18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Методичні рекомендації зі специфіки побудови та використання бінарних уроків географії

Про матеріал
в методичних матеріалах подані рекомендації зі специфиіки побудови та конструювання бінарних уроків, а також подані елементи бінарного уроку географії з іншими предметами
Перегляд файлу

Методичні рекомендації зі специфіки побудови та використання бінарних уроків географії

Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості з цілісним уявленням картини світу,  розумінням глибини зв'язків явищ і процесів в оточуючій дійсності та з сформованою громадянською позицією.

Складні завдання освіти не можуть успішно розв’язуватися у вузьких рамках викладання одного предмета. Предметна роз'єднаність стає однією з причин фрагментарності світогляду випускника школи, у той час, як в сучасному світі переважають тенденції до економічної, політичної, культурної, інформаційної інтеграції.

Зміст шкільного курсу географії має значні потенційні можливості для формування громадянської компетентності учнів, що збагачує й урізноманітнює викладання навчального предмета. На уроках географії формуються ціннісні орієнтири свідомого громадянина, усвідомлення цінності людини, толерантність, культурне взаєморозуміння, усвідомлення глобальної взаємозалежності та особистої відповідальності.

Різноманітність форм сучасних уроків, різновиди прийомів та засобів, бажання вчителів та учнів працювати, розвиватися все це спонукає до використання бінарних уроків, під час яких учні визначають взаємозв’язок між різними навчальними дисциплінами й навчаються застосовувати знання одного предмета під час вивчення іншого. Бінарні уроки  активізують процес використання методів навчання, сприяють застосуванню комплексних форм організації навчання, забезпечують єдність навчально - виховного процесу та формують громадянську компетентність учнів. Основними рисами використання бінарних уроків у формуванні громадянської компетентності учнів є:

цілеспрямоване, систематичне акцентування уваги на проблемах громадянського спрямування у змісті всіх поєднуваних предметів;

розгляд проблем громадянського спрямування у кожному предметі, відповідно до специфіки змісту, що забезпечує системність формування громадянської компетентності, поєднанням зусиль усіх предметів;

доповнення, збагачення змісту предметів новими аспектами, наближеними до актуального життя учнів і їх потреб як громадян;

забезпечення повної інтеграції змісту громадянської освіти у викладання предметів, вирішення вчителями навчально організаційних та інших питань: вибору навчальних тем (у яких оптимально може бути посилений громадянознавчий зміст), відбору, координації та збалансування засобів і методів навчання, чіткого розподілу навчального часу тощо.

Ефективно реалізувати міжпредметний  напрямок можна за допомогою бінарних уроків географії. Саме географія  інтегруює споріднені шкільні предмети з метою формування громадянської компетентності учнів. Фізична географія змістовно інтегрується з предметами природничо-математичного циклу – біологією, хімією, фізикою, математикою; економічна та соціальна географія з предметами суспільно-гуманітарного циклу: історією, правознавством, економікою,українською та іноземною мовами.

«Географія бере природу яко цілість»,  писав видатний дослідник території України та її патріот С. Л. Рудницький.

Бінарність уроків у сучасній школі – один із напрямів активних пошуків нових педагогічних рішень, що сприяють розвитку творчих потенціалів педагогічних колективів і окремих вчителів з метою більш ефективного впливу на учнів [27].

Бінарні уроки географії з математикою, історією, астрономією, економікою, хімією, біологією, фізикою та іншими навчальними предметами дозволяють розглянути багато важливих явищ; «пов'язати» ці уроки з життям, розкрити дітям багатство і складність навколишнього світу. Ряд географічних понять відображає такі складні процеси в природі, які неможливо розкрити на початковому етапі їх вивчення без застосування фізико-хімічних, біологічних понять, у комплексі, за допомогою бінарних уроків.

Так, під час проведення бінарного уроку географії та математики учні поглиблюють математичні знання і використовують їх для  засвоєння географічного матеріалу. Наприклад, під час вивчення теми «Масштаб» у      6 класі, учні отримують завдання:

Визначте масштаб карти, якщо відстань на місцевості між Києвом і Тернополем становить 480 км, а на карті вона дорівнює 48 см.

Застосовуючи математичні знання, учні розв'язують задачу:
          Для того, щоб визначити масштаб карти, потрібно скласти відношення відстані на карті до відстані на місцевості:

М = Lк : Lм = 48 см : 480 км =1 см : 10 км

Ми отримали іменований масштаб у 1 см 10 км, який переводимо у числовий, тобто, кілометри переводимо в сантиметри: 1 : 1 000 000.

Відповідь: масштаб карти 1 : 1 000 000.

Учні 8 класу, під час вивчення теми з фізичної географії:  «Часові пояси»,  отримують наступне завдання:

Світанок  в Одесі (46°30' ° пн.ш.; 30°36' сх.д) настає 06 год. 40 хв. Вирахуйте початок світанку в містах:
Ужгород (48° 34' пн.ш.; 22° 18' сх.д.);
Київ (50° 30' пн.ш.; 30° 30' сх.д );
Харків (50° 00' пн.ш; 36° 15' сх.д);
Луганськ (48° 32' пн.ш; 39° 31' сх.д).
Застосовуючи знання з географії та математики, учні розв’язують задачу:

За 24 години Земля робить повний оберт навколо своєї осі. За 1 год кут повороту становитиме 15º (360°: 24 год ). Звідси, встановлюємо, що на 1° планета обертається за 4 хв (60 хв:15°). На 1' Земля обертається за 4 с: 

( 4*60с: 60'' = 240 с: 60 мін = 4с)

Різниця довгот між Одесою та Ужгородом: 30°36' - 22° 18' = 8° 18'

Різниця в часі: 8° *4 хв +18'*4с = 32 хв +72 с = 33хв 12с

Час світанку в Ужгороді : 6 год 40 хв. + 33хв 12с = 7 год 13 хв 12 с

Відповідь: Час світанку в Ужгороді  - 7 год 13 хв 12 с

Програмний матеріал з географії має значні можливості для формування в учнів поняття раціонального числа, від’ємного числа, координати точки, навичок побудови різних діаграм. Учні застосовують знання з математики під час:

  • побудови стовпчастих і кругових діаграм;
  • побудови графіка температур;
  • порівняння статистичного матеріалу;
  • визначення відстаней між об’єктами на карті за допомогою масштабу;
  • порівняння довжин річок, кількості населення, площі та ін.

Важливе місце у загальній фізичній географії належить розв’язуванню математичних задач на визначення тиску та температури повітря на певній висоті, наприклад наступна задача:

 Визначте  абсолютну  висоту  гори,  якщо атмосферний тиск на її вершині становить 650 мм рт. ст.

Розв’язання.

Атмосферний тиск знижується з підняттям угору на 10 мм рт. ст. на кожні 100 м підйому. Різниця тиску на рівні моря і на вершині гори становитиме 110 мм рт. ст. (760—650). Знаючи падіння тиску, визначаємо висоту гори: 100 м • 110 мм рт. ст. : 10 мм рт. ст. = 1100 м.

Під час виконання практичних робіт з теми «Атмосфера», учні обробляють результати спостережень за погодою, застосовуючи набуті знання з математики для побудови графіків та діаграм, зокрема  рози вітрів, графіка зміни температур за певний період, діаграми хмарності.

Таким чином, проведення бінарних уроків географії та математики сприяє засвоєнню учнями теоретичного матеріалу, набуття певних практичних вмінь і навичок, які будуть необхідними в подальшому житті та діяльності.

З вивчення оболонок Землі починається в географії послідовне формування наукової картини світу. Оболонки нашої планети  літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера тісно взаємодіють одна з одною,  їхня взаємодія формує найбільший природний комплекс нашої планети географічну оболонку. У процесі розвитку в ній відбуваються різноманітні фізичні, хімічні, біологічні явища та процеси, тому,  доцільно, на нашу думку, буде проведення бінарних уроків географії з такими предметами, як біологія, фізика, хімія та історія.

У 8 класі на уроках з курсу «Фізична географія України» бінарні уроки географії та біології можна проводити під час вивчення теми: «Природно – заповідний фонд України». Під час проведення цих уроків можна використовувати метод проектів, які учні готують самостійно під керівництвом учителів  предметників. Презентуючи свій проект, учні звертають увагу як на географічні особливості території України – географічне положення, рельєф, клімат, грунти, так  і на біологічну складову – рослинний та тваринний світ природної зони.

У 9 класі об’єктом вивчення біології є людина. Здоров’я нації, чинники, що негативно впливають на здоров’я людини; захворюваність жителів планети («хвороби достатку», «хвороби бідності», нові хвороби планети); взаємозв’язок «здоров’я і економічного розвитку» на основі сталого використання ресурсів; шляхи поліпшення здоров’я людей в    Україні   сучасні найактуальніші питання для розгляду на бінарних уроках географії та біології.

Бінарні уроки географії й екології. У 11 класі (профільний рівень) під час вивчення теми «Глобальні проблеми людства»  учитель географії розповідає про класифікацію проблем, які постали перед людством.  Учитель екології  пояснює про наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

Важливо також проводити бінарні уроки географі та історії, наприклад, урок у дев’ятому класі з теми: «Формування території України» (Додаток В ).

У 9 класі бінарний урок можна провести під час вивчення історії заснування промислових центрів України, промислових підприємств, великих міст. У 10 класі – бінарний урок пов’язаний з  історією заснування і розвитку держави, її устрою і т.д.

Існує тісний зв’язок географії з фізикою.

Фізична географія передбачає вивчення навчальних тем, в яких розкриваються фізичні явища та закони, про які учням ще не відомо; про фізичний стан води, його зміни під впливом конкретних чинників;  атмосферний тиск, його залежність від висоти над рівнем моря; про фізичний стан гірських порід та матеріалів, їх зміни під впливом температури і тиску; про сонячну радіацію, її вплив на рухи атмосфери Землі; вплив Місяця та Сонця на припливні явища та багато інших явищ. Для глибокого розуміння цих тем проводяться бінарні уроки.

Процеси і явища, що відбуваються у земних сферах, зв’язки між ними вивчаються у фізичному, географічному, біологічному і хімічному аспектах.

Наприклад, атмосферний тиск не поділяється на географічне чи фізичне поняття. Під час бінарного уроку географії та фізики, учитель фізики вводить поняття «сила» для того, щоб далі пояснити тиск твердих тіл, а також рідин і газів. Він пояснює, що знаючи формулу Р = F/ S, де Р- тиск,     F- сила, S - площа, під час вивчення гейзерів, учні зможуть не тільки знайти райони їх виверження за картою, але й пояснити причину цього явища природи, а також ознайомитись з поняттям термальних вод, як нетрадиційним джерелом енергії. Учні вже знають від чого залежить тиск, тому добре засвоюють тему «Вітер, причини його виникнення».

Під час проведення бінарного уроку у 7 класі з теми «Клімат материків», учитель географії ставить перед учнями проблемне запитання: чому на півночі материка Африка утворилася найбільша пустеля світу Сахара? За допомогою вчителя фізики учні з’ясовують, що однією з причин є високий тиск, як наслідок –  дуже мала кількість опадів на рік або    запитання – як пов’язані психічний стан  людини з її швидким сходженням в гори (самопочуття кожної людини залежить від стану атмосфери).

У старших, 9-10 класах, доцільно об’єднати уроки географії та фізики під час вивчення електроенергетики, особливо під час вивчення нетрадиційної, альтернативної електроенергетики.

Міжпредметні зв’язки географії з хімією простежується протягом всього шкільного курсу, особливо у курсі економічної та соціальної географії України та світу.

Під час вивчення металургійної, коксохімічної, хімічної, нафтопереробної, целюлозо-паперової, харчової, фармацевтичної промисловості, учителі географії та хімії пояснюють технологічні процеси того чи іншого виробництва, звертають увагу учнів на зв’язок географії з хімією.

Вивчаючи корисні копалини, педагоги висвітлюють: учитель хімії –  їх хімічний склад, перераховує конкретні речовини, які можна з них отримати, а вчитель географії поширення корисних копалин на території нашої планети.

Отже, за інтеграцією природничих наук майбутнє, бо вона найкращим чином сприяє формуванню необхідних компетенцій в учнів.

Основи економіки один з нових шкільних предметів. Сучасний перехід до ринкових відносин суб’єктивно породжує гостру потребу в практичній економічній освіті учнів, особливо в учнів старших класів.

На бінарних уроках географії та економіки розглядаються такі питання, як:

   проблема раціонального розміщення господарства в межах країни;

– матеріальні та людські ресурси, їх обмеженість, варіанти раціонального використання;

   національне виробництво, його оцінка: ВНП і ВВП;

   міжнародний поділ праці, та його переваги та ін.

Географія, за своєю сутністю, є інтегрованою наукою. Саме тому має тісні взаємозвязки і з гуманітарними дисциплінами. Під час вивчення географії учні ознайомлюються з новими термінами, географічною номенклатурою. Учитель географії повинен стежити за правильністю написання географічних назв, логікою обґрунтування відповіді на запитання,  зв’язним мовленням під час опису географічного об’єкта за типовим планом; розвивати вміння учнів складати план за прочитаним текстом підручника, формулювати запитання до прочитаного; формулювати визначення       понять. Тому, доцільно буде поєднати уроки географії з українською мовою та літературою або з іноземною мовою.

Використання поезії та прози на бінарних уроках географії та української мови й літератури не є новим у методиці. Застосування поетичного слова на таких уроках може бути  засобом з’ясування окремих ознак уявлення, поняття чи встановлення різних видів зв’язків (причинно-наслідкових, просторових, логіко-змістових та ін.).

У практиці роботи вчителя часто виникає потреба посилатися на граматичні правила іноземних мов. Особливо це стосується географічних назв, оскільки багато з них мають іноземне походження. Ми вважаємо, що враховуючи курс України на євроінтеграцію, бінарні уроки географії з іноземною мовою можна організовувати й проводити систематично.

 Під час проведення бінарних уроків слід врахувати:

  • визначення основного предмету, на базі якого здійснюється інтеграція з іншим предметом;
  • підпорядкованість спільній дидактичній меті двох предметів, залучених до бінарного уроку;
  • доцільність проведення бінарних уроків із застосуванням різних форм та методів навчання;
  • наявність спільної проблеми, над розв’язанням якої, учні працюють протягом уроку;
  • відповідність теми бінарного уроку навчальним програмам.

 

docx
Додано
3 лютого 2020
Переглядів
329
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку