Методична розробка на тему: «Використання інтерактивних технологій при вивченні показникових рівняння»

Про матеріал
Методична розробка на тему: «Використання інтерактивних технологій при вивченні показникових рівняння» допоможе викладачу у підготовці до уроку. Пояснення і демонстрація самі по собі ніколи не дають справжніх стійких знань. Цього можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що викладач організує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв'язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень — інформація», «учень - ситуація», «учень - знання», «учень - проблема», «учень — учень», «учень — група» тощо. Слід підкреслити, що основні функції інтерактивного навчання — пізнавально-навчальна і корекційна - рівно значущі.
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище»

 

 

 

Методична розробка

 на тему:

«Використання інтерактивних технологій при вивченні  показникових рівняння»

30a36f3bdeac 

 

                                            Розробила викладач:

                                                                Заєць В.М.                                              

                                        

                                       

 

 

Полтава 2022

Процес навчання — це не автоматичне «вкладання» навчального мате­ріалу в голову учня. Цей процес потребує напруженої розумової праці, власної активності дитини в ньому.

Пояснення і демонстрація самі по собі ніколи не дають справжніх стійких знань. Цього можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання.

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель орга­нізує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він само­стійно розв'язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії «учень — інформація», «учень - ситуація», «учень - знання», «учень - проблема», «учень — учень», «учень — група» тощо.

Слід підкреслити, що основні функції інтерактивного навчання — пі­знавально-навчальна і корекційна -  рівнозначущі. Орієнтація на одну з них або зменшення питомої ваги тієї чи іншої приводить до знеціню­вання цього методу і викликає розчарування в учителів, так як не дає очікуваних результатів. Важливим є і те, що захопленість формою без дот­римання дидактичних умов реалізації методу теж не дає результати?.

Сутність пізнавально-навчальної функції полягає у вихованні схиль­ностей до роздумів. Це риса характеру, яка проявляється перш за все, коли завдання потребує не миттєвої (вивченої) відповіді на задане питан­ня,— інтерактивне завдання потребує зібратися з думками, перш ніж відповідати. По-друге, завдання повинно спонукати учня звертатися до різних джерел інформації під час пошуку відповіді на питання. І по-третє, формування відповіді потребує висловлення не тільки своєї думки (я так думаю) а й аргументації її (чому я так думаю).

Беручи за основу саму сутність «ін» — «звернення до себе», в інтер­активному навчанні важливішим виступає метод педагогічного впливу (супроводу) на пізнавально-навчальну діяльність дитини, за рахунок зав­дань, що потребують власних зусиль, самостійної діяльності, а не форма. У методі основним постає характер завдань, а формою лише визначаються зовнішні прояви спілкування, висловлення досягнутого, можливості гру­пового, колективного обговорення створеного продукту, сформованої думки, доведення точки зору тощо.

Залежно від  охопленості  учнів, усі інтерактивні технології навчання

поділяють на такі групи:

- парну (робота учня в парі з учнем, учителем тощо);

- фронтальну (учитель навчає одночасно групу учнів або увесь клас);

- групову або кооперативну (усі учні активно навчають один одного);

- індивідуальну (самостійну) роботу учня.

Але ми повинні пам'ятати, що не форма є визначальною в інтерак­тивному навчанні, а методи педагогічного впливу на пізнавально-на­вчальну діяльність учнів, на розвиток їх мислення, пізнання власних нахилів і здібностей.

За використання кожної з цих груп навчання дидактичні умови мають свої особливості, залежно від поставленої мети.

Наприклад, груповій формі організації інтерактивного навчання повинні передувати індивідуальні інтерактивні підготовчі завдання, а ро­бота в групі — обов'язково наявність спільної мети. Продукт індивіду­альної праці використовується за роботи в групі для внесення коректив, змістовного поповнення, уточнення, вироблення спільної думки, форму­вання висновків тощо.

Схематично це може бути відображено таким чином:

 

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Иришка\Мои документы\img003.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв'язування  показникових рівнянь.

Мета:

            Освітня :формувати  навички  та вміння розпізнавати показникові рівняння різних видів та виконувати дії відповідно до вивчених схем для розв’язування цих рівнянь; відпрацьовувати навички розв’язування найпростіших показникових рівнянь та рівнянь , що зводяться до найпростіших; виконувати перетворення виразів, що містять степінь з раціональним показником;

             Розвиваюча: розвивати уважність, обчислювальні навички;

            Виховна: виховувати пізнавальний інтерес, культуру записів та мовлення.

Тип уроку:  засвоєння нових знань.

Обладнання:

- таблиця-ключ,

- правила проведення інтерактивних вправ «Мікрофон» та «Незакінчені речення» (пам'ятка).

Епіграф:  слова угорського математика «Якщо Ви бажаєте навчитися плавати , сміло ступайте у воду; якщо ж бажаєте навчитись розв’язувати  задачі – розв’язуйте їх»  Д. Пойа.

План уроку :

№ з/п

Назва етапу уроку

Час, хв

Методи та прийоми

1

Організаційний момент

2

Звернення до класу

2

Перевірка домашнього завдання

8

1. З усним коментарем.

2. Робота біля дошки.

3

Актуалізація опорних знань

3

«Мікрофон»

4

Розв’язування вправ

30

1.Колективне розв’язу-вання з коментарем.

2.«Повторне відкриття».

3.Навчальна самостійна робота.

5

Підведення підсумків уроку

3

Бліц – опитування

6

Домашнє завдання

1

 

 

 

Хід уроку:

1.Організаційний момент ( 2 хв.)

 • Привітання;
 • Відмітити відсутніх;
 • Перевірка готовності до уроку;
 • Повідомлення мети та завдань уроку.

 

2. Перевірка домашнього завдання ( 8 хв.)

 

№17.2(10,12) та №17.4(3,4)  з усним коментарем;

№17.8(3) і №17.10 (1)  два учні розв’язують біля дошки.

 

 № 17.2( 10, 12)

10) =; 12)  =

       5() =2(); 4(5-3х) = -3(5х-6)

        3х -10=12 -3х; 20-12х=-15х+18

        6х=22 3х=-2

         Х= =3    х= -

 

№ 17.4( 3,4)

  3) =347 4) 3=52

       (+4) =347 ( - 3) =52

              =1 =52:13

 Х-1=0 =4

 Х=1 х-2=1

Х=3

№ 17.8 (3)

=·

=

=

Х-1=5х+1

-4х=2

Х=-

 

№ 17.10 (1)

+ +=31

=31

=1

Х-1=0

Х=1

 

3. Актуалізація опорних знань ( 3 хв.)

Технологія «Мікрофон»

Учитель ставить запитання до учнів. Учням запропоновано певний предмет (ручка, олівець), що виконуватиме роль мікрофона. Діти переда­ють його один одному, про черзі беручи слово. Відповідає тільки той, у кого уявний мікрофон

*) пропонуються до розгляду презентації:

 • Подайте у вигляді степеня з основою 2:

4х           ;  32      ;  0,5     ;  0,25             ;  16            ;   82х+3          .

 •  У даних виразах винести спільний множник за дужки :

2х+1 +2х                   ;     2х-1 + 2х                  ;       2х+2 – 2х-2     .

 • Розв’яжіть  рівняння:

          а) 82х+1=4;    б) 27 -81=0;    в) .4.Розвязування вправ (  30 хв.)

Учням пропонується колективно розв’язати рівняння  та прокоментувати  етапи розв’язання:

 1. 2х-1+2х+2=36;
 2. =9;
 3. =9х ;

Рівняння 4)-6) учням  не знайомі, таким чином виникла проблема !

 1. +4·5х -5=0;

Враховуючи, що =2 , вводимо заміну , >0

+4-5=0, тоді або

Повертаємось до заміни , ,  тобто х=0

Відповідь.х=0

 

 1. х + 3·6х - 4·9х =0;

Зведемо всі степені до основ 2 і 3:

+ 3 - 4=0 ( маємо однорідне рівняння , у всіх членів однаковий сумарний степінь 2х). Для його розв’язання поділимо обидві частини на .

+ 3 - 4=0, заміна =t ,  t

t =1, або t=-4- зайвий корінь,

х=0

Відповідь. х=0 .

 

 1. х=1-х; побудувати графіки функцій у=х  та у=1-х  в одній системі координат.

 Відповідь. Х=0.

*) до кожного з рівнянь 4)-6) пропонується презентація з етапами розв’язання.

 

Давньогрецька мудрість стверджує «Не можна навчитись математиці спостерігаючи, як це робить сусід» . І ми не будемо цього робити, а будемо працювати самостійно .

*) клас ділиться на два варіанти , кожному варіанту пропонуються  розв’язати подібні вправи з подальшою взаємоперевіркою: 

Варіант 1 Варіант 2

№ 17.5 (1)                                                                  № 17.5 (3)

-6·  +8=0  --20=0

  -6t+8=0   -t-20=0

=4, t=2                                                             =-4 – зайвий , t=5

 Відповідь. Х=1

Відповідь.   або , x=1                                                     

№ 17.17(1)                                                                  № 17.17(3)

-5·+2·=0                                        +3·=4·

                                                                             +3t-4=0

  -5t+2=0 =121

=25-4·3·2=25-24=1  = , t= -1- зайвий

 

= , t= 1 Відповідь. Х= -1.

, або х=0.

*) в цей час 4 учні розв’язують  подібні рівняння з карток біля дошки.

  - =2

 

 

Часто вивчаючи ту чи іншу математичну тему, ми не завжди свідомо розуміємо для чого це потрібно. Для чого ж вивчається показникові функція та способи розв’язування відповідних показникових рівнянь?

 ( довідка  підготовлена учнем )

5. Підведення підсумків уроку ( 3 хв.)

*) Бліц – опитування ( учням пропонується відповісти або «так» , або «ні» ) :

 

   1.Чи є спадною функція

2.Чи є зростаючою функція  

3. Чи вірно, що вираз не має змісту?

4 Чи вірно, що область визначення показникової функції є  R

5. Чи правильно, що при  b>0  рівняння має один корінь.

6. Чи правильно, що при  b=0  рівняння   не має коренів.

7. Чи вірно, що графік показникової функції має горизонтальну асимптоту?

8.Чи проходить графік показникової функції через точку  (0;1)

9.Чи вірно, що при  b<0,  рівняння має корені

10. Чи вірно, що процес радіоактивного розпаду можна виразити за допомогою показникової функції .

11. Чи вірно, що явище яке можна опасати показниковою функцією є розмноження живих організмів.

Наприкінці уроку, хочу згадати слова російського математика С.Коваля «Рівняння – це той сезам, що відкриває усі математичні двері».

6. Домашнє завдання (1 хв.)

П. 17 , № 17.6;  17.12(1);  17.18(1).

 

 

 

docx
До підручника
Алгебра і початки аналізу (академічний рівень) 10 клас (Нелін Є.П.)
Додано
19 лютого 2023
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку