоти­рьох рядків, позначених цифрами, вибе­ріть один правильний варіант-відповідник, позначений буквою.

24. Установіть відповідність між фра­зеологічними синонімами.     1губляться ключі від розуму

  1. не з одного колодязя воду пив    3 спрямовувати  свої кроки   4 про мене - хай вовк траву їсть

А тримати курс    Б нема лою під чуприною    В тертий калач  Г тикати під ніс кислиці   Д наше діло пів­няче

25. Знайдіть відповідність між групою прийменників за походженням і прикла­дом.

1 непохідний, ужива­ється з іменни­ком у знахідному відмінку

2 непохідний, ужива­ється з іменни­ком у місцевому відмінку

3 похідний, ужива­ється з іменни­ком у давальному відмінку

4 похідний, ужива­ється з іменни­ком у родовому відмінку

А Після Івана Ку­пала не треба жу­пана.    Б Під лежачий ка­мінь вода не тече.

В Наперекір долі не підеш.    Г Хочеш їсти кала­чі, не сиди на печі.      Д Науки не носять за плечима.

26. Установіть відповідність між зна­ченням вставного компонента і прикла­дом. 1 невпевненість                       2 послідовність викладу ду­мок, зв'язок між ними      3 джерело пові­домлення        4 слова ввічли­вості

А Весну, либонь, зача­рували.                       Б Уявіть собі, саме журавлі принесли на своїх крилах вес­ну.

В Будь   ласка,    будь мужнім і сильним.   Г Кажуть,  юність  не­розсудлива   й   три­вожна.

Д Чекаю дня, коли ска­жу: оця строфа, на­решті, досконала.

27. Увідповідніть вид підрядного ре­чення і приклад.

         1 означальне            2 з’ясувальне               3 обставина мети               4 обставина умови

А І   складаються   строфи-куплети, коли серце болить і плаче.

Б  Як тяжко жити в ті по­хмурі дні, коли нема де серцю відпочити.

В Десь  об  груди  землі розбиваються  лебеді, щоб училися вірності люди у них.  

Г Чого б не зробили словами окрилені люди, коли б не ганьбили їх трепетних слів словоблуди.

Д Людині треба, щоб її робота залишалась піс­ля неї жити.

28. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

(1) Там, по (2) тому боці, буяли хащі кущів і дерев - густі й непролазні (3) зарослі, і від них (4) пахло вогкістю і рясним листям.

А дієслово          Б прикметник            В прислівник             Г іменник        Д займенник

 

docx
Додано
31 грудня 2018
Переглядів
1372
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку