19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Методичні рекомендації.«Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

Про матеріал
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти. Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з ДІІАОП 0.00-4.03-98 „Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях".
Перегляд файлу

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ»

 

тема: «Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Грязнова І.В.

 

 

 

 

 

 

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

 

1.1. Вимоги Закону України "Про охорону праці" щодо розсліду­вання та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.

"Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на сільськогосподарських підприєм­ствах, в установах і організаціях". Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків в АПК. Склад комісії. Акт про нещасний випадок Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученнями потерпілих. Порядок і терміни такого розслідування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування і їх функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов'яза­них з нещасними випадками.

Порядок розслідування професійних захворювань на сільсько­господарському виробництві. Мета розслідування, діагностування професійного захворювання, повідомлення власника та органів санітар­ного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування.

Порядок розслідування аварій на сільськогосподарському підприємстві, класифікація аварій, склад комісії.

 

! Зверніть увагу

Згідно з Законом «Про охорону праці» власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до «Положення про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. ( Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112). Розслідування проводиться комісією підприємства, а у випадках, передбачених законодавством, за участю представників органів державного нагляду, управління охорони праці та профспілок.

Метою розслідування нещасних випадків є встановлення обставин і причин, які призвели до них, а також документальне оформлення. Це необхідно для виявлення зв'язку нещасних випадків з виробництвом і прийняття заходів щодо запобігання їх, виявлення і покарання винних, вирішення питань, про відшкодування матеріальних збитків, спричинених каліцтвом, або іншими ушкодженнями здоров'ю потерпілого, а також підприємству, яке зазнало матеріальних витрат через неправильні дії винних.

Про нещасний випадок, внаслідок якого працівник згідно із медичним висновком втратив  працездатність  на  один  день  і  більше  або  виникла   необхідність перевести його на іншу, легшу роботу терміном не менш, як на один день, складається акт за формою Н-І. Власник підприємства протягом доби після закінчення розслідування затверджує шість примірників акта.

Нещасні   випадки,   оформлені   актом   за   формою   Н-І,   реєструються    на підприємстві в спеціальному журналі.

Спеціальному   розслідуванню   підлягають   нещасні   випадки:    групові   (які одночасно сталися з двома і більше працівниками);   із смертельним наслідком; зникнення працівника під час виконання роботи.

Розслідування нещасних випадків на виробництві проводиться протягом 3 днів, а спеціальне  розслідування  не  більше   10  днів.   При   цьому  складається  акт спеціального розслідування і оформляються інші матеріали.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, оформленням і обліком нещасних випадків, виконанням заходів з усунення причин, які викликали ці випадки, здійснюють органи державного управління і нагляду в галузі охорони праці. Громадський контроль здійснюють трудові колективи і профспілки.

 

Прочитайте

Л-5, с. 59…67; Л-6, с. 17…27; Л-10, с. 13…15; ЛД-18, с. 3…22;

ЛД-10, с. 12…13.

 

Законспектуйте

Вимоги Закону України "Про охорону праці" щодо розсліду­вання та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Основні вимоги "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на сільськогосподарських підприєм­ствах, в установах і організаціях" та які нещасні випадки підлягають розслідуванню згідно з Положенням.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків в АПК.

Організацію спеціального розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування і їх функції.

Порядок розслідування професійних захворювань на сільсько­господарському виробництві.

Порядок розслідування аварій на сільськогосподарському підприємстві

 

Практичне заняття

Розслідування та облік нещасних випадків.

- оформити робочий зошит для лабораторних та практичних робіт

 

       Запитання для самоконтролю

 

 1. Дайте визначення нещасного випадку на виробництві.
 2. Які основні ознаки нещасного випадку на виробництві?
 3. З якою метою проводиться розслідування нещасного випадку?
 4. Чи регламентується час проведення розслідування нещасного випадку?
 5. У яких випадках проводиться спеціальне розслідування і який склад комісії?
 6. Яка документація оформляється при спеціальному розслідуванні нещасних випадків? Який час відводиться на розслідування?
 7. Як робити облік нещасних випадків на підприємстві?

 

 1.        Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності в АПК

 

 Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи обліку, аналізу та дослідження травматизму з використанням засобів обчислювальної техніки, їх роль та значення в управлінні охороною праці.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 

! Зверніть увагу

Аналіз виробничого травматизму дозволяє виявити причини нещасних випадків і "вузькі" з погляду безпеки місця роботи, намітити й здійснити профілактичні заходи щодо зниження травматизму.

Методи аналізу виробничого травматизму бувають наступні: статистичний, груповий, монографічний топографічний, економічний і т.д.

Статистичний метод включає спостереження за нещасними випадками, нагромадження й обробку статистичного матеріалу з наступними висновками й рекомендаціями. Матеріалами статистичного спостереження є акти про нещасні випадки на виробництві, що складаються за формою Н-1.

Цим методом на підприємствах, у районах, галузях і т.д. визначаються умовні показники виробничого травматизму - коефіцієнт частоти травматизму (Кч і коефіцієнт важкості травматизму Кт).

Коефіцієнт частоти травматизму (Кч) – середня кількість нещасних випадків,  які припадають на 1000 працюючих:

 

де: Т- кількість потерпілих від нещасних випадків за звітний період;

      Р- середньосписочна кількість працюючих.

Коефіцієнт важкості травматизму (Кт) - середня кількість днів непрацездатності, що припадають на одного потерпілого:

де: Д- кількість робочих днів, втрачених через непрацездатність внаслідок нещасного випадку;

      Т1 – кількість травмованих за звітний період, за виключенням загиблих.

Груповий метод являє собою приватний випадок статистичного методу. Сутність його полягає в угрупованні; випадків травматизму, однорідних по характеру причин (наприклад, за професією потерпілих, по їхньому віку, статі, стажу роботи, по фактору, що травмує, і т.д. ). Матеріалами для аналізу служать акти за формою Н-1 і звіти про виробничий травматизм за формою 7т. З'ясування загальної причини дозволить створити умови для ліквідації травматизму.

Монографічний метод припускає різнобічне вивчення виробничих умов. При цьому досліджується виробнича обстановка, умови праці, прийнята технологія в цілому й окремі її частини, склад робітників, санітарно-гігієнічні умови праці й відпочинку і т.д.

Топографічний метод передбачає вивчення причин нещасних випадків по місці їх події. При цьому на карті підприємства або плані ділянки умовними знаками відзначають випадки виробничого травматизму, що дає вистава про місця підвищеної небезпеки, що вимагають особливої уваги.

Економічний метод використовується при визначенні економічного збитку від виробничого травматизму й соціально-економічної ефективності заходів з попередження нещасних випадків.

 

Прочитайте

Л-3, с. 198…205; Л-5, с. 42…51; ЛД-2, с. 6…10; ЛД-10, с. 13.

 

Законспектуйте

Методи аналізу виробничого травматизму та їх використання.

 

       Запитання для самоконтролю

 

 1. Назвіть методи аналізу виробничого травматизму.
 2. В чому полягає мета проведення на налізу?
 3. Методи прогнозування аварій, травм на виробництві.
 4. Зміст системи управління охороною праці.

 

 

Література

 

ОСНОВНА

Л-1 Бедрій Я.І., Дещинський Ю.Л. та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. Я.І. Бедрія. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М. Піча, 2004.

Л-2 Бутко Д.А., Лущенков В.Л., Лехман С.Д. Практикум з охорони праці. - К.: Урожай, 1995.

Л-3 Буракова С.А. Охрана труда в сельском хозяйстве. Учеб. пособие. – К.: Выща шк., 1989

Л-4 Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський МО. Основи охорони праці. - Л.: Новий Світ - 2000; К.: Каравела, 2003.

Л-5 Гряник Г.М., Лехман С.Д. та ін. Охорона праці. - К: Урожай, 1994.

 

ДОДАТКОВА

ЛД-1 Законодавство України про охорону праці. Збірник нормативних документів: У 4т. - К.: Держнаглядохоронпраці: Основа, 1995.

ЛД-2 Про охорону праці: Закон України /В редакції від 17 листопада 2005 р.

ЛД-3 Кодекс законів про працю України. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

ЛД-4 Про пожежну безпеку: Закон України/ В редакції від 19 січня 2006 р.

ЛД-5 Державний реєстр міжгалузевих і галузевих та нормативних актів про охорону праці. - К.. Держнаглядохоронпраці, 1995.

ЛД-6 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Державний комітет України з нагляду за охороною праці: Наказ від 26.01.2005 р. №15.

ЛД-7 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ДНАОП 0-1.03-93). – Харьков, 1994.

 ЛД-8 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. №270). – К.: Норматив, 2001.

ЛД-9 Положення про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. ( Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1112). – К.: Норматив, 2004.

ЛД-10 Гончар О.В. та ін. Охорона праці. Програма для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.091902 «Механізація сільського господарства», - НМЦ, 2005.

 


Додаток 1

 

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________

(підпис власника або уповноваженої ним особи)

________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“__”____________200___ р.

(печатка підприємства)

 

АКТ № ______

про нещасний випадок

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

 

1. Дата і час нещасного випадку                                                                                   .

 

                                                                                                                                        .

 

2. Підприємство (установа, організація), працівником, якого є потерпілий

                                                                                                                                        .

 

2.1. Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область,                                                                  .

район,                                                                                                                       .

населений пункт                                                                                                      .

 

2.2. Форма власності ________________________________________________________________                                                                                                                            

 

2.3. Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство        

. .___________________________________________________________________                                                                                                                                                   

 

2.4. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок                                             .______________________________________________________________________________           ._______________________________________________________________________________                                                                                                                                                          .

 

2.5. Цех, дільниця,                                                                                                          .

 

місце нещасного випадку _________________________________________________________

3. Відомості про потерпілого:

3.1. Стать: чоловіча, жіноча ____________________________________________

3.2. Число, місяць, рік народження ______________________________________

3.3. Професія (посада) ________________________________________________

 

       розряд (клас) ____________________________________________________

 

3.4. Стаж роботи загальний ____________________________________________

3.5. Стаж роботи за професією (посадою), під час якої стався нещасний випадок

____________________________________________________________________

4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався

нещасний випадок  ___________________________________________________

Проведення інструктажів:

4.2. Вступного ________________________________________________________

4.3. Первинного ______________________________________________________

 

4.4. Повторного ______________________________________________________

4.5. Цільового ________________________________________________________

 

4.6. Перевірка знань за професією, чи видом роботи, під час виконання якої

стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)

____________________________________________________________________

 

5. Проходження медоглядів:

5.1. Попередній ______________________________________________________

 

5.2. Періодичний______________________________________________________

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6.1. Вид події ________________________________________________________

 

6.2. Шкідливий фактор та його значення__________________________________

 

7. Причини нещасного випадку_________________________________

_____________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких

призвела до нещасного випадку

______________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________

9. Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров’я потерпілого

_____________________________________________________________________

9.1. Перебування потерпілого в стані алкогольного, чи наркотичного

сп’яніння____________________________________________________________

 

10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________

 

11. Свідки нещасного випадку ________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________

 

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Найменування заходів

Термін

виконання

Виконавець

Відмітка

про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ___________________   _______________________   _________________________

 

Члени комісії___________________   ________________________  _________________________

 

                      ___________________   ________________________  _________________________

 

 

  “______” ____________________ 200___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток2

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

(найменування посади керівника підприємства)

_____________________________

_____________________________

               (підпис)                         (ініціали, прізвище)

 

МП

 

АКТ №___

розслідування обставин нещасних випадків

невиробничого характеру

 

1. Прізвище, ім’я по батькові потерпілого, рік народження

________________________________________________________________________

2. Домашня адреса _______________________________________________________

3. Місце роботи _________________________________________________________

4. Нещасний випадок стався “_____” ________________ 200__р. о _________ годині

5. Місце, де стався нещасний випадок _______________________________________

________________________________________________________________________

6. Стислий опис обставин нещасного випадку ________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Причини нещасного випадку ____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. ______________________________________________________________________

(повна назва лікувально-профілактичного закладу, яким встановлено діагноз із

________________________________________________________________________

зазначенням часу – дата, година)

9. Встановлений діагноз __________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин невиробничої травми:

 

Найменування

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Висновок комісії:

________________________________________________________________________

(зазначаються прізвища, ініціали осіб, у тому числі потерпілого,

________________________________________________________________________

чиї дії призвели до нещасного випадку, визначається зміст

________________________________________________________________________

порушення законодавчих актів)

________________________________________________________________________

12. Акт складено _______________________________ р.

 

Голова комісії _____________________________________________

   (прізвище, ініціали, посада, підпис)

Члени комісії: _____________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис)

_____________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис)

_____________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, підпис)

 

 

 

docx
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Мадзігон В.М., Тарара А.М. та інші)
Додано
17 жовтня 2019
Переглядів
516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку