Майстер-клас "Метод інтеграції".

Про матеріал

Майстер клас учителя біології Кузьменко Світлани Іванівни

Метод інтеграції

Сучасні педагогічні технології в навчанні

Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.

Кожна педагогічна епоха породила своє покоління технологій. Перше покоління освітніх технологій являло собою традиційні методики; технологіями другого і третього поколінь були модульно-блочні і цільно-блочні системи навчання; до четвертого покоління освітніх технологій відноситься інтегральна технологія.

Нові, сучасні педагогічні технології поділяються на:

1. Технології розвивального навчання

2. Парацентрична технологія навчання

3. Особістісно-орієнтовна технологія

4. Технологія проектного навчання

5. Блочно-модульна технологія

Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєвозмінило освітньо-розвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальноїосвітньої перспективи учнів.

Для всіх технологій характерні певні спільні ознаки: усвідомленість діяльності вчителя та учнів, ефективність, мобільність, валеологічность, цілісність, відкритість, проектованого; самостійна діяльність учнів у навчальному процесі становить 60-90% навчального часу; індивідуалізація.

Комп'ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок.

Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях - умінь. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу "учень-комп'ютер".

Аналіз наявного досвіду показує, щоу мовно систему використання комп'ютера на уроці технології можна розділити на три стадії (етапи).

Перший - комп'ютерна підтримка уроків. Тут комп'ютер використовує тільки викладач в якості засобу візуалізації матеріалів уроку.

Другий - комп'ютерний супровід уроків спецтехнології. На цьому етапі крім використання вчителем комп'ютера як ефективного засобу надання або ілюстрації матеріалів уроку, комп'ютер може бути використаний учнями як засіб повторення раніше вивченого матеріалу (наприклад, будова мікроскопа, клітини, тканин, органів, вибору ознак подібності та відмінності, допомогу у підборі об'єктів для тематичної творчої роботи і т.д.). Комп'ютеру може бути довірено поточний контроль знань учнів, наприклад - з метою допуску учня до роботи на тому чи іншому робочому місці або обладнанні. Робоче місце, обладнане комп'ютером, має бути відповідним чином організоване.

Третій – етап використання сучасних комп'ютерних програм у навчанні. Особливістю цього етапу є проведення уроків з роботою всіх учнів на комп'ютерах під керівництвом викладача. Висока роль застосування на уроках різних електронних довідників, енциклопедій, програм.

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і викладача і учня у всіх видах діяльності.

Проектна діяльність також є методом активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійністьучнів у процесі підготовки проекту. Викладач, який виступає координатором, лише спрямовуючи діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп'ютерніт ехнології.

Технології, якіоб'єднуються назвою "Портфоліо учня", сприяють формуванню необхідних навичок рефлексії, тобто самоспостереженню, роздумів. "Портфоліо учня" – інструмент самооцінки власної пізнавальної, творчої праці, рефлексії його власної діяльності.

Метод інтеграції, який сприяє формуванню міжпредметних понять, визначає характер міжпредметних зв'язків за фактором часу (попередні, перспективні, синхронні), дозволяє здійснювати міжпредметну координацію змісту навчального матеріалу з метою його оптимізації (усунення дублювання, різночитання, хронологічної неузгодженості). Даний метод дозволяє адаптувати змістнавчальних програм до можливостей конкретнихучнів, створює сприятливі умови для розвитку особистості кожного учня, формування позитивної мотивації навчання, адекватності самооцінки, максимально можливої успішності навчання.

У системі нашої педагогічної діяльності інтегровані уроки займають особливе місце. Вони допомагають розвивати пізнавальну і творчу активністьу чнів, посилюють мотивацію навчання. Проведення таких уроків - один ізшляхів підвищенняе фективності освітнього процесу на основі реалізації принципів діяльнісного підходу в навчанні.

Включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому різноманітних форм, методів пізнавальної діяльності значно розширює навчально-виховні можливості уроку, виступаючог опровідною формою організації навчальної діяльності.

Інноваційні методи в викладанні – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і долучення їх до нинішніх проблем. Інноваційні методи - цеметоди, що дозволяють учням самоствердитися. А самоствердження - це шлях до правильного вибору своєї професії.

У сучасному процесі навчання використовуються, як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні методи, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися.

Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були у постійному взаємозв'язку і доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рівні.

«Біологія + англійська мова»

Перекладіть уривок і підготуйте відповідь на запитання
«Яке значення молекулярної біології у розвитку сучасної біології?»

Molecular biology, which spans biophysics and biochemistry, has made the most contributions to modern biology. Much is now know about the structure and action of nucleic acids and protein, the key molecules of all living matter. The discovery of the mechanism of heredity was a major breakthrough in modern science. Another important advance was in understanding how molecules conduct metabolism, t hat is, how they process the energy needed to sustain live.

Молекулярна біологія, яка охоплює біофізику та біохімію, зробила найбільший внесок у сучасну біологію. Тепер відомо про структуру та дію нуклеїнових кислот та білка, ключових молекул всієї живої речовини. Виявлення механізму спадковості стало великим проривом у сучасній науці. Ще один важливий прогрес полягав у розумінні того, як молекули здійснюють обмін речовин, це те, як вони перетворюють енергію, необхідну для підтримки життя.

«Біологія + хімія»

1.У складі шлункового соку активує травні ферменти, захищає від мікроорганізмів.

2.Кінцевий продукт обміну білків, бере участь в утворенні нітритів і нітратів.

3.Кінцевий продукт окиснення, регулює дихання, джерело Карбону у фотосинтезі.

4.Є умовою клітинного дихання, кінцевим продуктом фотосинтезу.

5.Утворює захисний екран від згубної для живого дії «жорсткого» ультрафіолету.

6.Будова черепашок радіолярій, клітин хвощів, панцирів діатомей, скелета губок.

«Біологія+мтематика»

Для розвязування вправ у алгебрі досить часто використовують формули скороченого множення. Багато з них є окремими випадками бінома Ньютона. Що таке біном Ньютона? Чому дорівнює квадрат суми двох виразів і як його застосовують під час успадкування ознак?

Біно́м Ньютона — вираз вигляду (a+b)n. Біном розкладається в суму одночленів, які є добутками деяких степенів

його доданків a і b. В шкільній програмі вивчається формула бінома Ньютона із степенями n=2 та 3:

(a+b)2= a2+2ab+b2

Біно́м Ньютона — вираз вигляду (a+b)n. Біном розкладається в суму одночленів, які є добутками деяких степенів

його доданків a і b. В шкільній програмі вивчається формула бінома Ньютона із степенями n=2 та 3:

(a+b)2= a2+2ab+b2

Назви груп моносахаридів утворюють від грецької назви числівника, що відповідає цій кількості з додаванням закінчення – оза (тріоза, тетроза, пентоза, гексоза, гептоза, октоза, наноза, декоза). Зіставте префікси, запозичені з грецьких кількісних числівників, з арабськими й римськими цифрами.

«Біологія + географія»

«Під час сканування проби відібраної роботом на глибині майже три з половиною кілометри, у Північному Льодовитому океані поблизу архіпелагу Шпіцберген у 2015 році шведськими вченими був відкритий новий тип організмів. Місце взяття проби розташовувалося біля гідротермального курця Замок Локі, що нагадує казковий замок скандинавського бога бешкету й обману. Відповідно, новий тип назвали…»

Зіставте зображення клітин із їхніми назвами й отримайте назву цих організмів.

Назви клітин: а – ікринка жаби, е – лейкоцити, і – інфузорія туфелька, ї – нейрон, к – амеба протей, л – епітеліоцити кишечнику, о – бактеріальні клітини, р- евглена зелена, х – еритроцити. (Локіархеї)

«Біологія + архітектура»

Найяскравішим витвором сучасної архітектури є сінгапурський пішохідний міст Хелікс, який вважається одним із найкрасивіших мостів світу, чим приваблює багато туристів. Цей міст у вигляді спіралеподібної молекули ДНК має довжину 280 метрів і відрізняється надійністю та легкістю. Які особливості організації ДНК забезпечують її міцність і компактне розташування в ядрі?

«Біологія+ Мистецтво»Картина Рафаеля Санті (1483-1520) «Сікстинська Мадонна» (1514) в історії мистецтва є образом досконалої краси на ній зображено чудо явлення Небесної Цариці, поряд з якою художник намалював папу Сікста ІV із шістьма пальцями правої руки. Вкажіть наукову назву цієї ознаки, що є однією з найдавніших мутацій людини. (Полідактилія).

«Біологія+ здоров'я»

Під час метаболізму в клітинах постійно утворюються й знешкоджуються вільні радикали і гідроген пероксид. Накопичення цих сполук призводить до окиснювального стресу й окиснення ліпідів, білків, ДНК, що є причиною багатьох захворювань та старіння. Шкідливій дії вільних радикалів й гідроген пероксиду протидіють антиоксиданти. Які сполуки належать до антиоксидантів і в яких харчових продуктах їхній вміст є найбільшим? Оцініть свій харчовий раціон на вміст цих сполук.

«Біологія+ поезія»

У вірші Еразма Дарвіна (діда Ч.Дарвіна) “Храм природи” є рядки:

Змирися ж в гордині пихатій,

І зрозумій, живими є тварини і птахи

Та закарбуй навічно ти у пам'яті,

Черви – то родичі, братами є мурахи!

Про що йдеться? Зробіть висновок про єдність органічного світу, що проявляється через його різноманітність.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Майстер клас учителя біології Кузьменко Світлани Іванівни Метод інтеграції

Номер слайду 2

Ім’я німецького ботаніка, який незалежно від Ж.Б.Ламарка запропонував термін «біологія» знайдете, виконавши наступне завдання.

Номер слайду 3

Основні галузі біології 1.Будова організмів 2. Життєдіяльність організмів 3.Різноманітність організмів 4.Вплив низьких температур на живе 5.Шляхи історичного розвитку організмів 6.Закономірності історичного розвитку 7.Взаємозв’язки організмів з довкіллям 8.Поширення організмів 9.Спадковість та мінливість організмів Р Фізіологія Е Систематика Р Еволюційна біологія Т Анатомія С Генетика І Філогенія Н Біогеографія В Кріобіологія У Етологія А Екологія

Номер слайду 4

ТРЕВІРАНУС

Номер слайду 5

Творче завдання «Зв’язок біології з іншими науками»

Номер слайду 6

Біологія + Англійська мова

Номер слайду 7

Перекладіть уривок і підготуйте відповідь на запитання «Яке значення молекулярної біології у розвитку сучасної біології?»

Номер слайду 8

Molecular biology, which spans biophysics and biochemistry, has made the most contributions to modern biology. Much is now know about the structure and action of nucleic acids and protein, the key molecules of all living matter. The discovery of the mechanism of heredity was a major breakthrough in modern science. Another important advance was in understanding how molecules conduct metabolism, t hat is, how they process the energy needed to sustain live.

Номер слайду 9

Молекулярна біологія, яка охоплює біофізику та біохімію, зробила найбільший внесок у сучасну біологію. Тепер відомо про структуру та дію нуклеїнових кислот та білка, ключових молекул всієї живої речовини. Виявлення механізму спадковості стало великим проривом у сучасній науці. Ще один важливий прогрес полягав у розумінні того, як молекули здійснюють обмін речовин, це те, як вони перетворюють енергію, необхідну для підтримки життя.

Номер слайду 10

Біологія + хімія

Номер слайду 11

1.У складі шлункового соку активує травні ферменти, захищає від мікроорганізмів. 2.Кінцевий продукт обміну білків, бере участь в утворенні нітритів і нітратів. 3.Кінцевий продукт окиснення, регулює дихання, джерело Карбону у фотосинтезі. 4.Є умовою клітинного дихання, кінцевим продуктом фотосинтезу. 5.Утворює захисний екран від згубної для живого дії «жорсткого» ультрафіолету. 6.Будова черепашок радіолярій, клітин хвощів, панцирів діатомей, скелета губок.

Номер слайду 12

Біологія+ Математика

Номер слайду 13

Біно́м Ньютона — вираз вигляду (a+b)n. Біном розкладається в суму одночленів, які є добутками деяких степенів  його доданків a і b. В шкільній програмі вивчається формула бінома Ньютона із степенями n=2 та 3: (a+b)2= a2+2ab+b2

Номер слайду 14

Назви груп моносахаридів утворюють від грецької назви числівника, що відповідає цій кількості з додаванням закінчення – оза (тріоза, тетроза, пентоза, гексоза, гептоза, октоза, наноза, декоза). Зіставте префікси, запозичені з грецьких кількісних числівників, з арабськими й римськими цифрами. Пен та- Трі- Тет ра- Геп та- Гек са- Окто- Дека- Нона- Ундека- Додека- 5 V

Номер слайду 15

Біологія+ Географія

Номер слайду 16

Назви клітин: а – ікринка жаби, е – лейкоцити, і – інфузорія туфелька, ї – нейрон, к – амеба протей, л–епітеліоцити кишечнику, о -бактеріальні клітини, р- евглена зелена, х – еритроцити.

Номер слайду 17

Біологія+ Архітектура

Номер слайду 18

Міст Хелікс

Номер слайду 19

Біологія+ Мистецтво

Номер слайду 20

Сікстинська Мадонна

Номер слайду 21

Біологія+ Здоров’я

Номер слайду 22

Корисна їжа

Номер слайду 23

Біологія+ Поезія

Номер слайду 24

Змирися ж в гордині пихатій, І зрозумій, живими є тварини і птахи та закарбуй навічно ти у пам’яті, Черви – то родичі, братами є мурахи!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Біологія, Майстер-класи
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
966
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку