12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Методичний посібник «Доцільність використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови»

Про матеріал

Даний методичний посібник містить обґрунтування доцільності використання мультимедійних презентацій, спрямованих на розвиток пізнавального інтересу у дітей молодшого шкільного віку, креативних та інтелектуальних здібностей учнів всіх вікових категорій, їх самостійності; технології створення презентацій, методичні рекомендації щодо їх використання на уроках англійської мови.

Робота містить детальні добірку матеріалів до уроків, спрямованих на виховання в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю. Пропонуються різні форми і методи роботи, які мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу.

Перегляд файлу

 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТУЛЬЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Методичний посібник

«Доцільність використання

мультимедійних презентацій

на уроках англійської мови,

як засобу розвитку

навчальної мотивації

і творчих здібностей учнів»

 

C:\Users\zzz\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_7367.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

                                                                               англійської мови

                                                                         Кристофович Т. Б.

 

 

Передмова

     Бурхливий розвиток програмно – технічних засобів, створення, збереження й обробка інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно - комунікативних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя  на  усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовування ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність використання комп'ютерів для навчання в  школі.  Надзвичайні можливості  надання   інформації  на  комп'ютері  дозволяють змінити  та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь – якого завданя за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення  інтенсивності уроку; використання різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Таким чином, інформаційні технології, в сукупності з правильно підібраними технологіями навчання, створюють необхідний рівень якості, варіативності, диференціації, індивідуалізації навчання та умови для формування ключових навчальних компетентностей.

     Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільствапередбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність.

     Важлива роль у формуванні соціально орієнтованої особистості та становленні її громадянської активності належить школі і вчителю. Отже, необхідно забезпечити формування знань, умінь, навичок новими засобами навчання. Одним із таких засобів є навчання з використанням інформаційних технологій. Школярам необхідно дати можливість вивчати світ не лише за допомогою підручників, а й за допомогою використання ІТ, адже діти звикли сприймати оточуюче середовище весело, безпосередньо. Вплив на зорові і слухові аналізатори, що забезпечується використанням інформаційних технологій, сприяє також кращому запам’ятовуванню матеріалу.

     Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який не мислиться без комп'ютерних технологій.

 

Комп'ютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш доступними, гнучкими. У навчальний процес шкіл України все частіше впроваджуються мультимедійні засоби навчання (сукупність візуальних, аудіо- та інших засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі), серед яких важливе місце посідають мультимедійні презентацій.

     Модель сучасної школи передбачає створення єдиного освітнього простору, що формує умови для вільного руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій під час навчально-виховного процесу. Використання комп'ютера та цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови є одним із найголовніших напрямів роботи вчителів іноземної мови.

На мою думку мультимедійна форма вираження навчальної інформації найбільш актуальна на сьогоднішній день у зв'язку з комп'ютеризацією процесу освіти. З метою розвитку особистості потрібна інша тактика пред'явлення навчального матеріалу: вона повинна сприяти розвитку мислення та пізнавальної активності, забезпечувати індивідуальну траєкторію навчання. Саме тому темою моєї педагогічної діяльності й стала «Доцільність використання мультимедійних презентацій  на уроках  англійської мови, як засобу розвитку  навчальної мотивації і творчих здібностей учнів». Тому й виникло рішення про широке використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови та необхідність систематизувати рекомендації, щодо впровадження інновацій на уроках як засобу формування ключових навчальних компетентностей.

Одноманітність у роботі стомлює не лише учня, але й учителя.

 

 

 

 

 

 

 

I. Передмова ……………………………………………………………..   5

II. Вступ …………………………………………………………………...  8

III. Основна частина………………………………………………………    11

Розділ 1.  Мультимедійні технології навчання.

 1.        Поняття про мультимедійні засоби. ………………………………………   12
 2.        Умови підвищення пізнавальної активності учнів молодших класів.  ………………………………………………………………………………..   15
 3.        Сучасний урок англійської мови. …………………………………………   17

Розділ 2.   Мультимедійні презентації на уроках англійської мови, як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

2.1. Дидактичні можливості мультимедійних засобів.  ………………………….   22

2.2.Технології створення та застосування мультимедійних презентацій ……….  24

 1.      Вимоги до створення учнівської презентації як засобу подання самостійної дослідницької роботи учнів.  …………………………………………   27

IV. Власні методичні розробки ……………………………………….  29

3.1.  Цикл уроків для 3 класу з теми «Шкільне життя». Daysof theWeek. School Subjects. …………………………………………………………………………..      30 3.2. Розробка уроку для 10 класу з використанням ІКТ до теми  «Сучасні комунікаційні технології у нашому житті»  …………………………………….      33 3.3. Розробка уроку для 10 класу з використанням інтерактивної дошкидо теми     Jobs and Professions. Choosing a career”.  ………………………….……………    34                   3.4. Види завдань для формування і розвитку мовленнєвих компетенцій (аудіювання та читання) на уроках англійської мови. …………………………     35
3.5. Добірка цікавих завдань  для вивчення рідного краю та виховання громадянськості й патріотизму …………………………………………………….  36
V. Післямова ……………………………………………………………………    36 VI. Список використаних джерел ………………………………………………    40

Вступ

“Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах допитливість і потім задовольняти її”.

А.Франс

     Нові інформаційні технології мають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти в цілому. Одним з дидактичних засобів, який володіє значним розвиваючим потенціалом, ємультимедіа. У якомусь сенсі всі педагогічні технології (що розуміються як засоби) є інформаційними, оскільки навчально-виховний процес завжди супроводжується обміном інформацією між педагогом і учнем. Але в сучасному розумінні інформаційна технологія навчання - це педагогічна технологія, що використовує спеціальні засоби:програмні та технічні (кіно, аудіо-та відеозасоби, комп'ютери, телекомунікаційні засоби) для роботи з інформацією.  Застосування графічних ілюстрацій у навчальних комп'ютерних системах дозволяє на новому рівні передавати інформацію тому, кого навчають і покращувати її розуміння. Навчальні програмні продукти, що використовують графіку, сприяють розвитку таких важливих якостей, як інтуїція, образне мислення.  Володіючи такою можливістю, як інтерактивність, комп'ютерні презентації дозволяють ефективно адаптувати навчальний матеріал під особливості учнів. Посилення інтерактивності призводить до більш інтенсивної участі в процесі навчання самого учня, що сприяє підвищенню ефективності сприйняття і запам'ятовування навчального матеріалу.  Для мене є актуальним питання доцільності використання мультимедійної презентації на уроках англійської мови для підвищення пізнавальної активності учнів, особливо школярів початкових класів.

Проблема дослідження: які є умови підвищення пізнавальної активності учнів при використанні мультімедійної презентації на уроках англійської мови.

Тема дослідження: доцільність використаннямультимедійних презентацій на уроках англійської мови, як засобу розвитку навчальної мотивації і творчих здібностей учнів.

Мета - виявлення умов підвищення пізнавальної активності учнів при використанні мультимедійної презентації на уроці англійської мови.

     На мою думку, застосування мультимедійної презентації на уроці англійської мови  дозволить підвищити навчальну мотивацію учнів.Для досягнення поставленої мети я дослідила наступні питання: «Мультимедійна технологія», «Мультимедійна презентація», «Пізнавальна активність», «Урок англійської мови»; дала характеристику особливостей пізнавальних процесів у молодшому шкільному віці;  розробила методичні рекомендації щодо використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови.

Постановка мети дослідження

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства використання учителем мультимедійних технологій на уроках англійської мови в середній і старшій школі з метою активізації пізнавальних інтересів суб’єктів навчання стало вже майже звичним явищем. Однак, недостатньо висвітленим у наукових працях залишається питання застосування зазначених технологій на уроках англійської мови в початковій школі. Впровадження мультимедійних технологій в практику навчання англійської мови учнів молодшого шкільного віку й досі залишається на дискутивно-експериментальному рівні. Отже, враховуючи сказане вище, існує необхідність теоретичної розробки і впровадження у практику початкової школи нових підходів до навчання дітей англійської мови на основі використання мультимедійних технологій.

Метою моєї роботи є також розгляд деяких видів мультимедійних технологій та обґрунтування доцільності їх використання на уроках англійської мови як засобу розвитку пізнавальної активності учнівсередньої ланки  і старших класів, а також учнівпочаткової школи.

      У своїй роботі я виділяю принцип мотивованості як складову частину комунікативного методу навчання іноземної мови. Як відомо, існує декілька видів мотивації: стійка та нестійка, позитивна та негативна, зовнішня та внутрішня. Одним із різновидів внутрішньої мотивації є комунікативна мотивація. Комунікативність - це перша і природна потреба тих, що вивчають іноземну мову, але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, "природні" ситуації, що використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер. Тому, якщо розраховувати лише на природу комунікації на іноземній мові, навряд чи вдасться зберегти мотивацію і досягти успіху. Саме тому на уроках англійської мови я намагаюся використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання іноземної мови та підвищення мотивації учнів до вивчення мови.

Одним з таких методів виступають комп'ютерні технології. Комп'ютер природно вписується в життя учнів і є одним з найефективніших засобів, що допомагає значно урізноманітнити процес навчання.

      Комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів викладання іноземної мови, виникнення таких нових форм проведення уроків, як "метод проектів". По-перше, ця інтегрована форма навчання ефективна для розвитку навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв'язують проблеми, що ґрунтуються на міжпредметних зв'язках. Це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий, що й потребує кооперації.

Тому на своїх заняттях я використовую створення та захист проектів учнями за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програму MSOfficePowerPoint. Дуже цікаво спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це можливість висловитися й показати себе, свої інтереси та навички.

Використання презентацій – це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу допоповнення відсутніх знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна частина

Розділ I

Мультимедійні технології навчання

 


1.1. Поняття про мультимедійні засоби навчання

     Зросла продуктивність персональних комп'ютерів  і зробила можливим досить широке застосування технологій мультимедіа. У перекладі з англійської multimedia - багатокомпонентна середа, яка дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію в режимі діалогу і тим самим розширює області застосування комп'ютера в навчальному процесі. З'являється можливість поєднувати теоретичний і демонстраційний матеріали. Тестові завдання вже не обмежуються словесним формулюванням, але й можуть представляти собою цілий відео сюжет. Мультимедіа не тільки забезпечує множинні канали подачі інформації, але і створює умови, коли різні середовища доповнюють один одного. Крім того, виділяються умови ефективного застосування мультимедіа в навчальному процесі. До таких умов належать такі:

 • побудова занять відповідно до дидактичних можливостей мультимедіа;
 • оптимальний підбір педагогічних мультимедійних програм та їх поєднань у відповідності з цілями заняття і рівнем підготовки учнів;
 • дотримання загальнонаукових і дидактичних правил застосування мультимедіа.

     Підґрунтям впровадження мультимедійних технологій до освітнього простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегрування різних видів інформації. За рахунок інтенсифікації сприйняття школярами навчального матеріалу стає можливим залучити їх до процесу пізнання як суб’єктів навчальної діяльності.

Поняття «мультимедіа» є багатогранним. Мультимедіа (від англ. слова «multi» – багато і від лат. «мedia» – носій, засіб, середовище, посередник) – це спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо. Мультимедіа часто вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, включаючи Інтернет).

Мультимедіа є виключно корисною і плідною освітньою технологією завдяки притаманним їй інтерактивності, гнучкості й інтеграції різних типів мультимедійної навчальної інформації, а також завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості учнів і сприяти підвищенню їх мотивації. Засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних додатків. До мультимедійних додатків навчального призначення, які використовуються у загальнонавчальному закладі, можна віднести мультимедіа-презентацію, слайд-шоу, електронний журнал, віртуальний тур; мультимедіа-видання, flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри), мультимедіа-тренажери, навчальні мультимедіа-системи, лінгвістичні мультимедіа-системи, мультимедійні Internet-ресурси та інші.

     Мультимедійна презентація – один з найбільш поширених засобів унаочнення навчального матеріалу. Інформативність електронних презентацій набагато вище традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку. Використання мультимедійних презентацій дозволяє учителю зручно й ефективно візуалізувати статичну й динамічну інформацію, самостійно компонувати матеріал виходячи із особливостей конкретної групи учнів, теми та змісту уроку, що дозволяє побудувати урок англійської мови так, щоб домогтися максимального навчального ефекту.

Окрім того, уроки англійської мови, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку – принцип фасціації (привабливості). Завдяки презентаціям, діти починають активніше висловлювати свої думки, міркувати.

Для створення презентації учитель може скористатися добре відомими програмними засобами – Microsoft PowerPoint, Macromedia Flash, Picasa, Photodex ProShow та іншими. Зокрема, програма Picasa дозволяє легко відокремлювати статичні й динамічні зображення з Інтернету, зручно і швидко проектувати як слайд-шоу, так і навчальні фільми, додавати до проекту текстові й звукові коментарі, створювати колажі із статичних зображень.

     Мультимедіа-тренажери – це навчально-тренувальні програмні продукти, які орієнтовані на відпрацювання учнями певних умінь й придбання навичок з конкретної дисципліни. Відмінність сучасних тренажерів від традиційних полягає в можливості імітувати різні життєві й навчальні ситуації, використовуючи технології мультимедіа, зокрема, високоякісну анімацію, тривимірну (3D) графіку, музику MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровий інтерфейс музичних інструментів (стандарт, що дозволяє приєднувати до комп’ютера цифрові музичні інструменти).

Існує значний спектр мультимедіа-тренажерів, які орієнтовані на учнів молодшого шкільного віку та є широко доступними: «Sing And Learn English», «Кліффорд вчиться читати англійською», «Мишка Мія вчить мови», «Світ слів», «Англійська з Вінні-Пухом» тощо.

Використання в практиці початкового навчання мультимедійних тренажерів забезпечує діяльнісний підхід молодших школярів до засвоєння і закріплення знань. Крім того, використання мультимедіа-тренажерів дозволяє організовувати відтворення учнями знань, способів навчальних дій, оволодіння певними вміннями та опанування навичками в найбільш сприятливих для учнів молодшого шкільного віку умовах – ігрових.

Використання мультимедійних презентацій та тренажерів дозволяє проводити уроки англійської мови на високому естетичному і емоційному рівні завдяки використанню анімації та музики, забезпечує наочність, залучає велику кількість дидактичного матеріалу, підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5-2 рази; забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання).

     Під час використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови учнів початкової школи слід враховувати певні фактори, а саме особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку; особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; дидактичний потенціал мультимедійних технологій, орієнтованих на початкову школу; особливості використання мультимедіа у навчанні; вимоги до впровадження мультимедіа у навчальний процес початкової школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі).

Мультимедіа як дидактичний засіб, що сприяє засвоєнню учнями навчальної діяльності, впливає на розвиток основних сфер індивідуальності учня: стимулюючий етап моделі засвоєння навчальної діяльності передбачає вплив на мотиваційну сферу; на етапі визначення мети відбувається вплив на вольову сферу; навчальний етап охоплює інтелектуальну та предметно-практичну сфери індивідуальності навчається; на аналітико-рефлексивному етапі і етапі саморегуляції відбувається вплив на сферу саморегуляції; етап самореалізації передбачає формуючий вплив на емоційну сферу індивідуальності учня.  Таким чином, в даний час активно досліджуються різні аспекти використання мультимедіа в освіті, виділяються технічні та психолого-педагогічні особливості мультимедійних технологій, підкреслюється необхідність їх цілеспрямованого і продуктивного застосування у навчально-виховному процесі середньої та старшої школи. Більшість педагогів і психологів відзначають, що сучасні інформаційні технології, в тому числі і мультимедіа, відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації,  які дозволяють підвищити ефективність навчання.

1.2. Умови підвищення пізнавальної активності учнів молодших

класів

     Пізнавальна, розумова активність лежить в основі будь-якої навчальної діяльності школяра на всіх вікових етапах його розвитку. Без достатньо високого рівня даної активності неможлива ефективна організація освітнього процесу.  З психологічної точки зору пізнавальна активність - це міра розумового зусилля, спрямована на задоволення пізнавального інтересу, вона відображає таку складову мотиваційної сфери особистості школяра, як спрямованість. Рівень пізнавальної активності характеризує мотиваційну сторону життєдіяльності дитини, спрямовану на конструювання і активне використання когнітивної моделі реальності. Пізнавальна активність включає в себе наступні компоненти: пізнавальний інтерес, готовність працювати і вольове зусилля. Пізнавальний інтерес вказує на емоційну перевагу пізнавальної діяльності над іншими видами діяльності. Виділяються такі ознаки пізнавального інтересу в учнів: активне включення в навчальну діяльність, у сприйняття пізнавального матеріалу, зосередженість на ньому, відсутність відволікань; переважання мимовільної уваги; виникнення питань у процесі навчальної діяльності; бажання самостійно виконувати завдання; пошук додаткової інформації з теми, яка зацікавила; збереження інтересу у вільний від занять час. Можна зробити висновок про те, що школярі зі слабким рівнем розвитку волі проявляють досить стійку пізнавальну активність у вивченні навчальних предметів тільки за наявності відповідного інтересу до цих предметів, а при вивченні «нелюбимих» предметів висока і стійка пізнавальна активність до них проявлялася лише у школярів з високим рівнем розвитку волі.

     Коли дитина приходить до школи, навчальної діяльності як такої ще немає, і вона повинна бути сформована у вигляді умінь вчитися. Саме це і є специфічним завданням молодшого шкільного віку. Головна трудність, яка зустрічається на шляху цього формування, - те, що мотив, з яким дитина приходить до школи, не пов'язаний з утриманням тієї діяльності, яку він повинен виконувати в школі. Він бажає виконувати соціально значиму і соціально оцінювану діяльність, а в школі необхідна пізнавальна мотивація. В основі мотивації, пов'язаної з утриманням та процесом навчання, лежить пізнавальна потреба. У навчанні молодших школярів залучають емоційні та ігрові моменти, враховують зовнішню цікавість уроку і  пізнавальну сторону. Для формування пізнавальної мотивації велике значення має сам характер усіх видівнавчальної діяльності, які сприяють розвитку пізнавальної сфери.

     Одним із пріоритетних завдань сучасної школи є виховання особистості, здатної ефективно працювати і навчатися протягом життя. Найважливішою умовою й водночас показником успішності процесу формування ініціативної, самостійної особистості, яка бажає та вміє вчитися, прагне до постійного й активного накопичення знань, є пізнавальна активність учня, його ставлення до засвоєння знань, мотиви пізнавальної діяльності.

Виключно важливе значення для розвитку пізнавальної активності людини має початкова школа. Це зумовлено психологічними особливостями молодших учнів, які характеризуються майже невичерпними пізнавальними можливостями і готовністю до пізнання нового. Тому учитель, зокрема учитель англійської мови, має використовувати адекватні педагогічні засоби, спрямовані на збереження і подальший розвиток природної допитливості дітей, на формування їхньої зацікавленості, самостійності, наполегливості у процесі навчання. Одним із засобів, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови є інтенсивне та науково-обґрунтоване використання мультимедійних технологій.

Молодші школярі виявляють високий рівень концентрації уваги  і зацікавленість, що дозволяє використовувати мультимедійні технології на всіх етапах уроку, для формування лексико-граматичних навичок, умінь читання та аудіювання. Також можливе застосування мультимедійних презентацій на уроках ознайомлення, так само і повторення, осмислення і закріплення навчального матеріалу.

     На мою думку використання мультимедійних технологій сприяє значній активізації навчально-пізнавальної діяльності також і молодших школярів, розвитку їх творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, робить процес навчання англійської мови більш змістовним, динамічним та ефективним.

Дітей слід учити передусім того, щоб вони здобували знання не з книг … щоб вони досліджували і пізнавали самі предмети, а не пам’ятали тільки чужі спостереження і пояснення.                              

Я.А. Коменський. 

 

 

 

 

1.3.Сучасний урок англійської мови

Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня.

     В даний час проблема викладання іноземної мови в школі є актуальною. Перед викладачами іноземної мови полягає завдання сформувати особистість, яка буде здатна брати участь у міжкультурному спілкуванню. Важливо формувати комунікативну компетенцію, що включає в себе як мовну, так і соціокультурну компетенцію. Необхідно мати уявлення про соціокультурні особливості країни, моваякої вивчається. Вивчення культури та мови несе в собі не тільки загальноосвітні ідеї, але й одночасно забезпечує розвиток особистості, підтримує мотивацію учнів. Перед викладачами стоїть завдання формування саме позитивної мотивації, необхідно пов'язати її з пізнавальними інтересами учнів, потребою в оволодінні новими знаннями, вміннями, навичками.

Урок - це основна організаційна форма навчання в школі. Кожен урок вносить свійспецифічний, властивий лише йому внесок у вирішення спільних психолого-педагогічних завдань. Важливою умовою проведення уроку є грамотна постановка завдань уроку і успішна їх реалізація. Навчання іноземної мови переслідує реалізацію практичних, виховних, освітніх і розвиваючих завдань. Практичне, або комунікативне, завдання "націлено" на формування в учнів комунікативної компетенції, тобто мовної активності. Загальноосвітні завдання спрямовані на удосконалення культури навчанняшколярів, що проявляється в специфічних комунікативних уміннях: вміння почати розмову, підтримувати її, проявляючи увагу, зацікавленість та завершити розмову. Чимала роль відводиться і виховним завданням. Виховне значення іноземної мови полягає у вихованні в учнів позитивного ставлення до іноземної мови, до культури народу, який говорить цією мовою.

     У навчанні іноземної мови широко застосовуються комп'ютерні технології. Специфіка комп'ютера як засобу навчання пов'язана з такими його характеристиками як комплексність, універсальність, інтерактивність. Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня. Важливим аспектом використання ІКТ на уроках іноземної мови є проектна діяльність.

     При застосуванні мультимедійних технологій на уроці ми маємо і якісну

перевагу, і кількісну. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням. Кількісні переваги виражають- ся в тому, що мультимедіа середовище набагато вище за інформаційною щільністю.

 

Науковці вважають, що використання ІКТ має такі переваги:

● індивідуалізація навчання;

● інтенсифікація самостійної роботи учнів;

● зростання обсягу виконаних на уроці завдань;

● розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

● підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

● комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни  шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ.

 

Уроку з використанням ІКТ властиве наступне:

 

 1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини.

 

 2.  Керованість: корекція вчителем процесу навчання.

 

 3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання: ІКТ мають здатність "вступати" в діалог вчителя з учнем, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

 

 4.  Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи.

 

 5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером.

 

 6.  Необмежене навчання: зміст та  його інтерпретації скільки завгодно великі. 

     Мультимедійні презентації активно увійшли в процес навчання. Однією з можливостей використання мультимедійних технологій на уроці є підготовка і проведення інтегрованих уроків. Можна провести урок іноземної мови в комп'ютерному класі, підготувавши для цього мультимедійну презентацію з яскравим відеорядом (ілюстраціями, відеокліпами, звуком). Таку презентацію вчитель може підготувати сам або доручити створення презентації учням. Ця презентація може бути використана під час проведення різних форм уроків або як мультимедійний посібник для самостійної роботи учнів при підготовці до уроку. Більш дієвим способом роботи з комп'ютером можна вважати використання підготовлених з урахуванням певних вимог мультимедійних презентацій, коли задіюються на уроці екран-дошка, проектор і всього один комп'ютер для демонстрації. Це дає можливість фокусувати увагу всієї групи учнів, здійснювати повтор матеріалу, що демонструється.

     Використання презентацій - це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до збагачення знань, без уяви і емоцій немислима творча діяльність учня. Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.

Таким чином, впровадження комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.

     Зміст, організація та проведення уроку іноземної мови визначають силу впливу на учнів навчально-виховного процесу. Ретельна підготовка до уроку іноземної мови - це можливість підвищити його дієвість. По-перше, на уроці вирішуються багатопланові завдання. На кожному уроці учні розвивають й покращують практичне володіння мовою. Воно може виражатися в кращому розумінні мови на слух за рахунок засвоєння нових слів, нової грама-тичної форми, структури; в придбанні знань про культуру країнив галузі літера- тури, музики, історії, тобто учні занурюються в національну культуру і націона- льну психологію країни, мова якої вивчається. Учитель вирішує, що конкретно слід виховувати у школярів на даному уроці, використовуючи прийоми і методи для їхнього емоційного та інтелектуального розвитку. По-друге, на уроці використовуються різні організаційні форми роботи: групові, парні, індивідуальні. Щоб залучити всіх і кожного, потрібно розвивати і вдоско- налювати свої організаторські здібності для підготовки свого роду сценарію уроку. Урок також повинен бути забезпечений необхідними засобами навчання.Дуже важливим фактором є створення позитивної мотивації у вивченні іноземної мови при глибокому знанні вчителем особистості кожного школяра. Це досягається використанням прийомів, які викликають особисту зацікавленість учнів у виконанні завдань. До них відносяться: мовні завдання, проблемні завдання.

     Таким чином, урок як складне утворення відіграє вирішальну роль в оволодінні учнями іноземною мовою. Урок іноземної мови вимагає особливо ретельної підготовки. На ньому формуються і розвиваються мовні навички та вміння. Глибоке розуміння вчителем того, що від нього очікують діти, слід розглядати як ще одну можливість підвищення дієвості уроку іноземної мови. В очах школярів вчитель - передусім носій, який викладає їм іноземну мову, повинен добре володіти мовою і використовувати інновації для донесення інформації до учнів. 

 

     Всередині нас криються потенційні творчі можливості, й ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал. 

Мартін Лютер Кінг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II

Мультимедійні презентації на уроках англійської мови, як засіб розвитку творчих здібностей учнів

2.1. Дидактичні можливості мультимедійних засобів

     На основі аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників, педагогів, психологів було показано, що використання мультимедіа дозволяє вирішити дидактичні питання з великим освітнім ефектом, може стати засобом підвищення ефективності навчання, значно скорочує час, відведений на вивчення обов'язкового навчального матеріалу, дає можливість істотно поглибити і розширити коло розглянутих проблем і питань.Дидактичні можливості мультимедійних засобів:

 • посилення мотивації навчання; активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності; індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;
 • урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань; створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації; постійне застосування ігрових прийомів; забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії; можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Педагогічний працівник сучасної школи повинен у повсякденному житті і роботі застосовувати такі засоби інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ):

 • вміти застосовувати комп'ютер і периферійне устаткування;
 • вміти застосовувати прикладне програмне забезпечення і графічний інтерфейс на рівні користувача;
 • вміти застосовувати комунікаційні засоби (електронна пошта, Інтернет) на рівні користувача;
 • мати уявлення про різні медіаресурси і вміти ними скористатися;
 • мати уявлення про норми роботи з інформацією;
 • вміти застосовувати санітарні норми і правила при роботі з комп'ютером;
 • мати уявлення про інформаційні та освітні ресурси (електронні педагогічні ЗМІ, освітні портали);
 • вміти використовувати презентаційне обладнання та працювати з різними видами інформації.

Людина сприймає інформацію по різних каналах: зоровий, слуховий, дотиковий, смаковий, нюховий. При збереженні інформації на комп'ютері і подальшому її використанні працюють тільки два перших канали - зоровий і слуховий.Інформацію, яку ми сприймаємо візуально, можна розділити на 3 види: тексти, таблиці (структуровані тексти),діаграми, графіки (графічні уявлення оброблених текстів, формул), зображення (фотографії, ілюстрації, відеофрагмен-ти).Використання ілюстрацій, анімацій і звуку в освітній діяльності стає все більш важливим і у зв'язку з впровадженням в повсякденне життя засобів мультимедіа. Учитель може або залишатися на позиціях «школи пам'яті», змушуючи дітей запам'ятовувати навчальні матеріали, або створювати «школу сприйняття», допомагаючи дітям сприйняти необхідні знання, зокрема, за допомогою аудіо-відео-зорових образів та ілюстрацій.

Таким чином, створення наочних матеріалів з використанням мультимедійного проектора має значення, що є показником важливості та актуальності роботи учителя.

     При вивченні іноземної мови важливе не тільки оволодіння знаннями, а і напрацювання умінь та доведення до автоматизму навичок. Це може бути досягнутим лише при багаторазовому повторенні. В цьому випадку комп’ютер може виступати в якості репетитора, який враховує індивідуальні особливості учня.

     Інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес навчання більш цікавим і творчим. Можливості враховувати рівні мовної підготовки учнів є основою для реалізації принципів індивідуалізації і диференційованого підходу в навчанні. При цьому дотримується принцип доступності і враховується індивідуальний темп роботи кожного учня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Технології створення та застосування мультимедійних

презентацій

     Основною формою роботи з проектором є створення презентацій. Презентація - система взаємопов'язаних складних об'єктів - слайдів, кожен слайд може складатися з тексту, малюнка, кліпу і звуку. Процес створення презентації в Microsoft PowerPoint складається з таких дій, як вибір загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, розмітки слайдів, оформлення слайдів, вибору та зміни колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів.

Створюючи презентації, треба пам'ятати, що вони повинні відповідати вимогам, що пред'являються до будь-якої наочності:

 • простота (управління);
 • помірне естетичне оформлення слайда;
 • відповідний стиль подачі матеріалу;
 • відсутність складних граматичних структур або суцільного тексту в молодших класах.

     Самостійно створені презентації вимагають серйозної підготовки, але вони можуть відповідати найрізноманітнішим запитам. Саме тут проявляється індивідуальність учителя, його бачення матеріалу. Ці програми стали важливою допомогою в роботі з навчання іноземним мовам.Створюючи презентацію, можна врахувати конкретних учнів, їх здібності, навченість, таким чином, здійснюється особистісно-орієнтоване навчання.

При навчанні граматичної сторони мови важливо використовувати різноманітні типи вправ, такі як:

 • репродукція - імітаційне відтворення граматичного мовного зразка;
 • підстановка - наповнення мовного зразка іншими лексичними одиницями, відомими учнями;
 • розширення - включення до мовного зразка відомих прикметників і прислівників;
 • трансформація - перебудова заданого зразка;
 • комбінування - об'єднання окремо відпрацьованих граматичних структур в логічно пов'язані висловлювання.

Форми і місце застосування мультимедійних презентацій (або навіть окремого її слайда) на уроці залежать від змісту цього уроку, мети, яку ставить викладач.

Мультимедійні презентації можливо застосовувати:

 • при вивченні нового матеріалу, щодозволяє ілюструвати матеріал різноманітними наочними засобами; застосування особливо вигідно в тих випадках, коли необхідно показати процес утворення граматичної структури або побудова різнотипних пропозицій;
 • при перевірці - забезпечує поряд з усним, візуальний контроль знань;
 • при закріпленні нової теми, для учня-це самоперевірка і самореалізація, це хороший стимул, це спосіб діяльності і вираження себе; для вчителя-це засіб якісного контролю знань;
 • для поглиблення знань - як додатковий матеріал до уроків.

Отже, процес створення слайдів складається звибору загального оформлення, додавання нових слайдів і їх вмісту, розмітки слайдів, оформлення слайдів, вибору та зміни колірної схеми, застосування різних шаблонів оформлення і створення таких ефектів, як ефекти анімації при демонстрації слайдів. При навчанні граматиці важливо використовувати різноманітні типи пропозицій. А методика використання презентацій безпосередньо залежить від мети і завдань даного уроку, а також її можна застосовувати на різних етапах вивчення граматичного матеріалу.

     Застосування презентацій на уроках дає можливість використання анімації, зміни і виділення найбільш значущих елементів за допомогою кольору, шрифту, нахилу, розміру. Так на приклад, при поясненні утворення питальних речень в англійській мові учні бачать, як поступово перебудовується просте речення в питальне. При необхідності можна повторити той чи інший етап. Крім того, у презентації можна додати фотографії, схеми або таблиці, що ще більше підсилює ефект впливу. Подібна візуалізація веде до кращого засвоєння матеріалу.

У процесі навчання можливе створення найрізноманітніших презентацій, які можна розділити на різні тематичні категорії. Наприклад, навчальні презентації, які застосовуються на уроках, відрізняються:за видами мовленнєвої діяльності (при навчання читання, аудіювання, говоріння чи письма); за видами мовної діяльності (при навчанні лексиці, граматиці чи фонетиці); за видами опор (змістовна, смислова, вербальна, ілюстративна).

Узагальнюючи деякий досвід складання та застосування презентацій на уроках, слід дотримуватись, на мою думку, таким рекомендаціям:

 1. Весь урок не повинен бути побудований на презентації. Слайди презентації можна використовувати під час пояснення, закріплення або створювати проблемну ситуацію на уроці.
 2. Відбір матеріалу для презентації повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності. На уроках англійської мови метою презентації можуть бути: формування умінь і навичок; супровід пояснення вчителем нового матеріалу;  первинне закріплення знань;  узагальнення та систематизація знань. Формування умінь і навичокчастіше проходить у вигляді бесіди з учнями. Запитання такої бесіди доцільно візуалізувати в слайди, але не у вигляді простого тексту. Питання можуть бутипредставле-ні як невеликий відеоряд, фото, малюнок, що вимагає коментаря, таблицею.
 3. Згадуючи вивчений матеріал, можна навести 1-2 слайда з попередньої презентації (якщо така була), причому їх оформлення не варто різко міняти під новий фон, так краще спрацьовує асоціативна пам'ять.
 4. При поясненні нового матеріалу найбільш обширні можливості самої презентації та її оформлення. Послідовність показу і логіка побудови залежать від змісту досліджуваного матеріалу, особливостей сприйняття учнями класу, індивідуальності вчителя.
 5. Слайди бажано не перевантажувати текстом. Краще розмістити короткі тези, дати, імена, терміни. Найбільш важливий матеріал, що вимагає обов'язкового засвоєння, краще виділити яскравіше, оригінальніше для включення асоціативної зорової пам'яті.
 6. У презентацію узагальнюючого уроку можна включити схеми, таблиці, діаграми. Фрагменти слайдів презентації, які використовувались раніше,можна перегрупувати з метою проведення порівняння або аналізу і представити учням.Найбільш продуктивнимибули презентації, в яких після пояснення або представлення матеріалу, були розміщені вправи на закріплення або контроль. Ці вправи учні проробляють прямо з екрану індивідуально або фронтально. Можливість показати правильну відповідь дозволяє організувати взаємо-або самоперевірку швидко і ефективно.

 

Можна побачити цілий ряд переваг презентації PowerPoint в:

 • поєднанні різноманітної текстової аудіо-та відеонаглядності;
 • можливості використання для презентацій як інтерактивної, так і мультимедійної дошки, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності;
 • можливості використання окремих слайдів в якості роздаткового матеріалу (опори, таблиці, діаграми, графіки, схеми, колажі, роздруківки на папері);
 • можливості управління увагою учнів за рахунок ефектів анімації і гіперпосилань;
 • можливості використовувати різноманітні форми організації пізнавальної діяльності (фронтальну, групову, індивідуальну);
 • активізації уваги всього класу;
 • підтримці пізнавального інтересу учнів, посиленні мотивації навчання, а також ефективності сприйняття і запам'ятовування нового навчального матеріалу;
 • здійснення контролю нових знань і систематизації вивченого матеріалу;
 • економії навчального часу;
 • розвитку креативних здібностей в організації навчальної діяльності.

 

 

2.3.Вимоги до створення учнівської презентації як засобу подання

самостійної дослідницької роботи учнів.

 

     «Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах допитливість і потім задовольняти її».  -  А.Франс.

Саме бажання висловити своє ставлення до навчальної теми  уроку, свою зацікавленність й спонукає учня створити власну роботу (презентацію) і потім представити її своїм однокласникам, переборов власну невпевненість.

«Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися».  -  В.О. Сухомлинський.

А потім радіти своїм результатам.

 

     Важливим моментом при роботі вчителів з мультимедійними презентаціями є підготовка і проведення учнями презентації як дії, тобто презентування, демонстрація учнями створеної мультимедійної презентації. Це потужний та унікальний засіб для формування в учнів вмінь виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи, відеофільми, гіперпосилання на інші веб-сайти або файли) для ілюстрування ідеї, гіпотези, висновків. В учнів формуються навички стисло й  чітко представити результати досліджень, а також навички вдало відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей. Важливим аспектом правового виховання учнів стає вміння посилатися в презентації на використані джерела інформації.

     Програмою навчання крім розробки та створення прикладу учнівської мультимедійної презентації передбачається створення презентації, яку вчитель демонструє учням для супроводу вступного заняття на початку проведення навчального проекту, так званої учительської презентації. Вимоги до створення такого методичного мультимедійного продукту дещо інші ніж до створення прикладів учнівських робіт. Учительська презентація може бути продемонстрована учням на початку проекту, а також може бути використана учнями для самостійного перегляду під час роботи над навчальним проектом. Вона має зацікавити учнів, спонукати їх до самостійної роботи, до проведення дослідження, пов’язаного з темою навчального проекту.

     Тому на початку такої презентації можуть бути вміщені цікаві, провокуючі проблемні запитання. Основні запитання мають бути сформульовані таким чином, щоб вони чітко окреслювали проблему, стимулювали розвиток навичок мислення учнів, спонукали їх до роботи у проекті. В цій презентації, яка теж має відповідати віку учнів, можуть бути вміщені завдання для учнів, розподіл груп у проекті, етапи роботи та терміни їх виконання. Така учительська розробка може містити корисні для учнів посилання на друковані та Інтернет джерела, з яких учні можуть одержати додаткову інформацію. В презентації вчителя можуть бути вбудовані файли з формами оцінювання розроблених учнями робіт, тести для самоконтролю знань та навичок.

     Організація самостійної роботи за допомогою інформаційних технологій забезпечує оптимальну для кожного конкретного учня послідовність, швидкість сприйняття матеріалу, можливість самостійної організації роботи; формує навички аналітичної і дослідницької діяльності; забезпечує можливість самоконтролю якості здобутих знань і навичок; заощаджує час учня, сприяє формуванню комунікативної (граматичної, країнознавчої, лінгвістичної) та інтелектуальної компетенції учнів.


III. Власні методичні розробки

73926949_book_clipart_3

 

 

 

Цикл уроків

для 3 класу

з теми «Шкільне життя»

Days of the Week.

School Subjects

6a00e55231aaac8834013486554db3970c-800wi289139 

 

 

 

 

karandash


  Види завдань

для формування і розвитку мовленнєвих компетенцій

(аудіювання і читання)

на уроках англійської мови

                             

 

Form 8. Great Britain

 ТНE ORIGIN OF TOWNS

      The origins of towns and cities differ according to race and circumstances, but it is possible to find some common features.                                                                                                                        

     When the Romans came to Britain, they found it a land of forest and swamp. In order to move their troops about rapidly, they built roads. Camps for soldiers were constructed at road Junctions. These sites of old Roman camps became centers of trade and today still exist as towns or cities.

     Roman influence is always evident in names of towns ending with -caster, -Chester, because "castrum" in Latin denoted a fort, and "castra" a camp. The Romans were fond of warm water baths, and the city of Bath owes its origin to the possession of a naturally warmed spring.

     When the Romans had departed (in 410 В. С.) the English swept over the country and destroyed almost all the civilization, which Rome had established. The Anglo-Saxons disliked living in towns They lived in small agricultural villages and in houses mainly built of wood.

     When the English became Christians, abbeys were built in different parts of the country. Later, they became centers of trade, and towns grew up around them.

Then, the English had to fight the Danes. Under Alfred the Great and his successors, each county of England was ordered to fortify one place as a centre against attack.

Around the large medieval estates, many towns began to develop. The Normans built castles inside old boroughs. Round other Norman castles towns appeared. Ports were established too on the South Coast.

Listening Comprehension Activities.

Pre-Listening Activities.  Before you listen, study the following vocabulary.  Match the words with their   definitions and guess their meaning.

origin                                  a) soft wet ground

circumstances                              b) self-governing area

influence                                c) feel that you should do something for the person because that person  

                                                       has done something for you

owe                                                       d) the beginning; the start of something

county                                 e) a large piece of land in the country that one person or family owns.

estate                                           f) one of the parts of Great Britain                                                     swamp                                               g) the facts that are true when something happens                       borough                                               h) the power to change what somebody believes or does                   medieval                                      i) of the years between about 1100 and 1500 in Europe

While-Listening Activities.

1. Listen and say where the suffix -caster has come from.

2. Listen again and complete the sentences with the most suitable phrase:

1).When the Romans came to Britain, they saw...

 1. how beautiful it was.
 2. it was a land of swamps and forests. 
 3. large medieval castles all over the country.

2.The Romans built roads in Britain in order to...

       a) build fortresses.      b) start the war.          c). move their troops about rapidly.

3. The Romans constructed camps for soldiers…

a) at road junctions.   b) near the big cities.   c) in small agricultural villages.

4.  When the English became Christians,

   a) they had to fight the Anglo-Saxons.

     b) they had to build churches.

     c) they built abbeys in different parts of the country.

5.  In 410 В. С. the Romans...

 1. left England.    b) destroyed the English towns.    c) built the city of Bath.

6. The Normans built castles...

 1. around the large medieval castles.    b) inside old boroughs.    c) near the ports.

 

Post-listening Activities

1. Answer the questions.

 1. What did Britain look like when the Romans landed on the island?
 2. Where were the centers of trade situated?
 3. What did the word "castra" in Latin mean?
 4. Who destroyed almost all the civilization after the Romans had left?
 5. Where did the Anglo-Saxons use to live?
 6. Where did the English use to build their towns?
 7. Where were the first ports built?
 8. Where was the city of Bath built?
 9. Who and what influenced the development of Great Britain?

10)      Can you tell now what new facts from the history of Great Britain you have learnt while 

listening to the text?

2. Complete the sentences.

 1. After the Romans' departure, the English destroyed  …….
 2. The Anglo-Saxons didn't like living  …….
 3. The Anglo-Saxons lived in ………
 4. Their houses were built of ……….
 5. When the English became Christians, ……. were built all over Britain.
 6. Around the large medieval estates, …….   began to develop.
 7.      On the South Coast …….  were established.   8) Towns appeared round the Norman …………

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

Listening. 

TEXT I. A Visitor’s Impression

     Washington's street plan seem very complicated to a visitor. Fortunately for sightseers, all the main buildings that the city so interesting are to be found in groups. The Cap­itol Hill group is perhaps the most important, if you are interested in the law-making cen­tre of the United States. The first port of call for you is the Capi­tol, with its great Hall of Repre­sentatives and Senate Chamber. Many tourists come to Wash­ington every summer to see the nation's capital. Let us get ac­quainted with some of its sights.

      The Capitol is the seat of the US Congress. Building of the Capitol in Washington, D. C was begun in 1793. Its cornerstone was laid by the President amid great pomp. Music sounded and artillery fired salutes as George Washington declared the stone "well and truly laid". In 1800 the building was partly completed, and Congress, removing from Philadelphia, met here, for the first time in the new capital. Here the mani­fold political forces affecting the destinies of the land met in dramatic conflicts. The capitol Building domi­nates all Washington. It stands on the hill rising above the Potomac River. The site was chosen by Pierre L'Enfant when he sought to lay out the capital the Capitol consists of a central building crowned by a great dome and connected at each end by galleries with a large wing. The north wing contains the Senate Chamber, and the south wing the House of Representatives.

     The great central dome ap­pears too heavy for the low, facade. Topping the dome in the 19-foot bronze statue of Freedom by Thomas Crawford. She watches, calm and unruffled, over all the things that are done in her name in the building below. The 36 columns which surround the lower part of the dome represent the states in the Un­ion at the time this impressive structure was designed. Beneath the dome is a monumental hall called the Rotunda, decorated with works of art relating to American history.

      Both Chambers of the Con­gress are open to public, they have visitors' galleries, there is a special gallery for foreign dip­lomats. Special places are set aside for press, radio and TV representatives. Inside the Cap­itol among the most precious relics of the past, the original of the Declaration of Independ­ence may be seen. The names of those who had signed it are hard­ly visible except John Hancock's bold signature, written so that the King of England might read it without his spectacles. Inaugurations of presidents and vice-presidents are held in front of the Capitol.

     The White House Every President except Washington lived in the White House. The Executive Mansion, as it was originally known, is the oldest public structure in the city. The cornerstone was laid on October 13, 1792, on the 300th anniversary of Columbus landing at San Salvador. It was the same year that James Hoban, an Irish-American, won a prize of 500 dollars offered for the best design of the "Pres­ident's House", according to L’Enfant designation.

     The home of the president of the United States gets its name from its white walls. But the White House wasn't always white; its original colour was grey. During the war of 1812— 1814 the British burned most of the public building» in Wash­ington, including the President’s Palace. Its walls were still standing, but the sandstone was so streaked with water and smoke that it seemed beat to point it white to cover the scars of a fire. That done, it began to be called the "white house". It has been white ever since. Dur­ing the administration of Theo­dore Roosevelt "White House" appeared on the President's sta­tionery and the term became official.

     Thousands of Americans flock to visit President's home and office. They are admitted to see the Green Room; the Blue Room, where ambassadors and ministers of foreign countries are received; the State Dining Room and the East Room, used for public re­ceptions. The Oval Office the President's Office is in the west wing of the White House.

 

Pre-Listening Task

1. Write down three facts you know about Washington.

2. Look at the photos. How many of the places or buildings do you recognize?

While-Listening Task

Listen to the text "A Visitor's Impression". Read the sentences.
Put "+" next to the true sentences and "-" next to the false ones.
1) Visit Washington and you'll know America well enough.

2) The constant trade of politics penetrates the place as fi­nance does  Wall Street.

3) Washington is the biggest city in the world.

4) Streets in Washington do not have names, they have numbers and letters.

5) There are dwellings everywhere in Washington.

6) The White House is the President's residence.

7) You can make an excursion along the public rooms and it will not take you more than twenty minutes.

8) As a place of interest, the White House may be a rarity in Washington.

9) The White House is the only government institution in Washington.

10) The Capitol is a mixture of different architectural styles.

11) There is an underground train that runs between the Capitol and the Senate and House Office Building which is admired by children.

Post-Listening Task

 1. Answer the questions.

Is Washington the biggest city in the world? 

How are the streets called in Washington?

Are there dwelling houses in Washington? Where do they live?

Why do you think the author of the letter has learnt more of America in Washington?


TEXT II.  A TOUR  AROUND  WASHINGTON

 Let’s pretend we’re riding a duck truck, a bus that drives on the land and then floats in the water.

 So, first we see a hill covered with trees, the Capitol Hill.At the top of the Capitol Hill is a white building, the Capitol where  Congress meets. Then we drive to the different museums. In AIR and SPACE MUSEUM we can touch a moon rock and see old planes. In the AMERICAN HISTORY MUSEUM we can see dresses from all the first ladies. After the museums we see the WASHINGTON MONUMENT to honour the first president. Our duck turns a corner and we see the best building in Washington, the White House. 1, 5 mln people visit the house every day! We are going to visit some more places in Washington but will tell about them the other time.     

While you are listening to the text, do the tasks on your cards.Circle the letter for the best answer.

1. At the top of the Capitol Hill is…

a). the White House;          b). a white building;                c). a museum.

2. In AIR and Space Museum we can…

a). touch a moon rock;     b). touch dresses from all the first ladies;        c). touch old planes.

3. … people visit the White House every day!

a).1, 5 mln;      b). 2 mln;      c). 0, 5 mln.

 

TEXT.   MY FIRST DAY IN LONDON

           I’ll never forget the day when I first set foot in London. I came    from a quiet little town in Ukraine.                           

    I had never lived in a big city before, so London was a new world for me and I tried to find out more about it for myself. The general opinion abroad is that London has fog or rain, or both, every day of the year.

  On the day that I arrived it was fine and warm, and the sky was cloudless. In Ukraine at that time the snow was still melting, and there was mud and sleet everywhere in the streets and parks.

 On the day I went for a walk in Kensington Gardens , the weather was beautiful; a slight wind was blowing and you could smell spring in the air. I found the way there quite easily. When I got my first sight of the gardens, the beauty of it took my breath away. The trees were just bursting into leaf, fresh and green, and there were beds of spring flowers, red and yellow and blue.

  People were walking about, and, to my surprise, they were walking not only alone the paths but also across the grass. They wore light spring clothes. I passed a pool, in which ducks were swimming; children were playing in the playgrounds.

  It was time for me to go home, but which way was it? I hurriedly turned down one path and found myself in Hyde Park. I ran to the left and to the right, asked some people for the way to the street where I had stayed, but I found to my horror that I could not understand what they said in reply.

  I walked through the park till I came to a big open place where a group of people was listening to a man standing on a chair. From time to time they were asking questions or making remarks and sometimes they were laughing at the speaker. Another group was singing loudly. This was a famous Hyde Park meeting.

  When I was terribly tired, I got to the park gate and came out into the street. Motorcars, bicycles, buses were running, people were hurrying along. I crossed the street on to an island where I found a policeman who explained me the way to my hotel.

 

Pre-Listening Activities. Before you listen, answer the questions:

Have you ever been to a strange place alone? 

 Have you ever lost your way in an unknown place?

What places in London would you like to see and visit?

Do you know what the weather is like in London now?  

Is it different from the weather in Ukraine?

While-Listening Activities.  

 1. Listen to the text and choose the most suitable heading for it.

a).Dangerous Adventure; b).Strange Tourist; c).My First Visit to London; d). Spring in London.

2. Choose the correct ending to complete the sentence.

 

The author during his first visit to London…
    a) ...was surprised to see mud and sleet in the streets.

    b) ...attended a mooting in Hyde Park.

    d) ...lost his way and had to ask a policeman to help him. 

3. Listen again and fill in the gaps with the correct verbs to complete the following sentences.

a). I ... never ... in a big city before.   (had lived/ had been)

b). On the day that I ... it ... fine and warm  .(arrived / came)

c). In my native town it... early spring, and the snow ... still... (was melting / was gone)

d). On the day I... for a walk in Kensington Gardens, the weather ... beautiful, a slight wind....   ( went / came)

e). People in the park ... along the paths, and also across the grass.   (were walking / were wandering)

 f). They ... light spring clothes.   (wore / had on)

g). I ... a pool, in which ducks ..., and in the playgrounds nearby children...   .(passed / went by)

h). I ... some people for the way to the street where I....        (asked / said to)

 i). When I... already tired, I got to the park gate and ... out into the street. Motorcars, buses, bicycles ... and people ... along.    (were running / going; were hurrying / was hurrying).

Post-Listening Activity.

1. Make up questions, write them down and ask your partner to answer them.

What Who How Where

 1.   city does the author describe?
 2.   did he come from?
 3.   was London to him?
 4.   is the general opinion of London weather?
 5.   did he go for a walk?
 6.    did he see in the park?
 7.   were people dressed?

h) were the ducks swimming?

 i) did he find himself?

j) did he ask passers-by were other for? k) was standing on the chair?

1) people doing?

 m) were they laughing at?

n) place did he get to at last?

o) did he find the policeman?

2. Choose the proverb, which is the most suitable to the contents of the story.
     a) East or West, home is beat.               b) All is well that ends well.

     c). Every country has its customs.          d) So many countries, so many customs.

 

 

 


                                                    Glasgow

     Glasgow is the third largest city in Great Britain. It lies on the river Clyde in Scotland. Glasgow is a very old city. The University of Glasgow was founded in 1450. The famous English writer Daniel Defoe said that Glasgow was the cleanest and the most beautiful city in Great Britain. James Watt studied at Glasgow University. He became a famous engineer and constructed a steam engine. Scotland is rich in coal and iron, so Glasgow grew into a large city. There are big engineering plants and textile factories in Glasgow. Ships that are built in the shipyards of Glasgow sail in many seas and oceans. Glasgow port is the fourth important port in Great Britain.

     Glasgow University is the centre of culture in the city. People from differ­ent countries visit the old university. They can see the examination halls, the Library and the Museum with old books and pictures.

     In the centre of the city you can see George Square. In the middle of this square there is a monument to Walter Scott, a great English writer. There are a lot of parks and squares in Glasgow.

Pre-Listening Activity

the Clyde [klaid] Клайд                                 steam engine [,sti:m 'end3in] — парова машина

James Watt ['d3eimz wot] — Джеймс   Ватт              iron ['aian] — залізо

Daniel Defoe ['daenjal 'defou] Даніель  Дефо        engineering plants — машинобудівні 

                                                                                       заводи

Walter Scott ['wDlta skat] Вальтер Скотт              shipyard — суднобудівна верф                                                  to sail [sell] — плавати (про кораблі)                          was founded — був заснований

Post-Listening Activity

Find the sentences corresponding to the text and translate them into Ukrainian.

1. Glasgow is the third largest city in Scotland.

2.  Glasgow stands on the Clyde.

3.  Glasgow is a very old city.

4. Daniel Defoe studied at Glasgow University.

5. Glasgow grew into a big industrial centre, because of coal and iron round the Glasgow region.

6.  Glasgow is one of the largest ports in Great Britain.

7. There are many plants and factories in Glasgow, but they are not big.

8. Many tourists visit the City library and History Museum.

9. In the middle of George Square there stands the monument to Walter Scott.

Післямова

     Презентації використовують і вчителі, і учні. Учителі створюють оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні результати. Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно використовують на уроках іноземної мови для здійснення наглядної підтримки процесу навчання. Використання презентацій на уроці допомагає: змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою; підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь; викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних; виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу; співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії навчального часу; формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня; розвитку креативних здібностей учнів.

     В результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.

     Систематичне використання мультимедіа робить істотний вплив на розвиток учня. Вивчення особливостей прояву уваги на уроках з використанням мультимедіа виявило не тільки зовнішню активність учня, а й внутрішню, яка має у своїй основі цікавість, допитливість, засвоєння знань відбувається не з потреби, а за бажанням учнів;  мультимедіа сприймається радісно, створюється можливість дати волю фантазії, зняти бар'єри страху, боязньотримати погану оцінку; створюється атмосфера співробітництва всього колективу.

Узагальнюючи досвід застосування комп'ютера і мультимедійних технологій на уроках іноземної мови та в позаурочний час, можна зробити висновок:

 • мультимедійні технології прискорюють процес навчання;
 • вони сприяють різкому зростанню інтересу учнів до предмета;
 • покращують якість засвоєння матеріалу;
 • дозволяють індивідуалізувати процес навчання;
 • дають можливість уникнути суб'єктивності оцінки.

      На уроках я також працюю над формуванням комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. Для того, щоб діти сприймали мову як засіб міжкультурної взаємодії, я намагаюся  знайомити їх із країнознавчою тематикою та шукати способи включення їх в активний діалог культур за допомогою засобів ІКТ. Це розширює кругозір учнів, активізує їх діяльність, творчість, сприяє проведенню дослідницької роботи, поліпшує знання  іноземної мови. Таким чином, застосування ІКТ допомагає мені розвивати креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, наявність власної точки зору.  Під час своїх занять використовую комп’ютер, мультимедійний проектор і власні презентації для повторювально – узагальнюючих уроків;класичні комп‘ютерні презентації.Вважаю за необхідне використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, що дає можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної  інформації та компонувати її в зручному виді.

     Одним з найпопулярніших програмних засобів, що використовуються на уроках з використанням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft – Power Point. З її допомогою я маю можливість використовувати комп'ютер  як засіб, що допомагає  організувати навчання англійській мові.  Програма дає  необмежені можливості для творчості у використанні інформації в будь-якій формі подання, в компонуванні матеріалу у відповідності з метою, завданнями конкретного уроку в конкретному класі. На мою думку, слід розробляти свої мультимедійні уроки, тому що  вони націлені на конкретних учнів, що в свою чергу підвищує продуктивність уроку, дозволяє вчителю свою розповідь доповнити ілюстраціями, пожвавити урок. Такі презентації дозволять логічно побудувати урок, акцентувати увагу учнів на головному матеріалі.

     Не тільки я розробляю уроки у вигляді  презентацій, але часто у якості виконання творчих завдань даю учням створення презентацій до теми, яка вивчається. З досвіду моєї роботи можу сказати, що учні з задоволенням виконують подібні творчі завдання, створюють цікаві презентації, користуючись необмеженими можливостями Інтернету. Це  дає величезні розвиваючі можливості для школярів.

     З власного досвіду переконалась, використання інформаційних технологій у навчальному процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Великих результатів можна досягти, застосовуючи дані технології у викладанні англійської мови в молодшій, середній і старшій школі. У старших класах використання інформаційних технологій дозволяють розкривати можливості учнів у створенні серйозних дослідних, проектних робіт з мультимедійними презентаціями. В поєднанні з аудіозасобами дозволяє реалізовувати принципи наочності, доступності та системності викладу матеріалу.

     Використання ІКТ на уроках англійської мови може стати потужним фактором розумового, естетичного, морального розвитку учня. Комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. Учень від об'єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає активним суб'єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну інформацію і навіть вміти винайти, сконструювати необхідні для цього способи дій.

     Переконана в тому, що уроки з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, дають змогу підвищити зацікавленість учнів у навчальному процесі, ефективніше взаємодіяти педагогу та учням, підвищують ефективність навчання.

Мій досвід застосування комп'ютерних слайдових презентацій у навчальному процесі підкреслив безперечні переваги цього виду навчання і язробила цінний висновок, що цей процес істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп'ютером в учнів задіються слухові й візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

     На мою думку, оволодіння будь-яким предметом взагалі, а іноземною мовою - в більшій мірі, можливо лише за умови активної діяльності кожного учня, залучення їх в саму мовну діяльність. Відсутність у школярів природної потреби і необхідності користуватися мовою, яка вивчається, в комунікативних цілях створює великі труднощі, як для вчителя, так і для них самих. Потреба може виникнути лише за умови такої організації навчальної діяльності учнів, яка здатна викликати високу мотивацію, що забезпечує не тільки їх активність на уроці, а й зберігає свій вплив й потребу навчатись  і в позаурочний час. Інтерес до предмета, бажання оволодіти ним залежать більшою мірою від того, яка технологія навчання використовується, як вчить вчитель, і як навчаються у нього школярі.

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем.

Ш. Амонашвілі

Список використаних джерел

Характеристика джерела

Законодавчі документи

 

 

 

 

 

Інтернет - ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словник

 

Навчальні посібники

 

Навчальні посібники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статті у журналах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року.  

Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, структура 2015/2016 навчального року танавчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і науки України[веб-сайт] –

Режим доступу://www.mon.gov.ua

 

mon.gov.uateach-inf.at.uauk.wikipedia.ordosvita.ua

http://www.ukrlib.com.ua/encycl/viraz/printout.php

www.ukrlit.vn.ua/info/wing.htmen.wikipedia.org

Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти. – Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №2 (16). – Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

 

Бученко І. В. Комп’ютеризація навчання – свідчення професійної майстерності педагога. Інститут післядипломної педагогічної освіти.К.,2007.–Режим доступу: http://ippo.org.ua

 

Указ Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»  http://www.president.gov.ua/documents/12323.html                            Омельяненко  Г.А.  Інформаційно-навчальне  середовище:  дидактичний аспект.http://intkonf.org/omelyanenko-ga-informatsiyno-navchalne-seredovische-didaktichniy-aspekt/

Войтко С.А. Об использовании информационно-коммуникационных технологий на уроках английского языка // Интернет-журнал  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2004 - 2005.  http://festival.1september.ru

/articles/415914/.

Николайко Е. З. Использование ИКТ на уроках английского языка//  http://festival.1september.ru/articles/507487/

 

Гончаренко С. Український педагогічнийсловник.-К.:Либідь,1997.-376с.

 

Гальскова Н.Д. Сучасна  методика навчання іноземних мов, - Тернопіль,- 2000

Лупаренко С.Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки: дис. канд. пед. наук: 13.00.09 / – Х., 2007. – 206с.Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посібн. За ред. О. І. Пометун. – К.: Видавництво. А. С. К., 2004 – 192.Клемешова Н.В. Мультимедіа як дидактичний засіб вищоїшколи// Автореф. дис. канд. пед. наук - Калінінград, 1999.

Маркус Н.В. Особливості застосування інформаційних технологій як засобу гуманізації навчання молодших школярів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: 3б. наук. пр. / Рівнен. держ.гуманіт. ун-т. – Рівне, 2002. – Вип.23. – С.171-173. Єгорова Ю.М., Морозов М.М., Кирилов В.К. Мультимедіа технологія як комплексний засіб підвищення якості навчання в загальноосвітній школі// Матеріали Регіональної науково - практичній конференції Чебоксари, ЧТУ ім. І. Н. Ульянова, 1999р.-С.170-172. Хуторський А.В. Інтернет в школі - М.: ИОСО РАВ, 2000. -304с.

Василь Кремень. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах,  2006. - № 6 - С. 4                                                

Коломінова О. О., Роман С. В.  Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі/ О. О. Коломінова, С. В. Раман//Іноземні мови. –2010. – №2 с. 40–47.

Маслюк Ю.А. Проблеми використання інформаційних та комунікаційних технологій у навчальній діяльності// Інновації в освіті. - 2006. - № 1. - С. 117-123.Пахомова Н.Ю. Метод проектів: функції і структура навчальпроекту// Технологічна освіта. - 1997. - № 1. - С. 92-96. Хрісточевскій С.А. Електронні мультимедійні підручники та енциклопедії. // Інформатика та освіта, - 2000, № 2. - С. 71-77. Швагина О.В. «Англійська мова в навчал.дошкіл.закладах»: Ж.«Іноземні мови» №1-3 ,2009

 

1

 

docx
Додано
26 березня 2018
Переглядів
3074
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку