Методична розробка практичного заняття «Третя відміна іменників. Приголосний тип. Жіночий рід».

Про матеріал

В медичній термінології використовуються терміни латинського та грецького походження, серед них багато термінів III відміни. Студенти повинні оволодіти цією лексикою.

Перегляд файлу

Комунальний вищий навчальний заклад

«Нікопольський медичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

 

 

 

Методична розробка

практичного заняття № 2

з дисципліни: «Основи латинської мови

 з медичною термінологією».

 

 

Тема: «Третя відміна іменників. Приголосний тип. Жіночий рід».

 

Спеціальність 223 «Медсестринство»

Спеціалізація «Лікувальна справа»

Курс: ІІ  Семестр: ІІІ

Кількість навчальних годин: 2

Викладач: Шевченко В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової

комісії природничо-наукових дисциплін

Протокол  від «__»_____20     № ____

 

Голова циклової комісії ______С.В. Говоруха

Тема заняття: Третя відміна іменників. Приголосний тип. Жіночий рід.

Кількість навчальних годин: 2 години.

1. Актуальність теми

В медичній термінології використовуються терміни латинського та грецького походження, серед них багато термінів III відміни. Студенти повинні оволодіти цією лексикою.

 

2. Результати навчання:

 • фахові (предметні) компетентності (знати, вміти, практичні навички)
 • здатність до клінічного мислення
 • здатність до критичного мислення
 • дослідницькі вміння

 

Після  вивчення теми студенти повинні знати і володіти:

Знати 

 • знати закінчення у Nominativus singularis іменників жіночого роду третьої відміни;
 • знати греко-латинські дублети іменників жіночого роду третьої відміни.
 • провідміняти в однині та множині іменники жіночого роду третьої відміни за приголосним типом відмінювання;
 • декодувати медичні терміни типу dermatosis, cardiosclerosis тощо.

 

Оволодіти

 • структурою термінів;
 • визначенням граматичної форми слів, які їх утворюють;
 • аналізом і утворенням із заданим значенням різних словотворчих структур;
 • перекладом з української мови на латинську і навпаки медичної термінології (анатомічної, клінічної, фармацевтичної);
 • користуванням науковою латинсько-грецькою термінологією.

 

Вміти 

 • вміти розрізняти іменники третьої відміни за словниковою формою;
 • провідміняти іменники жіночого роду третьої відміни в однині та множині за приголосним типом відмінювання.

 

 • загальні компетентності:
 • здатність застосовувати  отриманні знання з даної теми в майбутній медичній практиці;
 • здатність працювати автономно;
 • здатність бути спостережливим;
 • здатність до творчості;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критичним та самокритичним;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • уміння працювати індивідуально та в команді;
 • оцінювати результати своєї діяльності та діяльності інших
 • здатність проявляти ініціативність, самостійність, відповідальність, лідерські якості.

 

3. Методи і прийоми навчання:

 • Словесні: бесіда; індивідуальне та фронтальне опитування, презентація студентами результатів самостійної роботи.
 • Наочні: робота з роздатковим матеріалом; робота з підручником, таблицями та німими графами; демонстрація відеофільмів та презентацій з теми.
 • Практичні:
 • знати закінчення у Nominativus singularis іменників жіночого роду третьої відміни;
 • знати греко-латинські дублети іменників жіночого роду третьої відміни.
 • провідміняти в однині та множині іменники жіночого роду третьої відміни за приголосним типом відмінювання;
 • декодувати медичні терміни типу dermatosis, cardiosclerosis тощо.
 • Інтерактивні: робота в малих групах; робота в парах, метод кооперативних груп, метод конкурентних груп, мозковий штурм.

4. Методи контролю:

Фронтальне опитування, індивідуальне опитування з демонстрацією топографії та анатомічних структур і їх аналізом; тестовий контроль, корекція рецептів.

5. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Наступні дисципліни

1. Біологія, загальна хімія, анатомія людини, гістологія,

фармакологія,

усі клінічні

дисципліни.

2. Граматика

української та

англійської

мов.

Ознаки роду і

характерні

основи

іменників

жіночого

роду.

Узгоджувати прикметники з іменниками III відміни

жіночого роду

в називному та

родовому

відмінках

однини.

 

6. Література

Навчальна

Основна:

 1. Латинский язык и основы медицинской терминологии:
  учебник / Л. Ю. Смольская, О. Г. Киселева, О. Р. Власенко и др. - К.:
  «Медицина», 2011. - 454 с.
 2. Учебное пособие по латинскому языку для студентов -иностранцев / Т.В.
  Филат, Е.А.Клочко, Л.В. Кутарева и др. - Днепропетровск, 2013. - 85 с.
   

Додаткова:

 1. Шевченко Є. М. Латинська мова і основи медичної термінології. - Київ:
  «Вища школа», 1992.
 2. Козовик І. Я., Шипайло Л. Д. Латинська мова: Підручник. - 2-ге вид.,
  перероб. - К.: Вища шк., 1993. - 248 с.
 3. Казаченок Т. Г. Анатомический словарь: Латинско - русский. Русско -латинский. - 3-е изд., - Лен.: Выш. шк., 1990.

 

Методична

 

Основна

 1. Філоненко М.М. Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентісного підходу: Методичні рекомендації для викладачів та здобувачів наукового ступеню доктора філософії ВМНЗ України. – К., 2016.-88с.
 2. С.Д.Максименко, М.М.Філоненко «Педагогіка вищої медичної освіти», підручник:-К: «Центр учбової літератури», 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування роботи на занятті

«Третя відміна іменників. Приголосний тип. Чоловічий рід.»

 

Етап заняття

Зміст заняття

Підготовчий етап: (20 хв)

1. Організація навчання.

 

 

2. Мотивація навчальної

   діяльності.

 

3. Оголошення теми та 

   мети заняття.

 

4.  Контроль вхідного рівня знань

 

 

Бесіда викладача з черговим студентом; заповнення журналу.

 

Розповідь викладача. Актуалізація теми.

 

 

Розповідь викладача. Інструкція

 

 

Фронтальне опитування студентів.

Усне опитування. Робота з німими графами.

Основний етап.  Формування професійних навичок та вмінь  (40 хв)

Ознаки роду і характерні

основи іменників жіночого

роду.

Конспектування лекції.

Ознайомлення з л/м.

- іменниками ІІІ відміни

жіночого роду в називному та

родовому відмінках однини;

- латинські назви м'язів  за функцією.

Латинсько-грецькі дублети іменників жіночого роду III відміни

Перекласти українською мовою.

Утворити за допомогою суфікса -itis іменники, що вказують

на запалення органів.

 

 

 

 

 

Робота з підручником

 

Діалог з викладачем

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання по узгодженню латинсько-грецьких дуплетів

 

З латинської мови перекласти на українську згідно завдання

 

Заключний етап: (20 хв)

 

1. Закріплення

навичок.

Перекласти латинською мовою

 Узгодити прикметники з іменниками і перекласти українсь­кою мовою:

 

Перекласти рецепти

 

Ознайомлення зі

сталими виразами медичної термінології.

 

Латиські прислів’я та афоризми. Summum bonum medicinae sanitas. In vino veritas, in aqua sanitas. Aurea mediocritas. Hygiena amica valetudinis. Salus aegroti suprema lex medicorum.

2. Підбиття підсумків заняття.

 

 

3. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

Пропонуються терміни по варіантам

 

Приклади, узгодження

 

 

Завдання індивідуальні по рецептурі

 

 

Підручник стор.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексія діяльності. 

Виставлення оцінок.

 

Вивчити лексичний мінімум.

Підручник Є.М.Шевченко с.85-92

 

7. Підготовчий етап: (20 хвилин)

Мотивація навчальної діяльності.

Перевірка вхідного рівня знань.

Матеріали методичного забезпечення підготовчого етапу заняття.

 

7.1. Мотивація навчальної діяльності.

Знання латинської мови являється необхідною складовою вивчення всіх клінічних, анатомічних та фармакологічних дисциплін. Оскільки до даної теми відноситься більшість анатомічних понять, зокрема: шкіра, вухо, лоб, хрящ, суглоб, слиз, виснаження, сухотка які необхідні в подальшому вивчення клінічних дисциплін. Активуючи знання студентів, ми можемо з’єднати поняття хрящ – суглоб, виснаження – сухотка, шкіра - лоб з тими чи іншими захворюваннями та патологіями.

 

7.2. Оголошення теми та мети заняття.

Тема сьогоднішньго заняття: «Третя відміна іменників. Приголосний тип. Жіночий рід.»

Мета нашого заняття:

Знати 

 • знати закінчення у Nominativus singularis іменників жіночого роду третьої відміни;
 • знати греко-латинські дублети іменників жіночого роду третьої відміни.
 • провідміняти в однині та множині іменники жіночого роду третьої відміни за приголосним типом відмінювання;
 • декодувати медичні терміни типу dermatosis, cardiosclerosis тощо.

 

Оволодіти

 • структурою термінів;
 • визначенням граматичної форми слів, які їх утворюють;
 • аналізом і утворенням із заданим значенням різних словотворчих структур;
 • перекладом з української мови на латинську і навпаки медичної термінології (анатомічної, клінічної, фармацевтичної);
 • користуванням науковою латинсько-грецькою термінологією.

 

Вміти 

 • вміти розрізняти іменники третьої відміни за словниковою формою;
 • провідміняти іменники жіночого роду третьої відміни в однині та множині за приголосним типом відмінювання.

 

7.3. Контроль вхідного рівня знань

 1. Дати визначення іменників.
 2. Вказати як вони діляться.
 3. Як відмінюються іменники ІІІ відміни жіночого роду?
 4. Іменники ІІІ відміни поділяються на: тобто такі, що мають…
 5. При відмінюванні іменників ІІІ відміни, куди додаються закінчення?
 6. Як визначається основа іменників ІІ відміни, до якої додаються закінчення?
 7. На що вказує суфікс – it is- Привести приклади.
 8. Як у словнику в якому відмінку записуються іменники ІІІ відміни?
 9. Які відмінкові закінчення іменників ІІІ відміни Singularis Gen?
 10. Які відмінкові закінчення іменників ІІІ відміни Pluralis Gen?
 11.  Суфікс – os- утворює іменники, які вказують на …?

 

8. Основний етап: (40 хвилин)

Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

 1. Які закінчення мають іменники чоловічого роду ІІІ відміни в Nom.sing.?
 2. Які слова є винятками щодо роду для іменників чоловічого роду ІІІ відміни?
 3. Як переважно відмінюються іменники чоловічого роду ІІІ відміни? 2.Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

підручники, словники, зошити, таблиці: «Закінчення п'яти латинських відмін», «Іменники ІІІ відміни», роздавальний матеріал - вправи для контролю засвоєння нового матеріалу.

3. Матеріали контролю для заключного етапу: Вправа 1. Перекласти з латинської мови:

margo superior partis petrösae, basis cochleae, cartilägo aläris major, auris externa, cartilägo septi nasi, canälis radïcis dentis, basis pulmonis, pars thoracica aortae, foramen apicis dentis, pars lateralis ossis occipitalis, pars petrosa vestibuli, radix cochleäris inferior, pars tympanïca ossis temporalis, cavïtas dentis, articulatio humeri, radix dentis molaris, cartilägo nasi lateralis, cavïtas tympanïca auris mediae, canälis nervi petrösi majöris.

Вправа 2. Перекласти:

поверхнева лімфатична судина, заднє ядро трапецієподібного тіла, внутрішня артерія, основа серця, верхівка серця, корінь легені, порожнина матки, ниркова миска, щитоподібний хрящ, пілорична частина шлунку, ліва частка печінки, шлуночок гортані, верхній констриктор глотки, піднебінний апоневроз.

4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів:

 •       ознайомитися з теоретичним матеріалом основного підручника;
 •       виписати словникові форми слів лексичного мінімуму до словника;
 • виконати письмові завдання, при необхідності звертатися до словників та додаткової літератури;
 •       вивчити нові слова.

 

8.1. Вказівки до роботи студентів на занятті.

 

Латинсько-грецькі дублети іменників чоловічого роду III відміни

Латинський іменник

Грецький іменник

і його основа

Значення

articulatio, ōnis

docx
Додано
23 березня 2020
Переглядів
646
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку