Календарно- тематичне планування уроків української мови для 11 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10—11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.

Перегляд файлу

«Погоджено»                                                                                                                    «Затверджено»

    ЗНВР                                                                                                                                 Директор

Рибчинчук О.В.                                                                                                                         М.П.

_____________                                                                                                                       ________

      Підпис                                                                                                                                  Підпис

 

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова:              10—11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.

                                                                           11 клас

                                                                    Українська мова ( І семестр)

                            Зміст навчального матеріалу 

 К-сть        

 годин

Дата

Примітка

  1.  

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.

1

03.09

 

  1.  

Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

1

06.09

 

  1.  

Розвиток мовлення. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог - обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

10.09

 

  1.  

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.

1

13.09

 

  1.  

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1

17.09

 

  1.  

Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.

1

20.09

 

  1.  

Розвиток мовлення Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх

учинків).

1

24.09

 

  1.  

Займенники і контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис

займенників.

1

27.09

 

9-10

 Розвиток мовлення .Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим авданням (висловленням власного ставлення до подій,

героїв, їхніх учинків та ін.).

2

01.10

04.10

 

11

Написання –н- у прикметниках,дієприкметниках,займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

1

08.10

 

12

Не і ні з різними частинами мови.

1

11.10

 

13

Контрольний диктант.

1

18.10

 

14

Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1

22.10

 

15

Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1

25.10

 

16

 Розвиток мовлення .Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани.

1

05.11

 

17

Контрольна робота. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних формСтилістичні аспекти дієслівних категорій. Тест

1

08.11

 

18

 Розвиток мовлення .Усний твір на морально- етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

1

12.11

 

19

Розвиток мовлення. Письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну тему.

1

15.11

 

20

Види простих речень і відтінки значень їх. Пунктограми в простому реченні.

1

19.11

 

21

Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1

22.11

 

22

Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.

1

26.11

 

 

23

Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1

29.11

 

24-25

Розвиток мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.

2

03.12

06.12

 

26

Синоніміка мовних засобів вираження: присудка; другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних

членів.

1

10.12

 

27

Вираження різноманітних смислових значень за

допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій,

емоційно-експресивиий характер їх.

1

13.12

 

28

Пунктограми у простому реченні.

1

17.12

 

29

Контрольна робота. Види простих речень і їх відтінки значень.Пунктограми в простому реченні.Тест.

1

20.12

 

30

Розвиток мовлення. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.

1

24.12

 

31

Повторення та узагальнення вивченого

1

27.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погоджено»                                                                                                                    «Затверджено»

    ЗНВР                                                                                                                                 Директор

Рибчинчук О.В.                                                                                                                         М.П.

_____________                                                                                                                       ________

      Підпис                                                                                                                                  Підпис

 

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова:              10—11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. - Київ: Грамота, 2011.

                                                                           11 клас

                                                                    Українська мова ( ІІ семестр)

                            Зміст навчального матеріалу 

 К-сть        

 годин

Дата

Примітка

32

Смислові відношення між частинами складних речень.

   1

 

 

33

Розвиток мовлення.Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.

1

 

 

34

Розвиток мовлення. Основні способи виступу.

1

 

 

35

Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.

1

 

 

36

Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1

 

 

37

Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.

1

 

 

     38

Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.

1

 

 

      39

Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з'єднують складні сполучникові речення.

1

 

 

40

Контрольний диктант.

2

 

 

41

Розвиток мовлення .Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

1

 

 

42

Пунктограми у складному реченні.

1

 

 

43

Розвиток мовлення. Правила мовленнєвої поведінки у спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

1

 

 

44

Пряма і непряма мова, призначення й граматично-смислові особливості її.

1

 

 

45

Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.

1

 

 

46

 Розвиток мовлення. Ділові папери. Офіційний лист.

1

 

 

47

Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові.

1

 

 

48

Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоколу.

1

 

 

49

Контрольна робота. Смислові відношення між частинами складних речень. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень. Пунктограми у складному реченні.Тест

1

 

 

50

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, співвідношення й особливості їх. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) і мовні.

1

 

 

51

Розвиток мовлення. Телефонна розмова як один з видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (sms). Основні вимоги до культури спілкування телефоном і в інтернеті.

1

 

 

52

Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, підстилі їх. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, характерні мовні засоби їх, основні жанри.

1

 

 

53

Розвиток мовлення. Аудіювання текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани.

1

 

 

54

Мовлення правильне і комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), основні ознаки їх (практично).

2

 

 

55

Лексикологія і фразеологія.

1

 

 

56-57

Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

2

 

 

58

Морфологічна будова слова.

1

 

 

59

Розвиток мовлення. Бібліографія.

1

 

 

60

Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1

 

 

61

Частини мови.

1

 

 

     62

Слово, словосполучення. Речення. Просте речення. Члени речення.

1

 

 

     63

Складне речення. Система розділових знаків.

1

 

 

      64

Розвиток мовлення .Твір-стаття в газету на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

1

 

 

      65

Текст, його будова.

1

 

 

     66

Контрольна робота. Стилістика мовлення. Культура мовлення. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови .Тест.

1

 

 

     67

Розвиток мовлення. Ділові папери. Доручення. Розписка.

1

 

 

    68

Підсумковий урок.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
14 січня 2019
Переглядів
1121
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку