Методичні рекомендації "Інноваційні технології на уроках німецької мови"

Про матеріал

Використання ІКТ у навчанні забезпечує: інтенсифікацію усіх рівнів навчально-виховного процесу; всебічний розвиток школяра; підготовку школярів до життя в умовах інформаційного суспільства.

Перегляд файлу

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

КАЛУСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      З досвіду роботи вчителя

                                                                  німецької мови

                                                                                  Тимів Тетяни Петрівни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П л а н

 

                Вступ

             І. Використання сучасних інформаційних технологій на уроках

                німецької мови 

            ІІ. Роль комп’ютерних технологій у підвищенні ефективності

                навчального процесу

           ІІІ. Проектна робота та її роль у розвитку творчої особистості учня

           ІV. Співпраця учнів у малих групах

                 Висновки

                 Список використаної літератури

                 Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Немає нічого настільки важкого,

чого б не можна було досягти старанням

Зі скарбниці античної мудрості

 

Вступ

     На сучасному етапі розвитку нашого суспільства ставляться певні вимоги до особистості. Суспільство потребує людей, здатних до критичного мислення, до самостійного прийому рішень, людей комунікабельних, здатних до співпраці, яких можна характеризувати як креативних особистостей. Для придбання школярами вищезгаданих якостей в контексті оволодіння іноземною мовою необхідний креативно-діяльнісний підхід. Основна мета сучасної педагогіки – це всебічний розвиток особистості, створення умов для її самореалізації й розвитку творчого потенціалу. Звісно для формування такої особистості треба використовувати у шкільному навчально-виховному процесі інноваційні методи і прийоми навчання, особливі завдання і      вправи, які спонукали б школярів до творчої діяльності. Головним завданням у своїй роботі я вважаю застосовування таких прийомів навчання, які сприяють підтриманню інтересу учнів до іноземної мови, допомагають залучити всіх учнів до мовленнєвої діяльності, підвищують ефективність уроку. До таких прийомів належать: навчальні ситуації; мовна зарядка; ігри, в тому числі рольові; бесіди на теми, пов’язані з інтересами учнів, їх життєвим досвідом, безпосереднім оточенням.

     Крім того, у зв’язку зі становленням інформаційного суспільства, зі швидким та постійним ростом об’єму інформації та знань, необхідно постійно опановувати нові знання та вміння. Однак неможливо постійно збільшувати строки навчання. Вирішення цієї проблеми потрібно шукати на шляху інтенсифікації освіти, саме тому застосування інноваційних методів навчання сьогодні є важливою складовою освітнього процесу.

     Необхідність використання подібних методів та їх ефективність давно доведена вітчизняними та зарубіжними педагогами. Так, дослідження німецьких вчених довели, що людина запам’ятовує лише 10% того, що вона читає, 20% – того, що чує, 30% – того, що бачить, 50-70% запам’ятовується при участі в групових дискусіях, 80% при самостійному виявленні та формулюванні проблеми. І лише коли той, хто навчається, безпосередньо приймає участь у реальній діяльності, самостійній постановці проблеми, виробленні та прийнятті рішення, формулюванні висновків та прогнозів, він запам’ятовує та засвоює матеріал на 90%.

     Мета навчання іноземної мови полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися, досягати взаєморозуміння, знімати мовні бар’єри. Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя різних народів, їх культуру, звичаї, традиції, спонукає до активізації пізнавальних здібностей і збагачення духовного світу через пізнання іншої культури.

     Знання іноземної мови стало життєво важливим; прийшло усвідомлення необхідності володіння іноземною мовою, а то й декількома мовами. Недаремно кажуть, скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Проблеми й питання організації навчального процесу в нових умовах, які закономірно виникають в учителів, потребують негайного розв’язання, на основі врахування рекомендацій спеціалістів з інших країн, яким ця проблема відома вже давно.

 

І. Використання сучасних інформаційних технологій

на уроках німецької мови

     Останнім часом набуває великої значущості питання про використання новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов – це формування та розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Не можна заперечувати значущість  традиційних шляхів  оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування сучасного стану науки та технологій, які дозволяють  оптимізувати навчальний процес.

     На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання  іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середовища. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування  комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку мовленнєвих навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання.

     Сучасне суспільство ставить перед учителем завдання розвитку особистісноважливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Знання виступають не як мета, а як засіб розвитку особистості. Найбагатші можливості для цього надають сучасні інформаційні комп'ютерні технології (ІКТ). Усе частіше вчителі застосовують на уроках німецької мови комп'ютер, як засіб підвищення ефективності навчання. Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості комп'ютера. Це – найпотужніший засіб, який коли-небудь одержував педагог. Слід підкреслити, що застосовуючи комп’ютерні технології на уроках іноземної  мови, можна не тільки забарвити викладання та пробудити в учнів інтерес до предмету, але й привчити їх до самостійного пошуку, аналізу та узагальненню інформації.

     Також важливим завданням є ознайомлення учнів з культурними цінностями, традиціями та історією народу-носія мови. Для виконання цього завдання велике значення має використання автентичних засобів (малюнок, текст, звукозапис, відеозапис, тощо). Знайомство з життям країни, мова якої вивчається, відбувається через текст та ілюстрації до нього, документальний відеофільм, або ще краще, повний опис історії та мальовничі зображення відповідних подій на сайтах Інтернету.

     На сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовуються тексти, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація – все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності учнів. Цей процес має інтерактивний характер завдяки двобічному зв'язку: можливості «спілкування» з комп'ютером, коли учень та комп'ютер можуть  ставити питання та отримувати відповіді на них. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії CD або DVD. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру.

 

ІІ. Роль комп’ютерних технологій у підвищенні ефективності

навчального процесу

     Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх було б безглуздям. Ні для кого не є новиною, що дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається грамотно писати та критично читати. Згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету. Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело до зміни вимог до сучасного учня.

     Саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, повірять у власні сили, що в зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати рис справжнього європейця.

     На відміну від звичайних технічних засобів навчання інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) дозволяють не тільки надати  учням необхідних знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами інформації.

     Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та полегшують співпрацю (додаток 1).

 

ІІІ. Проектна робота та її роль у розвитку творчої особистості учня

     Останнім часом ми з учнями захопилися проектуванням. Проект – це ідеальний засіб навчання, виховання та розвитку творчої активності учнів. Проектна робота допомагає всім учням працювати об’єднано і ділитися своїми вміннями. Це дуже гарна можливість для учнів із слабкими мовними навичками проявити нелінгвістичні здібності, тому що деякі з них прекрасно малюють, ліплять, співають, мають артистичні здібності, безмежну фантазію.

     Мета проектної роботи полягає в можливості кожної дитини проявити себе якнайкраще: продемонструвати свої творчі здібності, використовуючи при цьому набуті знання й навички з лексики, граматики, тощо, поділитися власним досвідом, розкрити в собі й своїх друзях нові таланти, позбутися багатьох комплексів, мати на все свій власний погляд і не боятися його відстоювати, навчатися слухати думки інших і поважати їх. До цієї роботи я залучаю всіх учнів, не зважаючи на їх рівень знань. Адже тут найголовнішим є сам процес роботи.

     Початковий етап проектної роботи – введення та обговорення теми, тут визначаються часові межі, вибираються матеріали та джерела, обговорюється спосіб збору інформації, форма презентації, складається план роботи. Далі буде найважчий, найтриваліший етап роботи – виконання проекту – збір інформації, робота з різними джерелами, пошук нових знань, дослідження. Останній етап – презентація. Форми презентації проектів можуть  бути різні: усний журнал, конференція, виставка, спецвипуск газети,   інформаційний  бюлетень,  заочна  подорож,  випуск буклетів, фотомонтажів, стінгазет, конференцій і навіть театралізовані видовища тощо. Отже,  проект    це така форма діяльності,  в  основі якого лежать інтереси дитини. Освоюючи технологію проектування, учні здобувають власний досвід інтелектуальної діяльності. Застосування методу проектів у поєднанні з комп’ютерними технологіями дає ще кращий результат (додаток 2).

 

Переваги проектної роботи у розвитку творчої особистості учня вбачаю у таких аспектах:

  •     Проектна робота забезпечує високу мотивацію. Учні пишуть і говорять про себе та свої інтереси, свою сім’ю, свій дім, свої уподобання. Працюючи над проектом, учні проводять певну дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось вирізають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають інформацію в книжках, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації – можливо, навіть, роблять аудіо- чи відеозаписи. Наприклад, деякі учні в класі можуть слабше за інших знати мову, але це їм не заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту.
  •     Проектна діяльність є особистісно зорієнтованою про учня, або для нього, вона передає його особисте ставлення і забезпечує його особисту діяльність. Кожен учень здатний знайти собі роботу, враховуючи свої здібності. Готуючи розповідь про своє оточення в письмовій формі, учні відкривають для себе значення іноземної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю німецькою мовою про свою сім’ю, місто чи свої уподобання. Робота над таким проектом допомагає їм підготуватися до такої події. Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається іноземною мовою, учні мають можливість ознайомитись з особливостями культури країн, мови яких вони вивчають, порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне розуміння інших культур.

 

  •     Проектна робота має високу загальноосвітню цінність. З одного боку вона вимагає   найчастіше   інтерактивних   знань,   тобто   знань   з   різних   предметів, з іншого – розвиває ініціативність, незалежність, самостійність, уяву, дослідницькі навички, здатність трудитись індивідуально і  в  групі.  Більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни,    співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких навичок. Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позаурочний час. Однією з головних ознак проектної діяльності є нетрадиційні функції учасників навчально-виховного процесу: вчитель виступає координатором, консультантом, носієм інформації, а учень – активним розробником та виконавцем проекту.

 

ІV. Співпраця учнів у малих групах

     Одним з методів ефективного навчання їноземної мови є співпраця учнів у малих групах. Основна ідея цього методу створити умови для активної спільної навчальної діяльності учнів у різних навчальних ситуаціях.

     Учні різні: одні швидко «схоплюють» пояснення вчителя, а іншим потрібен час і додаткові роз'яснення вчителя, ще іншим потрібен час і доповнення. Ці діти зазвичай соромляться задавати питання при всьому класі. Тому, якщо дітей об'єднувати у невеликі групи (по 3-4 дитини) і дати їм спільне завдання, обговоривши роль кожного у виконанні цього завдання, тотоді виникає така ситуація, в якій кожен відповідає не тільки за результат своєї роботи, але, що особливо важливо, за результат всієї групи. Тому слабкі учні намагаються з'ясувати у сильних всі незрозумілі питання. Таким чином, спільними зусиллями ліквідуються проблеми. Така загальна ідея навчання у співробітництві.

     У малих групах (що організовуються так, щоб у кожній групі з 3-4 осіб було обов'язково сильний, середній і слабкий учні) при виконанні одного завдання на групу, учні свідомо ставляться в такі умови, за яких успіх або неуспіх відбивається на результатах всієї групи.

    Практика показує, що разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але й значно ефективніше.

     Існує багато різноманітних варіантів навчання у співпраці, але я дотримуюся таких основних принципів навчання у співробітництві:

1) Групи учнів формую з урахуванням сумісності дітей. При цьому в групі повинні бути сильні, середні і слабкі учні, дівчатка і хлопчики.

2) Групі дається одне завдання, але при його виконанні передбачається розподіл ролей між членами групи (це можуть робити самі діти чи за рекомендацією учителя).

3) Оцінюється робота не одного учня, а всієї групи. Вчитель сам вибирає учня з групи який повинен відзвітувати за завдання. Іноді це може бути і слабкий учень. Бо мета будь-якого завдання – не формальне його виконання, а оволодіння матеріалом кожним учнем групи.

     У навчальному процесі, крім підручника, широко використовуються й інші засоби: робочі зошити, аудіо- і відеоматеріали, книжки для домашнього читання. Активно впроваджуються в практику електронні носії інформації, що не тільки урізноманітнює навчальний процес, але й сприяє його ефективності, дозволяє індивідуалізувати й диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їхніх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості.

 

 

 

Висновки

     Завдання вчителя, на мою думку, полягає в  тому,  щоб  створити  умови  практичного оволодіння мовою,  вибрати  такі  методи  навчання, які б дозволили кожному  учневі  виявити  свою  активність та творчість. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій  забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх схильностей та інтересів.

     Підбиваючи підсумок, варто сказати, що використання ІКТ у навчанні забезпечує:

  •     інтенсифікацію усіх рівнів навчально-виховного процесу;
  •     всебічний розвиток школяра;
  •     підготовку школярів до життя в умовах інформаційного суспільства.

     Зміна вимог до рівня володіння іноземною мовою учнів спричинила перегляд мети навчання мов, до того ж їх застосування здатне забезпечити  підвищення якості освіти, особливо в умовах пріоритету самостійних видів пізнавальної діяльності.

     У сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційні технології з кожним днем стають невід’ємною частиною нашого життя, засобом спілкування все більшої кількості людей. Ресурси мережі Інтернет є безцінною базою для створення інформаційного середовища, освіти та самоосвіти, задоволення професійних та особистих інтересів і потреб. З огляду на це, останнім часом велика увага приділяється інформатизації системи освіти, включаючи й мовну освіту. Метою навчання іноземної мови є формування іншомовної компетенції, яка буде визначатись як вмінням вести бесіду при особистій присутності учасників розмови, так і вмінням спілкуватись засобами всіляких сервісів та служб мережі Інтернет, адже на сучасному етапі технологічного розвитку, спілкування у всесвітній мережі розглядається вже не як додатковий, а як окремий рівноправний вид людського спілкування.

     Сучасному вчителю потрібно бути компетентним не тільки стосовно усіх аспектів навчання німецької мови, але й всебічно розвиненою людиною. Велику допомогу у цьому надає Інтернет, який дуже багатий та забарвлений найрізноманітнішою інформацією. Існують програми, які пропонують завдання, миттєву перевірку та надання результатів, визначаючи рівень знань учня, який виконував завдання. Також велику роль відіграють інформаційні сайти періодичних англомовних видань, які можуть скоротити час вчителю на підготовку та пояснення матеріалу. Всі ці засоби дозволяють створити реальні та штучні ситуації спілкування на уроці німецької мови, використовуючи різні методи та засоби роботи.

     Я глибоко переконана у тому, що використання на уроках інноваційних методів допомагає досягти більш ефективних результатів у навчанні, так як вони оптимізують навчальний процес – розвивають всі види мовної та мовленнєвої діяльності одночасно, дозволяють одночасно працювати з великою кількістю учасників процесу; орієнтовані на особистісний підхід, підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови, вони є демократичними, оскільки всі учні отримують однакову кількість уваги від викладача; розвивають вміння працювати в колективі і бути відповідальним за результати своєї праці, підвищують самостійність, розвивають критичне мислення. Крім того, їх використання – це завжди творчий підхід до навчання, а творчість приносить задоволення, як учням, так і вчителю. Адже без інтересу, захопленості своєю справою не може бути ефективного процесу навчання та очікуваних результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

  1.   Богданов І., Сергєєв О. Школа сідає за комп’ютер: практична можливість  та дидактична доцільність інформаційних технологій // Відкритий урок. – 2004. – № 1 – 2. – С. 18 – 20.

2. Завада Т. Головні підходи до викладання сучасної англійської мови в середній школі на основі інтеграції та моделювання навчального процесу // Англійська мова та література. – 2009. – № 19 – 21. – С. 7 – 9.

3. Кутищева А. Технології уроків іноземної мови // Відкритий урок. – 2011. – № 5. – С. 25 – 30.

4. Полат Е., Бухаркина М. и др. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров. – М. : Академия, 2000. – 272 с.

5. Сердюков П. Методические аспекты компьютеризированного обучения иностранным языкам // Іноземні мови. – 1995. – № 34. – С. 54 – 57.

6. Скалій Л. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 59.

7. Сысоев П., Евстигнеев М. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникативных технологий. – Ростов-на-Дону: Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010.182 с.

8. Титова С. Ресурсы и службы интернета в преподавании иностранных языков. М : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003. ­– 269 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі формування комунікативної компетентності учня

 

Технологія

 

Прийоми формування

Зміст комунікативної компетентності

 

Інформаційна технологія

 

Створення презентацій

 

Уміння скласти розповідь на задану тему, візуальна доповідь, використання активної лексики в усній та письмовій формі

 

Подання нового матеріалу з використанням презентації

 

Опанування вмінням отримувати інформацію з текстів та усного мовлення за допомогою візуальної підказки

 

Інтерактивні технології кооперативного навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карусель

Тема «Знайомство»

 

Відпрацювання вміння представляти себе, ставити різні запитання та реагувати на репліки співрозмовника

 

Робота в парах

 

Застосування вміння без попередньої підготовки вести бесіду, спонтанно реагуючи на поведінку партнера

 

Робота в малих групах

 

Написання листа другові, описуючи різні факти та події та використовуючи мовні кліше

 

Мозковий штурм

 

Уміння висловлювати свої думки без підготовки відповідно до прочитаного та почутого, використовувати власний життєвий досвід

 

Метод ПРЕС. Дискусія

 

Уміння висловлюватися, використовуючи власний життєвий досвід, підтверджувати чи спростовувати інформацію

 

Проектування

 

Відеопроект, презентація, відеоролік

 

Практичне застосування вивченого лексичного та граматичного матеріалу.

Уміння презентувати інформацію у вигляді власного відеоролика, використовуючи мовні кліше та набуті знання з теми

 

Гра

 

Рольові ігри

 

Уміння вести бесіду в контексті певної ситуації, використовуючи мовні зразки та вивчений лексичний матеріал

 

Ділова гра

 

Реалізувати вміння вести бесіду із співрозмовником, моделюючи ситуацію співбесіди, висловлювати прохання та вимогу, згоду чи незгоду, дотримуватися стилю ділового спілкування, враховуючи культуру та традиції різних країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

            

 

j0284133        

 

 

            

 

 4BHIP2CA2Q86MACAXCCFVYCA1PSL3SCA82ZJY6CA07FO22CAK7P4HDCAO7EWANCAU738BFCABKTFQGCABRUA2BCAERB9DBCAAX1OFKCAY5E707CAJOU1UZCA4UQI3PCARBFU5WCAEH7ZNNCA6YVQ4KCAZ70ZXZ.jpg        

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

1

 

doc
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку