2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Методична розробка з організації виховної, методичної роботи в закладі позашкільної освіти

Про матеріал

Методична розробка заступникам директорів, методистам в організації виховної, методичної роботи в закладі позашкільної освіти. Система роботи може бути врахована при плануванні структури методичної роботи, річного плану роботи закладу на навчальний рік та організації навчально-виховного процесу закладів позашкільної освіти.

Перегляд файлу

 


Рецензенти: Сокальська Т.П., - методист управління освіти Шепетівської  міської ради,

Домбровська Л.С. – директор Шепетівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді,

 

 

 

Схвалено методичною радою центру науково-технічної творчості учнівської молоді (протокол  № 2 від 16. 01. 2018 р.)

 

 

 

 

 

Упорядник: Хотячук Т.М. – заступник директора з навчально-методичної роботи Шепетівського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді -  2018 р. -  135 с.

 

 

 

 

 

 

Методичний посібник «Модель методичної роботи сучасного закладу позашкільної освіти» розрахована на вдосконалення діяльності методичної служби закладів позашкільної освіти та оптимальну організацію навчально-виховного процесу в них.

 

 

 

 

 

 

 

 

© м. Шепетівка, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП

4

і. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності в позашкільному закладі

 

5

ІІ. МОДЕЛЬ ОРНАГІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

9

ІІІ. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

21

ІV. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

81

 

 

 


ВСТУП

 

В умовах великих змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої — формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення. Сьогодні позашкільна діяльність в Україні виходить на якісно новий рівень.

В умовах модернізації освітньої галузі Міністерством освіти і науки України визначені нові стратегічні цілі, які вимагають відпрацювання нових підходів до підвищення кваліфікації педагогів, й тенденції оновлення змісту навчання і виховання підростаючого покоління, удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів. Адже успіх інноваційних реформ, в першу чергу, залежить від педагога, його творчого потенціалу, готовності до безперервної освіти, гнучкого соціально-педагогічного мислення. 

Методична служба в закладі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.

Методична робота в закладі здійснюється відповідно до на нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних програм у галузі позашкільної освіти; направлених на створення умов для комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращання якості позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей вихованців, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та гуртківців.

Заміна інформаційного підходу в методичній роботі на методику особистісно зорієнтованого розвитку педагога допомогла відмовитися від стереотипів, сміливіше використовувати нетрадиційні методики в навчально-виховному процесі.

Системоутворюючим напрямом у змісті науково-методичної роботи є постійне поглиблення знань з педагогіки, теорії й практики виховання, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями.

Особистість педагога відкрита для креативного та оптимістичного сприйняття складних змін, що відбуваються у суспільстві, здатного виконувати найскладніші соціальні замовлення.


І. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності в позашкільному закладі

Важливим фактором підвищення кваліфікації педагогів від рівня якої залежить удосконалення навчально-виховного процесу в закладі є методична робота. Саме вона забезпечує безперервний, системний характер науково-методичної роботи, безпосередньо пов’язаної з проблемами, над якими працюють педагоги, ходом і результатами якого є навчально-виховний процес. Дає можливість організаторам глибоко, впродовж певного часу вивчати діяльність їхньої роботи та паростки перспективного педагогічного досвіду.

Відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту” на виконання річного плану та структури методичної роботи закладу, на основі проведеного анкетування та аналізу діагностичних карток педагогів та з метою продовження науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, запровадження сучасних інноваційних технологій, з метою підвищення професійної майстерності педагогів, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу, визначальною науково-методичною проблемою над якою працюють педагоги закладу є «Оволодіння та впровадження в навчально - виховний процес інноваційних технологій з метою підвищення його ефективності, професійного зростання педагогічних працівників, розвитку творчого потенціалу педагога й вихованця». Дана проблема вивчається закладом другий рік, є на сьогодні актуальною, потребує нових підходів та шляхів розв’язання. Саме тому її вивчення розраховано на 5 років. 

Основні етапи роботи над вивченням проблемного питання:

1. Діагностичний. Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності через аналіз стану навчально-виховного процесу, труднощів педагогів в опануванні сучасними технологіями навчання. 

2. Теоретичне дослідження проблеми. Накопичення теоретичного матеріалу через участь педагогів в педагогічних радах, оперативних нарадах, семінарах, самоосвітню діяльність. 

3. Практичне дослідження проблеми. Удосконалення освітнього процесу, формування перспективного педагогічного досвіду у рамках закладу відбувається через відкриті гурткові заняття та масові заходи, взаємовідвідування занять, педагогічні читання, захист проектів педагогів.

4. Систематизація накопиченого матеріалу. Систематизація накопиченого матеріалу відбувається через виставки творчих доробок педагогів, творчі звіти, аналіз педагогічного досвіду роботи, відкриті гурткові заняття та масові заходи. Шляхом експериментів, випробувань, відстеження ефективності методичних заходів в закладі складається певна система методичної роботи, що сприяє змінам у підходах до організації роботи з педагогічними кадрами. 

У рамках роботи над науково-методичною проблемою в закладі організована діяльність таких форм роботи:

Науково-методична рада.

Вивчення результатів діагностики.

Науково-методична підготовка педагогічних працівників закладу:

 • адресний семінар;
 • робота з методичної проблеми;
 • методичні об’єднання.

Наукове забезпечення через засоби педагогічної інформації:

 • методичні рекомендації;
 • експрес-інформації "Нові методичні видання”;
 • інструктивно-методичні наради.

Психологічна освіта педагогів:

 • психолого-педагогічні семінари;
 • тренінгові заняття;
 • індивідуальні консультації.

Науково-дослідницька робота:

 • науково-дослідницька робота педагогів;
 • участь вихованців у МАН.

Робота з молодими педагогами:

 • наставництво;
 • індивідуальні консультації;
 • "майстер-клас” (для молодих педагогів);

Основні творчі заходи:

 • Засідання творчих лабораторій;
 • «Методичний дайджест» (захист-презентація творчих проектів гурткової роботи);
 • конкурс педмайстерності;
 • "Майстер-клас”.

Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи в закладі є:

 • запровадження сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій;
 • системний аналіз змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;
 • впровадження наукових ідей у педагогічну практику;
 • науково-методичне забезпечення розвитку гурткової роботи;
 • розробка сучасних навчальних програм, посібників;
 • сприяння створенню оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості, виявлення і розвиток її здібностей з урахуванням її вікових особливостей;
 • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків, студій закладу;
 • сприяння соціалізації педагогів та учнів в умовах інформаційного суспільства.

При цьому значна увага приділяється різним формам роботи:

 • індивідуальним,
 • груповим,
 • колективним.

Організована діяльність основних заходів науково-методичної роботи в закладі:

1. засідання науково-методичної ради;

2. методоб’єднання в закладі;

3. інструктивно-методичні наради;

4. засідання адресних семінарів;

5. індивідуальні та групові консультації;

6. наставництво;

7. круглий стіл "Професійний портрет педагога”;

8. організація роботи з молодими педагогами.

В методкабінеті закладу створено інформаційний банк даних:

1. Обдарована дитина (який містить інформацію про обдарованих дітей, відомості про переможців міських, обласних та Всеукраїнських змагань, конкурсів);

2. Банк діяльності навчально-виховного процесу в позашкільному закладі (в якому знаходяться матеріали на електронних носіях проведення: відкритих занять, творчих портретів гуртків та творчих звітів закладу, творчих звітів педагогів над методичною темою);

3. Методичні рекомендації з питань діагностики закладу (методичні розробки, пам’ятки з питань навчально-виховного процесу в закладі);

4. Банк шляхів оновлення сучасного гурткового заняття (методика проведення гурткових занять в позашкільному закладі на сучасному рівні);

5. «Проектна діяльність в позашкільному закладі»;

6. «На допомогу керівнику гуртка позашкільного навчального закладу».

В методкабінеті Шепетівського міського ЦНТТУМ оформлені матеріали:

 • "Самоосвіта-найважливіша умова підвищення рівня фахової майстерності”;
 • "На допомогу молодому педагогу”;
 • "З досвіду роботи позашкільних закладів”.

Розміщені наглядно-інформаційні стенди:

 1.                   Інформаційно-методичний вісник.
 2.                   Внутрішній контроль.
 3.                   Атестація педагогічних працівників.
 4.                   Структура методичної роботи.
 5.                   Підвищення педагогічної майстерності.
 6.                   Організація інноваційної діяльності.
 7.                   Виховна робота.
 8.                   Діяльність учнівського самоврядування.

В наявності нормативно-правова база, навчальні програми відповідно до напрямків роботи гуртків. Ведеться вся необхідна ділова документація.

Характерною ознакою методичної діяльності є постійний пошук шляхів та засобів удосконалення структури і змісту навчально-методичного забезпечення виховного процесу, створення динамічної системи методичної роботи.

Методична робота в Шепетівському міському ЦНТТУМ — це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього процесу закладу.

Головним критерієм діяльності методичної служби закладу залишається питання якості і результативності освітнього процесу в інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється.

Сутність науково-методичної діяльності в закладі полягає в системному підході до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що забезпечує нерозривну єдність мети і завдань, змісту, форм і методів навчання та виховання дітей. Запорукою успіху є конкретна постановка мети і завдань методичної роботи, зорієнтованої на кінцеві результати. 

Основними завданнями методичної роботи є:

 • спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України „Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України „Про позашкільну освіту”; Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
 • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, високої якості роботи шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
 • прогнозування та планування діяльності ЦНТТУМ;
 • проблемно-орієнтований аналіз стану навчально-виховного процесу;
 • дослідження освітніх потреб суспільства;
 • виявлення, вивчення, оцінка педагогічного досвіду в ЦНТТУМ; узагальнення та розповсюдження ППД;
 • надання підтримки педагогам з питань додаткової освіти.

Основні напрями діяльності методичної служби ЦНТТУМ:

 • оптимізація структури методичної роботи закладу;
 • оновлення програмно-методичного забезпечення навчального процессу;
 • вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їх професійних проблем і потреб;
 • організація діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогів;
 • впровадження в практику діяльності ЦНТТУМ досягнень науки та передового педагогічного досвіду;
 • надання консультативної допомоги педагогам з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі;
 • керівництво роботою методичного обєднання педагогів за сформованими в ЦНТТУМ напрямками діяльності;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду;
 • формування бібліотечного фонду науково-популярної та методичної літератури в закладі.

Зміст діяльності методичної служби ЦНТТУМ:

 • програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямків діяльності ЦНТТУМ.
 • надання методичних рекомендацій педагогам з питань організації навчально-виховного процесу, плануванню, звітності, складанню навчальних програм.
 • розробка рекомендацій для педагогів, дітей та батьків.
 • вивчення форм, методів та технологій позашкільної освіти, адаптація їх до умов ЦНТТУМ.
 • розробка та створення навчально-методичних матеріалів.
 • створення проектів спільної діяльності ЦНТТУМ та загальноосвітніх шкіл міста.
 • проведення соціологічних досліджень в ЦНТТУМ з проблем додаткової  позашкільної освіти.

 

 

 

 

ІІ. МОДЕЛЬ ОРНАГІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

План роботи методичної ради

Шепетівського міського ЦНТТУМ

Голова методичної ради __________________,

 заступник директора з навчально-методичної роботи

Засідання методичних рад

І засідання (вересень)

№ з/п

Тема засідання

Доповідач

Форма проведення – круглий стіл.

1.

Затвердження структури методичної роботи на 2017 – 2018 н. р.  та   організація роботи колективу над єдиною методичною проблемою «Оволодіння та впровадження в навчально - виховний процес інноваційних технологій з метою підвищення його ефективності, професійного зростання педагогічних працівників, розвитку творчого потенціалу педагога й вихованця».

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи, голова ради

2.

«Впровадження сучасних інноваційних технологій навчання і виховання та їх вплив на розвиток творчих здібностей учнів».

______________, керівник гуртків, секретар ради

3.

Про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи, голова ради

4.

Про огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

______________, директор ЦНТТУМ, ______________, практичний психолог

ІІ засідання (січень)

№ з/п

Тема засідання

Доповідач

1.

Про підсумки та результативність участі педагогів та вихованців закладу  в методичних та технічних конкурсах, змаганнях в І півріччі 2017 – 2018 навчального року.  Рейтинг участі педагогів у методичній роботі.

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи, голова ради

2.

Впровадження STEM-освіти у позашкільному закладі.                                                                      

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи

3.

«Організація роботи з обдарованими та здібними учнями в підготовці до конкурсів, виставок, змагань»

______________, керівник гуртків, ______________,

керівник гуртків

4.

Психолого-педагогічні аспекти визначення обдарованості дитини.

______________, практичний психолог

ІІІ засідання (травень)

№ з/п

Тема засідання

Доповідач

1.

Підвищення рівня професійних компетентностей педагогів ПНЗ в контексті сьогодення.

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи, голова ради

2.

Організація роботи на літній період. 

(керівники гуртків)

3.

Діяльність педагогічного колективу зі зміцнення здоров’я та організації дозвілля вихованців закладу на період літнього відпочинку.

Культорганізатор

4.

Про результативність і ефективність методичної роботи керівників гуртків за 2017 – 2018 навчальний рік.

(керівники гуртків)


ПЛАН

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ЦНТТУМ

Голова методичного об’єднання ______________,

керівник гуртків

І засідання (жовтень)

№ з\п

Зміст засідання

Відповідальний

1.

Організація учнівського самоврядування в Шепетівському міському ЦНТТУМ

______________, заступник директора з навчально-методичної роботи

2.

Коло ідей: «Нові завдання та нові форми роботи ПНЗ щодо забезпечення соціальної активності вихованців та їхнього творчого розвитку»

______________, керівник гуртків

3.

Профорієнтаційний супровід в ПНЗ

______________, керівник гуртків

 

ІІ засідання (лютий)

№ з\п

Зміст засідання

Відповідальний

1.

Удосконалення змісту форм, методів гурткової роботи як найвагомішої ланки у діяльності педагогічного колективу позашкільного закладу.

______________, керівник гуртків

2.

Проведення круглого столу «ЦНТТУМ – крок до майбутнього». Підвищення професійної майстерності, творчого зростання та формування компетентного педагога.

Керівники гуртків

3.

Робота в групах: узгодження рекомендацій «Професійний супровід та самовизначення вихованців»

______________, керівник гуртків

 

 

 

  ПЛАН

ЗАСІДАНЬ АДРЕСНОГО СЕМІНАРУ

КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ЦНТТУМ

Голова методичного об’єднання ______________,

керівник гуртків

І засідання (листопад)

№ з\п

Зміст засідання

Відповідальний

1.

Тема: «Заняття у системі особистісно орієнтованого навчання»

 1.               Вимоги до планування і проведення навчального заняття відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання.
 2.               Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування.
 3.               Огляд методичної літератури.
 4.               Гра-тренінг “Камертон” (кожен учасник представляє свої варіанти початку заняття).

______________, керівник гуртків

 

ІІ засідання (березень)

№ з\п

Зміст засідання

Відповідальний

1.

Тема:  «Розвиток пізнавальних здібностей школярів на заняттях гуртків в позашкільному закладі»

 1.                 Проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності вихованців на заняттях гуртків.
 2.                 Ефективні форми і методи моніторингу навчальних досягнень вихованців.
 3.                 Гра-тренінг “Домашні завдання” (кожен учасник представляє свої варіанти завдань навчального заняття відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації).

______________, керівник гуртків

 

 


План роботи

творчих лабораторій керівників гуртків

шепетівського міського цнттум

СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник – ______________

№ з\п

Зміст засідання

Відповідальний

І засідання (грудень)

1.

«Формування всебічно розвиненої особистості дитини, залучення учнівської молоді до занять спортом, радіотехнікою, підготовка вихованців гуртків до участі у змаганнях»

______________, керівник творчої лабораторії

 

 

 

ІІ засідання (квітень)

1.

«Використання сучасних методів викладання навчальних матеріалів у гуртках спортивно-технічного напрямку»

______________, керівник творчої лабораторії

 

ПРЕДМЕТНО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник – ______________

І засідання (грудень)

1.

"Науково-технічна творчість як ефективний чинник зміни підходів до сучасного навчання дітей та учнівської молоді»

______________, керівник творчої лабораторії

ІІ засідання (квітень)

1.

 •                Забезпечення практичної і профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей щодо використання гуртківцями знань у практичних ситуаціях.

______________, керівник творчої лабораторії

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник – ______________

І засідання (грудень)

1.

«Забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи на заняттях гуртків художньо-технічного напряму»

______________, керівник творчої лабораторії

ІІ засідання (квітень)

1.

Побудова навчально-виховного процесу з використанням різних засобів

навчання (підручників, наочних посібників, комп’ютерних технологій тощо).

______________, керівник творчої лабораторії

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник – ______________

І засідання (грудень)

1.

Новітні інформаційно – педагогічні технології, мотивація до впровадження їх у практику роботи керівника гуртка та володіння практичними навичками освоєння ІКТ.

______________, керівник творчої лабораторії

ІІ засідання (квітень)

1.

«Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання в гуртках інформаційно-технічного напрямку»

______________, керівник творчої лабораторії

ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Керівник – Девель Н.В.

І засідання (грудень)

1.

«Формування компетентностей

особистості засобами початкового технічного моделювання»

______________, керівник творчої лабораторії

ІІ засідання (квітень)

1.

«Формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу (елементарні відомості з математики, природознавства, фізики, історії, мистецтва та суспільствознавства).

______________, керівник творчої лабораторії


Самоосвітня робота педагогів над підвищенням

рівня їх професійної майстерності

№ з/п

Прізвище, ім’я,

 по-батькові педагога

Тема по самоосвіті

1.

 

«Сучасний менеджмент в управлінській діяльності керівника позашкільного навчального закладу», «Інтеграція педагогічних технологій на заняттях гуртка «Початки наукових досліджень в математиці»»

2.

 

«Впровадження інноваційних технологій у роботу колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом»

3.

 

«Вивчення індивідуально-психологічних чинників, які впливають на процес адаптації вихованців гуртків в навчально-виховному процесі»

4.

 

«Створення необхідних умов для фізичного

розвитку школярів, збереження та зміцнення

їхнього здоров'я»

5.

 

«Використання активних форм та методів

навчання в роботі гуртків позашкільного

навчального закладу»

6.

 

Розробка  та впровадження в навчально-виховний процес методик навчання школярiв рiзного рiвня здiбностей»

7.

 

«Забезпечення умов для самореалізації

особистості відповідно до її здібностей і

інтересів»

8.

 

«Використання новітніх технологій у роботі з обдарованими дітьми»

9.

 

«Створення умов для вільного розвитку

особистості школяра шляхом залучення його до

різноманітних видів творчості»

10.

 

«Використання ІКТ на заняттях гуртків радіо конструювання в позашкільному навчальному

закладі»

11.

 

«Використання новітніх технологій у роботі з обдарованими дітьми»

12.

 

«Розробка  та впровадження в навчально-виховний процес новiтнiх технологiй»

 

 ПЛАН ЗАСІДАНЬ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД 

(один раз на місяць)

Місяць

з/п

Зміст роботи

Вересень

12.09.2017 року

1.

Підготовка навчально-методичної бази кабінетів до нового навчального року. Про підсумковий огляд готовності навчальних кабінетів до нового 2017/2018 н.р.

2.

Нормативно-правове та інструктивно-методичне забезпечення організації навчально-виховного процесу в ПНЗ на 2017-2018 н.р.

3.

Комплектування навчальних груп.

Оформлення й затвердження розкладу роботи гуртків. Документація керівника гуртка

4.

Про проведення Всеукраїнського місячника з безпеки дорожнього руху в Шепетівському міському ЦНТТУМ


 

5.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ днів Європейської спадщини (15-16.09), дня винахідника-раціоналізатора (16.09), дня рятувальника України (17.09), Міжнародного дня миру (21.09), участь у міських заходах, присвячених дню міста; у жовтні -  Міжнародного дня людей похилого віку (01.10), дня педагогічного працівника (02.10)

6.

Різне

Жовтень

10.10.2017 року

1.

Організаційно-педагогічні засади взаємодії позашкільного навчального закладу та сім’ї.

2.

Про участь у конкурсах (Всеукраїнському конкурсі навчально-методичних розробок з прав людини, конкурсі учнівських есе

«Права людини і сучасні виклики України», обласному конкурсі-змаганнях з радіоелектронного конструювання

3.

Підготовка документації до атестації педагогічних працівників закладу

4.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня захисника України (14.10), Міжнародного дня ООН (24.10), дня визволення України від фашистських загарбників (28.10), дня працівника автомобільної галузі (28.10); у листопаді - дня української писемності та мови (09.11).

5.

Про проведення місячника превентивного та правового виховання в Шепетівському міському ЦНТТУМ

6.

Різне

Листопад

14.11.2017 року

1.

Методичні рекомендації до вибору теми і оформлення робіт на    виставку педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

2.

Про участь вихованців закладу у відкритих регіональних змаганнях зі спортивної радіопеленгації, Всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», обласних відкритих змагань з автомодельного спорту

3.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ Всесвітнього дня доброти (13.11), Міжнародного дня толерантності (16.11), Міжнародного дня відмови від куріння (17.11), Всесвітнього дня дитини (20.11), дня Гідності та Свободи (21.11), дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (22.11); у грудні - Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (01.12), міжнародного дня волонтерів (05.12), дня збройних сил України (06.12), дня місцевого самоврядування в Україні (07.12), Міжнародного дня прав людини (10.12), Міжнародного дня гір (11.12).

4.

Різне

Грудень

12.12.2017 року

 

1.

Про роботу з батьками щодо виховання і збереження здоров’я вихованців

2.

Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу. Система роботи з обдарованими дітьми. Підготовка до новорічно-різдвяних свят

3.

Активізація рухової та пізнавальної активності вихованців під час зимових канікул

4.

Про участь у конкурсах (обласному конкурсі-захисті  науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок,

відкритому рейтинзі якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників», Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці “Новорічна композиція”, віртуальній виставці педагогічних інновацій «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»)

5.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня ліквідатора наслідків на ЧАЕС (14.12), дня Святого Миколая (19.12).

6.

Різне

Січень

16.01.2018 року

1.

Про перевірку ведення документації гурткової роботи

2.

Особливості організації та змісту превентивної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки

3.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня Соборностi України (22.01), Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту (27.01), дня пам'ятi Героїв Крут (29.01).

4.

Різне

Лютий

13.02.2018 року

1.

Особистісно зорієнтоване виховання у навчальному  процесі

2.

Стан виховної роботи та рівень вихованості гуртківців.

3.

Про участь у конкурсах (обласній заочній  виставці-конкурсі науково-технічної творчості  «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!», обласних відкритих змаганнях з автомодельного спорту серед учнівської молоді (трасові моделі), всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ», Всеукраїнському конкурсі «Знай і люби свій рідний край»)

4.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня Святого Валентина (14.02), дня вшанування учасникiв бойових дiй на територiї iнших держав (15.02), дня Героїв Небесної Сотні (20.02), Мiжнародного дня рiдної мови (21.02); у березні - Шевченківських днів (01-10.03), Мiжнародного жiночого дня 8 березня.

5.

Різне

Березень

13.03.2018 року

1.

Підготовка до атестації педагогічних працівників та атестації закладу.

2.

Критерії   ефективності   роботи  та оцінки педагогічної діяльності керівника гуртка

3.

Про участь у конкурсах (обласному конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання,

обласних відкритих змагань учнівської молоді зі  швидкісної радіотелеграфії)

4.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ у квітні - Всесвiтнього дня здоров'я (07.04).

5.

Різне

Квітень

10.04.2018 року

1.

Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання, виховання та розвитку - важлива складова педагогічної майстерності

2.

Про проведення місячника екології, благоустрою та облаштування території  в Шепетівському міському ЦНТТУМ.

3.

Про участь у конкурсах (обласному заочному конкурсі «Цікаві математичні ідеї», обласному конкурсі-змаганнях юних програмістів «Мультимедійні проекти: сайти та презентації», обласній заочній виставці-конкурсі робіт  учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, обласному заочному конкурсі

«Космос. Людина. Духовність», міській виставці писанкарства «Подільська писанка», Всеукраїнському конкурсі рукописів навчально-методичної літератури з військово-патріотичного виховання)

4.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ Мiжнародного дня визволення в'язнiв фашистських концтаборiв (11.04), Всесвiтнього дня авiацiї i космонавтики (12.04), дня довкiлля (21.04), Всесвiтнього дня Землi (22.04), дня Чорнобильської трагедiї (26.04); у травні – підготовка до проведення місячника родинного виховання (01-30.05), дня міжнародної солідарності трудящих (01-02.05), дня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни (08-09.05), дня матері (13.05), Міжнародного дня родини (15.05)

5.

Різне

Травень

15.05.2018 року

1.

Про перевірку ведення гурткової, методичної документації, виконання навчальних програм

2.

Організація роботи гуртків у таборі відпочинку «Азимут»

3.

Про участь у конкурсах (обласних змаганнях зі спортивної радіопеленгації (полювання на лисиць), обласному етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»

4.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня української вишиванки (17.05), дня пам’яті жертв політичних репресій (19-20.05), дня Європи (20.05), дня слов’янської писемності і культури (24.05), Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням (31.05); у червні - Міжнародного дня захисту дітей (01.06), Міжнародного дня друзів (09.06).

5.

Різне

Червень 

12.06.2018 року

1.

Про організацію роботи комплексного профільного табору відпочинку «Азимут»

2.

Про відзначення в Шепетівському міському ЦНТТУМ дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22.06), дня молоді, молодіжних та дитячих громадських організацій (24.06), дня Конституції України (28.06)

3.

Різне

П Л А Н

проведення виїзних семінарів

з/п

Термін

Т е м а

Місце проведення

Хто залучається

1.

Жовтень

Особливості впливу національної психології, менталітету на процес виховання

Волинь

Заступники директорів з виховної роботи , педагоги-організатори

П Л А Н

проведення  семінару-практикуму учителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків декоративно-вжиткового мистецтва 

Керівник: ______________

з/п

Дата, час проведення

Навчальний заклад

Тема

Хто проводить

Хто залучається

1.

Січень

ЦНТТУМ

Творчі завдання як чинник розвитку творчих здібностей

 

Вчителі  образотворчого мистецтва, керівники гуртків декоративно-вжиткового мистецтва

2.

Березень

ЦНТТУМ

Композиційна цілісність експонатів

 

Вчителі  образотворчого мистецтва, керівники гуртків декоративно-вжиткового мистецтва

 

П Л А Н 

засідання динамічних груп

керівників позашкільних закладів

Керівник: Попович О.М.

з/п

Тема

Вид

заняття

Дата,

час

Місце

Відповідаль-ний

І

заняття

 

Мистецтво педагогічної критики

Психолого-педагогічний семінар

жовтень

ЦДЮТ

 

П заняття

Стратегія розв’язання конфліктів

 

Тренінг

травень

ЦЕНТУМ

 

 

 

Семінар-практикум

 заступників та методистів ПНЗ

Керівник: Філюк О.В.

з/п

Тема

Дата 

проведення

Місце проведення

Відповідальний

1

Ефективне управління часом

вересень

ЦЕНТУМ

 

2

Система мотивації в ПНЗ

лютий

ЦНТТУМ

 

 

 

Творча лабораторія 

керівника гуртка


Керівник: Домбровська Л.С.

з/п

Дата, час проведення

Навчальний заклад

Тема

Хто проводить

Хто залучається

1.

Листопад

ЦНТТУМ

Роль керівника –гуртка у професійному самовизначенні вихованців

 

Керівники гуртків ПНЗ

2.

Квітень

ЦЕНТУМ

Формування інноваційної грамотності і культури педагогів ПНЗ

 

Керівники гуртків ПНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контроль і керівництво у позашкільному закладі представляє собою цілісну працюючу систему дій адміністрації.

Будь - який контроль здійснюється в певній послідовності:

 • обґрунтування перевірки (чому перевіряємо);
 • формулювання мети (що хочемо отримати на виході, для чого потрібна ця інформація);
 • розробка алгоритму, структури, схеми перевірок;
 • збір і обробка інформації про стан об'єкту, що перевіряється, за розробленою схемою;
 • оформлення основних висновків за результатами перевірки:

а)розкриваються основні причини недоліків (успіхів);

б)визначаються рекомендації;

в)застосовуються управлінські рішення (вивчення досвіду, догана тощо);

г)визначаються терміни наступного контролю (за необхідності);

 • обговорюються наслідки перевірки (на педраді, методичній раді, та ін.).

Основні форми суб'єктного контролю

1.Адміністративний (експертні оцінки для атестації, визначення рейтингу).

2.Колективний (разом із представниками профкому; МО, методрада, творчі групи керівників гуртків. тощо).

З.Взаємний контроль, наставництво.

4.Самоконтроль.

5.Громадський огляд знань, творчий звіт (бажано практикувати після курсової перепідготовки).

Основні методи контролю

1. Спостереження.

2. Перевірка документації.

3. Аналіз і самоаналіз заняття, проведеного заходу.

4. Бесіда.

5. Письмові перевірки

6. Графічна перевірка.

7. Анкетування.

8. Тестування.

9. День опитування.

Основні вимоги до контролю

 • гласність;
 • глибина;
 • колегіальність (у разі потреби);
 • компетентність;
 • багатоаспектність;
 • точність;
 • вимогливість.

Орієнтовна програма внутрішнього контролю

 1. Планування.
 2. Підготовка до контролю.
 3. Поради підлеглим, їх інструктаж.
 4. Відвідування занять.
 5. Перевірка рівня розвитку вихованців.
 6. Перевірка рівня вихованості.
 7. Перевірка документації.
 8. Перевірка виховної роботи.
 9. Перевірка методичної підготовки.
 10. Складання довідки, висновків.
 11. Підготовка і заповнення узагальнюючих таблиць.
 12. Ознайомлення керівника гуртка з висновками.
 13. Нарада зацікавлених осіб.
 14. Підготовка наказу (в разі потреби).
 15. Організація контролю прийнятих рішень.
 16. Інформація про виконання одержаних зауважень і пропозицій.

Планування контролю

Планування внутрішнього контролю передбачає низку етапів.

 1. Сформулювати мету та завдання контролю.
 2. Визначити об'єкти та суб'єкти контролю:

2.1.Контроль за станом викладання та рівнем знань, умінь та навичок вихованців.

2.2.Контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості вихованців.

2.3.Контроль за підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня керівників гуртків

2.4.Контроль за веденням документації.

2.5.Контроль за виконанням державних законодавчих актів, пропозицій інспекторських перевірок, про­грам, постанов педагогічних рад, наказів по закладу та інших управлінських рішень.

2.6.Контроль за станом навчально-матеріальної бази та фінансово-господарської діяльності.

2.7.Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, станом техніки безпеки і охорони праці, по­жежної безпеки, за роботою щодо попередження травматизму, збереження життя та здоров'я дітей.

2.8.З'ясувати умови контролю, ресурси часу, кадрів, матеріально-технічні, фінансові (визначити їх об­сяг, спрямованість, якість).

3.Визначити методики, методи та форми здійснення контролю.


Класифікація форм контролю

 1.                    За ознакою виконання

Форми контролю

Пояснення

Колективна форма

До контролю залучаються всі ступені управління та адміністрація, керівники МО, досвідчені керівники гуртків, батьки за участю визначення об'єктів контролю

Взаємоконтроль

До контролю залучаються керівники МО, досвідчені керівники гуртків через наставництво, взаємовідвідування навчальних занять, виховних заходів тощо

Самоконтроль

Надається можливість найбільш досвідченим керівники гуртків з обов'язковою періодичною звітністю за заздалегідь розробленою схемою, алгоритмом і т. д.

Адміністративний плановий контроль

Здійснюється директором, його заступником  відповідно до плану внутрішнього контролю

Адміністративний регулюючий (позаплановий контроль)

Здійснюється директором, його заступником з появою непередбачуваних проблем

 1.                    За характером об'єктів контролю:

Форми контролю

Об'єкти контролю

Групово-узагальнюючий

Рівень знань, вихованості учнів будь-якого гуртка. Якість і методи викладання . Стан роботи керівника гуртка. Відповідальність батьків за виховання дітей

Фронтальний

Стан викладання окремих напрямків гурткової роботи у всіх або в частині груп. Стан роботи керівники гуртків у групах

Тематичний

Робота всього колективу над будь-якою проблемою. Рівень знань, умінь учнів  з якоїсь теми, якогось напрямку. Стан роботи керівників гуртків в будь-якому напрямку (ведення документації тощо)

Персональний

Продуктивність викладацької діяльності, методичний рівень педагога в цілому або будь-якої сторони його діяльності.

Оглядовий

Стан документації. Стан трудової дисципліни керівників гуртків. Стан
науково-технічного обладнання


3. За ознакою логічної послідовності:

 • Поточний контроль;
 • Попереджувальний;
 • Проміжний;
 • Підсумковий.

4. . За періодичністю проведення:

 • Епізодичний (у визначений місяць навчального року).
 • Періодичний (щоденний, щотижневий, щомісячний тощо).

 1.                    За використанням методів:

Форми контролю

Пояснення

Спостереження

Відвідування занять, позакласних заходів з наступним аналізом

Перевірка документації

Робота з журналами планування та обліку роботи гуртків

Опитування:

а) усне

Довільна бесіда або співбесіда за спеціальною підготовленою програмою

б) письмове:

• анкетування (відкрите)

Не обмежуються варіанти відповідей на запрограмовані питання

• анкетування (закрите)

Варіанти обмежені

Тестування

Метод психологічної діагностики вимірювання індивідуальних особливостей

Оперативний аналіз

Аналіз щойно проведеного заняття, заходу з його організаторами, учасниками

Ретроспективний аналіз

Оцінка діяльності закладу випускниками минулих років

 


Алгоритм контролюючої діяльності

1. Встановлення (актуалізація) стандартів

Оцініть точність та значущість інформації Визначте цілі, завдання контролю Визначте обмеження в ресурсах (час, кадри тощо)

Встановіть стандарти, показники результатів.


Визначте критерії оцінювання результатів.


Визначте технологію, методи, засоби контролю.

Повідомте про все це керівникам гуртків.

2. Аналіз і оцінка результатів діяльності
Здійсніть перевірку

Оцініть результати відповідно до стандартів Встановіть, чи досягнуті цілі

Визначте масштаби відхилень

Повідомте одержані результати керівникові гуртка.

3. Коригування: приведення до стандартів
Встановіть причини відхилень
Перегляньте стандарти

Стимулюйте педагога

Усуньте недоліки

Підготовка до відвідування гурткових занять
 1.               Складання плану-графіка відвідування занять.
 2.               Вивчення матеріалів, що характеризують керівника гуртка (матеріали попередніх перевірок, робочі помітки).
 3.               Перегляд програми  гуртка, пояснювальної записки до нього.
 4.               Підбір і відновлення у пам'яті наказів, аналітичних довідок щодо гуртка.
 5.               Ознайомлення за календарним планом і журналом з темою попереднього заняття.

 

Схема аналізу ( алгоритм дій )

1. Характеристика результатів гурткових занять:

 •         навчальні результати (засвоєння теоретичних знань);
 •         виховний вплив (виховна мета, ступінь ефективності реалізації);
 •         розвивальний характер (фактор і ступінь його сприяння розвитку гуртківців).

    2. Пошук причин недоліків:

 •         визначення мети заняття;
 •         зміст заняття;
 •         структура заняття;
 •         форми, методи;
 •         умови проведення заняття.
Мета відвідування гурткових занять
 1.     Формування в вихованців позитивних мотивів навчання.
 2.     Практична спрямованість гурткового заняття.
 3.     Розвиток самостійності гуртківців через ефективність використання методів навчання.
 4.     Шляхи забезпечення розвитку пізнавально-практичної діяльності гуртківців.
 5.     Розвиток творчих здібностей гуртківців.
 6.     Стимулювання активності гуртківців, формування навичок самостійної роботи.
 7.     Організація навчально-виховної діяльності гуртківців, доцільність структури заняття, взаємодія його компонентів.
 8.     Відповідність форм, методів та практичних завдань до структури заняття.
 9.     Мовна культура. Культура спілкування.
 10. Індивідуальний підхід керівника гуртка до виховання гуртківців у процесі практичної  діяльності.
 11. Формування особистості засобами українознавства.
 12. Використання краєзнавчого матеріалу на заняттях.
 13. Ефективність використання дидактичного матеріалу.
 14. Виконання керівником гуртка рекомендацій, даних йому під час атестації.
Спостереження і аналіз гурткових занять
 1. Тема заняття.
 2. Його мета (навчальна і виховна).
 3. Обладнання, використання наочних і технічних засобів навчання в ході заняття.
 4. Якість підготовки до нього керівника гуртка. Наявність плану, підготовленість гуртківців до занять.
 5. Кількість учасників гуртка. Відвідування занять.
 6. Зміст заняття – його науковість, зв'язок з життям, практикою. Здобування нових знань або їх поглиблення, закріплення умінь і навичок у ході заняття.
 7. Виховна сторона заняття. Виховання через зміст заняття, через методи і організацію.
 8. Ставлення учнів до заняття у гуртку, їх поведінка, інтерес, активність, дисциплінованість.
 9. Методи ведення занять у гуртку. Обсяг і рівень самостійної роботи учнів. Характер цієї роботи. Елементи творчості учнів. Формування самоосвітньої роботи учнів у ході занять.
 10.          Результативність занять: вплив гурткової роботи на удосконалення якості знань, умінь і навичок учнів, на культуру їх мови.

 

Пропозиції за наслідками аналізу гурткового заняття

 •    обміркувати структуру заняття, впроваджувати різні форми і методи роботи, урізноманітнювати творчу працю вихованців;
 •    враховувати важливу роль бесіди в структурі заняття;
 •    звернути увагу на розвивальне навчання – розвиток творчих здібностей гуртківців через доцільний підбір методів та форм роботи;
 •    звернути увагу на оволодіння прийомами педтехнології, її значення в діяльності керівника гуртка;
 •    звернути увагу на використання гри як методу організації навчально-виховного процесу;
 •    звернути увагу на методику організації колективної, групової, індивідуальної творчої діяльності;
 •    звернути увагу на..., здійснювати контроль за ..., застосувати ... .

Аналіз виховного заходу – це школа педагогічної майстерності, розмова двох компетентних колег, це спільні пошуки оптимального рішення. Це не тільки педагогічний аналіз проведеного заходу, але й мистецтво, яке опирається в значній мірі на знання психології педагога-організатора та вихованців, конкретних якостей окремих людей. Керівник закладу повинен вміти навіть неприємні речі говорити так, що педагог не втратив віру в себе.

 

Мета відвідування виховного заходу:

Визначити (вивчити, виявити):

 1. Рівень педагогічної кваліфікації педагога-організатора;
 2. Характер взаємин педагога-організатора і вихованців;
 3. Рівень згуртованості дитячого колективу;
 4. Оптимальність змісту виховного заходу;
 5. Розвиток самостійної і творчої активності вихованців;
 6. Стиль роботи педагога-організатора.
 7. Забезпечення індивідуального і диференційного підходу до вихованців.

 

Вимоги до проведення виховного заходу:

 1. Чітке формулювання назв виховного заходу та розуміння педагогом його мети.
 2. Планування основних етапів виховного заходу та визначення завдань кожного з них.
 3. Організація підготовки заходу у відповідність до поставленої мети.
 4. Визначення оптимального змісту виховного матеріалу.
 5. Вибір найбільш раціональних методів і прийомів виховного впливу на вихованців на кожному етапі заходу.
 6. Чіткість виховного заходу, його темп і ритм.
 7. Різноманітність і творчий характер діяльності вихованців.

 

Схема аналізу виховного заходу:

 1.               Аналіз готовності педагога або колективу вихованців до проведення виховного заходу:
  •    мета і завдання виховного заходу;
  •    місце виховного заходу у загальній системі виховної роботи.
 1.               Аналіз процесу підготовки та виховання виховного заходу:
  •    роль педагога-організатора (керівника гуртка);
  •    роль дитячого колективу;
  •    забезпечення

 •    дружної

 •    та злагодженої роботи колективу в процесі підготовки виховного заходу;
 •    надання тактовної допомоги вихованцям;
 •    рівень участі дітей у підготовці виховного заходу;
 •    аналіз правильності розподілу обов'язків;
 •    строки виконання, облік.

3.Аналіз проведення виховного заходу:

а)організація (готовність дітей до проведення заходу, оформлення приміщення, обладнання, наочність,  структурна схема виховного заходу, чіткість, організованість, злагодженість, майстерність, дозування часу і раціональність його використання, участь представників громадськості);

б) зміст виховного заходу ( актуальність теми, змістова спрямованість, логічність, раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина висновків, зв'язок з життям гуртка, міста, району);

в)методика проведення виховного заходу (врахування вікових особливостей вихованців, можливість відвертого обміну думками...)

г)психологічний аналіз (поведінка вихованців, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу; поведінка педагога, його тон, ставлення до дітей, педагогічний такт, повага до самостійності думок).

 

 1.                Результати:
  •    досягнення мети виховного заходу;
  •    чи є захід цілісним, системним;
  •    які частини виховного заходу вдалися краще, які гірше;
 2.                Загальні висновки. Рекомендації.

 

Пропозиції за наслідками аналізу:

 •    врахувати рівень вихованості учнів при визначенні мети і завдань заходу;
 •    посилити роль дитячого активу в підготовці і проведенні виховного заходу;
 •    залучати більшість вихованців до різних видів діяльності при підготовці заходів;
 •    продумати форми заохочення та активації мислення  вихованців в процесі пізнавальної діяльності;
 •    рекомендувати науково-методичну літературу.

 

Висновок: внутрішній контроль та педагогічний аналіз дає об'єктивну оцінку результатів діяльності окремого керівника гуртка, усього педагогічного колективу. Тільки через педагогічний аналіз можна постійно вивчати процеси управління, їх результативність та ефективність, виявляти можливості подальшого удосконалення.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКРІПЛЕНІ

ЗА НАВЧАЛЬНИМИ КАБІНЕТАМИ

КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ

 

 

№ з/п

Назва кабінету

ПІБ завідуючого кабінетом керівника гуртка

1.

Кабінет  початкового технічного моделювання

 

2.

Кабінет  радіоспортивного гуртка

 

 

 

 

3.

Кабінет  авіамодельного гуртка

 

4.

Кабінет  виготовлення іграшок-сувенірів

 

5.

Кабінет  юного дизайнера

 

 

 

 

6.

Кабінет картинггуртка

 

 

 

 

 


ПЕРЕВІРКА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ І СЕМЕСТР

 

з/п

ПІБ керівника гуртка

 

Назва гуртка

 

Результат перевірки календарно-тематичного планування

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВІРКА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІІ СЕМЕСТР

 

з/п

ПІБ керівника гуртка

 

Назва гуртка

 

Результат перевірки календарно-тематичного планування

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВІРКА ЖУРНАЛІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ ГУРТКА

 

з/п

 

Дата перевірки

 

ПІБ керівника гуртка /

Назва гуртка

 

Результат перевірки журналу планування та обліку роботи гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

 

Дата перевірки

 

ПІБ керівника гуртка /

Назва гуртка

 

Результат перевірки журналу планування та обліку роботи гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ ГУРТКА

Дата ________________ Керівник гуртка  _______________________ Назва гуртка_____________________________

_______________ Усього дітей в групі ____________ На занятті ____________   Наявність конспекту_____________  

Тема заняття _______________________________________________________________________________________

Мета заняття _______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Мета  відвідування __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Зміст аспектів контролю

Рівень

Високий

Середній

Низький

Дуже низький

Нульовий

Організацій-ний

1.

Раціональне використання часу на занятті

 

 

 

 

 

2.

Виконання плану заняття

 

 

 

 

 

3.

Наявність зворотного зв’язку з вихованцями

 

 

 

 

 

4.

Забезпечення заняття наочністю, ТЗН, доцільність їх використання

 

 

 

 

 

5.

Виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил ТБ

 

 

 

 

 

Дидактичний

1.

Оптимальність вибору та ступінь досягнення мети заняття

 

 

 

 

 

2.

Логіка викладання навчального матеріалу

 

 

 

 

 

3.

Дидактична доцільність зміни видів діяльності учнів

 

 

 

 

 

4.

Активізація пізнавальної діяльності учнів

 

 

 

 

 

5.

Відповідність ходу і результатів заняття цілям та завданням

 

 

 

 

 

Методичний

1.

Ефективність використання дидактичних принципів

 

 

 

 

 

2.

Оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів

 

 

 

 

 

3.

Доцільність видів самостійної роботи учнів

 

 

 

 

 

4.

Методи диференційованої роботи з учнями

 

 

 

 

 

5.

Доцільність поєднання прийомів і методів для розв’язання дидактичних  завдань заняття

 

 

 

 

 

Виховний

1.

Використання можливостей для профорієнтації

 

 

 

 

 

2.

Рівень культури праці, організованості, дисциплінованості вихованців

 

 

 

 

 

3.

Культура спілкування вихованців одне з одним та з керівником гуртка

 

 

 

 

 

4.

Позиція педагога по відношенню до вихованців, стиль керівництва ними

 

 

 

 

 

5.

Особистість учителя, його педагогічна та загальна культура

 

 

 

 

 

 

1.

Сформованість знань, умінь та навичок відповідно до програми

 

 

 

 

 

2.

Рівень пізнавальної активності

 

 

 

 

 

3.

Ступінь самостійності

 

 

 

 

 

4.

Уміння працювати з приладами, спеціальним обладнанням

 

 

 

 

 

5.

Зацікавленість даним напрямком гурткової роботи

 

 

 

 

 

Висновки і рекомендації: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ознайомлена (ий): _____________________________ “____”___________20__ р.

Аналіз виховного заходу

Дата «__» ________ 20___ Група                           _______________________

ПІБ керівника                      ______________________Кількість вихованців   ___

Тема заходу                                             __________

Мета проведення                                          __________

Мета відвідування заходу                                     __________

 

№ п/п

Етапи організації

Критерії діяльності

Оцінювання діяльності

Так

Частково

Ні

1.

Загальні відомості:

Постановка мети і завдань заходу, на виховання яких якостей школярів спрямовано захід

 

 

 

2.

Урахування рівня вихованості учнів під час визначення мети і завдань заходу, тактовна допомога учням

 

 

 

3.

Місце даного заходу в загальній системі виховної роботи

 

 

 

4.

Підготовка заходу:

Методика підготовки заходу: планування,

розробка

 

 

 

5.

Залучення учнів до підготовки

 

 

 

6.

Розуміння необхідності і значущості заходу

 

 

 

7.

Наявність плану виховного заходу

 

 

 

8.

Хід заходу:

Раціональність, логічність структури

 

 

 

9.

Змістовність та організованість проходження заходу

 

 

 

10.

Вплив на інтелектуальну й емоційно-моральну сферу  учнів, їх розумова діяльність

 

 

 

11.

Творчий характер роботи керівника, учнів

 

 

 

12.

Вплив заходу на формування суспільної і громадянської думки

 

 

 

13.

Активність учнів у проведенні заходу

 

 

 

14.

Ефективність і доцільність використання наочності та ТЗН

 

 

 

15.

Участь та вплив виховного заходу на учнів з девіантною поведінкою

 

 

 

16.

Роль і місце керівника гуртка на даному заході:

 

 

 

17.

володіння методикою проведення виховного заходу

 

 

 

18.

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 

 

 

19.

врахування рівня розвитку колективу вихованців

 

 

 

20.

взаємостосунки керівника гуртка і вихованців

 

 

 

21.

Відповідність заходу до плану роботи керівника гуртка

 

 

 

22.

Загальна оцінка виховного заходу

Результативність заходу, досягнення поставлених педагогом мети та завдань даного заходу

 

 

 

23.

Виконання плану заходу

 

 

 

24.

Чи був захід цілісною системою, не об’єднаних між собою частин?

 

 

 

Висновки і рекомендації: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена (ий): _____________________________ “____”___________20__ р.

ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ КЕРІВНИКАМИ ГУРТКІВ ЦНТТУМ

 

№ з/п

 

Назва гуртка

 

Всього за програмою

 

Фактично вичитано за рік

І семестр

ІІ семестр

За програмою

Фактично вичитаано

За програмою

Фактично вичитаано

 1.                 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ» І р.н

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ» ІІ р.н

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 1 р.н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ПОЧАТКОВЕ ТЕХНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 2 р.н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«Механічна іграшка»

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ПАПЕРОПЛАСТИКА»

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ЮНІ ВИНАХІДНИКИ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.                 

«ЮНІ КОНСТРУКТОРИ ПРИЛАДІВ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«РАДІОЕЛЕКТРОННЕ КОНСТРУЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«СУДНОМОДЕЛЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ПОЧАТКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В МАТЕМАТИЦІ» гр. № 1

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ПОЧАТКИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В МАТЕМАТИЦІ» гр. № 2

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«КАРТИНГГУРТОК»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«АВТОМОДЕЛЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«АВІАМОДЕЛЮВАННЯ» І р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«АВІАМОДЕЛЮВАННЯ» ІІ р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«РАКЕТОМОДЕЛЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАНОЇ ТЕХНІКИ»

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ШВІДКІСНА ТЕЛЕГРАФІЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«СПОРТИВНА ПЕЛЕНГАЦІЯ» І р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«СПОРТИВНА ПЕЛЕНГАЦІЯ» ІІ р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ВИГОТОВЛЕННЯ СУВЕНІРІВ» І р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ВИГОТОВЛЕННЯ СУВЕНІРІВ» ІІ р. н.

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«МОДЕЛЮВАННЯ ІГРАШОК-СУВЕНІРІВ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«КОСМІЧНЕ МАКЕТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«ТЕХНІЧНИЙ ДИЗАЙН»

 

 

 

 

 

 

 

 1.             

«МОДЕЛЮВАННЯ ІГРАШОК-СУВЕНІРІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ»

 

 

 

 

 

 


ЦИКЛОГРАМ

А ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 НА  2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Назва форми методичної роботи

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Педагогічна рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-методична нарада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання керівників гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання динамічної групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адресний семінар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання творчої лабораторії (за напрямками)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення:

Педагогічна рада

ПР

Методична рада

МР

Інформаційно-методична нарада

ІМН

Методичне об’єднання керівників гуртків

МО

Засідання динамічної групи

ДГ

Адресний семінар

АС

Творча лабораторія

ТЛ

Графік внутрішнього контролю ЦНТТУМ
за веденням документації на 20__ - 20__ навчальний рік

 

з/п

 

 

 

Форма роботи

 

 

Місяці

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

 

Аналіз календарних планів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз планів роботи гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка особових справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка журналів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка документації навчальних кабінетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка документації з охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка документації роботи з батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка фінансово-господарської та технічної документації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: Д - директор; 3 - заступник директора з навчально-виховної роботи; форма підбиття підсумків вивчення; П - засідання педагогічної ради; Н - наказ по школі; Н. д. - нарада при директорі; М - засідання методичного об'єднання, методичної ради.

 

 


Контроль

поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів

 

Дата проведення контролю

Назва кабінету

Відповідальний керівник гуртка

Поповнення навчально-матеріальної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведення контролю

Назва кабінету

Відповідальний керівник гуртка

Поповнення навчально-матеріальної бази

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

відвідування занять вихованцями гуртків

 

Дата проведення контролю

Назва гуртка