МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРЕДМЕТ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» ТЕМА « ПОПИТ. ПРОПОЗИЦІЯ»

Про матеріал
Методична розробка вміщує матеріал з теми "Попит. Пропозиція", який може бути використаний викладачами при вивченні теми "Ціноутворення". Урок з використанням ІКТ та розвитку компетентностей учнів, регіонального компоненту.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Предмет «Економіка підприємства»

Тема « попит. Пропозиція»

 

 

 

 

 

 

 

Закон попиту 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 1. Характеристика і навчально – виховна мета теми……………..3
 2. Методичні рекомендації щодо проведення уроку……………...5
 3. План уроку ………………………………………………………..9
 4. Дидактичне забезпечення………………………………………...27
 5. Висновок ………………………………………………………….30
 6. Список використаної літератури……………………………...…31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика і навчально – виховна мета теми.

Роль і значення даної теми у підготовці фахівця.

В умовах ринкової економіки основною метою на уроках економіки підприємства вважається формування економічного мислення, яке має неоціненне значення при веденні господарської діяльності підприємства, а її результатом є обґрунтована практична діяльність.

Формування ефективного цінового механізму виступає однією з головних проблем і задач, які стоять перед підприємством в умовах ринкової економіки. Без чіткого знання механізму ціноутворення, без уміння проводити ефективну цінову політику важко розраховувати на успіх, як у виробничій, так і в комерційній діяльності. Тому, вибір та обґрунтування методу ціноутворення, розуміння понять складових

«попит», «пропозиція», залежність між ними та залежність ціни, закон рівноваги та графік залежності, має першочергове значення для підприємства та оволодіння даною темою для майбутніх професіоналів.

Звичайно, метод «витрати + прибуток» орієнтований на розрахунок початкової ціни на товар, коли він почне продаватися ринок скорегує та встановить остаточну ринкову ціну продажу. Але важливо, щоб саме початкова ціна була близька до оптимальної, тобто забезпечувала покриття витрат і отримання бажаного прибутку.

 1. Ступінь складності теми.

Матеріал теми для вивчення не є складним. В темі розкриваються  відомості про поняття «попит», «пропозиція». Їх вплив на формування поняття «ціна», графіки залежності та рівноваги.

 1. Характерні особливості даної теми.

Характерними особливостями даної теми є розвиток економічного мислення, формування умінь та навичок самостійно приймати оптимальні рішення за результатами аналізу, обґрунтовувативати цінову політику, яку використовують щодо підвищення ефективності господарювання.

 1. Характеристика підготовленості учнів до сприймання матеріалу теми.

Учні готові до сприйняття матеріалу теми уроку тому, що розуміють її важливість та значення у подальшому практичному застосуванні.

 1. Зв'язок матеріалу даної теми з наступною.

Дана тема має тісний зв’язок з наступною – «Формування результатів господарської діяльності підприємства», так як знання попередньої теми є необхідними для формування понять отримання прибутку від реалізації основного капіталу та позареалізаційних операцій, рентабельності підприємства.

 1. Знання та вміння, набуті і поглиблені на даному уроці.

Учні повинні знати:

 • поняття «попит» та «пропозиція»
 • вплив попиту та пропозиції на ціну
 • закон ринкової рівноваги

Учні повинні вміти:

 • аналізувати вплив попиту та пропозиції на створення ціни
 • креслити графіки ринкової рівноваги

7 . Виховна мета і завдання уроку.

Формуючи знання матеріалу з теми уроку, виховувати в учнів почуття відповідальності, економічного мислення, творчості, винахідливості, які стануть необхідні для подальшого  зростання професійної майстерності та практичного застосування набутих знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

 

1. Засоби, що забезпечують зацікавленість учнів матеріалом уроку

Зацікавленість учнів забезпечується за допомогою використання засобів навчання:

 • Вербальних – усного слова, друкованого тексту та дидактичних матеріалів;
 • Наочних – таблиць, схем, малюнків;
 • Технічних – екранних, у вигляді мультімедійного проекту, комп’ютери, телефони.
 • Комунікаційні – комп’ютерні мережі

2. Послідовність викладання матеріалу уроку.

Викладання матеріалу уроку починається з повідомлення теми, очікуваних результатів, ознайомлення з планом уроку, мотивації навчальної діяльності, актуалізації опорних знань та вмінь учнів. Послідовно розкривається матеріал з застосуванням  форм та методів навчання з використанням ІКТ;

сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж, обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.

Виконання інтерактивних вправ, які передбачають систему комунікативного спілкування та створення атмосфери творчості;

Самостійна робота з дидактичним матеріалом, яка сприяє формуванню самостійного мислення та діяльності.

2. Методи проведення уроку.

На уроці застосовується:

 • словесний метод – лекція з елементами бесіди. Групова бесіда розширює коло думок, учні легше сприймають нову інформацію, активізується їх пізнавальна діяльність;
 • наочний метод – показ схем, графіків, малюнків, таблиць. Учні не тільки спостерігають, але й запам’ятовують, залучаються до побудови та розвивають образну уяву, розуміння суті речей;
 • фронтальне опитування, яке проводиться у вигляді бесіди і дозволяє активізувати розумову діяльність всієї навчальної групи;
 • інтерактивні методи з малими групами. Робота в малих групах стимулює роботу в команді, дає змогу набути учням навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Висловлювання власних думок дає змогу відчути власну значимість та розвивати особистісні якості.
 • використання ІКТ забезпечує легкість сприймання інформації, дає можливість перетворювати і використовувати великі масиви інформації, зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.

Інтерв’ю -  метод, який дає можливість учням висловлюватися, розвивати швидкість роздуму при відповіді;

Робота в групах – учні вчаться спілкуватись, знаходити разом єдину відповідь, дослухатися один до одного, поважати думку товариша;

Презентації – учні готують матеріал, шукають джерела інформації, проводять публічні виступи;

Опорні конспекти – учні заповнюють пропущені дані в конспектах, що дає змогу вдосконалювати знання уроку;

Вправа «Торги» -  учні приймають участь у торгах, глибше розуміючи поняття «попит», «пропозиція», «ринок», вчаться аналізувати взаємозв’язки між даними поняттями;

 

 Використання ІКТ на уроці як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів.

Мета і завдання використання  ІКТ на уроці :

1. Формувати навички роботи з комп’ютером .

2. Розширення кругозору, усунення психологічного бар’єру «Учень і комп’ютер».

3. Розвиток пам’яті, уваги, творчих здібностей.

4. Розвиток інтелектуальної активності учнів, пошук рішень проблемних ситуацій.

5. Розвиток особистості, адаптованість до комп’ютерної діяльності.

 

Використання ІКТ забезпечує:

- легкість сприймання інформації;

- індивідуальний підхід до учнів;

- освоєння та перетворення великих масивів інформації

- зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним

 

ІКТ на уроці дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість географічної освіти, залучитися до світового інформаційного простору.

Заняття проводиться з елементами ділової гри, де учні формують практичні навички щодо методології ціноутворення через становлення ціни витратним методом.

В процес пояснення нового матеріалу включені учні, які готують презентації та представляють їх.

При виконанні інтерактивних вправ розвивається інтерес до професії, активізується бажання до творчої, продуктивної праці.

Використання ділової гри сприяє розвитку комунікативних якостей учнів, вмінню аналізувати матеріал.

Рефлексія – на завершальному етапі уроку учні проводять підсумки власної роботи та висловлюють враження від уроку.

4. Наочні посібники, які рекомендуються для проведення даного уроку і методика демонстрації їх.

Пояснення матеріалу супроводжується демонстрацією наочних посібників:

Схеми основних складових попиту та пропозиції, графіки залежності та рівноваги попиту та пропозиції, таблиці класифікації основних ознак попиту та пропозиції, які проектуються на екран за допомогою мультимедійного проектора.

5. Використання класної дошки, ТЗН, аудіо – та відеотехніки.

На дошці , під час проведення уроку, розмішується «Малюнкове вітання»,  робляться записи теми та структури уроку. Під час вивчення пунктів плану уроку, кожен пункт активізується позначкою. Дошка працює з викладачем та учнями протягом уроку, по мірі подачі матеріалу на уроці.

6. Використання раніше отриманих знань учнів при викладенні нового матеріалу.

Пояснення ґрунтується на отриманих раніше знаннях. При  викладанні нового матеріалу використовуються поняття, які учні вивчали на попередніх заняттях. Повторюються отримані раніше знання для глибшого сприйняття матеріалу уроку.

7. Приклади і порівняння, що можуть бути використанні при поясненні.

При поясненні нового матеріалу застосовуються приклади практичних ситуацій  в м. Новоукраїнці, аналізуються, пов’язуються з викладенням на уроці

8. Шляхи і засоби  досягнення свідомого і міцного засвоєння учнями матеріалу уроку.

 Свідоме та міцне засвоєння учнями матеріалу уроку   досягається  за допомогою інтерактивного навчання з використанням ІКТ, постійної активізації  учнів на уроці.

9. Засоби забезпечення максимальної активності учнів на уроці.

Активність у навчальній діяльності відбувається у ставленні до пізнавальної діяльності, ступенем підготовленості, прагненням до самостійної діяльності, застосуванням засобів ІКТ, опорних схем, ділової гри та якості діяльності, що здійснюється шляхом досягнення мети та отримання знань і вмінь.

10. Опис та обґрунтування засобів, які забезпечують ідейні спрямованість уроку.

Питання основних аспектів формування цінової політики підприємства в сучасних умовах викликає великий теоретичний та практичний інтерес,тому замало розкрити зміст економічних теорій, понять, термінів, треба домогтися засвоєння знань на рівні  мислення і поведінки учня.

 Враховуючи  зазначене. На уроці застосовуються прийоми активної участі  у проведенні уроку: презентації,  формування практичних навичок  з допомогою ділові ігри, інтерв’ю, створення ментальних карт, розв’язування тестових завдань, ситуаційних вправ, аналіз регіонального компоненту ( ринок м. Новоукраїнка)

11. Засоби вирішення виховних завдань.

Колективна робота учнів перебуває в атмосфері співробітництва й товариської допомоги,  при якій розподіляються обов’язки із врахуванням інтересів та здібностей кожного учня , розвиваються пізнавальні інтереси та здібності. Учні усвідомлюють спільну мету та розвивається їх відповідальність за виконання завдання перед групою.

12. Засоби досягнення доказовості і переконливості пояснення.

Пояснення стає переконливим при використанні наочних засобів, розв’язанні ситуаційних вправ, практичних завдань, прикладів з життя та їх аналізу.

13. Зв'язок викладеного матеріалу з практикою, з життям.

Викладений матеріал має практичне значення. Від засвоєння економічних знань теми залежить не тільки розуміння подальшого матеріалу , але й професійна діяльність в майбутньому на підприємстві.

14. Опис засобів, що забезпечують розвиток мислення учня на уроці.

Засобами активізації є застосування різних форм і прийомів навчання : ситуаційні вправи, проблемні питання, побудова ментальних карт, вставлення пропущених даних  в опорний конспект, аналіз графіків рівноваги та залежності, розгадування  значення прислів’я, аналіз фото ринку рідного міста. В учнів формується думка, розвивається системне та логічне мислення, вміння аналізувати та робити висновки.

15.  Зв'язок викладеного матеріалу з пройденим і тим що буде навчатися в подальшому.

Новий матеріал тісно пов'язаний з пройденим, тому учні легко сприймають нову тему, знання якої необхідні для оволодіння при вивченні подальшої теми.

16. Методика закріплення матеріалу і перевірка засвоєння його учнями.

При проведенні закріплення матеріалу учні мають змогу працювати самостійно та в групах, виконуючи вправи , проводити самоконтроль своєї діяльності.

17. Відображення при викладі матеріалу на уроці досягнень науки і техніки, пріоритету українських вчених в даній галузі.

На уроці при викладені матеріалу відображаються досягнення економічної науки та пріоритет українських вчених в галузі економіки. Урок сприяє формуванню в учнів відповідних ідейних переконань та визначення перспектив розвитку економіки країни.

18. Головні думки, положення. Які повинні бут підкресленні викладачем на занятті.

Головною думкою, яка підкреслюється викладачем на занятті є те, що оволодіння якісно знаннями, їх сутті , розумінням глибокого змісту та аналізу  - є важливим показником успішного професіонала не тільки ,як особистості,  але й економіки країни . Від уміння навчатися та практично їх застосовувати залежить успіх держави, і кожен учень є частинка вкладу в сучасний розвиток України.

19. Самостійна робота учнів , характер та зміст домашнього завдання.

Домашнє завдання є складовою частиною процесу навчання. Виконання домашнього завдання забезпечує кращу підготовку учнів до занять, більшу самостійність в роботі, закріпленню знань, сприяє міцному засвоєнню знань.

 

 

 

ПЛАН УРОКУ

Предмет: Економіка підприємства

Професія: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Тема програми: Ціноутворення

Тема уроку: Попит, пропозиція, ринкова ціна

Начальна: сформувати знання учнів про поняття впливу ціни на пропозицію продукції,  графік залежності попиту від пропозиції, практичну значущість розуміння залежностей попиту та пропозиції.

Розвивальна: розвивати логічне та абстрактне мислення, творчі здібності, комунікативність, позитивне ставлення учнів до навчально – пізнавальної діяльності, вміння самостійно аналізувати та робити висновки.

Виховна: виховувати дисципліну, зібраність, прищеплювати зацікавлення до  інтелектуальної праці.

Методична: активізувати навчально – пізнавальну та самостійну діяльність учнів, розвиток креативного мислення з використанням ІКТ навчання для формування ключових компетентностей учнів

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Вид уроку: бесіда, розповідь, виконання вправ, робота в групах, самостійна робота

Методи проведення: словесний, наочний, метод проектів, ділова гра, метод накопичення балів.

Дидактичне забезпечення: Картки – завдання, електронні тестові завдання, картка самоаналізу уроку, мультимедійна презентація.

Матеріально – технічне забезпечення: Проектор, екран, комп’ютери, маркери, клей, три аркуші формату А1.

Міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки:

 • Охорона праці
 • Інформатика
 • Ринкова економіка
 • Економіка
 • Бухгалтерський облік
 • Виробниче навчання
 • Математика
 • Тема « Сутність ціни та її функції»
 • Тема «Державна регулювання цін в Україні»
 • Тема «Структура ціни та характеристика її складових»

Інформаційні джерела:

 • Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка –Центр, 2000. – С.445-473.
 • Горленко Г.О. Практичні роботи з економіки.11 клас (рівень стандарту).– Кам ’янець-Подільський: Аксіома,2011.– 32 с.
 • Горленко Г.О., Пархоменко І. М. Збірник завдань з економіки. – Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”, 2001
 • Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І. Економіка 11 клас (підручник рівень стандарту) Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”, 2011
 • osvita.ua›Вища освіта›…/econom_theory/21580

 

 

Очікувані результати:

 • Знаннєвий компонент: оперує поняттями і термінами «ціноутворення», «попит», «пропозиція»;
 • Пояснює  поняття попиту, пропозиції;
 • розв’язує задачі впливу попиту та пропозиції на ціноутворення
 • Діяльнісний компонент: досліджує вплив попиту та пропозиції на ціноутворення, зв'язок між попитом та пропозицією
 • Оцінює значення балансу між попитом та пропозицією
 • Ціннісний компонент: усвідомлює важливість знань про попит та пропозицію для розвитку сучасної економіки

 

ХІД УРОКУ

За пор.

Етап

уроку

Методи, прийоми і форми

навчання

Діяльність

викладача

Діяльність учнів

1.

Організаційна частина

Організація і налаштування учнів на спільну працю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для організації психологічного налаштування учнів, застосовується «Малюнкове вітання»

 

Прийом «Ідеальна оцінка»

 

 

 

Вітання з учнями;

Перевірка наявності учнів на уроці;

Перевірка готовності учнів до уроку;

Зовнішній стан приміщення, робочих місць; зовнішній вигляд учнів;

Організація та психологічне налаштування учнів на спільну роботу.

 

Викладач використовує смайлик «Радість», прикріплюючи його на дошці з побажанням всім учням гарного настрою і легкого засвоєння теми уроку.

 

Викладач наголошує на критеріях оцінювання, яку протягом  уроку учні заповнюють  самостійно, вносячи  бали за кожен вид діяльності. ( додаток Картка самооцінки роботи на уроці )

Викладач зосереджує увагу  та проводить інструктаж  з учнями при роботі  з комп’ютерами в кабінеті.  

 

Зосереджуються  та налаштовуються на спільну працю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні уважно слухають,  знайомляться з карткою самооцінки на уроці, критеріями оцінювання.

 

 Слухають та повторюють правила поводження за комп’ютерами

 

 

 

 

Даний прийом дозволяє учням критично оцінювати власні досягнення, що приводить до формування ключової компетенції «уміння вчитися впродовж життя»

 

 

2.

Актуалізація

 знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивація навчальної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення теми уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка домашнього завдання.

Тестова робота за комп’ютерами

( Тести контролю -перевірки домашнього задання)

 

 

 

 

 

Прийом «Міні – інтерв’ю» (використання між предметним зв’язків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемні питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний прийом дозволяє учням розвивати навики роботи з комп’ютером та спілкування науковою мовою з використанням економічних термінів та понять, що приводить до формування ключових компетенцій «  Інформаційно  – цифрова компетент- ність» та «Спілкування державною  /рідною мовою».

1.Викладач пропонує учням розв’язання тестових завдань за комп’ютерами (використовується програма «MyTest»)

 

 2.Зосереджує увагу учнів на необхідності глибокого вивчення  теми уроку, так як в майбутньому стане необхідність використання набутих знань на практиці.  Викладач проводить опитування учнів , з метою повторення знань, необхідних для оволодіння новою темою та   спільного визначення теми уроку.

Опитування за допомогою «Міні – інтерв’ю»

Проводить інструктування та  визначення часу відповіді – 1 хв.

1)Як на вашу думку,   чи ціна  є грошовим виразом вартості товару?

2) Чи повинна ціна  задовольняти лише продавця?

 Після отримання відповідей проводиться  їх коротке обговорення .

3) Які, на вашу думку, основні цілі ціноутворення, це цілі засновані:

А) на збуті

Б) на рекламі

В) на прибутку

Г) на існуючому положенні?

4) При ціновій політиці виходу на ринок реалізація товарів здійснюється по:

А) низьким цінам

Б) високим цінам

В) середнім цінам

Г) цінам конкурентів?

Повторивши необхідні знання, викладач ставить проблемні питання.

Пропонує разом з’ясувати:

-  Як впливає попит та пропозиція на ціноутворення?

-Які взаємозв’язки між ринковими  попитом та пропозицією?

Викладач повідомляє, що деяка інформація у учнів є з даних питань з життєвого досвіду , однак пояснити суть без глибокого розуміння та отримання знань не можливо, тому темою сьогоднішнього уроку є з’ясування  економічної природи ринкових попиту та   пропозиції, залежність ціни від попиту та пропозиції.

Оголошує тему та

послідовність роботи на уроці

 

Тема програми: «Ціноутворення»

Тема уроку:

Попит, пропозиція, ринкова ціна.

Учні працюють за комп’ютерами, розв’язуючи тестові завдання. Отримані бали заносять в таблицю самоконтролю

Учні уважно слухають.

 

 

 

 

 

 

Активно дають відповіді на питання та висловлюють власну думку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вносять бали в листи самооцінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записують у зошит тему уроку.

Беруть участь в обговоренні планування роботи на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення

нового матеріалу. Формування знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод  «Робота в групах»

 

 

Даний прийом дозволяє учням налагоджувати комунікації у процесі вирішення навчальних завдань та виконання проектів, що приводить до формування ключової компетентності  «Спілкування державною/рідною мовою»

 

Прийом «Навчи іншого»

Прийом «Міні – проект»

Даний прийом дозволяє учням: оперувати найбільш вживаними в міжнародній практиці економічними термінами, оцінювання внесок зарубіжних вчених у їх становлення, що приводить до формування ключової компетентності « Спілкування іноземними мовами»

 

-планувати самостійне опрацювання навчального матеріалу з предмету «Економіка підприємства», що приводить до формування ключової компетентності «Уміння вчитись впродовж життя»

-вивчати можливі джерела інформації, вибирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати її, що приводить до формування ключової компетентності «Інформаційно – цифрова компетентність Математична компетентність

Прийом «Шпаргалка»

 

Даний прийом дозволяє учням чітко та стисло викладати основний економічний зміст питань у письмовій формі, що приводить до формування ключової компетентності « Спілкуватись державною/рідною мовою», виділяти головне в опрацьованій інформації, що приводить до формування ключової компетентності «Уміння вчитися впродовж життя».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Фото галерея»

Даний прийом дозволяє учням формувати розуміння причетності до формування економічного зростання рідного міста, відчувати важливість розуміння регіонального компоненту .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом «Знайди баланс»

 

Даний метод використання інформаційних систем для швидкого та цілеспрямованого пошуку інформації, її подачі, що приводить до формування ключової компетенції « Інформаційно – цифрова компетентність»

 

Метод «Розв’яжи ситуацію»

Даний прийом дозволяє учням виявляти ініціативу та відповідальність під час групової роботи над прийняттям рішень, що приводить до формування ключової компетентності «Ініціативність  і підприємли

вість»

 

 

 

 

План вивчення нового матеріалу:

1. Попит: зміст та фактори, що на нього впливають. Парадокси закону попиту.
2. Пропозиція: зміст та фактори, що на неї впливають. 
3. Еластичність попиту і пропозиції.
4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Дефіцити і надлишки.

Пояснення нового матеріалу відбувається за допомогою випереджувального домашнього завдання. Попередньо учні були поділені на 3 групи:

1. «Теоретики»

2. «Аналітики»

3. «Практики»

Група «Теоретики» займаються опрацюванням теоретичного матеріалу, група «Аналітики» - проводять аналіз матеріалу, а група «Практики» з’ясовують зв’язки з навколишнім світом та причинно –наслідкові зв’язки. 

 

Учні групи «Теоретики» , підготувавши презентацію,

- пояснюють поняття «Ринковий попит» та  «Ринкова пропозиція».

- Пояснюють поняття  «Попит»(використання мультимедійного проекту)

- Пояснюють поняття «Пропозиція»(використання мультимедійного проекту)

 

 

 

 

Додаток (презентаційні матеріали до тем «Ринковий попит» та «Ринкова пропозиція»).

Пояснення учнів, що залучені до пояснення теми уроку та показу матеріалів презентації:

Попит: зміст та фактори, що на нього впливають

Покупці, які мають потребу у певних товарах, виходять на ринок і пред’являють попит.

Попит  – це форма вираження потреб, представлених на ринку і забезпечених грошовими засобами.

Попит складається з індивідуального попиту ( окремого споживача)  та ринкового попиту ( сума індивідуальних попитів).
Попит, як взаємозв’язок ціни і кількості, можна зобразити графічно у вигляді кривої попиту .

 
Попит на яблуко за деньНа рис. по горизонталі відкладаємо обсяг попиту на яблука, а по вертикалі – ціни на яблука. З’єднавши точки перетину перпендикулярів, опущених з осі ординат і абсцис, яким відповідає певний обсяг попиту та відповідної ціни, отримаємо криву попиту D ( від. англ. demand).Закон попиту 

Закон попиту :між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок: обсяг попиту скорочується зі зростанням ціни і зростає зі зниженням ціни.

Математичним виразом закону попиту є функція попиту:  QD=f(P),                                де     QD – обсяг попиту на товар,  D – попит,   P– ціна товару.
На попит впливає ряд факторів.

 Серед цінових чинників – ціна(зміна ціни спричинює зміну в обсязі попиту, що графічно відповідає руху між точками на кривій попиту). 
Spros dollar.jpeg 

Нецінові чинники попиту:

1.    Смаки і уподобання споживачів (визначаються звичаями, рекламою, модою)

2.    Доходи споживачів (зі зростання доходів попит зростає і навпаки)

3.    Ціни сполучених товарів
    товари -субститути (взаємозамінні товари) - зростання ціни одного викликає зростання попиту на інший товар, і навпаки;
 товари-комплементи ( взаємодоповнюючі товари ) - зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки.

4. Кількість споживачів на ринку – зі збільшенням числа покупців попит зростає, крива попиту зміщується праворуч, зі зменшенням – ліворуч за інших рівних умов.

5. Очікування споживачів  очікування зміни цін є фактором попиту, який набуває особливої актуальності в умовах інфляції. Очікування підвищення цін у майбутньому спричиняють зростання попиту у поточному періоді за інших рівних умов, крива попиту зміщується праворуч, і навпаки – за умови очікування майбутнього зниження цін. Аналогічною є реакція споживачів в очікуванні підвищення або зниження доходу).Парадокси закону попиту

Парадокси закону попиту

Парадокси дії закону попиту пов’язані зі збігом нелогічних для поведінки суб’єктів ринку обставин, які спотворюють сталий обернений причинно-наслідковий зв’язок між ціною товару і величиною попиту на нього. Найпоширенішим прикладом парадоксальності прояву закону попиту є ефект Гіффена.

Ефект Гіффена – така ситуація в економіці, коли зменшення ціни призводить до скорочення попиту на товар, а зростання ціни – до його збільшення. Ефект отримав назву в честь англійського економіста Р. Гіффена, який вперше його дослідив. Крива попиту на товари Гіффена має не від’ємний, а додатний нахил.
 

Ефект Гіффена

Пропозиція: зміст та фактори, що на неї впливають

 

Predlozh2.jpeg


Пропозиція  – це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок; визначається виробництвом, але не тотожне йому. 

Конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни називається обсягом пропозиції.

Закон пропозиції  твердить, що між ціною та обсягом пропозиції існує прямий зв’язок: обсяг пропозиції зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни. 

Математичним виразом закону пропозиція є функція пропозиці: QS=f(P),  де QS – обсяг пропозиції товару,   S - пропозиція. 

Викладач роздає опорні конспекти 2 групам, що слухають презентацію, в яких пропущені слова. Перед ними ставиться завдання, слухаючи матеріал, вставити пропущені слова .

Учні групи «Аналітики» пропонують уважно розглянути фото ринку м .Новоукраїнка, та відповісти на питання

- як формується ціна на товар на місцевому ринку?

-від яких чинників залежить ціна?

-чи завжди існує баланс попиту та пропозиції на ринку?

Викладач пояснює теоретичні дані з даного питання.

Взаємодії попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

Predlozh3.jpeg

Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяг попиту дорівнює пропозиції. (QD=QS). Графічно обидві криві перетинаються  (Додаток) 
Ціна рівноваги – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює пропозиції. 

Predlozh.jpeg

Викладач пропонує з його допомогою побудувати шкалу рівноваги попиту і пропозиції на ринку м. Новоукраїнка.

Учні групи «Практиків» проводять вправи щодо визначення попиту та пропозиції на реальний товар.  Ситуаційна вправа «Формуємо попит»

-Учням 2 груп роздаються конверти з умовними грошима. У кожному конверті різна кількість грошей.

-Учні висловлюють своє бажання купити товар (цукерки, листівки, ручки, блокноти)

-Проводяться торги та оцінюється можливість купити зазначений товар.

Викладач пояснює зворотну залежність між кількістю купленого товару і ціною і пропонує продовжити вправу, запропонувавши той самий товар і за тими ж цінами, але змінивши умови, за яких існує ринок (продемонструвавши вплив детермінантів попиту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні уважно слухають та готуються до виконання завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні уважно дивляться презентацію та слухають матеріал теми,  працюють з опорними конспектами,  вставляючи пропущені терміни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні розглядають фото ринку м. Новоукраїнка та дають відповіді на питання, висловлюють свої думки , вносять пропозиції, щодо поліпшення економічного зростання добробуту місцевого населення, які причетні до ринкової торгівлі.

 

 

 

Учні будують графік, слухаючи виступаючих та доповнення викладача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні за комп’ютерами будують шкалу рівноваги попиту та пропозиції.

(використання онлайн програми

Cubens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні уважно слухають умови ділової гри та активно включаються у проведення торгів.

 

Учні, з допомогою викладача, аналізують фактори впливу при проведенні ринкових торгів. Обговорюють дію закону пропозиції, що встановлює пряму залежність між величиною пропозиції та ціною.

4

Засвоєння нових знань. Формування вмінь.

Робота в групах

Даний метод дозволяє учням виявляти ініціативу, а також дотримуватися принципів демократичності , аргументовано відстоювати свої погляди та сприймати аргументовані пропозиції товаришів, що приводить до формування ключової компетентності» Соціальна та громадянська компетентності

 

Кожній групі роздаються картки з  різнорівневими завданнями. Правильні відповіді після оголошення групою, висвітлюються на екран та доповнюються викладачем.

Викладач пропонує усно виконати вправу «Поясни приказку»:

 • Базар ціну скаже
 • Де прибуток – там і витрата
 • Без збуту – не бачити прибутку
 • Без купця – товар сирота
 • З умом торгувати – а без ума горювати
 • Лежачий товар – не годує
 • У купця ціна, а в покупця гроші
 • Тремтиш за п’ятак –загубиш сотню ( Японське прислів’я)

 

Кожній групі пропонується розробити «Ментальну карту» (використання онлайн сервісу spiderscribe.net)  з ключовими словами: 1 – «Попит»

2 –«Пропозиція»

3 – «Ціна»

 

 

 

 

 

 

 

Учні виконують завдання, звіряють правильну відповідь з допомогою налаштованих програм QR-коду.

Бали заносять у лист самооцінки.

Учні слухають приказки та дають пояснення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні дають аргументовані відповіді.

 

 

Учні працюють з комп’ютерами, створюючи «Ментальну карту» (використання онлайн сервісу spiderscribe.net)

Бали заносять у лист самооцінювання

5

Підведення підсумків

 

Викладач:

Повідомляє про досягнення навчальної мети та завдань уроку.

Пропонує зробити короткий усний журнал – огляд змісту уроку та зосереджує увагу на проблемних питаннях, що ставились на початку уроку.

Ставить рефлексійні питання:

1. Порівняйте свої знання на початку уроку та наприкінці?  Ви задоволенні динамікою зростання знань, відчуваєте її ріст?

2. Чи отримали ви задоволення від праці на уроці?

3. Що найбільше сподобалося , а в чому відчувались труднощі?

Кожному учневі пропонується одним словом висловити враження від уроку та написати на «Листочку знань» і прикріпити його до дерева «Економіка України»

 

Викладач аналізує роботу учнів на уроці, підкреслюючи  важливість економічних знань кожного учня  для майбутнього зростання економіки в Україні.

Збирає листи самооцінювання.

 

 

Учні виставляють собі оцінки в лист самоконтролю, активно обговорюють результати роботи на уроці при підведенні підсумків, дають відповіді на питання рефлексії.

 

Учні висловлюють свої враження від роботи на уроці,  прикріплюють «Листочки знань», аналізують власні здобутки та налаштовуються на сприйняття інформації домашнього завдання.

 

Оцінювання

Повідомлення та обгрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці

Викладач

Коментує роботу учнів на уроці, в підгрупах та окремо, заносить оцінки з коротким коментарем до оціночного листа, виділяє роботу активних учнів та досягнення в цілому.

Учні разом з викладачем аналізують роботу на уроці.

 

Домашнє завдання

Забезпечення змісту і інструктування та алгоритму виконання домашнього завдання

1.Опрацювати тему в підручнику  Економіка підприємства  Й.М. Петровича 14.3.3., Основи економіки, Т.В. Канченко  5.2, 5.3.

2.Виконати тестові завдання Економіка підприємства , А.В. Шегда, с..158.

3. Написати есе «Ринкові попит»

 Записують домашнє завдання в зошит.

 

 

 

 

 

 

 

Презентаційні слайди

 

 

 

 

 

Лист самооцінки

Оцінювання учнем особистої участі у роботі на уроці

______________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по – батькові учня)

Оцініть себе за кожним із визначених напрямів від 0 до 2 балів

Критерії

Кількість балів

Ви брали активну участь у роботі групи

 

Ви ретельно працювали над завданням

 

Ви правильно та змістовно давали відповідь на запитання

 

Ви вдало висловлювали свою власну думку

 

Ви доповнили відповідь інших учнів

 

Ви заохочували та підбадьорювали інших

 

Усього балів

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

№ з.п

Елементи оцінювання

Високий рівень

(10 -12 балів)

Достатній рівень

(7 – 9 балів)

Середній рівень

(4 -6 балів)

Початковий рівень

(1 – 3 балів)

1

Організація робочого місця. Застосування набутих знань під час роботи.

Зразково, впевнено

Раціонально володіє,зрідка допускається незначних помилок

Потребує додаткового контролю

З суттєвими помилками

2

Використання запропонованих матеріалів

Користується самостійно

Має незначні труднощі

Має труднощі

Потребує допомоги

3

Вивчення технологічного процесу

Відтворює впевнено

Працює з допомогою викладача та одногрупників

Має окремі несуттєві помилки

Допускає суттєві невідповідності

4

Недоліки в роботі

Без помилок

Несуттєві, самостійно усуває

Несуттєві , усуває за допомогою викладача

Суттєві, усуненню не підлягають

5

Вимоги до якості, естетична культура

Зразкова

Висока

Задовільна

Низька

6

Дотримання правил охорони праці при користуванні ПК

Дотримується

Без порушень

Незначні порушення

Допускає значних порушень

Висновок

 

 В сучасних умовах розвитку освіти  є важливим напрямок використання сучасних інформаційних технологій (ІТ), орієнтованих на реалізацію процесів навчання. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчання відкриває великі можливості для вдосконалення освітнього процесу в навчальному закладі..

 

Вивчення будь-якої дисципліни з використанням ІКТ дає можливість для роздумів і участі у створенні елементів уроку, створює сприятливі умови для формування особистості учня і відповідає запитам сучасного суспільства. Новітні ІКТ підвищують інтерес до уроків, активізують пізнавальну діяльність, розвивають творчий потенціал учнів. Це дозволяє ефективно організувати групову

 

 • самостійну роботу на уроці, сприяє удосконаленню практичних умінь і навичок. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі дозволяє активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної роботи учнів. Комп'ютер, Інтернет, сучасні аудіовізуальні засоби навчання дають можливість максимально індивідуалізувати навчання, зробити процес навчання творчим, дослідницьким.

 

Вже стає нормою проведення навчальних занять з використанням мультимедійних презентацій, зроблених в таких програмних пакетах, як Microsoft Office PowerPoint. Однак, поряд зі звичними презентаційними технологіями (Microsoft Office PowerPoint) у сферу освіти проникають нові, так звані, інтерактивні технології, які дозволяють відійти від презентації у вигляді слайд-шоу. Нова форма подачі матеріалу за допомогою інтерактивного обладнання (інтерактивної дошки SMART Board, інтерактивного дисплею Sympodium) являє собою презентацію, що створюється вчителем під час уроку – презентацію, що створюється тут і зараз.

 

Впровадження нових технологій у сферу освіти веде за собою перехід від старої схеми репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання.

Представлена методична розробка вміщує елементи інтегрованого навчання, з використанням ІКТ.

 

Сембіоз використання ІКТ та активних форм і методів навчання (змішане навчання) – є сучасною формою роботи з учнями .

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Л. П.Крупська, І. Є. Тимченко, Т.І. Чорна Економіка 11 клас (підручник рівень стандарту) Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”, 2011
 • osvita.ua›Вища освіта›…/econom_theory/21580
 • Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. – К.: Ніка –Центр, 2000. – С.445-473.
 • Горленко Г.О. Практичні роботи з економіки.11 клас (рівень стандарту).– Кам ’янець-Подільський: Аксіома,2011.– 32 с.
 • Горленко Г.О., Пархоменко І. М. Збірник завдань з економіки. – Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”, 2001
 • Онлайн сервіси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
1 серпня 2019
Переглядів
1833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку