21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Матеріали до уроків англійської мови "Граматичний довідник".

Про матеріал

Мета збірника — розвиток навичок самостійної роботи учнів у процесі оволодіння базовими граматичними моделями англійської мови. Ці рекомендації допоможуть учням засвоїти основний граматичний матеріал в школі.

Перегляд файлу

GRAMMAR MATERIAL

The Article

Артикль

В англійській мові є два артиклі (articles): неозначений a (an) і означений the.

Неозначений артикль

Неозначений артикль (the indefinite article) а вживається перед словами, що починаються з приголосного, тоді як an - перед словами, що починаються з голосного.

Неозначений артикль утворився від числівника one (один) і тому вживається тільки перед обчислюваними іменниками в однині.

Перед абстрактними і конкретними іменниками, які не мають форми множини, артикль не вживається.

Неозначений артикль вживається:

1) з іменником - іменною частиною складного присудка

His brother is a doctor.

2) з іменником підметом після зворотів there is (there was, there will be)

There is a table in the middle of the room.

3) з додатком після дієслова have

I have a brother.

4) перед іменниками в однині після слів such, rather, quite і т.д.

She is such a good student.

5) після слова what в окличних реченнях

What a good idea?

Але: what beautiful music?

6) з деякими словами: a lot, a few, а little, a bit та ін...

He speaks English a little.

7) у значенні числівника one:

1) перед числівниками hundred, thousand, million, dozen;

2) в кількісних словосполученнях

1.The library has a hundred books.

2.half a kilo; a pound of sugar; 60 km an hour; a bottle of milk

8) коли мається на увазі "будь-який" "кожний"

A child can understand it.

9) коли йдеться про особу чи предмет, що згадується вперше

It happened in a small town.

10) перед іменником-прикладкою, яка вказує на те, ким є особа або чим є предмет, до якого вона відноситься

Volodymyr Ivanov, a student of our group, has made a very interesting report.

Означений артикль

Означений артикль the (the definite article) походить від вказівного займенника that. Він вживається перед іменниками в однині та в множині у тих випадках, коли йдеться про певний, уже відомий чи згадуваний раніше предмет або поняття, а також тоді, коли предмет чи явище уточнюється контекстом чи ситуацією.

Означений артикль вживається:

1) коли перед іменником стоїть:

а)порядковий числівник;

б)прикметник у вищому ступені;

в) один з прикметників last, next, same, following, very, only (єдиний)

Не was the first to come.

This is the most beautiful flower.

Answer the following questions.

Але: next door, last week

2) перед іменником, за яким стоїть означення, виражене іменниковим сполученням, означувальним підрядним реченням, дієприкметником, інфінітивним чи герундіальним означувальним зворотом

The winter of last year wasn't frosty.

This is the man I told you about.

3) з іменниками, що означають предмети, єдині у своєму роді

the earth, the sun, the moon, the world, the sky, the Bible, the truth, the President, etc.

4) в усталених виразах

in the afternoon, in the evening, on the left, on the right, the other day, etc.

5) у виразах типу the more..., the better...

the more we learn, the more we know

6) перед прізвищами, коли маються на увазі всі члени певної родини. У цьому випадку прізвище ставиться у формі множини

the Taylors

7) перед назвами більшості газет і пароплавів; перед назвами готелів

the Daily Mail, the Titanic, the Guardian, the Hilton Hotel

8) перед назвами народів (іменник у формі множини)

the Ukrainians, the Americans

9) перед прикметниками і дієприкметниками, які вживаються як іменники у значенні множини

the poor, the unemployed, the blind

10) перед назвами деяких країн

the US, the United Kingdom, the Netherlands

11)перед назвами міст та установ, географічними назвами з прийменником of

The Bank of England, the University of London, the city of Kyiv, the lake of Geneva

12) перед назвами річок, гірських хребтів, півостровів, морів, океанів, архіпелагів, пустель

the Dnieper, the Crimea, the Black Sea, the Carpathians, the Alps, the Sahara

13) перед необчислюваними іменниками у тих випадках, коли мається на увазі обмежена, певна кількість речовини

Give me the bread, please.

The water is frozen.

Але: Water is a liquid

14) перед іменниками в однині, коли останній означає цілий клас предметів

The pine grows in northen countries.

The rose is a beautiful flower.

 

Артикль не вживається:

1) перед власними іменами, в тому числі й тоді, коли перед ними стоїть звання, титул і т.п.

Professor Snow, Mister Pollit, Inspector Mitchell

2) якщо перед іменником стоїть вказівний, присвійний, неозначений чи заперечний займенник, а також many/much/every/each

some/many books, her hat, this street, every morning, no/much money

3) перед іменником-додатком до присудка, що виражений дієсловами to elect, to appoint

He was elected chairman

4) перед назвами міст, вулиць, площ, континентів, країн, штатів, графств

London, Trafalgar Square, South America, California

Але: the Hague

5) перед назвами місяців, днів, пір року, святами

6) Але якщо мова йде про частину певного року, то перед назвою пори року ставиться означений артикль

in April, on Wednesday, in summer, Independence Day

Але: in the winter of 1992

7) перед абстрактними і

речовинними іменниками, яких не можна перерахувати і які вживаються в загальному значенні

freedom

Metal knowledge is power.

8) перед множиною злічуваних іменників, коли зміст потребує неозначеного артикля, напр. перед іменниками, що означають "будь-яких" представників даного класу та в інших випадках — див. таблицю "неозначений артикль"

a)Squares have four equal sides. Children can understand it.

b)Both his sons are students.

c)The test was carried out by J.Brown and P.White, assistants to Professor Smith.

d)What fine bridges!

e)These are rather good cigarettes.

9) перед такими іменниками, якщо вони мають узагальнююче значення: man/woman, nature, fate, fortune, heaven,paradise, hell, etc.

Man must take care of animals.

 Nature is threatened.

10) в газетних та журнальних заголовках, об'явах, телеграмах

Arrival of Polish, Trade Delegation

11) перед словами breakfast, lunch, dinner вжитими у загальному значенні:

We have breakfast at 8 o'clock. but: That was a very nice lunch.

12) перед звертаннями

May I ask you a question, professor?

13) якщо після іменника стоїть кількісний числівник у значенні порядкового

Unit five, page seventeen

14)перед іменниками, що означають назви наук, ігор, хвороб

They play tennis well.

 Flu can be dangerous.

 He studies history and literature.

15) перед назвами окремих гірських вершин та островів, озер, якщо перед ними стоїть слово "lake"

Everest, Ben Nevis, Cuba, Bermuda, Lake Ontario

16) перед назвами університетів, аеропортів, мостів, парків, будинків, що часто складаються з двох слів, якщо перше слово означає ім'я особи або місто

Edinburg Castle, Buckingham Palace, Victoria Station, Hyde Park, London Zoo, Cambridge University, London Bridge

17) перед назвами ресторанів, магазинів, банків, готелів, якщо перше слово - ім'я людини, в чию честь вони названі (іменники на-s, -s)

Harrods (shop), Maxim's, Macdonalds (restorants), Claridge's (hotel), Lloyds Bank

18) y деяких виразах

by train (plain, ship), from morning till night, to go to bed, by heart, day after day, etc.

The Noun Іменник

Іменники діляться на власні (Proper Nouns) та загальні (Common Nouns).

1.Власні іменники: London, the Caucasus, the French Revolution, Sunday, May.

2.Загальні іменники: water, boy, country, darkness, family.

Загальні іменники діляться на злічувані (countable nouns) та незлічувані (uncountable nouns).

Злічувані іменники:

a book - books, a girl - two girls, a car - many cars.

Незлічувані іменники:

а) назви абстрактних понять: freedom, air, love, knowledge;

б) назви речовин, матеріалів: gold, sugar, coal, tea.

Незлічувані іменники вживаються тільки в однині (singular). Злічувані іменники вживаються в однині (singular) і множині (plural).

 

Іменники, які вживаються тільки у формі множини:

Назви предметів, що складаються з двох рівних частин

 

Scissors, spectacles/ glasses, earrings, scales, tongs, trousers, shorts, socks, tights, pajamas, jeans, gloves,etc.

та інші

 

goods, clothes, stairs, arms, riches, proceeds, wages, contents

His wages are high. -  Його заробітна плата висока.

The contents of his article have not been changed. - Зміст цієї статті не змінився.

Деякі особливості вживання іменників у множині та однині

1.Багато збірних іменників мають лише форму однини, але значення множини: police, people, cattle, etc.

Cattle are mainly raised in the North of this country. - Велика рогата худоба в основному розводиться на півночі цієї країни.

The police have arrested these thieves.  -  Поліція арештувала цих злодіїв.

Але такі збірні іменники, як government, staff, team, family, audience, committee тощо можуть вживатися з дієсловом і в формі однини (залежно від контексту).

Порівняйте:

The committee is ready to give its recommendations. - Комітет готовий надати свої рекомендації.

The committee are separated from the families for long periods of

time. - Члени комітету давно знаходяться окремо від своїх родин.

2. Слова, які означають назви національностей/мов, що закінчуються на - ese, -ch, -sh, можуть бути в однині чи в множині - залежно від значення слова:

Chinese, French, - мови;

the French - французи,

the Chinese — китайці.

English is spoken in many countries.

The English love tea.

3.3 іменниками у формі множини, що означають суму грошей, період часу, відстань та ін., - дієслово вживається у формі однини:

Three years is a long time to be without a job.

  1. Деякі іменники можуть вживатися як у формі множини, так і у формі однини:

    fruits (різні сорти фруктів),

fishes (різні види риб),

people(s) (народ, нація - народи, нації):

 Fruit is cheap in summer.

 There are apples, plums, pears and other fruits on the table.

Potatoes, carrots, onions, oats — на відміну від української, вживаються у множині:

Carrots are widely grown in this region. Морква широко вирощується в цьому регіоні.

Spanish onions are sweet. Іспанська цибуля - солодка.

Але: a carrot/ potato, an onion – одна морквина, одна картоплина/цибулина.

Деякі необчислювані іменники (залежно від значення слова) можуть вживатися як обчислювані:

hair — волосся, - a hair - волосина;

 experience — досвід, - experiences - враження;

paper - папір, - a paper - газета та ін.

The Possessive Case

Пасивний відмінок

Іменник у присвійному відмінку стоїть перед іншим іменником і є означенням до нього. На українську мову він перекладається родовим відмінком іменника або присвійним прикметником: Peter's note-book зошит Петра, Петрів зошит.

Утворення присвійного відмінка

1.Додаванням апострофа і -s:

Kate's brother - брат Каті

Alice's adventures - Алісині пригоди

2.Якщо іменник в однині закінчується на -s, -ss, -х, то додається здебільшого тільки апостроф, хоча звичайне позначення 's також можливе:

James' (або James's) coat пальто Джеймса

3.Якщо іменник у множині закінчується на -s, до нього додається лише апостроф:

The students - the students' meeting

4.Якщо іменник у множині не закінчується на s, то 's, додається:

Children's toys

У присвійному відмінку вживаються іменники, що означають:

1. Назви істот

the hawk's nest

2. Час і відстань

three week's holiday

3. Назви країн, міст, а також слова country, town, city, world, ocean, river

Kyiv's theatres, the world's population

4. Збірні іменники типу: government, party, crew, family, society

the company's success

5. У стійких словосполученнях

a stone's throw - незначна відстань,

to one's heart's content - досхочу

6. Із словами today, yesterday, tomorrow та ін.

yesterday's excursion,

last Saturday's newspaper

7. Словосполучення

Jack and Jill's apartment

 The Pronoun Займенник

Класифікація займенників

1.Особові

I, you, he, she, it, we, you, they

2.Присвійні

my, your, his, her, its, our, your, their mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

3.Вказівні

this - these, that - those, such

4. Питальні

who (whom), whose, which, what, where (в питальних реченнях)

5. Сполучні

who, whose, which, that (в підрядних реченнях)

6. Зворотні

Myself, yourself, himself, etc.

7. Взаємні

each other, one another

8. Заперечні

no, nobody, none, nothing

9. Неозначені

some, any, all, both, each, every, other, another, one

10. Кількісні

much, many, little, few

Особові займенники

число

особа

Називний відмінок

Об’єктний відмінок

однина

1

2

3

І(я)

you (ти)

he (він)

she (вона)

it (воно)

mе (мене, мені)

you (тебе, тобі)

him (його, йому)

her (її, їй)

it (його, йому, їй)

 

множина

1

2

3

we (ми)

 you (ви)

 they (вони)

us (нас, нам)

you (вас, вам)

 them (їх, їм)

 

Займенник it замінює іменники - назви неістот, абстрактних понять та тварин, коли їх стать невідома, а також іменник baby.

Займенник it також вживається:

1) як підмет у безособових реченнях:

 It is snowing. - Йде сніг;

2) у значенні вказівного займенника:

It must be a visitor. - Це, напевно, відвідувач;

It is very interesting. - Це дуже цікаво;

3) як слово, що вводить речення, якщо підмет, виражений інфінітивом, герундієм чи підрядним реченням, стоїть після присудка:

It's nice to see you again. - Приємно Вас знову бачити;

4) з деякими дієсловами у пасивному стані: it is said - кажуть, it is known — відомо та ін.;

It is reported the delegation has already been arrived. Повідомляють, що делегація вже прибула;

5) у підсилювальних зворотах it is + підмет + that/who:

It is this book that I gave you yesterday. – Саме цю книжку я дав тобі вчора.

Присвійні займенники

Число

Особа

Відносна форма (що вживається перед іменником)

Абсолютна форма (що вживається самостійно)

однина

1

2

3

 

mу (мій)

your (твій)

his (його)

her (ЇЇ)

its (його)

mine (мій, мої)

yours (твій)

his (його)

hers (її)

its (його)

множина

1

2

3

our(наш)

your (ваш)

their (їхній)

ours (наш)

yours (ваш)

theirs (їхній)

Вказівні займенники

однина

множина

This - цей, ця, це

these- ці (це)

That - той, та, те

those- ті ( то, це)

Such такий, така, таке, такі

Such такий, така, таке, такі

Присвійні займенники this (these), that (those) можуть вживатися в значенні іменника або прикметника:

як іменник:

 - This is my child. – Це моя дитина;

 - These are my children. – Це мої діти.

як прикметник:

I am busy at this moment. – Я зайнятий зараз.

 I'll be back by that time. – До того часу я повернусь.

Зворотні займенники

Особа

Однина+ self

Множина+ selves

1

2

3

Myself

Yourself

Himself

Herself

Itself

Ourselves

Yourselves

Themselves

Неозначено-особова форма

oneself

 

Вони вживаються як зворотні та підсилювальні займенники.

 Зворотні займенники завжди пов'язані з дієсловами. У реченні вони стоять після дієслова і виконують функцію додатка.

Перекладається дієсловом з часткою -ся, або відповідає займеннику себе (собі, собою).

She doesn't like to wash herself.  - Вона не любить вмиватися.

Підсилювальні займенники відповідають українському сам.

They did this hometask themselves. - Вони виконали це завдання самі.

З такими дієсловами, як to wash, to dress, to shave, to bathe, to hide, зворотний займенник часто опускається, а з дієсловами to feel, to behave - не вживається.

Не washed, shaved and dressed. -  Він помився, поголився та

одягнувся.

Не feels well. -  Він добре себе почуває.

Не behaved like a child. -  Він поводився як дитина.

Неозначені займенники

До неозначених займенників належать some, any, one, а також складні займенники somebody, someone, something, anybody, anyone, anything.

Займенники some, any

Можуть вживатися перед обчислюваними та необчислюваними іменниками. Означають невизначену (невелику) кількість предметів або речовини.

Some вживається в стверджувальних реченнях і не завжди потребує перекладу.

Any вживається в заперечних та питальних реченнях, часто не перекладається. В стверджувальних реченнях any вживається в значенні «будь-який».

Але якщо в загальному питанні висловлюється прохання чи щось пропонується, то замість any вживається some.

Переклад any, some українською мовою

 

Some

Ask some experienced person - Запитай якусь досвідчену людину

Перед обчислюваними іменниками однини«якийсь, який-небудь»

Any

Is there any hotel nearby? - Чи є поблизу який- небудь готель?

Some days he earns more, some days less. В деякі дні він заробляє більше, в деякі - менше.

Перед обчислюваними іменниками множини «які-небудь, деякі, декілька»

Did you meet any difficulties? У вас були які-небудь труднощі?

Give те some work, I have nothing to do. Дайте мені яку- небудь роботу, мені нічого робити. Give him some water. Дайте йому води.

Перед необчислюваними іменниками «який-небудь, небагато» Або зовсім не перекладається

Any help will be valuable.

Будь-яка допомога буде корисною. Have you any milk? У вас є молоко?

 

 Складні неозначені займенники somebody, someone, something, anybody, anyone, anything є займенниками-іменниками. Вони вживаються в загальному і присвійному відмінках. У загальному відмінку ці займенники виконують функції підмета і додатка (іноді іменної частини присудка), а в присвійному відмінку — функцію означення:

Somebody knocked on the door. - Хтось постукав у двері.

There was someone's book on the table. - На столі була чиясь книжка.

You can have anything you like. - Можеш взяти все, що тобі подобається.

Займенники both (both of), neither (neither of), either (either of) Займенник both вживається:

1. Як займенник-прикметник. Іменник, до якого він відноситься, вживається як з артиклем the (ставиться після both), так і без нього:

Both (the) brothers live in Kyiv.

 2. Як займенник-іменник:

He gave me two articles yesterday; I have read both (прочитав обидві).

У реченні both може стояти:

1. Після займенників we, you, they перед присудком:

We both participated in this work.

2. Після дієслова to be:

You are both right.

3. Якщо присудок має складну форму, both стоїть після модального або першого допоміжного дієслова:

We must both go there.

They have both been working here since morning.

4. У коротких відповідях both стоїть перед допоміжним або модальним дієсловом:

Who is going there? We both are. Who can do it? We both can.

5.Після займенників в об'єктному відмінку:

Не invited us both. We both, they both = both of us, both of them.

We both know it - Both of us know it. Both не вживається в заперечних реченнях, замість нього вживається neither of.

Both ... and перекладається як ...так і

Не likes both biology and chemistry.

1. Займенник either вживається в значенні"той або інший, один з двох" перед іменником в однині.

You may go by either road.

Але: I didn't like either of the films.

2. Either вживається також із значенням той, і інший; обидва, кожен з двох”

Коли either є підметом речення — дієслово ставиться в однині:

Either of the examples is correct.

3. У заперечних реченнях означає "також":

I didn't like them either.

Займенник neither - перекладається "ні той, ні інший”.

 Neither boy was over 15.

Neither of them could swim.

У заперечних реченнях означає "також" (вживається як прислівник). У таких реченнях — з so, neither, nor, not ... either - використовуються допоміжні дієслова:

We shan't go there. - Neither shall І. (Я також).

I'm feeling tired. - So am I.

I passed the exam and so did Tom.

 I can't remember her name. Neither can I / Nor can I.

 Either ...or (або ... або), Neither ... nor (ні... ні)

She is either at work or at home. - Вона або на роботі, або вдома.

 It is neither cold nor warm today. - Сьогодні ні тепло, ні жарко.

 

Займенник nо

Означає "ні один, ніякий, жоден".

No sensible man would say that. - Жодна розумна людина цього не скаже.

There is no doubt about it. - У цьому нема ніякого сумніву.

No вживається перед обчислюваними та необчислюваними іменниками, має те ж значення, що й not a. not any:

Не has no sister = He hasn't a sister.

 He has no sisters = He hasn't any sisters.

Займенник all

Всі

(з обчислюваними іменниками у множині,

з дієсловом у формі множини)

Весь, вся, все

 (з необчислюваними іменниками у множині, з дієсловом у формі множини)

All are ready. - Всі готові.

All is ready. - Все готово.

We all know it. = All of us know it.

All day = the whole day

Займенник one

1.Може бути підметом у реченні. Перекладається безособовим реченням:

One must know this rule. - Потрібно знати це правило.

One може вживатися у формі присвійного відмінку:

One must do one's duty.-  Треба виконувати свій обов'язок.

2.Вживається в ролі слова-замінника:

Which dictionary do you prefer - this one or that one? (Цей чи той?)

I don't like these maps. Can you show me better ones?

Займенники much, many, little, few

 

 

 

3 обчислюваними іменниками

3 необчислюваними іменниками

багато

many books

many people

much time

much noise

мало

few flowers

few mistakes

little money

little knowledge

 

a few - небагато, кілька

a little - небагато, трохи

Many people think so. - Have you got much time?

There were very few people in the street. - There is very little water in the kettle.

Дуже мало людей - негативне значення. - Дуже мало води - негативне значення.

There were a few people in the street. There is a little water in the kettle.

Декілька чоловік - позитивне значення. Небагато, трохи води - позитивне значення.

Much, many вживаються в основному в питальних та заперечних реченнях, а в стверджувальних реченнях - краще вживати a lot of:

 We haven't got much time. -  We spent a lot of money.

 

The Adjective

Прикметник

Ступені порівняння Degrees of Comparison

Односкладові прикметники

Багатоскладові прикметники

Cold

Important

Ступені порівняння:

1) основна форма cold

2) вищий ступінь colder

найвищий ступінь (the) coldest

 

1) important

2) more important

(the) most important

Двоскладові прикметники, що закінчуються на - у, -er, -ow,-le, утворюють ступені порівняння як і односкладові:

Busy - busier - (the) busiest

Clever - cleverer - (the) cleverest

Narrow - narrower - (the) narrowest

Simple - simpler - (the) simplest

Особливі форми ступенів порівняння

Good - better - (the) best

Bad - worse - (the) worst

Little - less- (the) least

Far - farther, further - (the) farthest, furthest

 Old - older, elder - (the) oldest, eldest

Many/much - more - (the) most

Notes: further - має також значення додатковий, подальший, наступний: further growth/information/education, etc.

Сполучник than

This room is (much) larger than that one.

This room is (the) largest in the house/(of all the ones).

This room is less comfortable than that one.

Значення вищого ступеня прикметників може підсилюватися за допомогою таких слів: a bit, a little (трохи); much, a lot, far (значно, набагато):

Let's go by car. It's much cheaper.

She works a lot harder than most of her friends.

Can you speak a bit (a little) more slowly?

Her illness was far more serious than we thought.

Парні сполучники

As ... as - такий же ... як   - Not so ... as - не такий ... як

(однакові якості предметів) - (заперечення однакових якостей)

His coat is as warm as yours. -  His coat is not so warm as yours.

При порівнянні предметів з однаковою мірою якості - прикметник ставиться в основній формі між as...as:

My room is as comfortable as yours.

 В заперечній формі перше as часто замінюється на so - not so (as) ...as: He isn't so (as) young as my brother.

Вищий ступінь порівняння прикметників та прислівників з артиклем the утворює особливу граматичну конструкцію:

 The colder the weater is, the warmer clothes we wear. - Чим холодніша погода, тим тепліший одяг ми вдягаємо.

The earlier we leave, the sooner we'll arrive.  

The more you have, the more you want.

Якщо перед прикметником в найвищому ступені порівняння стоїть не the, а а/аn - це вказує не на найвищу, а лише на високий ступінь якості предмета:

This is a most interesting book. - Це досить цікава книга.

Послідовність розташування прикметників перед іменниками:

Size

Age

Shape

 Colour

Origin

Material

A small

old

square

blue

Thai

silk scarf.

Але перед прикметником частіше всього стоять 1-3 прикметники:

An expensive Persian silk carpet.

Прикметники, що називають суб'єктивні характеристики предмета, стоять на першому місці: a boring old black-and-white film.

The Adverb

Прислівник

Послідовність розташування прислівників після дієслова Якщо два і більше прислівників у реченні:

Manner

 

place

 

time

 

 (how)

 

 (where)

 

 (when)

 

He was studying hard in his room last night.

Якщо дієслово вказує на рух (come, go, leave etc.) — порядок інший:

Place

 

manner

 

time

 

home

 

by bus

 

yesterday.

 

Ступені порівняння прислівників

1.Односкладові прислівники + early:

Fast - faster -fastest

Early - earlier -earliest

2.Багатоскладові:

Clearly - more clearly -most clearly

Often - more often -most often

Якщо за прислівником в найвищому ступені порівняння йде прийменниковий зворот з "of", артикль "the" може вживатися: Mother always gets up (the) earliest (of all).

Особливі форми ступенів порівняння

Well-better-best

 Badly - worse -worst

Much - more -most

Little - less -least

Far - farther, further -farthest, furthest

(далеко - далі — дальше за все) — більш вживана форма - further

Further (прикметник)

Further (прислівник)

Further development(подальший розвиток)

What happened further? (Що трапилося далі?)

The Verb

 Дієслово

Дієслово - частина мови, яка означає дію або стан. Воно має особові та неособові форми.

Особові форми дієслова мають категорії особи, числа, часу, стану (активного та пасивного) та способу дії; виступають у реченні лише у функції присудка. В англійській мові є 3 способи дієслова:

1. Дійсний спосіб показує, що дія розглядається як реальний факт у теперішньому, минулому і майбутньому: Peter speaks (spoke/will speak) English.

2.Наказовий спосіб висловлює спонукання до дії, тобто наказ, прохання, пораду та ін.: Come in! Give те your dictionary.

3.Умовний спосіб показує, що мовець розглядає дію не як реальний факт, а як щось допустиме чи бажане: If I were you, I would not go there.

Основні форми дієслова:

І- інфінітив (Infinitive);

ІІ - минулий неозначений час (Past Indefinite Tense);

ІІІ - дієприкметник минулого часу (Past Participle або Participle II);

IV - дієприкметник теперішнього часу (Present Participle або Participle I).

Неособові форми дієслова — інфінітив, герундій, дієприкметник.

Часи дієслова

В англійській мові є чотири групи часів дієслова (кожна з них має форми теперішнього (Present), минулого (Past) і майбутнього (Future) часу; а також Future-in-the-Past - майбутній час в минулому:

I- Indefinite (Simple) Tenses - неозначені часи;

II- Continuous (Progressive) Tenses - тривалі часи;

III- Perfect Tenses - перфектні (доконані) часи;

IV- Perfect Continuous Tenses - перфектно-тривалі часи.

Кожна група часів вживається для вираження дії, що відбувається в певний час за певних обставин.

 

Прості часи (Simple Tenses)

Present Simple

Вживання:

Present Simple вживається для вираження звичайної, повторюваної дії, яка відбувається в теперішньому часі без вказівки на її початок, тривалість чи завершеність. Може передавати загальновідомі факти, істини.

Утворення:

to read

 

+

I, you, we, they read

I read books every day.

He, she, it - +-s, -es reads

He reads books every day.

?

Do

Do you read books every day?

Does

Does he read books every day?

-

do not (don't)

I do not read books every

day.

does not (doesn't)

He does not read books every day.

 

 Обставини часу, з якими вживається Present Simple:

every day / year - from time to time

usually - sometimes

always - never

often - seldom

Past Simple

Вживання:

Past Simple вживається для вираження одноразової або постійної чи повторюваної дії, що відбувалася в минулому, може передавати ряд послідовних дій у минулому.

 He came home at 6 o'clock.

He lived in Poltava when he was a child.

Утворення:

+

to play

II форма ed played

 I played tennis every Sunday.

to go

II форма went

She went to school every day.

-

did not (didn't)

 I did not play tennis every Sunday.

did not (didn't)

She did not go to school every day.

?

Did

Did you play tennis every Sunday?

Did

Did she  go to school every day?

Прислівники, з якими вживається Past Simple:

yesterday

an hour ago

last week

at six o'clock

last year

the other day

on Monday

in 1980

 

Future Simple

Вживання:

Future Simple вживається для вираження одноразової або повторюваної дії в майбутньому:

They will finish school in June.

He won't see her till Monday.

1) передбачення:

People will live on the Moon in future.

Don't worry, you'll pass the exam.

2) вірогідної дії (особливо після слів: to think, to expect, probably, perhaps, to be sure, to be afraid that...):

We'll probably go to England in summer.

3) обіцянки чи відмови:

I'll do it. I'll help you. I shan't wash the dishes.

4) майбутньої дії, рішення про яку приймається в момент мовлення:

Don't get upwl'll open the door.

Would you like tea or coffee? - I'll have some coffee.

5) майбутньої дії в головному реченні, якщо є підрядне речення умови або часу:

We'll buy it if/when we have money.

Утворення:

to read

 

+

will (shall)

I/we will (shall) read a book tomorrow.

She will read a journal tomorrow

-

Will (Shall)

 Shall I/we read a book tomorrow?

 Will you/he/they read a book tomorrow?

?

will not (shall not)

 I/we will not (won't)/ shall not (shan't) read a book tomorrow.

 He will not (won't) go to the theatre.

 

 Слова та словосполучення, з якими вживається Future Simple:

next year

soon

next week

one of these days

some day

perhaps

in two months

probably

in 2012

to think

tomorrow

to expect

the day after tomorrow

to be sure

Запам 'ятайте:

1. До недавнього часу допоміжне дієслово shall вживалося в першій особі однини і множини Future Simple. У сучасній англійській мові shall вживається дуже рідко, особливо в стверджувальних реченнях. Але в питальних реченнях (до 1-ої особи однини та множини) краще вживати shall.

2. Для вираження дії в майбутньому замість Future Simple у підрядних реченнях часу та умови, які починаються сполучниками when, after, before, till, until, if, unless, as soon as тощо, вживається Present Simple.

If he comes I will (shall) ask him about it. - Якщо він прийде, я спитаю його про це.

Дієприкметник теперішнього часу

(Participle I)

 Participle I – це не особова форма дієслова, що має властивості прикметника, дієприслівника та дієслова. Утворюється шляхом додавання суфікса ing до основи дієслова: to speakspeaking, той хто каже; кажучи.

Дієприкметник може виконувати такі функції:

1) обставини:

Loking through the journal she found many interesting articles. -  Продивляючись журнал, вона знайшла багато цікавих статей.

2) означення:

The student reading the journal is my friend. -  Студент, який читає журнал, - мій друг.

3) може бути частиною присудка. В цьому випадку Participle I разом з дієсловом to be є присудком речення в одному з тривалих часів:

I’ll be waiting for you at 8 p.m. -  Я чекатиму тебе о 8 вечора.

Форми Participle I

Present Participle

writing

being written

Дія одночасна з дієюприсудка

Perfect Participle

having written

having being written

Дія, що передує дії присудка

Present Participle може виражати дію:

  1. Одночасну з дією,вираженою дієсловом – присудком:

Reading the English article 1. I wrote out a lot of new words; 2. Ill write out a lot of new words  - Читаючи цю англійську статтю, 1. Я виписав багато нових слів; 2. Я випишу багато нових слів.

Participle I може відноситися до теперішнього, минулого чи майбутнього часу.

2. Що відноситься до теперішнього часу,  незалежно від часу дієслова – присудка.

3. Що передує дії, вираженій присудком, якщо ці дії відбуваються одна за одною. У такому значенні в Participle І вживаються такі дієслова, як to arrive, to enter, to open, to close, to see, to hear, to receive та ін.

Participle І перекладається дієприслівником минулого часу, а дієслово-присудок в англійській мові вживається в Past Simple:

Coming home (When he came home), he began to work. - Прийшовши додому, він почав працювати.

Дієприкметник минулого часу

(Participle II)

Participle II є пасивним дієприкметником, який має лише одну форму і вживається тоді, коли іменник або займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої дії. Форма Participle II стандартних дієслів збігається з формою минулого часу цих дієслів: to open відчиняти; opened відчинив; opened відчинений.

Форма Participle II нестандартних дієслів утворюється різними шляхами: зміною кореневих голосних, кінцевих приголосних тощо. У таблиці неправильних дієслів дієприкметник II завжди перебуває на третьому місці: to write - wrote - written.

У реченні Participle II може виконувати такі функції:

1. означення.

The article translated by our students was very interesting. - Стаття, перекладена нашими студентами була дуже цікавою;

2. обставини причини.

Packed in strong cases, good sarrived in good condition. - Упаковані в міцні ящики, товари прибули в хорошому стані;

3. обставини часу, що в українській мові відповідають підрядним реченням часу. Такі обставинні дієприкметникові звороти вводяться за допомогою сполучників when, while.

When given the journal read the article about environment protection. - Коли вам дадуть журнал, прочитайте статтю про охорону навколишнього середовища.

Progressive/Continuous Tenses

Тривалі часи

Present Progressive (Continuous)

Вживання:

Present Progressive вживається для вираження дії, що відбувається:

1) у момент мовлення:

They are having dinner now.

2) тимчасову дію, що відбувається в певний період теперішнього часу (не обов'язково в момент мовлення):

She is writing a new novel.

He isn't playing football this season.

3) запланованої майбутньої дії і в реченні вживається обставина

часу:

We are spending next weekend at home. - Ми проведемо наступні вихідні дома.

4) означає дію або стан, що постійно змінюється:

The population of the world is rising very fast.

Her English is getting better.

Утворення:

Simple Present дієслова to be (am, is, are) + Participle I (reading)

смислового дієслова

+ I am reading the magazine (now).

? Are you reading the magazine?

- I am not reading the magazine.

Запам'ятайте:

 Щоб передати дію, яка відбуватиметься у майбутньому, часто вживається дієслово to go у формі Present Progressive + інфінітив.

I am going to read a book. - Я читатиму книгу.

У цьому випадку дієслово to go означає намір виконати дію в найближчому майбутньому.

Не is going to play tennis. - Він збирається грати в теніс.

 Але: Не is going to the cinema. - Він іде в кіно.

 to go у формі Present Progressive + інфінітив означає також дію, що обов'язково відбудеться в найближчому майбутньому і часто є обставини, які вказують на неминучість її виконання:

The sky is full of black clouds. It's going to rain.

Past Progressive (Continuous)

Вживання:

Past Progressive вживається для вираження дії, що тривала у певний момент або протягом якогось періоду часу в минулому. Момент виконання дії може вказуватися:

а) такими обставинами часу: at 9 o'clock, at noon (опівдні), at midnight (опівночі), at that moment, all day long (цілий день), from 6 till 8, the whole evening (весь вечір):

They were writing the test from 8 till 10.

 б)іншою минулою дією, вираженою в Past Simple:

She was writing an article when her friends came.

Past Progressive (Continuous) може виражати дві тривалі, одночасні дії:

While he was having his breakfast, he was reading the newspaper.

She was cleaning the room, while he was watching TV.

 Past Continuous від дієслова to go was/were going + інфінітив - передає намір виконання дії в минулому, перекладається як "збирався, мав намір":

Не was going to do it but in the end he changed his mind.

Утворення:

Past Simple дієслова to be (was, were) + Participle I (reading) смислового дієслова

 + I was reading a book at three o'clock.

 ? Were you reading a book at three o'clock?

- I was not (wasn't) reading a book at three o'clock.

Future Progressive (Continuous)

Вживання:

Future Progressive вживається для вираження дії, що триватиме в певний момент або протягом якогось періоду часу в майбутньому.

Вживається з тими ж обставинами часу, що й Past Continuous , але стосовно майбутнього часу:

He'll be watchiong TV the whole evening.

 I'll be working at 7 o'clock (from 6 till 8).

I'll be working when he comes.

 If he is sleeping when you come, wake him up.

 (Якщо він спатиме, коли ви прийдете, розбудіть його.)

Запам 'ятайте:

Future Progressive не вживається в підрядних реченнях часу та умови. Замість нього вживається Present Progressive.

Утворення:

Simple Future дієслова to be (will be / shall be) + Participle I

 (reading) смислового дієслова

+ Kate will still be reading the book at five o'clock.

? Will Kate be still reading the book at five o'clock?

  • Kate will not (won't) be reading the book at five o'clock.

Запамятайте:

Дієслова, які не вживаються в часах Progressive, тому що вони не виражають дію як процес: to see, to hear, to know, to believe, to want, to wish, to love, to hate, to like, to have, to depend, tm belong, to feel, to understand, to need , to prefer, to realize, to suppose, to mean, to remember, to forget, to seem, etc. Замість форм Progressive ці дієслова вживаються у формах групи Simple:

I hear somebody knock.

Perfect Tenses

Перфектні часи

Present Perfect

Вживання:

Present Perfect вживається для вираження дії, завершеної до моменту мовлення, результат якої є в теперішньому часі. Цей дієслівний час може передавати дію, яка відбулася як перед моментом мовлення, так і в більш віддаленому часі в минулому.

 1. Увага співрозмовника концентрується на результаті дії, а не на часі її виконання. Обставина часу » відсутня:

 She has seen this film.

2. На час дії часто вказують прислівники неозначеного часу, такі як: already (вже), never (ніколи), often (часто), always (завжди), just (щойно), not yet (ще не), ever (коли-небудь), recently (останнім часом), lately (за останній час, нещодавно), а також обставини, котрі означають проміжок часу, який до даного часу ще не завершився: today (сьогодні), this month (цього місяця), this week (цього тижня), this year (цього року), this morning (сьогодні вранці):

She has never eaten a mango before.

Have you ever eaten a mango?

I haven't passed my driving test yet.

Has she written the article yet?

The students have written two tests this week. - Студенти написали дві контрольні роботи цього тижня.

Зверніть увагу на те, що на українську мову Present Perfect перекладається минулим часом.

3. Present Perfect часто вживається зі словами since, for a long time, for ages, once, twice, many times, up to now, so far, before тощо.

Tom hasn't been at home since he was a boy.

He has been to England many times/(a lot).

4. This is/(It's) the first/second/third time ...

This is the third time he has phoned her this evening

Прислівники ever, never, often, seldom, just, alreаdy, як правило, ставляться перед смисловим дієсловом. Прислівники lately, recently, once, yet, словосполучення many times, up to now ставляться в кінці речення.

Утворення:

Present Simple дієслова to have (have, has) + Participle II смислового дієслова

+ I have written the letter.

 ? Have you written the letter yet?

 - I have not (haven't) written the letter yet.

Past Perfect

Вживання:

Past Perfect вживається для вираження дії, що завершилася до певного моменту чи до іншої дії в минулому. Цей момент може бути позначений:

а) обставиною часу: by five o'clock, by Saturday, by the 10th of February, by the end of the year, by that time тощо;

б) іншим дієсловом, що стоїть у Past Simple:

We had written the letter before he came.

John went home after he had gone to the store.

Past Perfect вживається переважно, коли в складнопідрядних реченнях є слова before (перед тим, як), after (після того як) або when (коли), сполучники

hardly (scarcely)... when - ледве, тільки но ... як, no sooner ... than - не встиг ... як:

She had hardly entered the house when it began to rain. Ледве вона зайшла в дім, як пішов дощ.

Утворення:

Past Simple дієслова to have - (had) + Participle II смислового дієслова

+ They had done the exercise before he came into the room.

? What exercise had you done before they came into the room?

 - They had not (hadn't) done the exercise before he came into the room.

Запам 'ятайте:

He came to Kyiv, took a taxi and went to his work. (Дві або більше дії подаються в тій послідовності, в якій вони відбувалися, тому вживається Simple Past.)

Kate came into the room, sat down at the table and began to read the book which she had bought in the shop. (Остання дія здійснилася раніше, ніж інші дії в минулому. Ця дія вживається у Past Perfect).

Future Perfect

Вживання:

Future Perfect вживається для вираження майбутньої дії, що закінчиться до певного моменту в майбутньому Цей момент може бути позначений:

а) обставиною часу: by three o'clock, by Sunday, by the seventh of May, by the end of the year, by that time тощо;

б) іншим дієсловом, що стоїть у Simple Present:

 I shall have finished this work when you come.

Утворення:

Future Simple дієслова to have (will / shall have) + Participle II смислового дієслова

+ I will (shall) have written the composition by the end of the week.

?Will you have written the composition by the end of the week?

  • I will (shall) not have written the composition by the end of the week

Запам 'ятайте:

В англійській мові у формах минулого, теперішнього і майбутнього часів групи Perfect вживається дієслово to have у різних дієслівних часах групи Perfect (have, has; had, will / shall have) + Participle II смислового дієслова,

У питальному реченні дієслово to have ставиться перед підметом, в заперечному реченні  після to have ставиться not.

Perfect Progressive/Continuous Tenses

Доконані тривалі часи

 Present Perfect Progressive

Вживання:

Present Perfect Progressive вживається для вираження дії, що почалася в минулому, продовжувалась до моменту мовлення і триває або закінчується в цей момент. При вживанні цього дієслівного часу, як правило, зазначається період часу, протягом якого відбувалася дія: for an hour, for a month, lately, since yesterday, since five o'clock, for twenty years тощо, а також у запитаннях, що починаються словами How long? Since when? Perfect Progressive перекладається на українську мову дієсловом у теперішньому часі, часто з прислівником вже:

They have been building this atomic power station for two years. - Вони будують цю атомну станцію протягом двох років.

Утворення:

Present Perfect дієслова to be (have been, has been) + Participle I смислового дієслова

+ I have been working at the factory for ten years.

? How long have you been working at the factory?

 - I haven t been working at the factory for twenty years.

Past Perfect Progressive

Вживання:

Past Perfect Progressive вживається для вираження дії, що почалася до певного моменту в минулому і ще тривала у той момент або закінчилась безпосередньо перед ним:

We had been conducting this experiment for two hours before you came. -  До того як ви прийшли, ми проводили цей експеримент вже протягом двох годин.

Past Perfect Progressive вживається з такими обставинами: for two hours, for three months, for a long time тощо. Past Perfect Progressive перекладається на українську мову дієсловом в минулому часі, часто з прислівником вже.

Утворення:

Past Perfect дієслова to be (had been) + Participle І смислового дієслова

+ I had been waiting for my brother for two hours before he came.

 ? How long had you been waiting for your brother before he came?

  •       I hadn't been waiting for my brother for two hours before he came.

 

Future Perfect Progressive

 Вживання:

Future Perfect Progressive вживається для вираження дії, яка почнеться до певного моменту в майбутньому і триватиме у той момент або закінчиться безпосередньо перед ним. Час тривалості дії або її початок позначається обставинами часу або іншим дієсловом:

Не will have been learning English for half a year by June.  - До червня він вивчатиме англійську мову вже півроку.

З дієсловами, що не мають форми Continuous, вживається Future Perfect:

I shall not have seen the earth before we land. -  Я не бачитиму землю, аж поки ми не приземлимося.

У розмовній мові форми Future Perfect Progressive вживаються дуже рідко.

Утворення:

Future Perfect дієслова to be (will/shall have been) + Participle I смислового дієслова

+ I will (shall) not have been reading the book for two hours before my friend comes.

? How long will you have been reading the book before your friend comes?

  •       I will (shall) not have been reading the book for two hours before my friend comes.

Запам 'ятайте:

В англійській мові у формах минулого, теперішнього і майбутнього часів групи Perfect Progressive вживається дієслово to be в різних часах групи Perfect (have / has been, had been, will / shall have been) + Participle І смислового дієслова. У питальних реченнях дієслово to be ставиться перед підметом, в заперечному реченні після will (shall) ставиться not.

Зведена таблиця англійських часів в активному стані

Tense

Present

Past

Future

1

2

3

4

SIMPLE

I work

Я працюю

He writes

Він пише

I worked

 Я працював

He wrote

Він писав

I shall work

 Я працюватиму He will write

 Він напише, буде писати

CONTINUOUS

I am working

Я працюю (зараз) He is writing

Він пише

I was working

Я працював

We were writing - Ми писали

I shall be working Я буду працювати

He will be writing Він писатиме

PERFECT

I have worked

Я відпрацював

He has written -Він написав

I had worked

 Я відпрацював He had written -Він написав

I shall have worked

Я відпрацюю

 He will have written

Він напише

PERFECT CONTI­NUOUS

I have been working

Я працюю

 He has been writing-

Biн пише

I had been working

Я працював

He had been writing-

Він писав

I shall have been working-

Я

працюватиму

He will have been writing-

Він буде писати / писатиме

 

Modal Verbs

Модальні дієслова

До групи модальних дієслів відносяться: can (could), may (might), must, ought, shall, will, should, would, need. Самостійно (без інфінітива іншого дієслова) ці дієслова не вживаються, оскільки вони не виражають дії або стану, а лише вказують на можливість, необхідність, бажаність, вірогідність, дозвіл, заборону та здатність виконання дії, вираженої інфінітивом.

Разом з інфінітивом вони утворюють складну форму присудка.

They can do it. - Вони можуть це зробити.

Kate must go there. - Кейт мусить туди йти.

You maу take my book. - Ти можеш взяти мою книжку.

Особливості модальних дієслів:

1.Дієслова сап і may мають форми теперішнього та минулого часу (could, might), тоді як дієслова must, ought, need мають тільки одну форму теперішнього часу.

2.Не мають закінчення -s в третій особі однини теперішнього часу:

She can speak English. She may take my copy-book. She must do it. Need she do it? She ought to help them.

3.He мають неособових форм: інфінітива, герундія, дієприкметників. Інфінітив після модальних дієслів вживається без частки to, окрім дієслова ought: You mav take it. You needn't do it.

Але: You ought to read it. Вам слід це прочитати

4.Питальну та заперечну форми утворюють самостійно, без допоміжного дієслова to do: Can I help you? May I come in? Must he go there? Ought he to read it? Need they do it?

She cannot help you. You may not take it. He must not go there. He ought not to read it. They need not do it. Для вираження дії модальних дієслів в минулому чи майбутньому часі вживаються їх еквіваленти (замінники):

Модальні дієслова та їх еквіваленти

Present

Past

Future

can

 (могти, вміти)

to be able (to)

(бути спроможним)

can

am

is     able (to)

are

could

was

were able (to)

-

will be

 able (to)

may (могти)

to be allowed (to) (Дозволяти)

May

am

is allowed (to) are

Might

was

were allowed (to)

-

will be allowed (to)

must (повинен, треба)

to have (to)

to be (to)

must

has

have (to) am

 is (to)

are

-

had (to)

was

were able (to)

-

will have (to)

-

should

should

-

-

ought to

ought to

-

-

Need ...?/needn't

Need ...?/needn't

-

-

Can (Could)

Дієслово can у сполученні з інфінітивом вживається для вираження фізичної, розумової здатності, уміння або можливості виконати дію, перекладається українською мовою могти, уміти, бути спроможним.

Сап може стосуватися теперішнього та майбутнього часу: She can speak English. - Вона уміє (може) розмовляти англійською мовою. І can do this work tomorrow. » Я зможу виконати цю роботу завтра. Could вживається для минулого часу: Ann could sing very well when she was a child. - Аня вміла (могла) дуже гарно співати в дитинстві.

То be able (to) "бути спроможним" щось зробити — еквівалент дієслова сап - може вживатися замість сап і could (I am able, I was able), а також у майбутньому часі та в інших часових формах: I shall be able, I have been able, та ін.: I hope I'll be able to do it next week. - Сподіваюсь, що я зможу це зробити наступного тижня.

Запам'ятайте: з такими дієсловами, як: see, hear, feel, smell, taste, understand, remember, guess, etc. вживається could, а не was/were able: She spoke in a low voice but I could understand what she was saying. - Вона говорила тихо, але я розумів, що вона казала.

 

May (might)

Дієслово may (в теперішньому часі) та його форма минулого часу -  might вживаються:

1. Для вираження дозволу Indefinite Infinitive) - тільки дієслово тау.

You may use my pen.

Ви можете взяти мою ручку.

2. Для вираження припущення:

а) в теперішньому або майбутньому часі

Indefinite Infinitive);

б) в минулому часі (з Perfect Infinitive)

He may go to Italy.

It may be true. It might be true. He may have felt tired

Він, можливо, поїде в Італію. Можливо, це правда. Можливо, це і правда (хоча навряд чи).

Він, мабуть, почував себе стомленим.

3. В підрядних реченнях мети (may з Indefinite Infinitive)

I shall give her my article so she may use it in her report.

Я дам їй свою статтю, щоб вона могла використати її в своїй доповіді.

4. В головній частині умовних речень:

а) в умовних реченнях II типу (might з Indefinite Infinitive);

б) в умовних реченнях ІІІ типу (might з Perfect Infinitive)

If she called at his office at five o'clock, she might find him there.

If you had tried, you might have got the book.

Як би вона зайшла до нього в установу о п'ятій, вона могла б застати його там. Як би ви постарались, ви б могли отримати цю книжку.

5. Might вживається (замість тау) в непрямій мові, коли дієслово головного речення стоїть в минулому часі (згідно з правилами узгодження часових форм)

He said that she might know their address.

He said that they might use his dictionary.

Він сказав, що вона, можливо, знає їх адресу.

Він сказав, що вони можуть взяти його словник.

Примітка: 1. Можу,(можеш, може і т.д.) з інфінітивом перекладається на англійську:

а) за допомогою саn з Indefinite Infinitive, коли саn вживається в значенні здатний, спроможний, вмію:

Не can do this work tomorrow. – Він може зробити цю роботу завтра.

б) за допомогою тау з Indefinite Infinitive, коли тау вживається як дозвіл та в значенні можливо, мабуть:

Не may go out. – Він може вийти.

Дієслово must

Дієслово must має лише одну форму теперішнього часу та два еквівалентимодальні дієслова to have та to be, що вживаються в усіх інших часових формах.

Дієслово must вживається:

1. Для вираження необхідності дії за певних умов,  обов’язку, в стверджувальних та питальних реченнях ( з Indefinit Infinitive). Замість must може вживатися to have (to), особливо стосовно минулого та майбутнього часу.

They must go to University now.

Must you work tomorrow?

Did he have to go to

University yesterday?

Вони повинні (їм треба) зараз піти в університет.

Ви повинні завтра працювати?

 

Він повинен був вчора піти в університет?

2. Для вираження наказу та поради в стверджувальних та заперечних реченнях (з Indefinit Infinitive). Дієслово to have (to) в цьому значенні не вживається.

You must post the letter at once.

 

You must consult the doctor.

Ви повинні відправити листа негайно.

Вам треба (ви повинні) порадитися з лікарем.

Для вираження припущення в стверджувальних реченнях:

а) в теперішньому часі (з Indefinit Infinitive);

б) в минулому часі (з Perfect Infinitive)

She must know this material.

 

She must have caught cold.

Вона, напевно, знає (повинна знати) цей матеріал.

Вона, напевно, застудилася.

 

Примітка:

1. Дієслово must не вживається для вираження припущення стосовно майбутнього часу. Воно висловлюється за допомогою слів evidently, probably to be sure та виразів to be likely, to be unlikely та ін.

The lecture will probably be interesting. -  Лекція повинна бути цікавою.

2.Дієслово must, що виражає припущення, не вживається в заперечних формах:

Не probably doesn't know about it. - Він, напевно, не знає про це.

3.В заперечній відповіді на питання з дієсловом must вживається  needn't:

Must I go there? - No? You needn't. - Я повинен туди йти? - Ні, нe треба.

4. I навпаки, в стверджувальній відповіді на питання з дієсловом need вживається must:

Need I go there? - Yes, you must. - Мені треба туди йти? - Так, треба.

5.Заперечні форми mustn't та don't have to різняться за значенням: mustn't виражає категоричну заборону, тоді як don't have to вказує на відсутність необхідності виконання дії:

You mustn't talk in the library. (You aren't allowed...)  - They don't have to/needn't call us tonight. (It isn't necessary.)

6.У розмовній мові вираз to have got також вживається в модальному значенні і виражає необхідність чи обов'язок, зумовлені обставинами:

I've got to get up early.- Мені треба встати рано.

 Питальна й заперечна форми утворюються, як відповідні форми Present Perfect:

Have you got to get up early?

 I haven't got to get up early.

Вираз to have got у модальному значенні вживається лише в теперішньому часі.

Модальне дієслово to be

 

1.Модальне дієслово to be, еквівалент дієслова must, виражає обов'язок, що випливає з попередньої домовленості, плану, розкладу, графіка і т.п.

They were to meet at the cinema. - Вони повинні були зустрітися в кінотеатрі.

2.Модальне дієслово to be вживається для вираження наказу або інструкції:

You are not to come here any more.-  He приходьте сюди більше.

3.Модальне дієслово to be, вжите з інфінітивом у пасивному стані, виражає можливість:

They were to be found. -  їх можна було знайти.

Модальне дієслово to be вживається лише в двох часових формах: Present Indefinite і Past Indefinite.

 4.3 модальним дієсловом to be в Present Indefinite вживається лише неозначений інфінітив (Indefinite Infinitive):

She is to come at 9 o'clock. -  Вона повинна туди прийти о 9.00.

 5. Після to be в Past Indefinite вживається також перфектний інфінітив, який вказує на те, що виражена ним дія не відбулася:

She was to have come at 9 o'clock. -  Вона повинна була туди прийти о 9.00 (але не прийшла).

Дієслово need

1. Дієслово need вживається як модальне і як смислове. Як модальне дієслово need у сполученні з неозначеним інфінітивом виражає необхідність виконання дії стосовно теперішнього або майбутнього часу і вживається лише в питальних і заперечних реченнях:

Need I go there? - No, you needn't.

У заперечній формі має теж саме значення, що й don't have to).

2. У значенні модального дієслово need має лише форму теперішнього часу.

Питальна й заперечна форми утворюються без допоміжного дієслова to do і вживаються з інфінітивом основного дієслова без частки to.

3. Perfect Infinitive, вжитий з дієсловом need, означає, що дія, в якій не було необхідності, відбулася:

You needn't have done this work.-  He треба було виконувати цю роботу (не було необхідності).

4. Дієслово need як смислове означає мати потребу в чомусь. У цьому значенні воно відмінюється за загальними правилами і вживається в теперішньому, минулому і майбутньому часі.

Інфінітив після нього вживається з часткою to, питальна й заперечна форми в Present Indefinite і Past Indefinite утворюються з допомогою дієслова to do.

Дієслова should і ought (to)

Дієслова should і ought майже не різняться за значенням. Кожне з них має лише одну форму. Should вживається з інфінітивом без частки to.

Після ought інфінітив вживається з часткою to.

Дієслова should і ought виражають моральний обов'язок (з точки зору того, хто говорить), пораду, рекомендацію. У цих значеннях should і ought вживаються з різними формами інфінітива.

Сполучення should і ought з Indefinite Infinitive виражають дію відносно теперішнього або майбутнього часу:

You should (ought to) listen the teacher more carefully.

Вам слід (ви повинні) слухати викладача більш уважно.

Continuous Infinitive 3 should/ought виражає дію відносно теперішнього часу, іноді відносно моменту мовлення.

He thinks you ought to be starting this experiment.

Він думає, що вам треба розпочати цей експеримент.

Сполучення Perfect Infinitive 3 дієсловами should і ought у стверджувальній формі означає, що дія, бажана на думку того, хто говорить, не відбулася. Заперечна форма should і ought у сполученні з Perfect Infinitive виражає дію, що відбулася як небажана з точки зору того, хто говорить.

You should have shortened your article.

You shouldn't have finished this experiment.

Вам варто було б скоротити свою статтю. Не треба було закінчувати цей експеримент.

Дієслова should і ought іноді вживаються для вираження припущення з відтінком упевненості. Проте в цьому значенні частіше вживається дієслово must.

She's been studying very hard, so she should pass her examination successfully.

Вона багато працює, тому вона, певно, складе іспит успішно.

Дієслово should вживається в риторичних питаннях з питальним словом why для вираження подиву, сильного здивування, обурення.

Why should I feel guilty about it?

Чому я маю почувати себе винним у цьому?

Sequence of Tenses Узгодження часів

Узгодження часів (заміна часових форм) застосовується в підрядних реченнях, якщо дієслово у головному реченні стоїть в одному з минулих часів.

Якщо дієслово-присудок у головному реченні стоїть у теперішньому або майбутньому часі, то у підрядних реченнях час

вживається за змістом речення.

 

Основні правила узгодження часів

Часова форма присудка у підрядному реченні, необхідна за змістом:

Часова форма присудка у підрядному реченні, на яку замінюється:

 

Present Simple

I know (that) he lives in Paris. - Я знаю, що він живе в Парижі.

Present Continuous

I think (that) she is waiting for me

in the reading-room. - Я думаю, що вона чекає на мене у читальній залі.

Present Perfect Continuous

I know (that) he has been living in Paris since 1995. - Я знаю, що він живе в Парижі з 1995 р.

Past Simple

I knew (that) he lived in Paris. -  Я знав, що він живе в Парижі.

Past Continuous

I thought (that) she was waiting for

me in the reading-room. - Я думав, що вона чекає на мене у читальній залі.

Past Perfect Continuous

I knew (that) he had been living in Paris since 1995. - Я знав, що він живе в Парижі з 1995 р.

Past Simple

She says, "He left Kyiv three days ago.

Вона каже:"Він виїхав з Києва три дні тому."

Present Perfect

I think she has already written the article. - Я думаю, що вона вже написала статтю.

Past Perfect1

Не says, "I had worked by 8 o'clock”

Past Perfect

Sha said (that) he had left Kyiv three days before. -  Вона сказала, що він виїхав з Києва три дні тому.

Past Perfect

I thought she had already written the article. - Я думав, що вона вже написала статтю.

Past Perfect1

Не said (that) he had worked by 8 o'clock."

Future Tenses:

Future Simple

She said, "I will write a letter to my brother."

Future Continuous

He said, "I will be writing the composition the whole evening." Future Perfect

He said, "I will have done it by 6 o'clock."

Future Perfect Continuous

He said, "I'll have been translating the text for an hour when she comes

Future-in-the-Past:

Future Simple-in-the-Past

She said (that) she would write a letter to my brother."

Future Continuous-in-the-Past

He said (that) he would be writing the composition the whole evening.

Future Perfect-in-the-Past

He said (that) he would have done it by 6 o'clock."

Future Perfect Continuous-in-the- Past

He said (that) he would have been translating the text for an hour when she came2.

Примітка:

1. Past Perfect та Past Perfect Continuous залишаються без змін.

2. В підрядних реченнях часу та умови в англійській мові вживається минулий час (замість теперішнього), а в українській - майбутній.

1.She said, "By 1995 I had been working at school at 20 years."

She said (that) by 1995 she had been working for school for 20 years."

2.He said, "I'll go to the cinema after I have finished my work."

He said that he would go to the cinema after hehad finished his work.

Випадки, коли правила узгодження часів не застосовуються:

1.Якщо в підрядному реченні мова йде про вічні істини або загальновідомі факти - переважно вживається Present Simple:

The teacher told the children that water boils at 100 degrees centigrade.

2.Якщо в реченні точно зазначено час виконання дії (обставиною часу чи підрядним реченням часу), то ця дія виражається за допомогою Past Simple та Past Continuous:

Не said that his parents graduated from the University in 1988.

I thought that you were working in the library at five o'clock yesterday.

She said that she was working when I rang her up.

3.Дієслово-присудок в підрядних реченнях причини, а також в означальних та порівняльних підрядних реченнях може вживатися в Present і Future:

Не told me about the book which you are reading.

He refused to go to the theatre as he will have an examination in

History in a few days.

He was once stronger than he is now.

4.Дієслова must, should та ought вживаються в підрядному реченні без змін незалежно від часової форми дієслова-присудка говного речення:

She tells (told) him that he should consult a doctor.

He says (said) that I ought to visit my grand-parents.

The teacher tells (told) the children that they mustn't cross the road against the red light.

Непряма мова

(Reported Speech)

При перетворенні прямої мови на непряму утворюється складнопідрядне речення з підрядним додатковим реченням із сполучником that або без нього:

He says, "I have read this book" -  He says (that) he has read that book.

Якщо вказано особу, до якої звернено пряму мову і вживається to say з прийменником to, то перед непрямою мовою to say to замінюється на дієслово to tell:

She says to me, "I saw him yesterday". - She tells me (that) she saw him the day before.

При перетворенні прямої мови на непряму вказівні займенники, деякі

обставини місця і часу змінюються на наступні, які подаються в таблиці:

this

that

these

those

now

then

here

there

today

that day

yesterday

the day before

the day before yesterday

two days before

tomorrow

the next day

the day before tomorrow

two days later

ago

before

next

the next

last (year)

the previous (year)

Непрямі запитання (Indirect Questions) мають структуру розповідного речення: з прямим порядком слів.

Загальні запитання замінюються підрядними реченнями із сполучниками if або whether:

We asked him,"Do you know this girl?"

We asked him if/(whether) he knew that girl?"  

При відтворенні непрямою мовою спеціальних запитань — питальні слова стають сполучними словами:

Не asked me,"Where do you live?"  - He asked me where I lived.

I asked him,"Why have you come so late?" - I asked him why he had come so late.

Наказовий спосіб дієслова при перетворенні в непряму мову

наказових речень замінюється інфінітивом. Дієслово to say

замінюється на to tell, to order, а при проханні - на to ask:

She said to him "Come at five o'clock." - She told him to come at five o'clock.

He said to me,"Don't go there." -  He told me not to go there.

I said to her, "Please give me a glass of water."    -  I asked her to give me a glass of  water."

 Пасивний стан дієслова

 Passive Voice

В англійській мові дієслово має дві форми стану: активний (Active Voice) — коли підмет (особа чи предмет) в реченні виконує дію та пасивний (Passive Voice) — коли підмет (особа, предмет) підлягає дії з боку іншої особи чи предмета, тобто є не суб'єктом, а об'єктом дії.

Порівняйте:

Captain Cook discovered Australia.  - Australia was discovered by Captain Cook.

У пасивному стані суб'єкт дії здебільшого не вказується, оскільки в центрі уваги знаходиться особа чи предмет, на які спрямована дія:

They will not deliver the new sofa on Monday.

The new sofa will not be delivered on Monday.

Особливо це стосується випадків, коли підмет виражений одним із таких слів: people, one, someone/somebody, they, he, etc.

Зазначення виконувача дії або діючої сили дається у формі прийменникового звороту з прийменником by:

This experiment was conducted by our research workers.

The rate of chemical reaction is influenced by many factors.

Слід пам'ятати про дієслова, що вживаються з прийменником by:

То judge by - судити по кому, судити з чого, міркувати;

 to mean by - мати на увазі;

 to take by - взяти (тримати, схопити) за, та ін.

Для позначення предмета, за допомогою якого виконується дія, - вживається прийменник with:

The paper was cut with a knife.

The letter was written with a ball-pen.

В українській мові тільки перехідні дієслова вживаються в пасивному стані; і підметом речення пасивного стану може бути тільки прямий додаток з відповідного речення активного стану:

Студент написав тест. - Тест був написаний студентом.

В англійській мові з дієсловами, наприклад, такими як to ask, to bring, to tell, to send, to show, to teach, to promise, to offer, to give, to pay, to lend, що приймають два додатки, можна утворювати пасивний стан двома шляхами:

Active: Someone sent me flowers.

Passive: a) I was sent some flowers.

b) Some flowers were sent for me.

В англійській мові навіть неперехідні дієслова, що потребують прийменникового додатка, можуть вживатися в пасивному стані, причому прийменник зберігає своє місце після дієслова:

They laughed at him. -He was laughed at.

Вони сміялися з нього.- З нього сміялися.

They can depend on Bill. - Bill can be depended on.

Вони можуть покластися на Білла. - На Білла можна покластися.

Утворення пасивного стану дієслова

Часові форми пасивного стану утворюються за допомогою дієслова to be у відповідному часі, особі, числі та дієприкметника минулого часу (the past participle) смислового дієслова:              

to be + past participle (pp)

Tense Form

Indefinite

Continuous

Present

I am -

He is  -                    asked

We are -

I am -

He is -  being asked

We are -

Past

I -

He  -      was  asked

We were -

I am -

He is - being asked

We are -

Future

I shall (will) -

He -  be asked

We -

 

Future in the Past

I  -

He -  would  be asked

We -

 

 

Tense Form

Perfect

Perfect Continuous

Present

I have -

He has – been asked

We have -

Замість відсутніх форм Perfect Continuous вживаються форми Perfect

Past

I -

He - had been asked

We -

Замість відсутніх форм Perfect Continuous вживаються форми Perfect

Future

I –

He - will have been asked

We -

Замість відсутніх форм Perfect Continuous вживаються форми Perfect

Future in the Past

I –

He - would have been asked

 We -

Замість відсутніх форм Perfect Continuous вживаються форми Perfect

 Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану.

 Пасивні звороти з формальним підметом it.

Звороти, що складаються із займенника it і дієслова в пасивному стані - it is said, it was said, it is reported, it was reported та ін., відповідають в українській мові дієсловам в 3-ій особі множини з неозначено-особовим значенням: кажуть, казали, повідомляють, повідомляли та ін. В таких зворотах it є формальним підметом і немає самостійного значення:

а) It is reported that the delegation has arrived in Kyiv.

Повідомляють, що делегація прибула в Київ.

б) It was expected that he would return soon.

Сподівалися, що він скоро повернеться. У таких зворотах часто зустрічається сполучення модального дієслова з інфінітивом пасивного стану: it can be said можна сказати, it should be mentioned слід нагадати, it was be expected треба було очікувати та ін.

Неособові форми дієслова

(Non-Finite Forms of the Verb)

Неособові форми дієслова (non-finite forms of the verb) - інфінітив (the Infinitive), герундій (the Gerund), дієприкметник (the Participle) - не мають граматичних ознак особи, числа і способу, не виражають часу дії, тому не можуть бути присудком речення, а можуть тільки входити до його складу. Вони вказують лише на співвіднесеність у часі дії, що вони виражають, до дії присудка: одночасна вона чи передує їй.

The Infinitive (Інфінітив)

Інфінітив — це неособова форма дієслова, яка тільки називає дію і відповідає на запитання що робити?, що зробити?to read читати; to understand розуміти.

В англійській мові інфінітив має одну просту і п'ять складних форм. Інфінітив перехідних дієслів має форми часу й стану, а неперехідних—тільки часу.

Форми інфінітиву

Active

Passive

Indefinite

to write

to come

to be written

Continuous

to be writing  

to be coming

 -

Perfect

to have written

to have come

to have been written

Perfect Continuous

to have been writing

to have been coming

-

Якщо дієслово не вживається в пасивному стані або в формі Continuous, то кількість форм інфінітива відповідно менша.

Ознакою інфінітива в англійській мові є частка to. Частка not перед інфінітивом вказує на заперечну форму.

Але слід пам'ятати, що в деяких випадках інфінітив вживається без частки to:

1) після модальних дієслів (окрім дієслова ought);

2) в об'єктному інфінітивному звороті після дієслів: to see, to hear, to feel, to watch, to observe, to notice; to let, to make;

3) після виразів would rather, would sooner, had better....

Значення і вживання форм інфінітиву

І. Інфінітив у формі Indefinite вживається:

1. Якщо дія, яку він виражає, одночасна з дією, вираженою дієсловом-присудком речення:

I am sorry to hear it. - Мені прикро чути це.

Не was glad to see them.  - Він був радий бачити їх.

It will be very interesting to read these books.  - Буде дуже цікаво прочитати ці книжки.

2. З дієсловами, що вказують намір, надію та ін. Indefinite Infinitive означає дію, майбутню щодо відношення до дії, вираженої дієсловом-присудком:

I hope to see you on Monday.  -Я сподіваюсь побачитися з вами в понеділок.

 I want to make a report. - Я хочу зробити доповідь.

3.З модальними дієсловами Indefinite Infinitive часто виражає майбутню дію:

They may come tomorrow.  -Може, вони приїдуть завтра.

II. Continuous Infinitive виражає тривалу дію, що відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком:

It was pleasant to be driving a car again.

Приємно було знову вести автомобіль.

III. Perfect Infinitive виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком:

I was pleased to have done something. - Я була задоволена, що я дещо зробила.

З модальними дієсловами should, ought, could, might у стверджувальній формі, а також після was/were в модальному значенні Perfect Infinitive показує, що дія не відбулася:

Не should have stayed at home.

Йому слід було залишитися вдома (але він не залишився).

Не was to have done it. Він мав зробити це (але не зробив).

Таке саме значення має Perfect Infinitive після минулого часу дієслів to expect сподіватися, чекати; to hope надіятися; to intend мати намір та ін.:

I hoped to have found him at home. - Я сподівався застати його вдома, але не застав.

IV.Perfect Continuous Infinitive виражає тривалу дію, що відбувалася протягом певного часу перед дією, вираженою дієсловом-присудком:

I am happy to have been living in Kyiv for 25 years. -  Я щасливий, що 25 років живу в Києві.

V.Інфінітив вживається в активному стані, якщо іменник або займенник, до якого він відноситься, означає суб'єкт дії, вираженої інфінітивом:

But they don't want to play with me. - Але вони не хочуть гратися зі мною.

Інфінітив вживається в пасивному стані, якщо іменник або займенник, до якого він відноситься, означає об'єкт дії, вираженої інфінітивом.

 She didn't want to be found.  - Вона не хотіла, щоб її знашли.

VI.Інфінітив також вживається:

1. Після таких дієслів, як: advise, afford, agree, appear, attempt, decide, dare, forget, fail, expect, hope, manage, offer, plan, pretend, promise, refuse, seem, tend, threaten, want, etc.

 He refused to answer my questions.

I hope to see you again soon.

He promised not to be late.

Інфінітивні конструкції

Складний підмет (Суб’єктивний інфінітивний комплекс)

Інфінітив вживається в суб'єктному інфінітивному звороті — Complex Subject - ("складний підмет"), де іменник чи займенник стоїть в загальному відмінку:

а) після таких дієслів у пасивному стані, як: say, report, think, believe, expect, consider, suppose, see, hear, feel, notice, observe, watch, order, allow, permit, etc.

 

 Mark was seen to cross the street. -  Бачили, як Марк переходив вулицю.

Не was made to do it. -Його примусили це зробити.

The Moon is known to be the Earth's satellite. - Відомо, що Місяць супутник Землі.

Не is known to be a good poet. - Кажуть, що він хороший поет.

б) після таких дієслів в активному стані: seem, appear (здаватися), happen, chance (трапитися), turn out, prove (виявлятися):

  Thev seemed not to listen to their teacher.

Здавалося, що вони не слухали свого вчителя.

Не appears to be a good psychologist. Здається, він хороший психолог.

в) після словосполучень to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely:

 Thev are likely to meet often.

Вони, мабуть, часто зустрічатимуться.

Не is unlikely to change his mind.

 Не схоже, щоб він передумав.

Thev are sure to win the match.

 Вони обов'язково виграють цей матч.

 Складний додаток (Об'єктний інфінітивний комплекс)

 Інфінітив вживається в конструкції: Verb + Pro(noun) + Infinitive -в об'єктному інфінітивному звороті (Complex Object), де додатком (object) є іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об'єктному відмінку, після якого вживається інфінітив, що виражає дію, яку виконує або якої зазнає особа чи предмет, позначений цим іменником або займенником.

Цей об'єктний інфінітивний зворот (Complex Object) вживається:

  1. після дієслів: consider, believe, think, find, know, expect, suppose, want, wish, desire, like, would like, dislike, hate, intend, request, ask (просити), allow, permit, recommend, cause, force, make (примушувати), let (веліти, дозволяти):

Mr. Lee expected them to be here at ten o'clock.

The police ordered the driver (him) to stop.

2) після дієслів to make, to let, to see, to hear, to feel, to watch, to observe.

 to notice — частка to перед інфінітивом не вживається:

  I saw Mark cross the street. -  Я бачив, як він переходив вулицю.

They made him do it.- Його примусили це зробити.

Об'єктний інфінітивний зворот перекладається на українську мову здебільшого підрядним додатковим реченням, де іменник чи займенник відповідає підмету, а інфінітив - присудку цього підрядного речення.

For+ Інфінітив

Інфінітив вживається також в прийменниковому інфінітивному комплексі - в конструкції "for + noun/pronoun + infinitive" (де займенник вживається в об'єктному відмінку):

They asked for the data (them) to be published.  -Вони просили, щоб ці дані були опубліковані.

For this work to be done successfiilly conditions must be favourable.  - Для того, щоб ця робота була виконана успішно, необхідні сприятливі умови. Цей інфінітивний зворот може знаходитися в будь-якій частині речення. На українську мову частіше за все перекладається підрядним реченням з сполучником "щоб/для того щоб".

Функції інфінітива в реченні

1.Інфінітив може вживатися в реченні в ролі підмета:

 То apply is very important for growing crops in this region.

Вносити добрива (внесення добрив) - дуже важливо для вирощування врожаїв в цьому регіоні.

2.Інфінітив може вживатися в ролі предикатива (іменної частини складного присудка):

 The poftit is to achieve the aim – Головне – досягти мети.

3. Інфінітив може вживатися в ролі частини дієслівного складного присудка:

а) з модальними дієсловами: е. g. They tnust do it at once.

б) з дієсловами, що вживаються з інфінітивом іншого дієслова (to want, to wish to try, to intendj to expect, tо hope та ін.):

He wants to read a newspaper.

в) з дієсловами, що означають початок або продовження дії (to begin, to start, to continue та ін.):

She began to look through the journals on her speciality.

4. Інфінітив може вживатися в ролі додатка до дієслів та прикметників:

She asked me to speak loudly.

I'll be happy to accept your invitation.

5. Інфінітив може вживатися як обставина мети:

We often use heating (in order) to increase the reaction rate.

Ми часто використовуємо нагрівання для того, щоб підвищити швидкість реакції.

6. Інфінітив також вживається як означення:

Не described some phenomena to be observed there only in winter.- Він описав деякі явища, які можна спостерігати тільки взимку.

The Participle

Perfect Participle

 Перфектний дієприкметник

Perfect Participle має дві форми — активного та пасивного стану. Форма активного стану утворюється за допомогою Present Participle допоміжного дієслова to have і Past Participle основного дієслова. Форма пасивного стану Perfect Participle утворюється за допомогою having been і Past Participle основного дієслова: having been asked. Неперехідні дієслова не мають форми пасивного стану (напр. to go):

Форми

Active

Passive

Perfect

having asked, having gone

having been asked

Значення та вживання

Perfect Participle виражає дію, яка передує дії, вираженій дієсловом- присудком. Perfect Participle відповідає українському прислівнику доконаного виду:

Having learned about it, they stopped speaking.  - Дізнавшись про це, вони припинили розмову.

Perfect Participle Active вживається тоді, коли іменник чи займенник, до якого він відноситься, означає суб'єкт вираженої ним дії:

Having taking the book, he left the library. -  Взявши книгу, він вийшов з бібліотеки.

Пасивна форма дієприкметника

(Present Participle Passive та Perfect Participle Passive)

Пасивна форма дієприкметника вживається тоді, коли іменник чи займенник, до якого він відноситься, означає об'єкт вираженої ним дії.

Present Participle Passive вживається для вираження дії, що відбувається на теперішній момент чи теперішній період часу, на відміну від Past Participle, який виражає дію, що відбувається звичайно, взагалі.

The question now being discussed at the meeting is very important.  -  Питання, що обговорюється зараз на зборах, - дуже важливе.

 The large house being built in our street is a new building of the University. - Велика будівля, що будується на нашій вулиці, новий корпус університету.

Perfect Participle Passive вживається в функції обставини причини і часу та вказує на дію, що відбулася до дії присудка:

Having been invited to a party, she could not stay at home. - Оскільки її запросили на вечірку, вона не змогла залишитися вдома.

Дієприкметникові конструкції

 

 Складний додаток

Складний додаток з дієприкметником вживається після дієслів see, hear, fell, want, like, find, catch, leave, keep, have, get, etc., і має таку ж структуру, що й складний додаток з інфінітивом. Але заміть інфінітива вживається дієприкметник:

I saw him running. = Я бачив, як він біг.

I saw him run.

I heard her shouting.= Я чув, як вона кричала.

I heard her shout.

Present Participle вживається замість інфінітива, якщо дію не завершено:

I saw him driving off. Я бачив, як він від'їжджає.

I saw him drive off. Я бачив, як він від'їхав.

Past Participle вживається замість пасивного інфінітива:

Не had his hair cut. Йому підстригли волосся.

The Absolute Participle Complex

Незалежний дієприкметниковий зворот

Незалежний дієприкметниковий зворот (НДЗ) складається з дієприкметника, перед яким стоїть іменник у загальному відмінку або займенник у називному відмінку. НДЗ завжди відокремлюються від головного речення комою.

Коли НДЗ стоїть на початку речення, він перекладається підрядним реченням обставини за допомогою сполучників "коли"; "після того, як"; "тому що"; "через те, що"; "оскільки"; "якщо":

 The rain having stopped, we went out. Коли (після того, як) дощ ущух, ми вийшли з дому.

Weather permitting, we'll go lor a walk. Якщо погода дозволить, ми підемо на прогулянку.

The professor being ill, the lecture was put off. Оскільки професор був хворим, лекцію відстрочили.

Коли НДЗ стоїть після головного речення, він Перекладається сурядним реченням за допомогою сполучників "і"; "а"; "при цьому"; "до того ж" або без сполучника:

Farmers grow a lot of grain crops in our country, wheat being the most important.   Фермери вирощують багато, зернових, при чому пшениця є найважливішою.

They went quickly out of the house, he accompanying her to the station. - Вони швидко вийшли з дому,і він провів її до вокзалу.

The Gerund Герундій

Герундій - це неособова форма дієслова, що має властивості дієслова та іменника. Як і інфінітив, герундій називає дію: reading — читання, seeing — бачення.

В українській мові немає форми, яка відповідала б герундію. Слова читання, бачення - іменники, що утворились від дієслів, але вони не мають граматичних ознак дієслова. Герундій перекладається іменником, інфінітивом, дієприкметником, дієсловом, підрядним реченням.

Дієслівні властивості

Герундій має такі дієслівні властивості:

1) герундій перехідних дієслів вживається з прямим додатком:

 I like reading books.- Я люблю читати книжки.

 She began preparing food. - Вона почала готувати їжу.

2) герундій може мати означення, виражене прислівником:

They continued listening attentively.-  Вони продовжували уважно слухати.

3) герундій має неозначену й перфектну форми, вживається в активному і пасивному стані. Форми герундія співпадають з формами дієприкметника.

Форми

Active

Passive

Indefinite

writing

being written

Perfect

having written

having been written

Неозначена форма герундія (Indefinite Gerund) вживається:

а) для вираження дії, одночасної з дією, вираженою дієсловом- присудком речення:

Не sat without turning his head. Він сидів, не обертаючись;

б) для вираження дії безвідносно до якогось певного часу:

Seeing is believing. Бачити — значить вірити.

в) після дієслів to intend, to suggest, to insist та деяких інших Indefinite Gerund виражає майбутню дію по відношенню до дії, вираженої дієсловом-присудком:

Не insisted on telling her about it. Він наполягав на тому, щоб розказати їй про це;

г) для вираження дії, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком, зокрема після дієслів to thank, to forget, to remember, to excuse, to apologize, а також після прийменників on і after:

I don't remember seeing her. Я не пам'ятаю, щоб я бачив її.

Перфекта форма герундія (Perfect Gerund) виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком речення:

Thank you for having helped me. Спасибі, що допомогли мені.

Герундій вживається в пасивному стані, якщо іменник чи займенник, до якого він відноситься, позначає об'єкт вираженої ним дії:

Не does not come without being invited.

Він не приходить, якщо його не запрошують.

She remembers having been showing this article.

Вона пам'ятає, що їй показували цю статтю.

 

Функції герундія в реченні

Герундій у реченні може виконувати такі властиві іменнику синтаксичні функції:

1) підмета:

Smoking is harmfiil. Палити - шкідливо.

2) предикатива:

His hobby is collecting stamps. Його улюблене заняття -

   колекціонувати поштові марки.

3) додатка (прямого і прийменникового):

Forgive my saying it. Пробач мені те, що я сказав.

She is fond of painting. Вона полюбляє малювати.

4) обставини (мети, причини, умови, часу, способу дії): She improved the text by changing a few sentences.

Вона покращила текст, замінивши декілька речень. They never obtain high yields without applying fertilizers. Вони ніколи не отримають високих врожаїв, не застосовуючи добрив.

Вживання

1. Після дієслів: to avoid, to finish, to suggest, cannot help, to enjoy, to excuse, to forgive, to postpone, to delay, to mind, та ін. - вживається тільки герундій (з усіх неособових форм дієслова):

We finished dressing. Ми закінчили одягатися.

2. Після дієслів та дієслівних словосполучень з прийменниками: to leave off, to give up, to go on, to keep on, to put off, to insist on, to agree to, to prevent from, to thank for, to be busy in, to be capable of, to be fond of, to be proud of, to be surprised at, та ін.:

Mary left off ironing. - Мері перестала прасувати.

Fancy going for a walk in such weather. - Уявіть собі прогулянку в таку погоду.

3. Після прикметників worth та busy (з дієсловом to be):

These fertilizers are worth buying. - Ці добрива варто купити.

Yesterday he was busy working in the garden. -  Вчора він був зайнятий роботою в саду.

4. Герундій або інфінітив вживається після таких дієслів, як: to begin, to start, to continue, to propose, to like, to try, to refuse, to intend, to forget, to remember, to prefer:

The children began playing. = The children began to play.

 Порівняйте:

(1)stop + gerund: When the professor entered the room, the students stopped talking. (The room became quiet.)

(2)stop + infinitive of рифове: While I was walking down the street, I ran into an old friend. I stopped to talk to him. (I stopped walking in order to talk to him.)

Герундіальний комплекс

Перша частина герундіального комплексу — іменник у присвійному чи загальному відмінку або присвійний займенник. Друга частина — герундій, що виражає дію, яку виконує чи зазнає особа або предмет, позначений першою частиною комплексу. Такий зворот часто перекладається підрядним реченням, де займенник чи іменник є підметом, а герундій - присудком:

I don't like him going here. - Мені не подобається, що він іде туди.

I remember his friend taking part in the conference.- Я пам'ятаю, що його друг брав участь у конференції.

They told us about his coming here. - Вони сказали нам про те, що він приходив сюди.

Умовний спосіб The Subjunctive Mood

Умовний спосіб виражає дію не як реальну, а як таку, що могла б відбутися за певних умов, а також необхідну, бажану або нереальну, нездійсненну.

В англійській мові вживаються чотири форми умовного способу: the Conditional Mood, the Suppositional Mood, Subjunctive I, Subjunctive II.

The Conditional Mood.

 3 types of Conditional Sentences (3 типи умовних речень)

Conditional Mood утворюється з допоміжних дієслів should або would, у другій і третій особах - would. За формою Conditional Mood збігається з Future-in-the-Past дійсного способу, але відрізняється від нього за значенням.

Conditional Mood вживається для вираження дії, ця відбулася б за певних умов у теперішньому, минулому або майбутньому часі, але не відбудеться з якихось причин:

If she knew his addree (now), she would write to him. - Якби вона знала його адресу, вона б написала йому.

Conditional Mood має дві часові форми: present і past.

Present Conditional утворюється з допоміжних дієслів should і would та інфінітива основного дієслова без частки to (збігається з Future Simple-in-the-Past):

I (we) should/would work He (she, it, you, they) would work.

Present Conditional виражає дію, що за певних умов могла б відбутися в теперішньому або майбутньому часі.

Past Conditional утворюється з допоміжних дієслів should і would та перфектної форми інфінітива основного дієслова без частки to (збігається з Future Perfect-in-the-Past):

I (we) should/would have worked He (she, it, you, they) would have worked Past Conditional виражає дію, що за певних умов могла б відбутися в минулому але через відсутність цих умов не відбулася.

 З типи умовних речень

1тип

Реальна умова, що відноситься до

теперішнього або

майбутнього часу

1. If Present Simple; Present Simple.

2. If Present Simple; Future Simple.

If I have enough time, I visit granny every week.

If the weather is fine tomorrow, we'll go to the country.

2тип

Малоймовірна умова, що відноситься до теперішнього або

майбутнього часу

If Past Simple; Future- in-the-Past

If he were' here, he would help us.

If I saw my friend tomorrow, I should ask him about it.

3тип

Нереальна умова, що відноситься до минулого часу

If Past Perfect; would + Perfect Infinitive

If I had seen him yesterday, I should have asked him about it.

 

Примітка:

Дієслово to be має форму were в 1-ій та 3-ій ос. однини, оскільки вживається у формі Past Subjunctive.

В умовних реченнях II типу в головному реченні може вживатися сполучення could або might з Indefinite Infinitive.

Аналогічно, в умовних реченнях III типу в головному реченні може вживатися сполучення could або might з Perfect Infinitive. На українську перекладається - міг би, могли б з інфінітивом:

Не could do in if he tried. (Не could have done it if he had tried.)  -  Він міг би це зробити, якби постарався.

Умовні речення з дієсловом WISH

Має відношення до майбутнього часу

I wish you would read more in future.

I wish we would (could) meet next summer.

Як би мені хотілося, щоб ви читали більше в майбутньому.

Як би мені хотілося, щоб ми зустрілися (змогли зустрітися) наступного літа.

Має відношення до

теперішнього часу

I wish I had time.

I wish I could speak German.

Шкода, що в мене немає часу.

Мені б хотілося розмовляти німецькою.

Має відношення до минулого часу

I wish I had had more time yesterday.

I wish vou hadn't done this.

I wish he had been here then

Шкода, що вчора я мав мало часу.

Шкода, що ти це зробив.

Шкода, що його тоді тут не було.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The list of Irregular words

The Infinitive

Past Simple

Past Participial

Translation

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

to arise

to be

to bear

to become

to begin

to bend

to bind

to bite

to bleed

to blow

to break

to breed

to bring

to build

to burn

to buy

to cast

to catch

to choose

to come

to cost

to cut

to dig

to do

to draw

to dream

to drink

to drive

to eat

to fall

to feed

to feel

to fight

to find

to flee

to fly

to forget

to get

to give

to go

to grow

to hang

to have

to hear

to hide

to hold

to keep

to know

to lead

to learn

to leave

to lend

to let

to light

to lose

to make

to mean

to meet

to put

to read

to ride

to rise

to run

to say

to see

to sell

to send

to set

to shake

to shine

to shoot

to shut

to sing

to sink

to sit

to sleep

to smell

to speak

to spend

to spoil

to spread

to spring

to stand

to steal

to stick

to sting

to stride

to strike

to strive

to swear

to sweep

to swim

to swing

to take

to teach

to tear

to tell

to think

to throw

to thrust

to tread

to understand

to upset

to wake

to wear

to weave

to weep

to win

to wind

to withdraw

to wring

to write

arose

was

bore

became

began

bent

bound

bit

bled

blew

broke

bred

brought

built

burnt

bought

cast

caught

chose

came

cost

cut

dug

did

drew

dreamt

drank

drove

ate

fell

fed

felt

fought

found

fled

flew

forgot

got

gave

went

grew

hung

had

heard

hid

held

kept

knew

led

learnt

left

lent

let

lit

lost

made

meant

met

put

read

rode

rose

ran

said

saw

sold

sent

set

shook

shone

shot

shut

sang

sank

sat

slept

smelt

spoke

spent

spoilt

spread

sprang

stood

stole

struck

stung

strode

struck

strove

swore

swept

swam

swung

took

taught

tore

told

thought

threw

thrust

trod

understood

upset

woke

wore

wove

wept

won

wound

withdrew

wrung

wrote

arisen

been

born

become

begun

bent

bound

bitten

bled

blown

broken

bred

brought

built

burnt

bought

cast

caught

chosen

come

cost

cut

dug

done

drawn

dreamt

drunk

driven

eaten

fallen

fed

felt

fought

found

fled

flown

forgotten

gotten

given

gone

grown

hung

had

heard

hidden

held

kept

known

led

learnt

left

lent

let

lit

lost

made

meant

met

put

read

ridden

risen

run

said

seen

sold

sent

set

shaken

shone

shot

shut

sung

sunk

sat

slept

smelt

spoken

spent

spoilt

spread

strung

stood

stolen

stuck

stung

stridden

struck

striven

sworn

swept

swum

swung

taken

taught

torn

told

thought

thrown

thrust

trodden

understood

upset

woken

worn

woven

wept

won

wound

withdrawn

wrung

written

підійматися

бути

народжувати

зробитися, стати

починати(ся)

гнути

зв’язувати

кусати(ся)

сходити кров’ю

дути

ламати(ся)

виховувати

приносити

будувати

горіти, палити

купувати

кидати

ловити, схоплювати

вибирати, добивати

приходити

коштувати

різати

рити, копати

робити

тягти; малювати

мріяти, бачити уві сні

пити

вести, гнати

їсти

падати

годувати

почувати(ся)

боротися, битися

знаходити

тікати; рятуватися

літати

забувати

одержувати; ставити

давати

іти, ходити

рости, ставити

вішати, висіти

мати

чути

ховати

тримати

тримати, зберігати

знати

вести

вчити(ся)

залишати

позичати

дозволяти, здавати в найми

запалювати, засвічувати

губити, втрачати

робити

значити

зустрічати

класти

читати

їздити верхи

підніматися

бігти

сказати

бачити

продавати

посилати

поміщати, заходити

трясти

сяяти, блищати

стріляти

закривати, зачиняти

співати

поринати

сидіти

спати

нюхати, пахнути

говорити, розмовляти

витрачати

псувати

поширювати

стрибати

стояти

красти

приклеювати

жалити

крокувати

бити; страйкувати

старатися

присягати

мести, підмітати

плавати

гойдатися

брати

вчити

рвати

казати

думати

кидати

штовхати

ступати

розуміти

перекидати; розстроювати

прокидатися

носити

ткати

плакати

перемагати

заводити

брати назад, відкликати

скручувати

писати

 

docx
Додано
13 січня 2018
Переглядів
2119
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку