19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Методична робота "Удосконалення навичок та вмінь усного та писемного мовлення в процесі навчання читання на уроках англійської мови"

Про матеріал
Методична робота присвячена навчанню читання як складової частини розвитку комунікативної компетенції учнів. Дана робота містить тексти для читання та завдання до них для учнів середньої ланки.
Перегляд файлу

Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Бориспільської районної ради

Київської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення навичок та вмінь усного та писемного мовлення в процесі навчання читання

на уроках англійської мови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор роботи: Король Людмила Василівна

учитель англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель» Іванківської

ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільського району,

Бзівського НВК Баришівського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

ЗМІСТ

 

І. Вступ.                                                                                                                стор. 3-4                                                                                                                                                                        

ІІ.  Основна частина.

 Розвиток і вдосконалення вмінь і навичок учнів                                            стор. 5-6

 • Додаток А                                                                                                   стор. 7-10
 • Додаток Б                                                                                                    стор.11-13
 • Додаток В                                                                                                    стор.14-17

ІІІ. Висновки.                                                                                                        стор.18-19

ІV. Література.                                                                                                      стор.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ВСТУП

     У зв’язку з розширенням економічних, наукових, культурних та інших контактів із закордонними країнами зростає потреба у спеціалістах, які мають навички практичного володіння англійською мовою. Тому проблема пошуку нових методик викладання, шляхів інтенсифікації навчання, які б дозволили значно підвищити рівень володіння іноземною мовою, завжди актуальна.

     Успіх у навчанні та вихованні забезпечується не тільки слідуванням закладеним  у навчально-методичних комплексах методичним системам, але й творчим підходом до їх реалізації, який дозволяє формувати в учнів потребу вчитись, уміння раціонально працювати, розвивати здатність мислити, проявляти творчість і  самостійність під час вирішення поставлених завдань, мовленнєву активність.

     Майже всі учні бажають оволодіти іноземною мовою, але, зіткнувшись із різноманітними труднощами на шляху до досягнення мети, їх мотивація може знижуватись, зникає активність, погіршується успішність.

     Роль учителя в процесі навчання мов дуже велика: він повинен бути відкритим для спілкування. Щоб зробити заняття дійсно захоплюючими, йому доводиться постійно застосовувати максимально різноманітні види навчальної діяльності, брати на себе різні ролі: вчителя, організатора спілкування, оратора, опонента в дискусіях.

     Вчитель-мовник повинен схилятись до пізнавального підходу під час навчання іноземної  мови. Механічні тренувальні вправи і сліпе запам’ятовування не можуть бути цілями навчання мови. Найкращий спосіб навчання мови полягає в залученні учнів до процесу навчання, в організації цікавих уроків. Учитель повинен мотивувати учнівську діяльність і продовжувати запитувати себе «для чого» і «чому вони роблять це». Учні краще вивчають мову, якщо вони продуктивно використовують її для власних мотивів, а не запам’ятовують чиїсь ідеї напамять.

     Головна мета навчання мови у загальноосвітніх закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Під час навчання реалізуються

3

також освітня, виховна і розвивальна цілі. Основною формою навчання мови є урок. Зміст його визначає сам учитель. Він спирається на матеріал підручника, який використовує у своїй роботі, враховує рівень навченості учнів та умови, в яких відбувається навчання. Уроки мають бути комунікативно спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування. Зацікавленість учнів у засвоєнні мови значною мірою залежить від умотивованості навчальних дій, які використовуються на уроці.

     Дана робота присвячена одному з основних аспектів у вивченні мови у середній школі - читання. Читання є одним з найважливіших засобів отримання інформації та в житті сучасної освіченої людини займає значне місце. У реальному житті читання виступає як окремий, самостійний вид комунікативної діяльності, мотивом якої є задоволення потреби в інформації, що містяться в тексті.

    Актуальність даної теми обумовлена тим, що читання відіграє важливу роль у процесі навчання мовного спілкування. Читання широко використовується в пізнавальних і естетичних цілях і відіграє одну з найважливіших ролей у процесі навчання іноземної мови.

       Мета дослідження даної теми - розвиток комунікативних умінь учнів у процесі читання текстів, удосконалення навичок і вмінь усного та писемного мовлення в процесі навчання читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 Розвиток і вдосконалення вмінь і навичок учнів

     Удосконалення навичок і вмінь усного та писемного мовлення в процесі навчання читання набуває сьогодні особливої актуальності. Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є поряд з усним мовленням важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні школи мають оволодіти згідно з вимогами чинних програм з іноземної мови. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства, накопичений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-культурної діяльності.

     Навчання мови передбачає навчання комунікативної діяльності, спілкування. Тому читання є одним із важливих джерел пізнавальних потреб учнів і засобом особистісно зорієнтованого навчання.

     Проте тільки недавно читання іноземною мовою стало сприйматися як активний процес. У ранніх роботах з навчання читанню головну увагу приділяли формуванню техніки читання, сприйняттю букв, слів, словосполучень, речень. Процес розуміння передбачав тільки фактичне розуміння інформації, викладеної в тексті. Недостатня увага приділялася розвитку гнучкості вмінь та навичок. Сучасна модель процесу читання сконцентрована на інтерактивному зв’язку читача та тексту, який вивчається. З цієї точки зору читання розуміється як складний пізнавальний процес, в якому читач та текст взаємодіють з метою створення наповненого смислом спілкування. Сучасна теорія процесу читання висуває на перший план текст читача, організацію відбору типів текстів відповідно до інтересів та потреб різних категорій читачів.

     Відомо, що найрезультативнішими є читання тих текстів, інформація яких має для школярів особистісно значимий характер, тобто відповідає домінуючій внутрішній мотивації навчання – мотивації пізнавального інтересу. У зв’язку з цим відбору текстів слід приділяти найпильнішу увагу. Крім принципів виховної цінності, потрібно враховувати вимоги проблемності. Тому в запропонованих

5

текстах мають бути проблеми найбільш близькі учням.

     Розвиток і вдосконалення вмінь і навичок учнів в цілому залежить від раціонально підібраних завдань, мотивуючих розвиток умінь особистісно орієнтовного іншомовного спілкування на основі текстової інформації.

     Під час складання завдань вчитель намагається забезпечити таку їх послідовність, за якої відбувається логічний перехід від безпосереднього розуміння змісту прочитаного до його проблемного обговорення і відбиття цих проблем на особистість самого учня в процесі колективної  взаємодії. Ряд письмових вправ, які вчитель пропонує виконати учням після кожного тексту, сприяють розвитку уваги, памяті та мислення під час читання самого тексту ( див.додатки).

     В основі процесу читання для учня закладена здатність асоціювати друковані знаки на сторінках з мовленням, яке вже зрозуміле. Якщо вчитель читає текст уголос перед початком роботи, то завдання виконано самим учителем, але ніяк не учнями, таким чином, цей вид роботи не сприяє навчанню читання як комунікативного вміння, а є скоріше фонетичною вправою.

     Читач повинен зрозуміти текст. Проте, якщо вчитель починає з пояснення чи узагальнення тексту, саме його інформація стає предметом вивчення, а не суть тексту, до якої учні повинні дійти самостійно. Можливо, ці вправи можуть бути корисні на деяких етапах уроку, але не при навчанні самостійного читання про себе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ДОДАТКИ

Додаток А    

                                    Topical text – Kyiv               ( Forms 5-6)

     When you come to Kyiv from the left bank of the Dnipro River, you can see a small toy-like structure – St. Andrew’s Church. Kyivites built it in the 18th century and named it after Saint Andrew, the disciple of Jesus Christ. Apostole Andrew visited this land in the first century A.D. and put a cross on the hill. Later on people built a church on that place.

     Kyiv was founded by three brothers and their sister Lybid. Kyiv was named after the eldest brother Kyi, two hills were named Shchekavytsa and Khorevytsa after the other two brothers – Shchek and Khoriv. A narrow river was named Lybid after the sister. The city is more than 1,500 years old. In the 11th century, it became the capital of a strong Slavonic State – Kyivan Rus – and was called “the mother of all Russian towns”.

     From 1934 it has been the capital of Ukraine. Now it’s a big and wonderful place with a plenty of sights. About 3 mln people live in Kyiv nowadays.

 

 

Activity 1. Learn these words for a dictation.

  A left bank – лівий берег

  St. Andrew’s church – церква Святого Андрія

  a disciple – апостол, учень Христа

  a cross – хрест

  a Slavonic Stateсловянська держава

  narrow – вузький

a plenty – безліч.

Activity 2. Write what these numbers refer to.

1934___________________________________________________________

3______________________________________________________________

11_____________________________________________________________

18_____________________________________________________________

7

1500___________________________________________________________

1______________________________________________________________

1st_____________________________________________________________

 

Activity 3. Answer the questions.

    Why did Kyivites build St. Andrew’s church on the hill from the left  bank of the Dnipro?

_______________________________________________________________

     Who founded Kyiv ?

______________________________________________________________________________________________________________________________

     How old is Kyiv ?

______________________________________________________________________________________________________________________________

     What kind of place is Kyiv at present ?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Topical Test

1. Fill in the gaps.

Dn__pr__, str__ct__re, s__int, c__nt__ry, ap__st__le, l__nd.

 

2. Unscramble these words.

lidepsic ________________________

sujes __________________________

lihl ____________________________

hcuhrs _________________________

woranr _________________________

 

8

3. Find in the topical text and write the opposites to the adjectives.

right- ____________                                                weak- ________________

to destroy- _______________                                  small- ________________

youngest- ________________                                 ugly- _________________

wide- ___________________                                  very few- ______________

 

4. Mark these sentences (true) or (false).

__ Kyivites built St.Andrew’s church in the 16th century.

__ Saint Andrew was Jesus’s disciple.

__ Two brothers and two sisters founded Kyiv.

__ The name of the eldest brother was Khoriv.

__ The Lybid river is narrow.

__ The city is about 1,000 years old.

__ Kyivan Rus’ was a strong Slavonic State.

__ Over 4 mln people live in Kyiv now.

 

5. Find and correct mistakes in each sentence.

  A small toy-like structure are located on the hill.

 

 

  Apostole Andrew visited this land at the first century.

 

 

  Kyiv was founded with three brothers and one sister.

 

 

A river was named by the sister Lybid.

 

9

 

A strong Slavonic State was appeared in the 11th century.

 

  Now Kyiv have got a lot of interesting places.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

                                                                                                                              

                                                                                                                 Додаток Б

 

Topical text – Theatres in Britain             (Forms 7-8)

   Theatres are much the same in London as anywhere else; the chief theatres, music-halls are in the West End. If you are staying in London for a few days, you’ll have no difficulty in finding somewhere to spend an enjoyable evening. You’ll find opera, ballet, comedy, drama, musical comedy and variety show. The best seats at the theatres are those in the stalls, the circle and the upper circle. Then comes the pit, and last of all the gallery, where the seats are cheapest. Boxes are the most expensive. Most theatres had good orchestras with popular conductors. There you can get the best of everything – an excellent orchestra, famous conductors and a well-dressed audience. As a rule, the plays are perfectly staged – costumes, dresses, scenery, everything is done magnificently. It is necessary to choose a good play and then you can enjoy from the moment the curtain goes up to the end of the last act.

   The most famous theatre in England is The Royal Shakespeare Theatre, native place of W. Shakespeare. Here you can see his works performed by the Royal Shakespeare Company.

 

Activity 1. Learn these words for a dictation.  

  variety show варьєте                              a box – ложа

  circle – амфітеатр                                     a conductor - диригент

  a dress-circle – бельетаж                          to stage a play – ставити пєсу

  an upper circle – балкон                           a curtain - завіса

  stalls – партер                                           royal – королівський

 

Activity 2. Correct these sentences.

  All chief theatres in London are located in East End.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11

  It’s rather hard to find a place to spend a nice evening in London.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  The best theatre seats are in a circle and the upper circle.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Boxes are the most expensive seats.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  The audience is dressed in different ways.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  All plays are always good.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 The most famous (The Royal Shakespeare Theatre) is located in London.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Topical Test

1. Write the English equalents of these words.

  чудовий вечір - _________________________________________________

  балет - ________________________________________________________ 

  опера - ________________________________________________________

  амфітеатр - ____________________________________________________   

  ложа - ________________________________________________________

  партер - _______________________________________________________

  королівський - _________________________________________________

12

 диригент - _____________________________________________________

 

2. Match the two halves of the word combinations.  

   a music                                                                an enjoyable evening

  to spend                                                                hall

  an excellent                                                          Shakespeare Theatre

  a well-dressed                                                      audience

  the last                                                                 orchestra

  The Royal                                                            act

 

3. Fill in the gaps with one word.

  The best theatres of London are situated in W_________ End.

  The b______  seats at the theatres are in the stalls.

  The gallery seats are the c___________ .

  The conductors are very f___________ .

  The plays are s_________ perfectly well.

  You can enjoy from the moment c___________ goes up to the e_______ of the last act.

 

4. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets and the appropriate prepositions.

   There _______ (be) a plenty of music-halls and theatres _____ London.

Usually a person ________ (not/have) any problems _______ spending a wonderful evening _______ the capital. It ________ (be) a great idea to visit a theatre.

  If you __________ (be) short of money you can buy tickets ________ the upper circle or ______________ the gallery.

   The audience ______________ (be) always well-dressed.

 

 

 

13

Додаток В

                                Topical text – My Family and Me                        (Form 9)

 

   Hello! I am fifteen years old. I live in England in Brighton with my family. I am sure you have heard the name of my native town before. It’s a very famous resort in our country. There are four persons in my family: my parents, my sister Emily, aged 4, and me. My Mum works in a bank. She hates the idea of being a housewife, because my Mum is a very active and sociable person. My Dad is a dentist. I am proud of him, because he is a very experienced doctor.

   Now a few words about my personality. I am tall, about 1,70 and slim. I have got green eyes and short fair hair. I usually wear jeans and trainers.

   I love sports. I can say that I am a sporty boy. I have been playing basketball since the first form. I attend the basketball club three times a week – on Tuesdays, Thursdays and on Saturdays. I often take part in school basketball competitions. I also enjoy riding a bicycle. We often cycle with Dad and Mum at the weekend along the beach. In summer, I swim a lot in the sea.

   I love school. I have got a lot of friends there. My favourite subject is Computer Science. I am fond of creating computer programmes. I am going to connect my future life with computers. I think it is very interesting and educational. Nobody can imagine even a day without a computer.

    I can say that I am a happy and successful person.

 

Activity 1. Learn these words for a dictation.

  A resort – курорт

  to hate – ненавидіти

  experienced – досвідчений

  slim – худий

  to attend – відвідувати

  a beach – пляж

14

  be fond of – захоплюватися

  educational – освітній

  successful – успішний

 

Activity 2. Mark the statements true or false.

 • Ben is sixteen.
 • He was born in Brighton.
 • He has got an elder sister.
 • Ben is a tall boy.
 • He seldom wears casual clothes.
 • He goes to the basketball club twice a week.
 • Ben likes going to school.
 • He is fond of learning Biology.
 • According to Ben it’s impossible to imagine the modern life without computers.
 • Ben is quite pleased with his life.

 

Activity 3. Make up questions to the underlined words in the topical text.

1) __________________________________________________________?

2) __________________________________________________________?

3) __________________________________________________________?

4) __________________________________________________________?

5) __________________________________________________________?

6) __________________________________________________________?

7) __________________________________________________________?

 

Topical Test

  1. Unscramble the words and translate them into Ukrainian.

vinaet __ __ __ __ __ __ -- ___________________________________________

libsoeca __ __ __ __ __ __ __ __ -- _____________________________________

15

arestrni __ __ __ __ __ __ __ __ --______________________________________

lycec __ __ __ __ __ -- _______________________________________________

ntecocn __ __ __ __ __ __ __ -- ________________________________________

 

  2. Write the words in English.

Відомий - ___________________________________________________________

домогосподарка - _____________________________________________________

пишатися - ___________________________________________________________

змагання - ____________________________________________________________

улюблений - __________________________________________________________

уявити - ______________________________________________________________

щасливий - ___________________________________________________________

 

   3. Сhoose the correct item.

1. Ben lives in …

     O Scotland;   O Wales;   O England.

2. Ben’s sister’s name is …

     O Ann;   O Sue;   O Emily.

3. His dad is a …

     O surgeon;   O dentist;   O policeman.

4. Ben’s been playing basketball since … form.

     O the first;   O the second;   O the third.

5. At the weekend the family often … along the beach.

     O walk;   O run;   O ride bicycles.

6. Ben wants to dedicate his future life to …

     O Chemistry;   O Maths;   O computers.

7. Ben … a lot in summer.

     O plays basketball;   O swims;   O plays a computer.

 

16

4. Write an answer letter to Ben describing your family and your own personality ( about 20 sentences).

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ВИСНОВОК

   Як вже зазначалось, навчання читання – це складова частина розвитку комунікативної компетенції учнів. Процес читання передбачає аналіз, синтез, узагальнення, прогнозування, висновки; виконує виховну та навчальну функції.

    Учитель подає текст своїм учням, організовує завдання, які допоможуть учням зрозуміти його ( чи дозволять учителю побачити, наскільки його не зрозуміли), а після цього тільки стежити за роботою над текстом та часом коригувати її. Усе це не так легко здійснити. Текст повинен бути вірно підібраний, завдання мають відповідати типу тексту, виду читання, віковим особливостям учнів, їх рівню мовної підготовки. Крім того, учні повинні вміти працювати самостійно. Під час багатьох уроків читання вчитель виконує занадто велику частину роботи, не усвідомлюючи, що він тим самим знецінює текст, зменшує роль учня як читача. Із самого початку учень повинен роботи все від нього залежне, щоб дійти до суті текста, який він читає самостійно. Це потребує високої мотивації, а вона, у свою чергу, підкріплюється успіхом та досягненнями у навчанні, а успіх можливий лише за умови підходящого за всіма параметрами тексту та методично правильно підібраних завдань. Саме у цьому вчитель може вплинути найкращим чином на процес читання та надати потрібну, а головне корисну допомогу учню.

    Ефективним засобом заохотити учнів до додаткового читання є практика читання текстів, які учні пишуть самостійно. Вчитель може збирати розповіді, які діти написали самі, та вивішувати їх у заздалегідь підготовленому для цього місці у класі. Учні можуть читати ці роботи у вільний час або, якщо вони раніше за інших виконали те або інше завдання. Цей вид роботи є гарним засобом повторення вивчених структур, актуалізації вивченої лексики.

   Отже, використання текстів для вдосконалення усного та писемного мовлення сприяє підвищенню ефективності читання, міцнішого засвоєння мовного матеріалу, а також допомагає оволодівати досвідом іншомовного спілкування та удосконалювати знання мови.

   Література включає в себе роботу з автентичними текстами. Читання є одним з

18

головних видів комунікативно-культурної діяльності й передбачає високий ступінь

розвитку культури. Культура людини значною мірою залежить від її вміння розуміти літературу. Художні тексти відіграють провідну роль і в пізнанні інокультурної  дійсності, у формуванні позитивного ставлення до країни (народу), мова якого вивчається.

   Читання поетичних творів англійських авторів сприяє творчій активності учнів, збагачує їх духовний світ, допомагає відчути красу людини і природи. Робота над віршами також має велике значення для естетичного виховання учнів. Вплив поезії є дуже важливим у розв’язанні проблеми емоційного наповнення уроку. Поезія змушує інтенсивно працювати творчу уяву, одержувати задоволення від своєї діяльності.

   Під час роботи над поетичними творами вирішуються також практичні завдання вивчення мови: відпрацьовується вимова, розширюється лексичний запас, розвиваються навички виразного читання. Читання віршів, їх декламація й переклад роблять заняття більш змістовними, мотиваційно-спрямованими й підвищують інтерес до вивчення предмета.

   Навчання читання має будуватися як пізнавальний процес. Специфікою читання як мовної діяльності є те, що воно використовується при вирішенні задач пізнавального плану. Поряд з цим навчання слід будувати так, щоб читання викликало розумову активність учнів, супроводжувалося вирішенням певних розумових завдань, що вимагає осмислення фактів, що містяться у тексті, їх зіставлення, угруповання і т.д. Крім легких текстів необхідно читати й такі, що становлять для учнів певні труднощі як за змістом, так і за мовою, бо наявність труднощів активізує роботу мислення.

    Рідною мовою учні читають по-різному, в залежно від мети читання; для перенесення цієї особливості необхідно орієнтувати учнів на різні види читання текстів іноземною мовою. Це досягається не лише методичними прийомами вчителя, але і підбором відповідних матеріалів.

 

19

ЛІТЕРАТУРА

1. Биркун Л. В. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови – Oxford University Press, 1998.- 48 c.

2. Газета «English language and culture» № 2, January 2009

3. Газета «English language and culture» № 3, January 2009

4. Газета «English language and culture» № 4, January 2009

5. Газета «English language and culture» № 5, January 2009

6. Газета «English language and culture» № 6, January 2009

7. Масюченко І.П. Англійська мова. Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003. – 448 с.

8. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 2 січень 2008 р.

9.Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» №11 квітень 2008 р.

10. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 27 вересень

2008 р.

11. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 28 жовтень

2008 р.

12. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 35 грудень

2008 р.

13. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 4 лютий 2009р.

14. Науково-методичний журнал «Англійська мова та література» № 5 лютий 2009р.

15.Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. - К.: Ленвіт, 1999.

16. Topical texts. Form 5 – 9 / Упоряд. В.І.Томаєва. – Х. : Країна мрій, 2008. – 288 с.

 

 

 

 

 

 

20

docx
Додано
5 серпня 2020
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку