Навчальна програма для 5 класу з математики НУШ( за підручником Істера О.)

Про матеріал

Навчальна програма розроблена на основі модельної програми О.Істера відповідно до нового Державного стандарту. Містить очікувані результати, орієнтири для оцінювання, календарне планування

Перегляд файлу

Академічний ліцей «Інтелект» Вишгородської міської ради, І-ІІІ ст

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення педагогічної ради

від «31» серпня 2022 р.

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 5 КЛАСУ

 

Розроблена на основі  модельної програми

«Математика 5-6 класи» для закладів загальної  середньої освіти

(автор Істер О.С.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 рік

 

 

Пояснювальна записка

 

Навчальна програма з математики для 5 класу закладів загальної середньої освіти  відповідає Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, Державному стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898 (далі — Державний стандарт), Типовій освітній програмі для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року № 235, модельній програмі «Математика, 5-6 клас для закладів загальної середньої освіти»  (автор Істер О.С.), затвердженої наказом МОН 12.07.2021 № 795

Метою базової середньої освіти є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань, можливостей учнів, формування компетентностей, необхідних для їхньої соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу.

Реалізація мети базової середньої освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як:

 • повага до особистості учня та визнання пріоритету його інтересів, досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та організації освітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та наполегливості;
 • створення освітнього середовища, у якому забезпечено атмосферу довіри та рівного доступу кожного учня до освіти                    без будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу та проявів насильства (булінгу);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії учасників освітнього процесу та організації всіх видів навчальної діяльності;
 • становлення вільної особистості учня, підтримка його самостійності, підприємливості та ініціативності, розвиток  критичного мислення та впевненості в собі;
 • формування культури здорового способу життя учня, створення умов для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку, добробуту;
 •   утвердження людської гідності, чесності, милосердя, доброти, справедливості, співпереживання, взаємоповаги і взаємодопомоги, поваги до прав і свобод людини, здатності до конструктивної взаємодії учнів між собою та з дорослими;
 • формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, державної мови;
 • плекання в учнів любові до рідного краю, відповідального ставлення до довкілля.

 

Метою математичної освітньої галузі є розвиток особистості учня через формування математичної компетентності у взаємозв’язку з іншими ключовими компетентностями для успішної освітньої та подальшої професійної діяльності впродовж життя, що передбачає засвоєння системи знань, удосконалення вміння розв’язувати математичні та практичні задачі; розвиток логічного мислення та психічних властивостей особистості; розуміння можливостей застосування математики в особистому та суспільному житті.

Компетентнісний потенціал математичної галузі

Ключові компетентності

Уміння та ставлення

Вільне володіння державною мовою

Уміння:

чітко і зрозуміло формулювати думки, аргументувати, ставити запитання і розпізнавати проблеми

формулювати висновки на основі інформації, поданої в різних формах

доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, вести критичний та конструктивний діалог

поповнювати свій словниковий запас

Ставлення:

визнання важливості чітких і лаконічних формулювань та повага до державної мови

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою

Уміння:

розуміти і перетворювати тексти математичного змісту рідною мовою

зіставляти математичні терміни та поняття рідною та державною мовою

правильно та доречно вживати математичну термінологію, грамотно висловлюватися

Ставлення:

розуміння цінності мовного різноманіття та повага до рідної мови

 

 

 

Здатність спілкуватися іноземними мовами

Уміння:

поповнювати словниковий запас математичними термінами іншомовного походження

зіставляти математичний термін чи його буквене позначення з відповідником іноземною мовою для пошуку інформації в іншомовних джерелах

Ставлення:

усвідомлення важливості правильного використання математичних термінів та їх позначення в різних мовах у навчанні та повсякденному житті

Математична компетентність

Уміння:

оперувати текстовою і числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі

встановлювати кількісні та просторові відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо)

обирати, створювати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати

здійснювати прогнози в контексті навчальних і практичних задач

доводити правильність тверджень

застосовувати логічні способи мислення під час розв’язування пізнавальних і практичних задач, пов’язаних з реальними об’єктами

використовувати математичні методи в життєвих ситуаціях

Ставлення: 

готовність шукати пояснення та оцінювання правильності аргументів

усвідомлення важливості математики як мови науки, техніки та технологій

Компетентності
в галузі природничих наук, техніки і технологій

Уміння:

будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і процесів

робити висновки на основі міркувань та свідчень

обґрунтовувати рішення

Ставлення:

критичне оцінювання досягнень науково-технічного прогресу

усвідомлення важливості математики для опису та пізнання навколишнього світу

Інноваційність

Уміння:

генерувати нові ідеї щодо розв’язання проблемної ситуації, аналізувати та планувати їх втілення

Ставлення:

відкритість до інновацій, позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших осіб

Екологічна компетентність

Уміння:

розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі, які можна розв’язати, використовуючи засоби математики

оцінювати, прогнозувати вплив людської діяльності на довкілля через побудову та дослідження математичних моделей природних процесів і явищ

Ставлення: 

зацікавленість у дотриманні умов екологічної безпеки та сталому розвитку суспільства

визнання ролі математики в розв’язанні проблем довкілля

 

 

 

 

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Уміння:

структурувати дані

діяти за алгоритмом та складати алгоритм

визначати достатність даних для розв’язання задачі

використовувати різні знакові системи

оцінювати достовірність інформації

доводити істинність тверджень

Ставлення:

критичне осмислення інформації та джерел її отримання

усвідомлення важливості інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач

Навчання впродовж життя

Уміння:

організовувати та планувати свою навчальну діяльність

моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності

доводити правильність чи помилковість суджень

Ставлення:

усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і умінь

зацікавленість у пізнанні світу та розуміння важливості навчання впродовж життя

прагнення вдосконалювати результати людської діяльності

 

 

Громадянські та соціальні компетентності

Громадянські компетентності

Уміння:

висловлювати власну думку, слухати і чути інших осіб, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів

аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події у державі на основі статистичних даних

врахувати правові, етичні і соціальні наслідки прийняття рішень

розпізнавати інформаційні маніпуляції

Ставлення:

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків

 

Соціальні компетентності

 

Уміння:

співпрацювати в команді для розв’язання проблеми

аргументувати та обстоювати власну позицію

приймати аргументовані рішення на основі аналізу всіх даних та формування причиново-наслідкових зв’язків проблемної ситуації

робити споживчий вибір послуг і товарів на основі чітких критеріїв, використовуючи математичні вміння

Ставлення:

ощадливість і поміркованість

рівне ставлення до інших осіб та відповідальність за спільну справу

Культурна компетентність

Уміння:

бачити математику у творах мистецтва

будувати фігури, графіки, схеми, діаграми тощо

унаочнювати математичні моделі

здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспектив, створення об’ємно-просторових композицій

Ставлення:

усвідомлення взаємозв’язку математики та культури на прикладах із живопису, музики, архітектури тощо

розуміння важливості внеску математиків у загальносвітову культуру

Підприємливість та фінансова грамотність

Уміння:

генерувати нові ідеї, аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, розв’язувати життєві проблеми

обстоювати свою позицію, дискутувати

використовувати різні стратегії, шукати оптимальні способи розв’язання проблемних ситуацій

будувати та досліджувати математичні моделі економічних процесів

планувати та організовувати діяльність для досягнення цілей

аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, використовуючи математичні методи

Ставлення:

відповідальність та ініціативність, впевненість у собі

розуміння важливості математичних розрахунків та оцінювання ризиків

 

 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАС

 ( 5 год на тиждень, всього 175 год)

Назва теми

Кількість годин

Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи

12 годин

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фiгури і величини 

68 годин

Подільність натуральних чисел

13 годин

Дробові числа та дії з ними

64 годин

Повторення та систематизація навчального матеріалу

18 годин

Всього

175 годин

  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Зміст навчального матеріалу

Види навчальної діяльності учнів

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

відтворює послідовність чисел у межах мільйона;

читає і записує числа та дроби; порівнює числа та дроби з однаковими знаменниками;

володіє навичками письмового додавання, віднімання, множення та ділення чисел у межах мільйона;

розуміє спосіб одержання дробу, суть чисельника і знаменника дробу;

застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу; правила порядку виконання дій під час

обчислень значень виразів без дужок та з дужками

знає одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу та

співвідношення між ними;

вимірює і порівнює величини:

Натуральні числа. Порівняння

натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами

 

Поняття дробу Порівняння дробів

Знаходження дробу від числа Знаходження числа за значенням його дробу

 

Величини: довжина, маса, місткість, час

Дії з величинами

 

Числові та буквені вирази Рівняння

 

Геометричні фігури на

Короткі усні/письмові відповіді на запитання

 

Усний рахунок Дидактичні ігри

Виконання вправ та розв’язування задач, передбачених очікуваними

результатами навчання, самостійних і тематичних контрольних робіт, інших видів робіт для діагностики знань та повторення матеріалу за курс

початкової школи результатів навчання

 

Дослідницька, проєктна та пошукова діяльність:

 • Пошук раціональних способів обчислень числових виразів
 • Встановлення залежності між різними одиницями однієї величини

довжину, масу, місткість, час;

перетворює величини, подані в двох одиницях найменувань, в одну, і

навпаки;

виконує арифметичні дії з іменованими числами;

записує математичні вирази і твердження, подані в текстовій

формі, з використанням математичних символів;

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви;

розв’язує рівняння з одним невідомим на основі правил знаходження

невідомого компоненту арифметичної дії;

перевіряє, що одержане значення невідомого є розв’язком рівняння; розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними ознаками;

називає істотні ознаки прямокутника (квадрата);

будує прямокутник (квадрат); коло,

круг за заданим значенням радіуса, діаметра;

площині: точка,

відрізок, промінь, пряма, кут, ламана, трикутник, квадрат, прямокутник, многокутник, коло, круг

 • Розв’язування математичних ребусів
 • Створення моделей для ілюстрації звичайних дробів
 • Визначення периметра та (або) площі многокутника дослідницьким шляхом

 

Користування вимірювальними приладами: лінійка,

годинник, термометр


знаходить периметр многокутника та площу прямокутника (квадрата) в

навчальних і практичних

ситуаціях.

 

 

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (90 год)

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; геометричні фігури, вказані у змісті;

розрізняє: цифри і числа;

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда; числові нерівності; використовує: властивості

арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата;

пояснює, що таке: натуральне число; значення виразу; степінь

натурального числа, квадрат і куб

натурального числа; відрізок, пряма; промінь; координатний промінь; шкала; кут; трикутник; квадрат;

прямокутник; рівні фігури; розв’язати

Натуральні числа. Число нуль

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

Округлення натуральних чисел

 

Арифметичні дії з

натуральними числами та їхні властивості

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах

 

Ділення з остачею

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

Рівняння

Короткі усні/письмові відповіді на запитання

 

Усний рахунок Дидактичні ігри

Виконання вправ та розв’язування задач, передбачених очікуваними

результатами навчання, самостійних і тематичних контрольних робіт, інших видів робіт для діагностики,

контролю знань та оцінювання результатів навчання

 

Робота з підручником

 

Групове обговорення проблемних ситуацій

 

Виконання інтерактивних вправ

 

Практична робота на вимірювання та побудову


рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею, округлення натуральних чисел;

знає одиниці вимірювання

довжини відрізка та співвідношення між ними;

знає одиницю вимірювання величини кута;

класифікує: кути за їхньою градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів та довжиною сторін;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за

допомогою лінійки, косинця,

транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

знає одиниці вимірювання площі; розуміє та записує співвідношення між одиницями вимірювання

площі;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута;

периметр трикутника і прямокутника;

застосовує прийоми раціональних

 

Текстові задачі

 

Відрізок, пряма, промінь . Довжина відрізка. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 

Координатний промінь. Шкала. Лінійні та стовпчасті діаграми

Кут. Величина кута. Види кутів Трикутник та його периметр.

Види трикутників за кутами та

сторонами

 

Квадрат. Прямокутник . Рівність фігур

 

Площа та периметр квадрата і прямокутника

Одиниці вимірювання площі

 

Завдання взаємного оцінювання знань Пошук інформації у відкритих

джерелах та інтернеті

 

Дослідницька, проєктна та пошукова діяльність:

 • Побудова лінійних та стовпчастих діаграм за допомогою комп’ютерних програм, в тому числі діаграм за

реальними даними

 • Дослідження реальних даних та процесів за допомогою лінійних та стовпчастих діаграм
 • Дослідження кількості способів розв’язування текстової задачі та їх раціональності
 • Дослідження остачі від суми та різниці чисел на натуральне число
 • Дослідження взаємозв’язків між

обчислень;

розв’язує вправи, що

передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; порівняння та округлення натуральних чисел; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами;

піднесення натурального числа до

квадрата та куба; ділення з остачею; обчислення значень числових і

буквених виразів, периметра і площі прямокутника і квадрата;

розв’язує вправи, що

передбачають: аналіз лінійних та стовпчастих діаграм;

розв’язує: рівняння на основі

залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; розв’язує: текстові задачі на рух, роботу та пов’язані з купівлею-

продажем арифметичним способом;

знаходить на малюнках: стовпчасті діаграми;

розв’язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів

рідного краю; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги

класної кімнати, розрахунків,

пов’язаних із календарем і годинником

 

елементами трикутника (нерівність трикутника, сума градусних мір

кутів)

 


тощо;

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі;

створює допоміжну модель задачі різними способами.

 

 

Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (12 год)

наводить приклади: простих і

складених чисел; парних і непарних

чисел; чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розуміє зміст терміну «ознака»;

розрізняє: прості і складені числа; дільники і кратні натурального числа; формулює означення понять: дільник, кратне, просте число,

складене число, спільний дільник; ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10; взаємно прості числа

розв’язує вправи, що

передбачають: використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10; розкладання натуральних чисел на прості множники в межах тисячі; знаходження спільних дільників двох чисел; найбільшого спільного дільника (НСД) двох (кількох) чисел в межах ста; знаходження

найменшого спільного кратного

Дільники та кратні натурального числа

 

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і

10

 

Прості та складені числа

 

Розкладання чисел на прості множники

 

Найбільший спільний дільник Взаємно прості числа

 

Найменше спільне кратне

Короткі усні/письмові відповіді на запитання

 

Усний рахунок Дидактичні ігри

Виконання вправ та розв’язування задач, передбачених очікуваними

результатами навчання, самостійних та тематичних контрольних робіт, інших видів робіт для діагностики,

контролю знань та оцінювання результатів навчання

 

Робота з підручником

 

Групове обговорення проблемних ситуацій

Виконання інтерактивних вправ

Групові та індивідуальні консультації Завдання взаємного оцінювання знань


(НСК) двох чисел (кількох) в межах ста.

 

 

Пошук інформації в друкованих джерелах та інтернеті

 

Дослідницька, проєктна та пошукова діяльність:

 • Визначення виду числа (просте чи складене).
 • Дослідницькі задачі на встановлення подільності числа на задане число або добуток заданих чисел
 • Дослідження парності суми, різниці і добутку двох (кількох) натуральних чисел
 • Визначення того, чи є число досконалим
 • Знаходження простих чисел- близнюків

Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ(63год)

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби; пояснює, що таке чисельник і знаменник дробу; мішане число;

називає розрядні одиниці цілої та дробової частини десяткового дробу;

Звичайні дроби

 

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

Короткі усні/письмові відповіді на запитання

 

Усний рахунок Дидактичні ігри

Виконання вправ та розв’язування


читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; середнього

арифметичного;

знає, розуміє та застосовує правила: округлення десяткових дробів, знаходження середнього

арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння,

округлення, додавання, множення ділення десяткових дробів на

натуральне число та на десятковий дріб; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення

неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження середнього арифметичного кількох

чисел;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження середнього значення величини;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

розв’язує сюжетні задачі з

реальними даними щодо: безпеки руху; розрахунку сімейного бюджету,

можливості здійснення масштабних покупок; безпеки і охорони здоров’я; практичних аспектів фінансових питань;

прогнозує очікуваний результат.

Правильні та неправильні дроби. Мішані числа

 

 

Додавання і віднімання

звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

Порівняння десяткових дробів Округлення десяткових дробів

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

задач, передбачених очікуваними

результатами навчання, самостійних та тематичних контрольних робіт, інших видів робіт для діагностики,

контролю знань та оцінювання результатів навчання

 

Робота з підручником

 

Групове обговорення проблемних ситуацій

 

Виконання інтерактивних вправ Завдання взаємного оцінювання знань

Пошук інформації в друкованих джерелах та Інтернеті

 

Дослідницька, проєктна та пошукова діяльність

Наприклад:

 • Використання звичайних та

десяткових дробів у повсякденному житті та навколишньому середовищі

 • Дослідження і порівняння дробів з однаковими чисельниками
 • Створення моделей для ілюстрації

Додаткові теми:

Найпростіші комбінаторні задачі.

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом.

  Логічні задачі

 

Державним стандартом базової середньої освіти визначені вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з математичної освітньої галузі і передбачають, що учень:

 • досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;
 • моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання проблем;
 • критично оцінює процес і результат розв’язання проблем;
 • розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, володіє математичною мовою.

Для адапційного циклу 5-6 класів це такі результати:

1. Досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів

 1.             Розпізнає серед ситуацій з повсякденного життя ті, які розв’язуються математичними методами

Вирізняє серед проблемних ситуацій ті, що розв’язуються математичними методами

Виокремлює подібні ситуації

 1.             Досліджує, аналізує, оцінює дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту

Досліджує проблемну ситуацію, отримує дані, перевіряє достовірність даних

Аналізує дані, описує зв’язки між ними, подає дані у різних формах

Добирає дані, потрібні для розв’язання проблемної ситуації

 1.             Добирає дані, потрібні для розв’язання проблемної ситуації

Визначає, що саме може бути результатом розв’язання проблемної ситуації

 1. Моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії, плани дій для розв’язання проблем
 1.             Сприймає і перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану). Будує допоміжну модель проблемної ситуації

Добирає, впорядковує, фіксує, перетворює звукову, текстову, графічну інформацію математичного змісту, зокрема в цифровому середовищі

Перетворює, представляє та поширює інформацію математичного змісту з використанням різних засобів, зокрема цифрових

 1.             Розробляє стратегії розв’язування проблемних ситуацій

Обирає способи та розробляє план дій, необхідних для розв’язання проблемної ситуації

Шукає альтернативні способи розв’язання проблемної ситуації

Обирає способи та розробляє план дій, необхідних для розв’язання проблемної ситуації

 1.             Моделює процес розв’язування проблемної ситуації і реалізовує його

Визначає компоненти математичної моделі проблемної ситуації та взаємозв’язки між ними

Будує математичну модель проблемної ситуації, використовуючи визначений математичний апарат

 1. Критично оцінює процес і результат розв’язання проблем
 1.             Оцінює дані проблемної ситуації щодо достатності для її розв’язання

Оцінює необхідність і достатність даних для розв’язання проблемної ситуації

Визначає недостатність чи надлишковість даних для розв’язання проблемної ситуації

 1.             Оцінює різні шляхи розв’язання проблемної ситуації, обирає раціональний шлях її розв’язання

Оцінює різні способи розв’язання проблемної ситуації

Обирає математичну модель до стандартної ситуації

 1. Розвиває математичне мислення для пізнання і перетворення дійсності, володіє математичною мовою
 1.             Аналізує об’єкти навколишнього світу та ситуації, що виникають у житті

Визначає та описує зв’язки між математичними об’єктами та об’єктами реального світу

Пов’язує різні елементи математичних знань і вмінь, робить висновки, підкріплює свою думку аргументами

 1.             Встановлює кількість об’єктів, читає і записує числа, порівнює їх та упорядковує

Використовує математичні поняття, факти та запропоновану послідовність дій для розв’язання проблемних ситуацій

Виконує операції з математичними об’єктами та використовує різні форми представлення інформації

Використовує необхідне приладдя та інформаційно-комунікаційні технології

 1.             Володіє обчислювальними навичками, застосовує їх у навчальних та практичних ситуаціях

Володіє математичними термінами та символами, доцільно використовує їх

Висловлюється змістовно, точно, лаконічно

 

 

 

 


 

Дата

Тема уроку

 

Примітка

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 год )

 

 1.  

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 

 1.  

 

Арифметичні дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Поняття дробу. Порівняння дробів

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа

 

 1.  

 

Знаходження числа за значенням його дробу

 

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 

 1.  

 

Числові та буквені вирази. Рівняння

 

 1.  

 

Геометричні фігури на площині

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна  робота № 1 « Повторення»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (68 год )

 1.  

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.  

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

 1.  

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

 1.  

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 

 1.  

 

Округлення натуральних чисел

 

 1.  

 

Округлення натуральних чисел

 

 1.  

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.  

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 1.  

 

Додавання і віднімання натуральних чисел

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна робота № 2 « Натуральні числа»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Множення натуральних чисел

 

 1.  

 

Множення натуральних чисел

 

 1.  

 

Властивості множення

 

 1.  

 

Властивості множення

 

 1.  

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 1.  

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 

 1.  

 

Ділення з остачею

 

 1.  

 

Ділення з остачею

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна робота № 3 « Натуральні числа»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

 1.  

 

Рівняння

 

 1.  

 

Рівняння

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 

 1.  

 

Текстові задачі економічного змісту

 

 1.  

 

Текстові задачі економічного змісту

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами.

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна робота № 4 « Натуральні числа»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 

 1.  

 

Промінь, пряма

 

 1.  

 

Промінь, пряма

 

 1.  

 

Координатний промінь. Шкала

 

 1.  

 

Координатний промінь. Шкала

 

 1.  

 

Лінійні та стовпчасті діаграми

 

 1.  

 

Кут. Види кутів

 

 1.  

 

Кут. Види кутів

 

 1.  

 

Величина кута. Вимірювання кутів

 

 1.  

 

Величина кута. Побудова кутів

 

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат

 

 1.  

 

Рівність фігур

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання

площі

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання

площі

 

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна робота № 5 « Геометричні фігури»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 

 1.  

 

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом

 

 1.  

 

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом

 

 1.  

 

Логічні задачі

 

 1.  

 

Логічні задачі

 

               Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (13 год)

 1.  

 

Дільники та кратні натурального числа

 

 1.  

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 

 1.  

 

Ознаки подільності на 9 і 3

 

 1.  

 

Прості та складені числа

 

 1.  

 

Розкладання чисел на прості множники

 

 1.  

 

Розкладання чисел на прості множники

 

 1.  

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 1.  

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 

 1.  

 

Найменше спільне кратне

 

 1.  

 

Найменше спільне кратне

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.  

 

Тематична контрольна робота № 6

 « Подільність натуральних чисел»

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

                      Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (64 год)

 1.  

 

Звичайні дроби

 

 1.  

 

Знаходження дробу від числа

 

 1.  

 

Знаходження числа за його дробом

 

 1.  

 

Дріб як частка двох натуральних чисел

 

 1.  

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.  

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Правильні і неправильні дроби

 

 1.        

 

Правильні і неправильні дроби

 

 1.        

 

Мішані числа

 

 1.        

 

Мішані числа

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 1.        

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Тематична контрольна робота № 7 « Дробові числа »

 

 1.        

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 1.        

 

 Порівняння десяткових дробів

 

 1.        

 

Порівняння десяткових дробів

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.        

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 1.        

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Тематична контрольна робота № 8 « Дробові числа »

 

 1.        

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Множення десяткових дробів

 

 1.        

 

Властивості множення. Окремі випадки множення

 

 1.        

 

Властивості множення. Окремі випадки множення

 

 1.        

 

Властивості множення. Окремі випадки множення

 

 1.        

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ...

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Ділення на десятковий дріб

 

 1.        

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Тематична контрольна робота № 9 « Дробові числа »

 

 1.        

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Середнє значення величини

 

 1.        

 

Середнє значення величини

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

 1.        

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Тематична контрольна робота № 10

« Дробові числа і дії з ними »

 

 1.        

 

Корекція знань, вмінь та навичок

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (18 год)

 1.        

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 

 1.        

 

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею

 

 1.        

 

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

 1.        

 

Текстові задачі. Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь

 

 1.        

 

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

 

 1.        

 

Подільність натуральних чисел

 

 1.        

 

Подільність натуральних чисел

 

 1.        

 

Звичайні дроби

 

 1.        

 

Звичайні дроби

 

 1.        

 

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів

 

 1.        

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

 

 1.        

 

Середнє арифметичне

 

 1.        

 

Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок

 

 1.        

 

Підсумкова контрольна робота № 11

 

 1.        

 

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

 1.        

 

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники

 

 1.        

 

Знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі

 

 1.        

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 10
Оцінки та відгуки
 1. Кірієнко Марія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Voytenko Yulia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Овсієнко Валентина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Антонюк Володимир Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Mavdryk Oleksandr
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Костенко Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Стельмашук Світлана Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Сенека Виктор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Калініченко Алла
  Дякую за матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Вахніна Алла Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 7 відгуків
docx
Пов’язані теми
Математика, Планування
Додано
28 серпня 2022
Переглядів
26587
Оцінка розробки
5.0 (10 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку