10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Майстерклас. Метод ситуаційних задач на уроках англійської мови

Про матеріал

Матеріали для майстеркласу учителя англійської мови Цикункової Я.В.

Якщо ми хочемо дати підростаючому поколінню шанс на успіх, важливо точно визначити ключові компетентності, якими повинні володіти учні, щоб підготуватися до самостійного життя, до продовження освіти (вміння співпрацювати, здатність до спілкування, життя в суспільстві та участі в ньому; здатність вирішувати проблеми, здатність самостійно організовувати свою працю, здатність до використання сучасних інформаційних та інших технологій).

Ситуаційні завдання дозволяють інтегрувати знання, отримані в процесі вивчення різних предметів. При цьому вони можуть передбачати розширення освітнього простору дитини. Рішення ситуаційних завдань, що базуються на залученні школярів до активного вирішенню навчальних проблем, тотожних реальним життєвим, дозволяє школяреві опанувати вміннями швидко орієнтуватися в різноманітній інформації, самостійно і швидко відшукувати необхідні для вирішення проблеми зведення і, нарешті, навчитися активно, творчо користуватися своїми знаннями.

Ситуаційні завдання - це завдання, що дозволяють учневі освоювати інтелектуальні операції послідовно в процесі роботи з інформацією: ознайомлення - розуміння - застосування - аналіз - синтез - оцінка.

Специфіка ситуаційної задачі полягає в тому, що вона носить яскраво виражений практико-орієнтований характер, але для її вирішення необхідно конкретне предметне знання. Часто потрібне знання декількох навчальних предметів. Крім цього, така задача має не традиційний номер, а красива назва, що відбиває її зміст. Обов'язковим елементом завдання є проблемне питання, яке має бути сформульований таким чином, щоб учневі захотілося знайти на нього відповідь.

Модель ситуаційного завдання

1. Назва завдання.

2. Особистісно-значиме пізнавальне питання.

3. Інформація з даного питання, представлена в різноманітному вигляді (текст, таблиця, графік, статистичні дані і т.д.).

4. Завдання для роботи з даною інформацією.

Аспекти застосування на уроці:

Для групової та парної роботи.

Для мотивації учнів.

Для урізноманітнення видів роботи над складним та одноманітним та об'ємним матеріалом.

Для розвитку творчого та критичного мислення.

Для розвитку логічного мислення та зв'язного мовлення.

Для спонукання до пізнавальної діяльності та невимушеного спілкування за темою уроку.

Рішення ситуаційних завдань може сприяти розвитку навичок самоорганізації діяльності, формуванню вміння пояснювати явища дійсності, розвитку здатності орієнтуватися у світі цінностей, підвищенню рівня функціональної грамотності, формуванню ключових компетентностей, підготовці до професійного вибору, орієнтації в ключових проблемах сучасного життя. У всіх випадках рішення ситуаційних завдань буде спрямована на досягнення міжпредметних результатів.

https://prezi.com/qmpl9wphlchq/

Матеріали розміщено на блозі учителя

https://englishschoolbox.blogspot.com/p/2016.html

Перегляд файлу
Перегляд файлу

I’m glad to see you at our training. Are you ready to do something new and interesting? Oh, I see

Let’s start with warming up to make me calm)))

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

\So let’s begin working. But I’ve some questions for you. Did you have any extra situations? Was it difficult for you to find out the way? What was your helping hand?

So, the aim of our training is to answer these questions clearly. I hope, my method helps you to do it. I mean the method of situational tasks.

Thanks to it I try to prepare my Ss not to lose their way, having some problems; find the way out from extra circumstances, realizing their creativity and experience and I’ve an opportunity to realize the main points of activity based learning.

1 slide

I suggest you to travel around a city. But we have a task to do after it. Be attentive!!!!

2 slide

If we want to give the younger generation a chance to be successful, it is important to define the key comprehensions which should involve the students into active collaborating: the ability to cooperate, to communicate, to solve problems, to organize their work, to use modern information and other technologies.

Ups))))) The first task is to choose a picture of your association with this chapter. Explain your choice, please!!! So, fine….

Situational tasks are to integrate the knowledge gained from different subjects. They can provide the wide educational space to the child. Solving some situational problems is based on attracting students, achieving some educational targets, preparing for real life, mastering language skills, identifying some information. The main goal is to use their knowledge creatively.

Ups, the pictures again)))). Explain the choice…. Well done.

 

 

3 slide

Situational task is a task that allows the student to develop intellectual abilities during the fulfilling of different informational activities: introduction - understanding - application - analysis - synthesis - evaluation.

Situational tasks are practical activities connected with general knowledge. They often require some knowledge from different branches of school curriculum. Besides, these activities include not only attractive names but content. The Ss have to find out the problem, form it into the task and do it in order to solve this problem.

4 slide

The Model of Situational Problem

1. The activity.

2. Personal issues.

3. Another format of the task (text, tables, graphs, statistics, etc.).

4. Activities due to this task.

Ups))) my pictures follow you…. Explain your choice… Thank you.

5 slide

Doing such kinds of tasks the Ss have an opportunity to develop their personal skills, use their general knowledge, their ability to explain the real life circumstances, find out the treasures of world sciences, culture and techniques, be ready to choose their future profession correctly, collaborate with different people etc.  

And pictures again))).  Why did you choose it?

6 slide

So, choose the last picture, please. Which one is extra? Why?

Well, If you remember, you are to do some task. Were you attentive, watching the presentation? Now, let’s check it up!!!

So, answer my questions. How many red houses did you see in the city?

                                           What colour was the bridge?

                                            How many cars were there in the streets?

You are the best Ss!!!!!!!! Thanks a lot!

And at last the main task for you.

You have a very interesting text on the desks. Read and understand them. Then you have 10 min to make your own task for another group. So, to do it you have a table with some phrases in 6 columns. Take any one you like from each column. BUT MIND. ONLY ONE FROM ONE COLUMN, NO MORE LESS. Finely you have to come to 6 points in your task. Then we change them and find out the best group and task. Let’s start!

So, stop doing it. Change the tasks and try to answer the questions. You have 10 min too. You can share the questions between the group mates to save time.

Unfortunately the time is over. Let’s listen to you answers. Oh, you are great!!!!!! Fantastic work!!!

Are you tired?.... I want you to revise everything you’ve heard and done, take stickers and put down a word to define my method. Then stick it on the picture and say, what is this word. It helps me in mastering my teaching. Thank you.

 

 

 

 

 

3965761622.png
icon_128x128.png
icon_16x16.png
icon_256x256.png
icon_32x32.png
icon_48x48.png
icon_512x512.png
Перегляд файлу

Перегляд файлу

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!

The boys are handsome, the girls are pretty.

We all are clever and very witty.

We like to study. We like to rest.

We are always happy. We are the best.

We have many friends, we are polite.

We never lose our temper,

And we do things right!