26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Методичні рекомендації з використання інноваційних форм та методів у роботі екологічного гуртка

Про матеріал
Дана методична розробка розрахована і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні. Рекомендовано для керівників екологічних гуртків, педагогам з позакласного виховання закладів освіти.
Перегляд файлу

 

 

Методичні рекомендації з використання інноваційних форм та методів у роботі екологічного гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Відомості про автора: Брусенко Ірина Олександрівна- керівник гуртка «Екологічна варта» Обухівського районного центру творчості дітей та юнацтва.

Дана  методична розробка розрахована і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Рекомендовано для керівників екологічних гуртків, педагогам з позакласного виховання закладів освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.  ВСТУП.

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти. Сучасне позашкіллля знаходиться на етапі реформування, коли сьогодення вимагає від керівника гуртка вивчення і впровадження в практику сучасних інноваційних технологій.

 Загальна мета їх впровадження - підвищення ефективності гурткової роботи, формування професійних компетенцій та активних методів навчання, що забезпечують особистісно зорієнтований підхід і розвиток критичного мислення. Успіх інноваційних технологій  залежить не тільки від обізнаності керівника з ними, а також і від  систематичного їх впровадження – від визначення мети до одержання очікуваних результатів.

 Пріоритетними завданнями позашкільної освіти екологонатуралісти-чного профілю є – формування гармонійно розвиненої особистості вихованця, надання додаткових знань в галузі біології, екології, сільського господарства, формування майбутньої творчої еліти, створення умов для професійного самовизначення учнівської молоді, формування системності і неперервності екологічних знань  слухачів, вихованців, залучення до практичної, природоохоронної діяльності з оздоровлення довкілля, виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, стимулювання творчої активності, мотивації до самовдосконалення та саморозвитку. Створити комфортні умови навчання, за яких кожен вихованець відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. [1]

 

 

 

 

 

ІІ.ОСНОВНА ЧАСТИНА

      Інтерес учнів до позашкільної роботи формується під безпосереднім впливом керівника гуртка і значною мірою залежить від його особистості. Творче застосування інтерактивних форм та засобів навчання, які має у своєму розпорядженні керівник, дає йому змогу виробити власну систему роботи, досягти справжньої майстерності.

Сьогоднішні заняття гурткової роботи повинні захоплювати вихованців,  пробуджувати в них інтерес, навчати самостійному мисленню та діям.

  Інноваційні форми та методи використовують з метою створення ситуації, яка дає вихованцям  змогу працювати разом, засвоювати, повторювати, систематизувати матеріал, виконувати практичні лабораторні роботи, створюють атмосферу співпраці, творчої взаємодії в навчанні: кращого сприйняття та засвоєння матеріалу, створення мікроклімату, який стимулює дитину  до вільного висловлювання своїх думок та вражень.

   Безумовно, не можна абсолютно розділити численні типи нестандартних занять по ізольованим групам, бо, як правило,у  гурткових заняттях використовується "декілька педагогічних технологій навчання».

    Недарма деякі  заняття називають інтегровано-інноваційними не тільки за змістом матеріалу,а і за формами організації навчання та  поєднанням різних педагогічних технологій.

1. Інформаційно-комунікаційні технології - лекція, семінар, конференція, творчі звіти, консиліум, залік, експромт-екзамен, взаємонавчання, інформації, інтегрований гурток.

2. Ігрові технології:

- змагання (KBK, турнір, аукціон, вікторина, конкурс, інтелектуальний хокей, "Щасливий випадок");

- ділові, рольові ігри (Імпровізація, імітація, "Суд", захист дисертації, "Слідство ведуть знавці", "Поле чудес", ерудит, ланцюжок, бізнес-гра);

- драматизація (драматична гра, пантоміма, драматична розповідь, ляльковий театр).

3. Дослідницькі технології (Діалог, усний журнал, роздуми, диспути, прес-конференції, репортаж, урок-протиріччя, урок-парадокс, пошук, розвідка, лабораторні дослідження, заочна подорож, експедиція, наукові дослідження, коло ідей)

4. Інтерактивні технології:

- кооперативне навчання (Робота в парах, змінювані трійки, 2-4 разом, карусель, малі групи, акваріум);

- колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, "Навчаючи - вчуся", мозаїка, вирішення проблем, дерево рішень);

- ситуативне моделювання (імітаційні ігри, "Суд", громадські слухання, рольова гра);

- опрацювання дискусійних питань (метод прес, займи позицію, зміни позицію, дискусія, дебати, ток-шоу, оцінювальна дискусія).

5. Психотренінг (тренінг уваги, уяви, пам'яті, "Пізнай себе", "Пізнай свої здібності", "Твоя воля", "Твій характер", "Сам себе виховую", сугестопедагогічне заняття) . [2]

 

    Дані технології передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього гуртка , привернення уваги вихованців до складних або проблемних питань, заняття  відбувається за допомогою включення дитини в гру.

    Недарма педагог-новатор В.О.Сухомлинський казав, що до хорошого заняття  треба готуватися все життя.

Головне завдання керівника в ході нестандартних занять– СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ – формування умов, що сприяють отриманню вихованцю задоволення, радості, прояву позитивних емоцій від заняття. . 

АЛГОРИТМ ІННОВАЦІЙНОГО   ЗАНЯТТЯ

1. Зосередження уваги вихованців на проблемі (темі заняття), активізація інтересу до теми заняття.

Час – 5%  від всього заняття

 Прийоми:

 • Коротка розповідь;
 • Бесіда;
 • Демонстрування наочності;
 • Мозковий штурм;
 • Мікрофон;
 • Криголам;
 • Відстрочена відгадка…

 

2. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Мета цього етапу: донести до дітей розуміння того, чого вони мають досягти в ході заняття і чого від них очікує педагог.

Вихованці повинні розуміти:

 • до чого їм треба прагнути;
 • як перевірятимуть їхні досягнення;
 • чого він повинен досягти.

Час 5 % від всього заняття.

Прийоми:

- «Очікування»;

- «Приваблива мета»

3. Надання необхідної інформації, достатнього обсягу матеріалу, щоб на його основі  можна було виконувати практичні завдання

Час 15 %  від всього заняття

Прийоми:

-Міні-лекція;

-Читання роздаткового матеріалу;

-Розгляд наочності і т.д;

 • Дерево пізнання;
 • Дізнайся сам;
 •  20, 10, 5 … ключових питань…

 

4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.

Мета : практичне засвоєння матеріалу, реалізація поставлених завдань заняття.

Час – 50-60 %   від всього заняття.

Структура  інтерактивної вправи:

 • Інструктурування;
 • Об'єднання в групи, розподіл ролей;
 • Виконання завдання;
 • Презентація результатів;
 • Усвідомлення результатів, обговорення;

 

Прийоми:

  - Індивідуальна робота;

  - Робота мікрогруп;

  - Виступи спікерів;

  - Ситуативні вправи;

  - Вправа  «Алфавіт»;

  -  Конкурс запитань;

  -  Знайди помилку;

  -  Лови помилку;

  - Так-ні;

  - Вірю-не вірю;

  -  Роби, як я;

  -  Карусель і т.д.

 

5. Підсумкова  частина, оцінювання результатів уроку. Рефлексія: чи досягнуто поставленої мети, як можна застосувати набуті на занятті знання в майбутньому.

Рефлексія – самоаналіз, самооцінка учасниками педагогічного процесу своєї діяльності, взаємодії, своїх результатів.

Час - 20 % від всього заняття

Це є найважливіша частинаінноваційно- інтерактивного заняття. На цьому етапі підводиться риска  під  знаннями та вміннями учнів. Що вони засвоїли? Що відомо? І над чим треба далі працювати?...

  Прийоми:

 • Ідеальна оцінка (оцінка своєї роботи учнем);
 • Щедра оцінка (оцінка роботи учня педагогом)
 • Рейтинг (оцінка роботи учнями і педагогом);
 • Дитяче журі;
 • Кореспондент;
 • Моніторинг знань та вмінь (анкета, тестування)
 • Презентація знань та навичок по колу;
 • Виставка робіт;
 • Побажання;
 • Озеро ідей (обговорення «До наступного заняття я хочу…»

 

 Такими ж прикладами творчого підходу і проведення занять з учнями являється досвід роботи педагогів-новаторів – І.П.Волкова, В.Ф.Шаталова і багатьох інших. . [4]

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВАГИ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАНЯТЬ:

 1. Підвищується інтерес вихованців до навчання.
 2. Активність в пізнанні творчості.
 3. Самостійність пошуків знань.
 4. Переживання успіху досягнення.
 5. Ініціативність.
 6. Можливість індивідуального підходу до вихованців.
 7. Використання інноваційних та інформаційних технологій.
 8. Розвиток культури спілкування.
 9. Взаємовідповідальність.

      НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАНЯТЬ:

          1.Затрати більшого часу на підготовку і проведення.

          2.Не всі вихованці активні в рівній мірі.

3.Ускладнюється система  оцінювання знань.

4.Забезпечення науково-методичної і матеріально-технічної бази – слабка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВИСНОВОК:

 Навчально-виховний процес у позашкільних закладах відрізняється від шкільного: метою, змістом, формами, використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості і можливістю самостійного вибору дитиною напрямів діяльності.

   Заняття в гуртку - та навчальна ситуація, той «сценічний  майданчик», де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості вихованців. . [3]

    Враховуючи специфіку роботи в гуртках кожен керівник вишукує, випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, де на заняттях вихованці , отримують ґрунтовні знання з предмету та напрямку, яким вони цікавляться, набувають практичних умінь і навичок роботи.                        Передбачається і самостійна робота дітей  з літературними джерелами, екскурсії на природу, до музеїв, на виставки, до промислових і сільськогосподарських підприємств, науково – дослідних установ, виготовлення наочних посібників, написання і захист рефератів, виконання дослідницьких робіт, участь у науково – практичних конференціях, тематичних вечорах і святах, демонстрація на виставках власноруч виготовлених виробів, робота на екологічній стежині.

    Все це має забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості, яка неодмінно знайде свій шлях у нашому багатогранному і водночас швидкоплинному житті.

     Китайський філософ Конфуцій сказав понад 2400 років тому: «Те що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію.» - це твердження обґрунтовує потребу людини в активному навчанні.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Глізнуца О. Впровадження інтерактивних технологій у ПНЗ // Позашкілля. – 2012, серпень. – с.11 – 13.
 2. Помазан Т. Інтерактивні форми роботи в гуртках // Позашкілля. – 2012, вересень. – с. 12 -13.
 3. Використання сучасних педагогічних технологій при проведенні занять гуртків. Методика використання  гри на заняттях гуртка .
 4. Електронний ресурс

 

http://www.rec.org

http://ecoclubua.com/

http://nauka.in.ua

http://pryroda.in.ua

docx
Додав(-ла)
Брусенко Ірина
До підручника
Екологія (профільний рівень) 10 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
16 листопада 2019
Переглядів
378
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку