Методична розробка інтегрованого відкритого заняття

Про матеріал
У сучасному світі пануючою формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво. Його найважливіші базові категорії – це товар і гроші. Вивчення грошей та закономірностей їх функціонування є досить актуальним питанням, адже, гроші - це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. Чи називаються вони гривнями, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом розрахунків, засобом збереження вартості у всіх, окрім початкових, економічних системах. На даному занятті, ми будемо розглядати гроші, як один з корисних винаходів людства, бо вони складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. Гроші зачаровують людей, через них вони страждають, для них вони працюють і вигадують наймайстерніші способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використати інакше, окрім як звільнитися від нього. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите або не інвестуєте їх. Люди зроблять майже все для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші, крім того, один з найважливіших розділів економічної науки, вони забезпечують кругообіг товарів і послуг та виступають суттєвим ричагом регуляції всієї сукупності соціально-економічних процесів сучасного суспільства. Вони є чимось набагато більшим, ніж пасивним компонентом економічної системи, ніж простим інструментом, що сприяє роботі економіки. Проводиться заняття по типу бінарного інтегрованого, переваги і доцільність якого обгрунтовано в даній методичній розробці.
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

Методична розробка

інтегрованого відкритого заняття

                    

 

 

 

З ДИСЦИПЛІН: "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"

                                                       "ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ"

 

ТЕМА: Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Розробили викладачі:                           

                                                                                      Муляр І.Л., Бондарук Л.О.

 

 

 

Одеса

2021

Рекомендовано до друку методичною радою Одеського фахового коледжу транспортних технологій

Автори:

 

Бондарук  Л.О.  -   викладач соціальних дисциплін Одеського фахового коледжу транспортних технологій

Муляр І.Л. – викладач економічних дисциплін Одеського фахового коледжу транспортних технологій

 

 

Рецензенти:

Мірошніченко В.О., Голова  методичної комісії  викладачів соціальних дисциплін ЗФПО Одеської області.   

 

 

  Метою даної методичної розробки є – узагальнення й  систематизація знаннь  студентів  із теми «Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну», закріплення  практичних  вміннь  і  навичок  студентів  використовувати свій життєвий досвід і, попередньо накопиченні знання у вирішенні навчальних завдань, добувати інформацію із друкованих  та ілюстрованих  джерел, порівнювати властивості товарів, що використовуються у якості грошей, уміти аналізувати, робити  висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

цикловою комісією загальноосвітніх дисциплін

цикловою комісією бухгалтерських дисциплін

Протокол № 1 від 31.08.2021р.                                                                                                                                                

ЗМІСТ:

 

 

с.

Вступ…………………………………………………………………..…….                               Методичне обгрунтування теми…………………………………………..

Структура заняття………………………………………………………….....

Оснащення заняття……………………………………………......................

Етапи заняття……………………………………………................................

Список використаної літератури ………………............................................

Додатки: Додаток А: можливий зміст доповідей студентів на занятті;…...........................................................................................................

Додаток  Б:   письмовий тест «Угадай код»;…………………. .................                       

Додаток  В: критерій оцінювання знань студентів на семінарі;…………

Додаток  Г : примірна відомість оцінювання студентів на занятті;………………………………………………………………………

Додаток Д: матеріали презентації, які виконано  в комп’ютерній    програмі PowerPoint…………………………………………………………

  

3

4

9

10

11

18

19

21

24

25

26

 

 

                                  

 

 

 

«Винахід грошей  - одне  із найвеличніх досягнень людства…»

К. Маркс

Вступ

     У сучасному світі пануючою формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво. Його найважливіші базові категорії – це товар і гроші. Вивчення грошей та закономірностей їх функціонування є досить актуальним питанням, адже, гроші - це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. Чи називаються вони гривнями, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом розрахунків, засобом збереження вартості  у всіх, окрім початкових, економічних системах.

       На даному занятті, ми будемо розглядати гроші, як один з корисних винаходів людства, бо вони складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. Гроші зачаровують людей, через них вони страждають, для них вони працюють і вигадують наймайстерніші способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використати інакше, окрім як звільнитися від нього. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите або не інвестуєте їх. Люди зроблять майже все для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші, крім того, один з найважливіших розділів економічної науки, вони забезпечують кругообіг товарів і послуг та виступають суттєвим ричагом регуляції всієї сукупності соціально-економічних процесів сучасного суспільства. Вони є чимось набагато більшим, ніж пасивним компонентом економічної системи, ніж простим інструментом, що сприяє роботі економіки.

     Проводиться заняття по типу бінарного інтегрованого, переваги і доцільність якого обгрунтовано в даній методичній розробці.

 

Методичне обгрунтування теми

   Методика викладання, як і вся дидактика, переживає складний період: відбувається перебудова загальноосвітньої підготовки студентів у закладах фахової передвищої освіти, створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описані не тільки зміст, а й вимоги до результатів навчання.

       Гостро постає питання методичної майстерності викладача, здатного творчо підходити до організації навчального процесу, здійснювати перехід від методів запам'ятовування до методів розвитку мислення і творчості.

     Сьогодні змінюється роль викладача: від інформативної ролі до ролі керуючої та стимулюючої. Наша задача - навчити студентів вчитися. Метою педагогів нашого коледжу є формування нового інтерактивного способу мислення у майбутніх молодших спеціалістів.

     Під час загальноосвітньої підготовки студентів важливо дати молодому поколінню єдине уявлення про природу, суспільство і своє місце в ньому, з'єднувати в сприйнятті студентів основні знання з кожного предмету в широку, цілісну картину світу.У практиці розвитку освіти постало питання про інтегрований підхід до викладання різних предметів у   закладах фахової передвищої освіти України. Впровадження інтегрованих занять дозволяє збагатити навчальний процес за змістом і формою, а також на практиці реалізувати пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку фахової передвищої освіти:

 •  особистісну орієнтацію;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій.

     Бінарне заняття – це навчальне заняття, побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін. 

     Ще у 17 столітті Я.А. Каменський сформулював так зване «золоте правило»: «Нехай предмети відразу схоплюються кількома почуттями, замальовуються, щоб закарбуватися через зір і дію руки ... усіма засобами потрібно запалювати спрагу знань і палку старанність до навчання». [1.6]

     Інтегровані бінарні заняття, на нашу думку, і є формою реалізації цього «золотого правила».

     Бінарне заняття, зазвичай, передбачає проведення "спареного" заняття за суміжними темами з двох дисциплін (в даному випадку – це «Політична економія» та «Гроші та кредит») за участю двох викладачів або одного викладача, який викладає кілька дисциплін. Сутність бінарних занять полягає в тому, що створюється багатогранний зв'язок між окремими дисциплінами навчального процесу.

     Які основні переваги інтегрованих бінарних занять перед традицій-

ними?

1. Професійні знання майбутніх фахівців формуються в комплексі,тоді як розрізнене вивчення дисциплін не дає уявлення про цілісне явище,дроблячи його на розрізнені фрагменти.

2. Форма проведення бінарного заняття захоплююча і нестандартна.

Використання різних видів діяльності на уроці дає можливість студентам

підтримувати увагу на високому рівні, що дозволяє говорити про розви-ваючий ефект навчання.

3. Бінарні заняття підвищують потенціал студентів, ведуть до осмислення і знаходженню причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки,мислення, комунікативних здібностей.

4. Бінарні заняття дають можливість самореалізовуватися у творчому процесі як викладачу так і студенту, сприяють формуванню професійних компетенцій студентів.

     Але в той же час маємо пам’ятати, не потрібно об'єднувати всі дисципліни в одне ціле, так як вони втрачають свою індивідуальність. Тому інтегровані заняття необхідно давати періодично, щоб студенти побачили взаємозв'язок між навчальними дисциплінами і зрозуміли, що знання в одній дисципліні полегшує розуміння процесів, що вивчаються в інших областях.

     Мета викладачів економічних дисциплін - вивчити ефективні методи і прийоми, які дозволять студентам краще засвоювати програмний матеріал. Інтеграція сприяє не тільки систематизації, інтенсифікації навчально-виховної діяльності, а й оволодіння грамотою культури (мовної, етичної, історичної).А тип культури визначає тип свідомості людини, тому інтеграція надзвичайно актуальна і необхідна.

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕМА :  «Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей як об'єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну»  

(СЛАЙД 2).

 МЕТА : Узагальнити  й  систематизувати  знання  студентів  із  даних  тем, закріпити  практичні  вміння  і  навички  студентів  із  розв’язування  задач, провести  дифференціальний  тематичний  контроль  навчальних  досягнень , розвивати  навички  самоконтролю  ,взаємного  контролю, виховувати  культуру  спілкування.

 НАВЧАЛЬНА: формувати  уявлення  студентів  про причини  виникнення  грошей : підвести  їх до висновку про історичну   необхідність і значимість    появи  грошей.

    РОЗВИВАЮЧА: продовжити роботу по розвитку умінь  використовувати свій життєвий досвід і  ,попередньо накопиченні знання у вирішенні навчальних задач, добувати інформацію із друкованих  та ілюстрованих  джерел,порівнювати властивості товарів, що використовуються у якості грошей, уміти аналізувати,робити  висновки.

 ВИХОВНА: формувати  особисте  відношення  до змісту навчання   і дійсності – розумне  відношення  до грошей  та їх використання у житті.

 ВИД  ЗАНЯТТЯ: семінарське заняття

 

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ.

 

 Зміст навчального матеріалу сприяє формуванню загальних компетенцій:                                                                                                               

 ЗК1.Організовувати власну діяльність, обирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.                                                                        ЗК 2. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях, нести за них відповідальність.

 ЗК3. Здійснювати пошук та використання інформації, необхідної для ефективного виконання професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

 ЗК 4. Працювати в колективі та команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами.

 

Знаннєвий компонент:

 - характеризує раціоналістичну та еволюційну концепції походження  грошей;

- пояснює зв'язок грошей з іншими економічними категоріями, причини та механізм еволюції грошей від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів.

Діяльнісний компонент:

 -  розрізняє функції грошей та застосовує набуті знання у повсякденному житті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

1.Організаційний етап.

2.Мотивація навчальної діяльності.

3.Етап виявлення та корекції  знань:

3.1 Розвиток форм вартості та виникнення грошей

3.2 Гроші як економічне явище. Основні концепції грошей           

3.3 Суть і функції грошей                   

4. Систематизація і узагальнення знань.

5. Підведення підсумків заняття.

6. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Види оснащення

Найменування

Кількість

1.Засоби унаочнення

 

 

Роздатковий матеріал:
1. Ситуативні задачі для розв’язання.

2. Тест «Угадай код»

 

 

20 шт.

20 шт.

2.Засоби навчання

     Навчальні посібники та матеріали:

1. Політична карта світу,

2.Плакати на тему грошей.

 

 

3.Програмне забезпечення комп’ютерного навчання

1. Презентація у програмі «Power Point»

2. Фрагменти відеофільмів.

 

1 шт.

3 шт.

4.Технічні засоби     навчання

1. Комп'ютер; 

 

1 шт.

2. Мультимедійний проектор.

 

1 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ ЗАНЯТТЯ

Структура

заняття

Зміст етапу заняття

Методи навчання

Діяльність студентів

 

Час

 

1. Організаційний етап

 

 

 

2 хв.

2. Мотивація заняття

 

 

 

8 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Етап виявлення та корекції знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

Вправа «гроші загубились»

 

 

 

1) пошуковий;

2) проблемного навчання ;

3) метод творчої діяльності;

4) метод формування інтегративних знань.

 

Слухаючи виступи студентів за темою «Історія грошей», працюючи в парах, будують логічний ланцюг дотримуючись передумов появи грошей, використовують знання з історії, географії.

20хв.

 

 

 

 

3.2 Гроші як економічне явище. Основні концепції грошей.

Фронтальне опитування.

 

 

 

1) практичний;

2) катехізичний (запитальний);

3) метод творчої діяльності;

4) частково-пошуковий;

5) дослідницький.

Відповідають на запитання, під керівництвом викладача      формують висновки.

15хв.

 

3.3 Суть і функції грошей.

 

 

 

1) наочний;

2) практичний;

3) інструктивно-

практичний;

4) частково-пошуковий (евристичний);

5) метод творчої діяльності;

6) дослідницький.

 

Аналізуючи ситуацію, яка висвітлюється на екрані студенти визначають яку функцію виконують гроші. Переглядають фрагменти відеофільмів, називають функцію, яку виконують гроші у цей момент.

 

 

20хв.

4.Систематизація і узагальнення знань

 

 

 

 

 

Письмовий тест «Угадай код»

1) наочний;

2) практичний;

3) інструктивно-

практичний;

 

Студенти знаходять правильну відповідь число,

що відповідає наведеному терміну, і записують його на аркушах паперу.

10хв.

5. Підсумки заняття

1) оцінювання знань студентів

словесний

Осмислюють та запам’ятовують інформацію

3 хв.

6. Домашнє завдання

Пояснення домашнього завдання

словесний

 

2 хв.

1. Організаційний етап

2. Оголошення теми. Мотивація навчальної діяльності

Викладач дисципліни «Політична економія» зачитує слова К. Маркса в якості епіграфу: «Вони – великий творець. Там, куди вони течуть, виростають вулиці, заводи, пустелі перетворюються в оазиси, болота – в родючі ниви... Вони – жорстокий тиран. Чим більше людина хоче мати свободи, тим старанніше змушена служити їм...» Карл Маркс (Слайди  1, 2)

А які вислови знаєте ви про гроші?

А скільки висловів, що торкаються грошей зокрема в українській літературі. Наприклад, нагадаю вам слова із відомого твору п’єси,комедії Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч»: «Страшно тілько без грошей, а з грішми, сказано ж, і чорт не брат.» (Слайд 3)

Гроші - це одне із найвеличніших відкриттів людства. Однак більшість із вас знає про світ грошей дуже мало. Щоб не здійснювати помилок в житті, деякі уявлення про закони грошового обігу необхідні кожному.

Головне завдання нашого заняття – розширити й узагальнити ваші знання про гроші, познайомитися з їх властивостями, ознаками й функціями та поглибити вміння застосовувати ці знання на практиці.

Викладач дисципліни «Гроші та кредит»: «Гроші – товар товарів, який у прихованому вигляді містить в собі всі інші товари, чарівний засіб, здатний, якщо це завгодно, перетворюватися на будь-яку привабливу і бажану річ. Хто володів ним, той панував над світом...» Карл Маркс

(Слайд 4).

Наукове розуміння проблеми грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення економічних знань студентів, керівників фірм, а також спеціалістів на залізничному транспорті.

3. Етап виявлення та корекції  знань:

3.1 Розвиток форм вартості та виникнення грошей

 

Викладач дисципліни «Політична економія» :

Необхідно усвідомлювати що однією з умов появи грошей є перехід від натуральної форми організації виробництва до товарної. Зверніть увагу на суперечність між відносною та еквівалентною формами вартості. Слухаючи виступи студентів за темою «Історія грошей», працюючи в парах, побудувати логічний ланцюг дотримуючись передумов появи грошей.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНИХ ЗНАНЬ. Повідомлення студентів. (Див. додаток 1.)

Підсумовуючи, студенти на основі попередньо отриманих знань з предметів «Історія», «Людина і світ», «Політична економія» пояснюють,як і чому на зміну натуральній формі господарства приходить товарна, що і стало однією із умов появи грошей.

Логічний ланцюг побудований студентами має вигляд:

 • перехід від натурального господарства до товарного;
 • розподіл праці та виникнення спеціалізації;
 • складність вимірювання вартості різних товарів при обміні надлишками;
 • поява особливого товару, що виконує роль загального еквівалента при обміні (СЛАЙД 5).

3.2 Гроші як економічне явище. Основні концепції грошей.

    Викладач дисципліни «Гроші та кредит» повідомляє,що це питання дає змогу усвідомити, як змінювався погляд на природу грошей в процесі економічного розвитку, пропонує студентам привести аргументацію на підтримку та спростування кожної з поданих концепцій, звернути особливу увагу на кількісну концепцію грошей, підібрати декілька теорій грошей, які на їх погляд є найбільш змістовні та актуальні.

 Викладач дисципліни «Гроші та кредит» проводить фронтальне опитування по наступним питанням:

 • Дайте характеристику схеми «Типи грошей»
 • Дайте визначення та характернику монети
 • Що розуміється під поняттям «Паперові гроші»
 • Як можна відрізнити неповноцінні гроші?
 • Як в грошовому обігу представлені готівкові гроші?
 • Що таке депозитні гроші?
 • Дайте характеристику електронним грошам як рівновагу депозитних

    грошей

 • Що є носієм електронних грошей?
 • Дайте характеристику кредитних грошей (СЛАЙД 6)

  Під керівництвом викладача  дисципліни «Гроші та кредит» студенти формулюють підсумок про зміст  й поняття категорії грошей та дають визначення найбільш відомих та актуальних теорій.

 • Гроші - це те, що їх створює. Все, що виконує функції грошей і є гроші (Макконнелл К.Р., Брю С.Л.).
 • Гроші - це загально визначений засіб платежу, що приймається        в обмін на товари і послуги, а також при сплаті боргів (Фішер С.).
 • Гроші - це особливий товар, який виконує функцію загального еквіваленту (Рівак).

3.3 Суть і функції грошей

   Викладач дисципліни «Політична економія»:  Ви обговорили питання, що торкаються універсальності грошей. Один із висловів торкнувся їх функцій. Отже обговоримо важливу сутність грошей – їх функції. Перерахуйте відомі функції грошей.

 • Охарактеризуйте функцію грошей як засобу обігу
 • В чому полягає суть функції грошей як міри вартості?
 • Охарактеризуйте функцію грошей як засобу платежу
 • Дайте характеристику накопичувальній функції грошей
 • Охарактеризуйте функцію грошей – світові гроші

Викладач дисципліни «Політична економія» повідомляє, що на даному етапі роботи, студентам  необхідно  звернути увагу на трансформацію функцій грошей у зв язку з тенденціями їх деметалізації. Пропонує підібрати приклади із особистого життя де гроші виконують кожну із функцій.

Для визначення функцій грошей студентам пропонується розв’язування ситуаційних задач.

     Аналізуючи ситуацію, яка висвітлюється на екрані студенти визначають яку функцію виконують гроші  та обґрунтовують свою відповідь. (Слайд 7,8)

 

 Ситуація №1 Єдине їх заняття – торгівля соболями, білками та іншим хутром, яке вони продають покупцям та отримують назначену ціну грошима.

Ситуація №2 Якщо в Скандинавії середня ціна за рабиню складала одну марку срібла, то на ринках Візантії вона була в декілька разів більша. За 3 марки срібла можна було купити або рабиню, або гарного скакуна.

Ситуація № 3 В руках воїнів-купців, які розбагатіли за рахунок вигідних торгових операцій, потрохи накопичувалися значні грошові засоби.

Ситуація № 4 Учень майстра, який у нього працював вже цілий рік, сьогодні вперше отримав за свою роботу зарплатню.

Ситуація № 5 Михайло Іванов отримав у подарунок 5000 грн. и закопав їх на дачі під березою.

Ситуація №6 Згодом Михайло зрозумів,що як раз 5000 грн. коштує телефон, який йому подобається.

Ситуація №7 Іванов вирив гроші, пішов до салону зв’язку та купив телефон.

Ситуація №8 Пенсіонерка Сидорова відкрила в банку депозит під 20% річних.

Ситуація №9 Тетяна придивилася на ринці до сукні за 300 грн., коли вона побачила у магазині таку ж саму сукню за 250 грн. вона дуже здивувалася.

Ситуація №10 Ганна Іванівна ніде не працює, але отримує пособіє по безробіттю.

 

 

Відеопитання до теми «Функції грошей» (Слайди 9-11)

 

     Студенти дивлячись фрагменти фільмів, аналізують ситуацію та називають функцію, яку виконують гроші у цей момент.

 Для закріплення знань, студенти розігрують сценки із повсякденного життя і визначають функції грошей, з якими вони стикаються повсякчас.

 Під керівництвом викладачів виконується вправа «Гроші загубились»

Переглядаючи матеріали презентації студенти співвідносять грошові знаки з назвами країн, в яких вони  використовуються (за допомогою географічної  карти ) та повідомляють інформацію про ці гроші .

 4.Систематизація та узагальнення знань.

ТЕСТ  «УГАДАЙ  КОД» (Слайди 12-14)

 

     Викладач розподіляє студентів за трьома варіантами. На дошці написані терміни, а навпроти кожного – три варіанти цифр (для трьох варіантів). Викладач читає визначення, а студенти знаходять правильну відповідь - число, що відповідає наведеному терміну, і записують його на аркушах паперу. Таким чином, утворюється код. Після виконання тесту  викладач зачитує правильні відповіді, а студент обмінюється своєю роботою із сусідом, перевіряє її та попередньо ознайомившись із критерієм оцінювання знань виставляє кількість отриманих балів за цю роботу (Див. додаток 3).

5. Підсумки заняття.

     Викладач дисципліни «Політичної економії» : «Світ грошей – дивний й незвичайний світ, і за його зовнішньою простотою й буденністю криється надзвичайно багато нових відкриттів й таємниць. За час існування  людства по теорії  грошей було написано більш ніж 30 000 робіт. Це  говорить про те, що людство завжди приділяло і буде приділяти темі грошей велику увагу. Однак, не слід перебільшувати роль грошей  та перетворювати  їх в єдину мету життя.  Англійський економіст Френсіс Бекон висловив  чудову думку проте, що: «Гроші  – дуже дурний господар, але надзвичайно чудовий слуга». Саме так і потрібно відноситись до даної економічної категорії.

     Викладач дисципліни « Гроші та кредит»  підсумовує роботу студентів на занятті та на підставі сформульованих попередньо критеріїв  знань виставляє оцінки.

6. Домашнє завдання.

1 Підготуйте розповідь за темою: «Історія грошей в Україні».

2 Поцікавтеся грошовими одиницями різних країн світу.

3 Підготовте доповіді за темами : «Це цікаво із світу грошей».

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

1 Література по методиці бінарних та інтегрованих занять:

1.1 Бінарні заняття [Електронний ресурс] / О.Ю. Красик. Режим доступу:

oles.at.ua/statti/binarni_uroki.doc

1.2 Глинская Е. А. Межпредметные связи в обучении / Е. А. Глинская, Б. В. Титова. – Тула, 1980. – 44 с.

1.3 Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів

професійно-технічної школи: дидактичні основи : монографія / за ред. С.У.Гончаренка /І.М. Козловська. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.

1.4 Коломієць А. М. Міжпредметні зв’язки у контексті проблеми інтеграції /

А.М.Коломієць, Д.І.Коломієць // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1999. – № 2. – С. 61-66.

1.5 Психологія та педагогіка [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://psihelp. com/storya-pedagogki/29-pedagogchna-dyalnst-ta-teorya- komenskogo/176-didaktichnvimogi. html

1.6 Інтегровані уроки як вид нестандартної організаційної форми навчання української мови [Електронний ресурс] / Ірина Кучеренко. Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/umlsh/2011_3/

2 Література по темі: «Гроші, їх функції та види»

2.1 Гош О. Гроші в системі економічних відносин // Економіка України,№4, 2012.

2.2 Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати//Економіка України, 2010, №2, C.62-73.

2. 3 Гриценко А. Еволюція вартості.// Економіка України, №4, 2009.

2.4 Долан Э.Дж., Кемпбел К.Д., Кемпбел Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - М.-Л., 2009.

2.5 Самуельсон П. Економіка. - Львів: Світ, 2011, Розд.13.

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток  А Можливий зміст доповідей студентів на занятті.

Доповідь 1

     Гроші існували не завжди. Первинну роль грошей в суспільстві виконували різні товари, які в даній місцевості цінились. У деяких племен грошами була худоба: корови, коні, вівці. Внаслідок цього назви деяких  грошей виникли від слова «худоба». В Індії грошовою одиницею є рупія, а це слово раніше означало худоба.

     В Стародавньому Римі з найманими воїнами розраховувались мішечками солі, тому монети, що з’явились пізніше отримали назву «солінуси» (від цього слова з’явилось слово «солдат»)

     У різних народів функцію грошей виконували сокири, риболовні гачки, раковини, мечі, наконечники стріл, порох, зерно, риба, рисові зерна та ін.

Доповідь 2

     На невеликому тихоокеанському острові Яп в якості грошей виступали великі кам’яні колеса в діаметрі до 12 футів (фут=304,8 мм). Ці колеса посередині мали отвір і їх можна було переносити на палках. Такі гроші складали біля будинку власника, а їх кількість була свідоцтвом заможності володаря.

     Всі ці гроші були незручні, адже їх неможливо розділити, щоб придбати більш дрібні дешеві речі. Вони займають багато місця, та і в кишеню такі гроші не покласти.

     І ось з великим бажанням починають приймати в обмін метали, які до того часу люди навчились видобувати. Найбільш поширеними були мідь й залізо.  В них завжди була потреба в господарстві, з них завжди виходили добрі прикраси – обручки, бляхи і тому метали вимінювали з великим задоволенням. Окрім того, їх можна було ділити на частини, вони зручні для переноски, краще зберігалися ніж шкури чи зерно і не потребували їжі, як худоба. Ось чому метали і стають грошима. В подальшому залізо та мідь замінюються золотом та сріблом.

     Спочатку люди розраховувались золотими та срібними злитками, згодом стали чеканити з них монети. Свою назву вони отримали з Стародавнього Риму. Там при храмі богині Юнони було створено виробництво металевих грошей. З того часу їх стали називати монетами. Монети уявляли собою золотий чи срібний злиток з клеймом, яке вказувало її масу. Згодом злиток зменшився до розміру клейма і малюнок стали вибивати з двох сторін.

Доповідь 3

     На Русі чеканити гроші стали під час князювання  Володимира Святого наприкінці X  сторіччя. На протязі декількох сторіч грошима були срібні рублі та гривні.

     Мідні гроші стали чеканити у другій половині XV сторіччя при царі Івані III, коли була відкрита в Росії мідна руда. До появи паперових грошей використання монет приводило приводило до незручностей і це відчувалося з кожним роком все сильніше. Наприклад, у 1748 році М. В. Ломоносова преміювали 2000 рублів і видали нагороду мідними монетами, які в той час складали основну масу платіжних засобів Росії. Маса п’ятака  ті роки дорівнювала 20,48 г. Уся премія академіка важила біля однієї тони. Щоб дістати премію додому Ломоносов наняв декілька возів.

     Тому і виникла необхідність в появі паперових грошей. Вперше вони з’явилися у Китаї  в VIII сторіччі. В Америці та країнах Західної Європи вони стали розповсюджуватися  в XII-XIII сторіччях. В Росії перші паперові гроші були випущені у 1769 році.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  Б

                            Письмовий тест «Угадай код»

 1. Загальний  еквівалент  який  вимірює  вартість  усіх  товарів  і  послуг
 2. Функція  яку  виконують  гроші  для  зіставлення  цінностей  
 3. Розрахунковий  засіб  який  найчастіше  банки  видають  своїм  клієнтам 
 4. Функція  грошей  як  особливого  засобу  зберігання  і  примноження  багатства 
 5. Злиток  металу  масу  і  пробу  якого  засвідчено  печаткою 
 6. Випуск  державою  в  обіг  певної  кількості  грошових  знаків 
 7. Обслуговують  міжнародні  економічні  відносини  й  забезпечують  торговельні  зв’язки  між  країнами
 8. Функція  грошей  як  засобу  для  купівлі , речі  чи  послуги 
 9. Гроші  що  проходять  через  електронний  зв’язок  між  банком  та  його  клієнтом 
 10. Кількість  грошей  яку  сплачують  за  товар 
 11.  Неповноцінні  гроші  які  замінюють  повноцінні 
 12. Установа  що  надає  послуги  комерційним  банкам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмовий тест «Угадай код»

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Терміни

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

Ціна товару

5

15

7

2

Електронні гроші

2

1

11

3

Засіб обігу

6

12

3

4

Світові гроші

14

7

5

5

Емісія грошей

1

9

14

6

Монета

7

13

10

7

Засіб нагромадження

9

8

1

8

Кредитна картка

13

14

6

9

Міра вартості

12

4

2

10

Гроші

15

5

13

11

НБУ

8

13

4

12

Паперові гроші

11

10

15

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді до тесту «Угадай код»

 

 

 

 

 

 

Терміни

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

Гроші

15

5

13

2

Міра вартості

12

4

2

3

Кредитна картка

13

14

6

4

Засіб нагромадження

9

8

1

5

Монета

7

13

10

6

Емісія грошей

1

9

14

7

Світові гроші

14

7

5

8

Засіб обігу

6

12

3

9

Електронні гроші

2

1

11

10

Ціна товару

5

15

7

11

Паперові гроші

11

10

15

12

НБУ

8

13

4

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Критерій оцінювання знань студентів на семінарі

  На семінарському занятті використовуються  завдання різних  ступенів складності.

Завдання 1

        Студенти заздалегідь отримали домашнє завдання по пошуку інформації за темою: «Історія грошей». За повідомлення з цієї теми та формування висновків студенти можуть отримати від 0-5 балів;

Завдання 2

    Складається з питань для фронтального опитування за темою : «Типи та види грошей». Сума балів за це завдання складає 0-10;

Завдання 3

    Передбачає застосування набутих теоретичних знань на прикладах. Студентам викладач запропоновує практичні ситуації  та відеоматеріали за темою: «Функції грошей», за які можна отримати від 0-13 балів.

Завдання 4

    Завдання-гра, студенти його отримали заздалегідь. На екрані з’являються зображення грошових одиниць великих  країн світу, які студенти повинні впізнати та охарактеризувати. За це завдання можна отримати від 0-10 балів.

Завдання 5

    Письмовий тест «Угадай код», за правильну комбінацію складену з цифр можна отримати від 0-12 балів.

     Бали знімаються за неточну відповідь, перекручення назв та формулювань економічних категорій. Додаткові бали студент може отримати за висловлювання особистої думки, активність на занятті, цікавість та змістовність домашнього завдання.

     Згідно цьому критерію оцінка виставляється наступним чином:

Під час оцінювання потрібно користуватися такою таблицею:     Відповідність отриманих балів оцінки за 12-бальною шкалою

 

Оцінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бали

15-18

19-21

22-24

25-26

27-29

30-33

34-36

37-39

40-42

43-44

45-47

48-50

 

 

 

Додаток Г  

 Відомість оцінювання студентів на занятті.

Прізвище студента

Домашнє завдання

Фронтал. опитування

Функцїї

грошей

«Гроші загубились»

Тест «Уга-дай код»

Додат-кові бали

Загаль-на оцінка

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток Д: матеріали презентації,                              які виконано  в комп’ютерній програмі Power Poin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додав(-ла)
Муляр Ірина
Додано
24 січня 2022
Переглядів
516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку