Навчальний посібник "Економіка 11 клас ІІ семестр"

Про матеріал
Посібник розроблений згідно Комбінованої системи М.П. Гузика і може бути використаний як додатковий матеріал для учнів на уроки. Кожна тема посібника має таку структуру: - перший урок – урок розбору блоку навчальної інформації; - наступні уроки – уроки фронтального опрацювання матеріалу, - також в кожній темі є або уроки індивідуального опрацювання матеріалу або практичні роботи даної теми.
Перегляд файлу

Тема №3. Національна економіка як ціле

Урок №1

 

Національна економіка як ціле

Не знаєш, що робити – роби добро!!!

Питання:

 1. Загальні результати національного виробництва
 2. Економічні коливання, безробіття та інфляція
 3. Державне регулювання економіки

Література: Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011, теми 6 – 8, ст. 110 – 160.

 

І. Загальні результати національного виробництва

1.1. Національна економіка – сукупність виробничих відносин певного суспільно-економічного об’єднання, економічний базис суспільства, що включає відповідні галузі та види виробництва.

1.2. Суб’єкти макроекономіки:

 • Домашні господарства (домогосподарський сектор);
 • Фірми (підприємницький сектор);
 • Держава (державний сектор);
 • Закордон (іноземний сектор).

1.3. Сукупний попит (AD) відображає різні обсяги товарів і послуг, які вітчизняні споживачі, підприємства, держава та зарубіжні покупці всі разом готові придбати за кожного можливого рівня цін.

1.4. Сукупна пропозиція (AS) – загальна кількість товарів і послуг, які можуть бути запропоновані за різних рівнів цін.

1.5. Макроекономічна рівновага – ситуація, коли в економіці сукупний попит повністю поглинає сукупну пропозицію, тобто вартість вироблених товарів і послуг дорівнює вартості придбаних і сплачених товарів і послуг.

1.6. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це ринкова вартість усієї сукупності кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за певний проміжок часу, як правило, за рік.

1.7. Валовий національний продукт (ВНП) враховує вартість річного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених із ресурсів, які належать громадянам певної країни, незалежно від місця розташування цих ресурсів.

1.8. Способи розрахунку ВВП:

1) за сумою витрат на придбання товарів і послуг , де Y – ВВП, C – особисті споживчі витрати домашніх господарств, I – валові приватні інвестиції (витрати підприємців , G – державні видатки, - витрати іноземців.

2) за сумою доходів, отриманих у процесі виробництва товарів та послуг де Y – ВВП, - заробітна плата, - рента, – позичковий відсоток, - прибуток підприємств, - амортизаційні відрахування, - непрямі податки на бізнес.

1.9. Поточні ціни – це фактичні ціни того року, який є предметом обліку або аналізу.

1.10. Номінальний ВВП – річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах.

1.11. Реальний ВВП – річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у постійних (незмінних) цінах, тобто в цінах базового року.

1.12. Дефлятор ВВП – коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін.

       .

 

 

ІІ. Економічні коливання, безробіття та інфляція

2.13. Економічний цикл – період часу, протягом якого економіка послідовно проходить певні фази розвитку від однієї кризи до початку іншої.

http://pidruchniki.com/imag/politec/baz_ekteo/image193.jpg2.14. Фази економічного циклу:

 -  Криза – скорочення обсягів виробництва, зниження ділової активності підприємства, падіння цін на продукцію, зростання безробіття, збільшення ставки банківського відсотка.

 -  Депресія  – обсяги виробництва вже не скорочуються, але і не зростають: поступово зменшуються товарні запаси, сповільнюється зниження цін, ставка банківського відсотка знижується до мінімуму.

 - Пожвавлення – пристосування господарського життя підприємств до нових умов функціонування, зростають ціни на продукцію, зайнятість, відсоткові ставки, збільшуються обсяги виробництва й обсяги капіталовкладень.

 -  Піднесення – обсяги виробництва перевищують докризовий рівень, спостерігається стрімке зростання капіталовкладень, курсів акцій, відсоткових ставок.

 

2.15. Безробіття – це вимушена незайнятість частини економічно активного, працездатного населення.

2.16. ЕАН (робоча сила) – населення країни віком від 16 років, яке має роботу або активно її шукає.

2.17. Повна зайнятість – такий рівень зайнятості, при якому число людей, що шукають роботу, дорівнює числу вільних робочих місць.

2.18. Інфляція – процес знецінення грошей внаслідок переповнення ними каналів товарно-грошового обігу, зниження купівельної спроможності грошей.

 

ІІІ. Державне регулювання економіки

3.19. Податки – це обов’язкові платежі, що вносяться до державного бюджету юридичними та фізичними особами.

3.20. Державний бюджет – централізований загальнодержавний фонд грошових коштів, головний фінансовий план держави.

3.21. Фіскальна (бюджетно-фінансова) політика – цілеспрямоване регулювання податків і державних видатків для досягнення вибраних макроекономічних завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2

Ми не знаємо, які межі людських можливостей.

В погоні за щастям люди заходять набагато більше того,

що здавалась їхньою межею. Потенціал кожного з нас

безмежний і ще не задіяний

Роберт Кригель (бізнес-консультант)

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Економічний потенціал суспільства

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

Завдання 1.

 1. Повторіть тези 1.1 – 1.5. блоку №3.
 2. Дайте відповіді на питання:
 1. Назвіть суб’єкти макроекономіки.
 2. Дайте визначення сукупного попиту.
 3. Які показники характеризують економічний розвиток країни?
 4. Яка ситуація називається макроекономічною рівновагою?
 5. Дайте визначення сукупної пропозиції.
  1. Визначте, які з перелічених нижче явищ та процесів належать до національно економічних, а які – ні.
 • Підприємство-монополіст підвищило ціну на вироблену продукцію.
 • В Україні знизився рівень безробіття.
 • Приватний навчальний заклад будує новий басейн.
 • Уряд приймає рішення щодо сплати державного боргу.
 • Сім’я придбала новий будинок.
 • Улітку в Україні різко зріс попит на цукор.
 • Підприємець Іванов вирішив закрити приватну перукарню.
 • Економіка країни перебуває в кризовому стані.
 • Темпи зростання міжнародної торгівлі в останні роки перевищують темпи зростання виробництва.
 • У поточному році експорт країни перевищив її імпорт.

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 2.

Проведіть SWOT-аналіз.

Цей акронім (SWOT) може бути представлений візуально у вигляді таблиці:

 

Позитивний вплив

Негативний вплив

Внутрішнє середовище

Strengths (Сильні сторони)

Weaknesses (Слабкі сторони)

Зовнішнє середовище

Opportunities (Можливості)

Threats (Загрози)

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІКИ

 1. Підготуйте список «W» - слабкі сторони. В даному списку необхідно перерахувати найбільш слабкі чинні позиції внутрішнього середовища діяльності (не більше 7).
 2. Підготуйте список «S» - сильні сторони. В тому числі і ті ресурси, що є на даний момент вільні/незадіяні (не більше 7).
 3. Підготуйте список «О» - можливості, що надаються зовнішнім середовищем. Перерахуйте можливості (потенційні або діючі), які надає зовнішнє середовище (це середовище включає будь-які предмети, об’єкти та відношення, на які предмет, що аналізується, не має прямого впливу(не більше 7)).
 4. Підготуйте список «Т» - загрози. Перерахуйте діючі загрози зовнішнього середовища (не більше 7).
 5. Якщо на якомусь етапі отримаєте більше 7 позицій, проведіть аналіз з метою відбору 7 найбільш важливих позицій.
 6. Матриця- SWOT

 

            S

W

О

Т

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Ймовірні записи учнів

S

W

O

T

сильні

слабкі

можливості

загрози

1.Запаси вугілля,

сировина для ЧМ,  запаси марганцевої руди

Енергетика 30%,

старе  обладнання шахт,заводів

Альтернативні джерела енергії,новітні технології,інвестиції

Енергетична криза,залежність від імпорту паливних ресурсів

2.Чорноземи 30% світу, сприятливі агрокліматичні умови

Старе технічне оснащення с/г,збір низького урожаю,деградація земель, старі технологічні підходи

Експорт с/г продукції,нові технології,нове технічне оснащення

Завіз іноземних продуктів харчування, деградація земель, низька врожайність

 

3.Достатнє зволоження переважної території України

Засухи на півдні

Зрошування с/г земель на півдні, підвищення врожайності

Засухи, втрата врожаю

4.Продуктивні ліси Карпат, Полісся

Залісненість 14%

Збільшення площ лісів

Недостатня кількість лісоматеріалу,

зменшення площ лісів,екологічні наслідки на вирубаних територіях

5.Достатня кількість об’єктів рекреації оздоровчого та туристичного напрямку

Низький рівень сервісу, застаріла інфраструктура

Створення умов для збільшення потоку відпочиваючих, прибутки для держави

Втрата кількості відпочиваючих: своїх та іноземців

6.Достатній розвиток науки

Нестача коштів для впровадження наукових розробок  у життя

Впровадження НТР, економія ресурсів, підвищення продуктивності праці,покращення екології

«Відплив умів»,старі технології

7.Висока кваліфікація працівників

Застарілі технології виробництва

Створення нових робочих  місць,підвищення ефективності праці, швидка перекваліфікація працівників відповідно до необхідних вимог

Безробіття, зниження  фінансових можливостей та життєвого рівня населення

 

Завдання 3.

Відомо, що в країні існує макрорівновага. Визначте сукупні доходи, сукупні видатки та експорт країни на основі таких даних:

Споживчі видатки 419,6 млн. гр. од.

Інвестиційні видатки 385, 4 млн. гр. од.

Державні видатки 109, 3 млн. гр. од.

Імпорт 48, 9 млн. гр. од.

Рента 73, 0 млн. гр.. од.

Процент 115, 4 млн. гр. од.

Зарплата 562, 5 млн. гр. од.

Амортизація 69,9 млн. гр. од.

Прибуток 144,6 млн. гр. од.

 

 

 

 

Урок №3

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене

любили, я сам перший люблю

Григорій Сковорода

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Способи розрахунку ВВП

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

Завдання 1.

Повторіть тези 1.1 – 1.12 блоку №3 і дайте відповіді на питання:

 1. Що таке національна економіка?
 2. Назвіть суб’єкти національної економіки.
 3. Що таке ВВП і ВНП?
 4. Назвіть параметри ринкової рівноваги. Чому така ситуація можлива лише теоретично?
 5. Як приватні підприємства можуть виміряти потік своїх доходів?
 6. А як виміряти успішність національної економіки?
 7. Що виключається із ВВП?

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 2.

Про економіку країни N минулого року відомі такі показники (у млн. гр. од.):

 • Відсотки – 57;
 • Імпорт – 52,8;
 • Експорт – 59,2;
 • Споживчі витрати – 352;
 • Амортизація – 56;
 • Дивіденди – 24;
 • Непрямі податки – 32;
 • Нерозподілений прибуток корпорацій – 16;
 • Податок на прибуток – 9,6;
 • Заробітна плата – 351;
 • Орендна плата – 14,4;
 • Інвестиції – 89,6;
 • Державні закупівлі – 112.

Розрахуйте величину ВВП за доходами і витратами.

Завдання 3.

 1. Що називають номінальним і реальним ВВП?
 2. Як розрахувати дефлятор ВВП?
 3. Як знайти національний дохід НД?
 4. Розрахуйте ВВП країни (за доходами) та НД, використовуючи такі дані: урядові закупівлі товарів і послуг – 32 млн. гр. од.; заробітна плата – 80 млн. гр. од.; прибуток фірм – 150 млн. гр. од.; інвестиції фірм в устаткування – 70 млн. гр. од.; амортизаційні відрахування – 20 млн. гр. од.; перерахування у фонд соціального страхування – 25 млн. гр. од.; дохід на грошовий капітал – 25 млн. гр.. од.; рентні платежі – 27 млн. гр. од.; експорт – 40 млн. гр. од.; імпорт – 10 млн. гр. од.; непрямі податки – 40 млн. гр. од.
 5. Населення умовної країни складає 100 млн. осіб, реальний ВВП – 20 млрд. гр. од. За один рік реальний ВВП зріс на 8%, а кількість населення – в 1,25 разу. Як змінився показник ВВП на одну особу?
 6. Визначте, що включається в розрахунок ВВП, а що – ні.
 1. Доходи від продажу власної квартири.
 2. Доходи магазину від продажу хлібобулочних виробів.
 3. Доходи власника ресторану.
 4. Доходи від продажу акцій фірми «Злата»
 5.  Заробітна плата інженера.
 6. Стипендія студента-відмінника.
 7. Пенсія колишнього сталевара.
 8. Доходи від здачі в оренду земельної ділянки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №4

«Три речі роблять народ великим і багатим:

родючий ґрунт, діяльна промисловість і

легкість пересування людей і товарів»

Ф. Бекон                                                                              

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Задачі на обчислення ВВП та НД

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

Завдання 1.

 1. Повторіть тези 1.1 – 1.12 блоку №3.
 2. Дайте відповіді на питання:
 1. Дайте визначення ВВП.
 2. Назвіть способи обчислення ВВП.                                                                              
 3. Як підрахувати ВВП на душу населення?   
 4. Що називають реальним і номінальним ВВП?
 5. Що означає дефлятор ВВП?
 6. Що не включається в розрахунок ВВП?                                                     

 

1.3. Які дії враховуються при підрахунку ВВП, а які ні? Поясни.

- Будівельник ремонтує власний дім.

- Лікар отримав пенсію за віком.

- Фермер купив новий комбайн.  

- Фірма придбала вживаний автомобіль.                                                 

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 2.

Виконайте письмово вправи:

2.1. Обчисліть номінальний ВВП у поточному році, якщо у базовому році реальний ВВП склав 140 млн. грошових одиниць, у поточному році він зріс на  3 %, водночас ціни за цей період зросли на 6 %.      

2.2.  Розрахуйте, яким був реальний ВВП у 2017 році, якщо за базовий взяти 2016 рік.

Дані наведені у  таблиці:

Рік

Номінальний ВВП

Дефлятор ВВП

2016

184 млрд.г.о.

100 %

2017

92 млрд.г.о.

65 %

 

 

 

 

 

 1.          У таблиці наведено показники країни в млрд. грн., обчисліть ВВП за доходами і витратами:

Валові інвестиції 90

Відсотки за кредит 11

Заробітна плата працівників 250

Чистий експорт 6

Амортизація 13

Державні витрати 75

Споживчі витрати 280

Доходи від власності 4

Непрямі податки 18

Прибуток корпорацій 140

Рента 15

 

2.4. Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрд грн):

Особисті видатки на споживання                                           50

Чисті інвестиції                                                                            6

Державні закупівлі товарів і послуг                                       20

Рента                                                                                              3

Прибуток акціонерних підприємств                                       10

Відрахування на споживання капіталу                                   16

Процент                                                                                       8

Непрямі податки на бізнес                                                       4

Заробітна плата                                                                          42                                                                         
Трансферні платежі                                                                    6

Доходи індивідуальних власників                                          12  
Чистий експорт                                                                         3

Чисті іноземні факторні доходи,                                    2

зароблені за кордоном                                                               

 

Обчисліть ВВП як суму видатків і суму доходів та НД.

 1. Чи правильне твердження:
 1. Купівля джипу любителем подорожей є частиною споживчих витрат.
 2. Купівля людиною нової квартири не включається в споживчі витрати.
 3. Амортизаційні відрахування є частиною ВВП, підрахованого тільки методом витрат.
 4. Послуги домогосподарки, пов'язані з обслуговуванням сім'ї, враховуються при розрахунку ВВП.
 5. Валові інвестиції включаються до виробничого методу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №5

Добрий розум, робить легким будь-який

спосіб життя

Григорій Сковорода

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Економічні коливання. Безробіття та інфляція

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторити тези блоку №3.
 2. Розгадайте ребуси:

 1. Дайте відповіді на питання:
 1. Кого можна вважати безробітним?
 2. Що таке інфляція?
 3. Опишіть основні види безробіття. Заповніть схему, наводячи приклади.

Фрикційне - …

Структурне - ….

Циклічне - ….

 1. Які категорії людей не входять до робочої сили?
 2. Визначити статус особи з точки зору її приналежності до зайнятих, безробітних, таких, що не входять до складу робочої сили.
 • Лікар, який не працює під час відпустки.
 • Власник ресторану, який читає книгу.
 • Льотчик, який утратив зір.
 • Водій автобуса, який звільнився через низьку зарплату.
 • Модний перукар, який захворів на грип.
 • Бухгалтер, який працює неповний робочий день.
 • Школяр під час канікул.
 • Робочий-будівельник, який не працює через закриття будівельного об’єкта в період економічного спаду.
 • Двірник, який не працює через відсутність настрою.

 

 

 

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

 

Завдання 2.

 

 1. Розрахуйте рівень безробіття, якщо робоча сила в країні становить 26 млн. осіб, а безробітні – 2,6 млн. осіб.
 2. Кількість населення країни становить 200 млн. осіб, із них: 48 млн. осіб – діти віком до 16 років, а також особи, що перебувають у спеціальних закладах (психіатричних лікарнях, колоніях тощо); 40 млн. осіб – особи пенсійного віку, 12 млн. осіб займаються хатнім господарством, 8 млн. осіб не бажають працювати, 9 млн. 200 тис. осіб – безробітні. Розрахуйте рівень безробіття в цій країні.
 3. За даними статистичного управління регіону, чисельність зайнятих у регіоні становить 518,6 тис. осіб. В регіоні існує безробіття зі структурою:
 • звільнено через конверсію заводу 1,8 тис. осіб;
 • звільнено за власним бажанням 12,1 тис. осіб;
 • випускники закладів освіти, які не знайшли роботи – 6,7 тис. осіб;
 • звільнено у зв’язку із банкрутством підприємств 18,1 тис. осіб;
 • звільнено по закінченні сезону на консервному заводі 4,9 тис. осіб.

Розрахуйте:

 1. чисельність робочої сили;
 2. загальний рівень безробіття;
 3. природний рівень безробіття;
 4. рівень циклічного безробіття.
  1. У вересні 2017 року номінальна  заробітна плата верстатника Петрова О.М. , цеху № 13   ВАМ « Мотор Січ» склала 12 362 грн., а індекс споживчих цін – 121%. Визначити реальну середньомісячну заробітну плату робітника .

Розв’язання

12 362 : 121 * 100= 10216,53 ( грн.)

Відповідь: 10216,53 ( грн.)

 

Домашнє завдання: Скласти власне резюме для роботодавця для пошуку роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №6

«Жодна людина не може довго бути лукавою

мати одне обличчя для себе, а інше – для натовпу.

Зрештою вона сама перестане розуміти, яке з них справжнє»

Натанієль Хортон

 

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Податки і доходи держави, державний бюджет

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

 1. Повторити тези блоку №3.
 2. Дайте відповіді на питання:
 1. Вкажіть види податків за способом установлення ставок оподаткування; за способом стягнення; в залежності від того, до якого бюджету надходять податки.
 2. Що таке державний бюджет? Назвіть складові частини держбюджету.
 3. Яка зараз мінімальна заробітна плата в Україні?
 4. Який розмір особистого прибуткового податку в України?
 5. Які із зазначених податків відносять до прямих, які – до непрямих?
 • Податок на прибуток корпорацій;
 • ПДВ;
 • Акциз;
 • Податок на прибуток фізичних осіб;
 • Мито;
 • Податок на майно;
 • Податок на землю.

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

 

Завдання 2.

Повідомлення учнями про їхні резюме.

 

Завдання 3.

Виконайте економічний диктант «Податки», запропоновані вчителем.

 

Завдання 4.

Виконати кросворд, запропонований вчителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №7

Картинки по запросу картинки знак восклицанияПРАКТИЧНА РОБОТА 3

Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки

МЕТА:

 • навчитися аналізувати абсолютні та відносні статистичні показники;
 • побудова графіку динаміки реального ВВП і визначення за ним фаз економічного циклу;
 • обчислення показників ВВП на душу населення, реального ВВП;
 • порівняння показників економічного зростання різних країн світу.

ХІД РОБОТИ

Валовий внутрішній продукт України за 1996-2014 роки

Рік

Номінальний ВВП

млн. гривень

Відсоток зміни реального ВВП до попереднього року, %

Відсоток зміни реального ВВП до 1996 року, %

1996

81519

-

-

1997

93365

-3,02

97,0

1998

102593

-1,98

95,1

1999

130442

-0,12

94,9

2000

170070

9,69

104,1

2001

204190

8,80

113,3

2002

225810

5,29

119,3

2003

267344

9,48

130,6

2004

345113

11,81

146,0

2005

441452

3,07

150,5

2006

544153

7,53

161,8

2007

720731

8,25

175,2

2008

949864

2,26

179,2

2009

913345

-15,11

152,1

2010

1085935

0,24

152,4

2011

1316600

5,47

160,8

2012

1408889

0,23

161,2

2013

1454931

0,01

161,2

2014

1314594

-6,55

150,6

Завдання1. Проаналізуйте динаміку валового внутрішнього продукту України і побудуйте графік змін реального ВВП України відносно 1996 року.

 

Дайте відповіді на питання:

 1.     Як змінювався номінальний ВВП України за ці роки?__________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Чи можна за показником номінального ВВП зробити висновок щодо економічного зростання в Україні впродовж 1996-2014 років? Чому?_______

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.     Як змінювався реальний ВВП України за ці роки?_____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Визначте роки, коли в Україні спостерігалися такі фази економічного циклу: - спад _______________________________________________________

 • депресія ___________________________________________________
 • пожвавлення _______________________________________________

 

Завдання 2. Дефлятор ВВП у 2009 році дорівнював 113%, порівняно з 2008 роком, а чисель­ність населення України становила 45,9 млн. осіб. Використовуючи ці дані та показники таблиці обчисліть:

- реальний ВВП України за 2009 рік

 

Реальний ВВП = = ------------------ = _______________________

 

- реальний ВВП України на душу населення за 2009 рік

 

Реальний ВВП на душу населення = = ----------- = _________

 

Завдання 3. Проаналізуйте дані і дайте відповіді на питання:

Результат пошуку зображень за запитом "порівняння ввп україни з іншими країнами"

 1.     В яких країнах і в яких роках відбувся спад ВВП на душу населення? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.     Які країни і в яких роках мали більший показник ВВП на одну особу? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3.     Як змінювався ВВП у відсотках на одну особу в Україні за проаналізовані роки? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 4. Економічна наука і статистика використовують такі показники, що вимірюють обсяги національного виробництва: номінальний і реальний ВВП, відсоткова зміна реального ВВП, ВВП на душу населення в національних грошових одиницях і за паритетом купівельної спроможності та багато інших. Поясніть, чому в економічному аналізі застосовують стільки різних показників?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок №8

Картинки по запросу картинки знак восклицания«Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Внутрішньопредметне узагальнення матеріалу

Національна економіка як ціле

1 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 1. Реальний ВВП визначається за цінами:

А

Б

В

Г

Попереднього року

Наступного року

Поточного року

Базового року

 

 1. Визначте показник, який включений до видаткової частини ВВП:

А

Б

В

Г

 Податки на прибутки корпорацій

Дивіденди

Рента

Чистий експорт

 

 1. Витрати на послуги лікарів, учителів, юристів належать до:

А

Б

В

Г

Інвестиційних витрат підприємців

Державних витрат

Споживчих витрат домогосподарств

Витрати іноземців

 

 1. Зарплата + прибуток + рента + процент + амортизація + непрямі податки це:

А

Б

В

Г

Сукупні витрати

ВВП за доходами

ЧВП

Доходи домогосподарств і підприємств

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Хвора людина, яка відбуває термін ув’язнення.
 2. Студент денного відділення, який по середах і суботах офіційно розповсюджує газети.
 3. Особа у віці 25 років ніде не працює і не шукає роботи.
 4. Солдат строкової служби.
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 4450 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 4000 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 24 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 30 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 4 млн. 600 тис. чол. – безробітні; 1 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Відомі наступні показники діяльності країни Соломонії (в млрд. солемів):

Експорт 2200

Непрямі податки 1600

Дивіденди 300

Чисті приватні інвестиції 800

Амортизація 1000

Податки на доходи корпорацій 400

Заробітна плата 4500

Трансфертні платежі 2300

Державні закупівлі товарів і послуг 2800

Проценти на капітал 900

Рента 500

Дохід індивідуальних власників 200

Споживчі витрати 6500

Імпорт 3300

Внески на соціальне страхування 425

Нерозподілені прибутки корпорацій 600

Податки на особисті доходи 925

 

Обчисліть ВВП країни за сумою доходів і за сумою витрат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Внутрішньопредметне узагальнення матеріалу

Національна економіка як ціле

2 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. Безробітною вважається людина, що:

А

Б

В

Г

Не має бажання працювати

Навчається в навчальному закладі

Проходить службу в армії

Тимчасово не працює і шукає місце роботи

 

 1. Укажіть, яке визначення розкриває зміст поняття державний бюджет:

А

Б

В

Г

 Кошторис витрат держави

Заощадження держави

Державна скарбниця

Фінансовий план надходжень і державних витрат

 

 1. Вкажіть початкову та кінцеву фази економічного циклу:

А

Б

В

Г

Рецесія, депресія

Пожвавлення, піднесення

Рецесія, піднесення

Рецесія, пожвавлення

 

 1. Чистий експорт – це:

А

Б

В

Г

Продаж товарів за кордон

Експорт з екологічно-чистих країн

Різниця між експортом та імпортом

Різниця між імпортом та експортом

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
  1. Працівник, який звільнився за власним бажанням і шукає роботу за спеціальністю
  2. Студентка денного відділення ХНЕУ
  3. Працівник автомобільного підприємства, якого перевели на режим неповного робочого дня
  4. Швачка, яку було звільнено через скорочення робочих місць і яка втратила надію знайти роботу та припинила пошуки
 2. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 2540 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 2000 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 3. Чисельність населення країни складає 200 млн. чол., 48 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 60 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 9 млн. 200 тис. чол. – безробітні; 2 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. У таблиці наведено показники країни в млрд. грн., обчисліть ВВП за доходами і витратами:

Валові інвестиції  90

Відсотки за кредит 11

Заробітна плата працівників 250

Чистий експорт 6

Амортизація 13

Державні витрати 75

Споживчі витрати 280

Доходи від власності 4

Непрямі податки 18

Прибуток корпорацій 140

Рента 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Внутрішньопредметне узагальнення матеріалу

Національна економіка як ціле

3 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. До непрямих податків належать:

А

Б

В

Г

Особистий прибутковий податок

Податок на прибуток корпорацій

Платежі за обов’язковим соціальним страхуванням

Податок на додану вартість

 

 1. Людина, яка втратила роботу під час спаду в економіці, належить до категорії безробітних, які охоплені:

А

Б

В

Г

Фрикційним безробіттям

Циклічним безробіттям

Структурним безробіттям

Усіма формами безробіття

 

 1. Інфляція – це явище:

А

Б

В

Г

Підвищення цін на товари першої необхідності

Масового зниження цін

Масового підвищення цін

Одночасного підвищення цін на предмети споживання і пропорційного зниження цін на засоби виробництва

 

 1. За способом стягнення податки поділяються на:

А

Б

В

Г

Прямі і непрямі

Прогресивні і регресивні

Прогресивні і пропорційні

Тверді і прогресивні

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Шахтар, який за станом здоров’я не може працювати
 2. Юнак, який працює лаборантом в КПІ і навчається в цьому самому вузі на заочному відділенні
 3. Балерина, яка в 35 років вийшла на пенсію і більше не працює
 4. Жінка – домогосподарка, яка повністю посвятила себе родині і дому
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 2000 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 1640 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 24 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 30 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 4 млн. 600 тис. чол. – безробітні; 1 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Обчисліть валовий внутрішній продукт країни Сальвінія у поточному році за даними, наведеними у таблиці (млрд. салів)

Експорт 132

Непрямі податки 461

Дивіденди 170

Чисті приватні інвестиції 254

Амортизація 534

Податки на доходи корпорацій 188

Заробітна плата 3420

Трансфертні платежі 1028

Державні закупівлі товарів і послуг 1013

Проценти на капітал 291

Рента 43

Дохід індивідуальних власників 398

Споживчі витрати 3883

Імпорт 189

Внески на соціальне страхування 533

Нерозподілені прибутки корпорацій 122

Податки на особисті доходи 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Внутрішньопредметне узагальнення матеріалу

Національна економіка як ціле

4 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. До трансфертних платежів не відносяться: 

А

Б

В

Г

Пенсія

Зарплата бюджетників

Стипендія

Виплата по безробіттю

 

 1. За пропорційною системою оподаткування податки стягуються:

А

Б

В

Г

За зростаючою ставкою

За сталою ставкою

Тільки з великих доходів

З прибутку корпорацій

 

 1. Державний бюджет – це:

А

Б

В

Г

Сукупність податкових відрахувань, що їх здійснюють підприємства і населення країни

Головний фінансовий план держави

Сукупність державних витрат

Різниця між державними доходами і витратами

 

 1. Циклічне безробіття виникає у фазі:

А

Б

В

Г

Депресії

Пожвавлення

Спаду

Піднесення

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Жінка, яка перебуває у декретній відпустці
 2. Програміст, звільнений через банкрутство фірми, де він працював, який став на облік у державній службі зайнятості
 3. Багатодітна мати, яка працює на півставки гардеробницею в театрі
 4. Медсестра, яка працювала у селі, узяла шлюб із киянином, переїхала до нього і охоче влаштувалася на роботу в одну із київських поліклінік
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 120 000 національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 100 000 гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 200 млн. чол., 48 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 60 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 9 млн. 200 тис. чол. – безробітні; 2 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Обчисліть валовий внутрішній продукт двома способами країни Оз у поточному році за даними, наведеними у таблиці (млрд. гр. од.):

 

Експорт 95

Непрямі податки 237

Дивіденди 96

Чисті приватні інвестиції 100

Амортизація 186

Податки на доходи корпорацій 94

Заробітна плата 1536

Трансфертні платежі 500

Державні закупівлі товарів і послуг 455

Проценти на капітал 148

Рента 21

Дохід індивідуальних власників 181

Споживчі витрати 1784

Імпорт 60

Внески на соціальне страхування 265

Нерозподілені прибутки корпорацій 61

Податки на особисті доходи 313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №4. Світова економіка

Урок №1

 

Світова економіка

Про книгу не судять по обкладинці,

можна прочитати її повністю, але навіть і тоді

до кінця не зрозуміти її

Питання:

 1. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами
 2. Глобалізація світового господарства

 

Література

Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Видавництво «Ранок», 2011. – Теми 9,10, ст. 160 – 188.

Радіонова І.В. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Теми 9,10, ст. 136 – 162.

 

І. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами

1.1. Світове господарство – система національних господарств усіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними зв’язками, в основі яких лежить міжнародний поділ праці.

1.2. У сучасному світовому господарстві виділяють три головні економічні осередки: Європейський (на чолі з Німеччиною), Американський (із провідною роллю США), Азіатсько-Тихоокеанський (із провідною роллю Японії).

1.3. Міжнародні економічні відносини – складний комплекс виробничих, торгівельних, фінансових, науково-технічних, валютно-кредитних зв’язків між країнами, який дає можливість ефективного використання ресурсів, збільшення світового обсягу товарів і послуг.

1.4. Міжнародна торгівля – це сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу.

     1.5. Експорт – продаж товару, що передбачає його вивезення за кордон.

     1.6. Імпорт – купівля товару, що передбачає його ввезення з-за кордону.

     1.7. Торгівельне сальдо – різниця між вартісними обсягами експорту і імпорту.

     1.8. Міжнародна валютна система – форма організації валютних відносин у межах світового господарства.

     1.9. Валютний курс – кількісне співвідношення обміну однієї національної одиниці на грошові одиниці інших країн.

    1.10. Міжнародні валютно-фінансові організації це організації, що здійснюють міжнародне й міждержавне регулювання валютних відносин.

     1.11. Основні міжнародні гроші – долар США, японська єна та європейська валюта – євро.

     1.12. Транснаціональні корпорації – міжнародні монополії, які, долаючи національні кордони, поширюють свою діяльність у всьому світі, маючи численні філії в багатьох країнах.

 

 

 

ІІ. Глобалізація світового господарства

     2.13. Глобалізація – складний, багатогранний процес, який охоплює всі аспекти суспільного розвитку та втілюється у зростаючій взаємозалежності країн світу в результаті формування єдиного всесвітнього господарського організму.

    2.14. Глобальні проблеми – проблеми, пов’язані з природно-антропогенними явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації та мають загальнопланетарний характер.

     2.15. Офшорна зона – територія або навіть ціла держава, у межах якої капітали інших країн одержують податкові пільги то можливість здійснювати різні фінансові операції в будь-якій валюті.

 

 

 

 

 

 

 

Урок №2

Не судіть, щоб і вас не судили;

бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас,

і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам

Матвія 7:1,2

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Світове господарство. Міжнародна економічна і валютна система

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

Завдання 1.

 1.          Повторіть тези  блоку №4 і дайте відповіді на запитання.
 1. Що таке світове господарство і на основі чого воно виникло?
 2. Пригадайте типи країн за рівнем розвитку.
 3. Назвіть основні міжнародні гроші.
 4. Дайте визначення міжнародним економічним відносинам.
 5. Наведіть приклади міжнародних економічних відносин з вашого життєвого досвіду.
 6. Які є напрямки зовнішньоторговельної політики країн? Дайте їм визначення. (ст. 164)
 7. Що таке міжнародний поділ праці?
 8. Наведіть приклади галузей міжнародної спеціалізації для різних країн світу. Спробуйте пояснити, якими чинниками обумовлена така спеціалізація.
 9. Встановіть відповідність між виробами (1 – 4) та країнами, які спеціалізуються на виробництві даних виробів (А – Д):

 1. Мобільний телефон
 2. Легковий автомобіль
 3. Розчинна кава
 4. Готель на пляжному курорті

 

 

 

 

 

 

А. Німеччина

Б. Південна Корея

В. Болгарія

Г. Бразилія

Д. Північна Корея


 

 

Завдання 2.

Уявіть, що водій заїжджає на місцеву заправну станцію і заливає в бак бензину на 15 доларів, після чого платить цю суму власнику заправки. Як цю ситуацію можна перенести на країни, які мають певні товари та продають їх іншим країнам? Чому виникає потреба завозити продукцію чи вивозити її з інших країн? Хто виграв, а хто програв у цій ситуації?

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

Завдання 3.

Сім’я Іваненків їде в туристичну подорож до Франції та хоче взяти із собою 3000 євро  (курс євро дорівнює ________ грн.).

 1. Скільки гривень потрібно мати для здійснення обміну національної валюти на євро?
 2. Після поїздки в них залишилось 300 євро. Скільки гривень вони отримають, якщо під час обміну курс національної валюти дорівнює ______ євро/грн..?

 

 

 

 

Домашнє завдання: скласти лист «Планета Земля звертається до людства», враховуючи глобальні проблеми людства.

 

 

 

 

 

Урок №3

«Особисто я люблю суницю з вершками,

 але риба чомусь надає перевагу черв'якам.

Ось чому, коли я йду на риболовлю, я

 думаю не про те, що люблю я,

а про те, що любить риба»

 Дейл Карнегі

Фронтальне опрацювання матеріалу

 

Глобалізація світової економіки

 

І. Робота над засвоєнням понять, термінів і правил

 

Завдання 1.

Використовуючи презентацію, надану вчителем, запиши у зошит виконання наступного завдання:

 

 1. Опишіть що таке глобалізація, використовуючи наступну таблицю.

Глобалізація – це …

 

Пов’язана

 

Означає

 

Втілюється

 

Вимагає

 

Ознаки глобалізації

1)

2)

3)

4)

5)

 

 1. Складіть схему наслідків глобалізації.
 2. Що таке екологічні проблеми? Які форми розв’язання глобальних проблем ви знаєте?

 

ІІ. Відпрацювання умінь і навичок розв’язування задач і вправ

 

Завдання 2.

 

Вступи учнів з листами від планети Земля.

 

Завдання 3.

 

Дайте відповіді на наступні запитання:

 1. Які продукти харчування іноземного виробництва споживають ваші родини?
 2. Чому українські виробники не виробляють цих товарів?
 3. Які компанії переважно виробляють частину предметів побутової техніки, автомобілів, мобільних телефонів, якими користується ви і ваша родина?
 4. Чи купують українські родини товари, вироблені в Україні на підприємствах, що належать Транснаціональним корпораціям? Які саме?
 5. Чи можна стверджувати, що телевізор Sony вироблено в Японії, автомобіль «Жигулі» складено в Росії, комп’ютер Intel – в США? Чому?
 6. Які товари споживчого призначення експортує Україні до інших країн світу?

 

 

 

Урок №4

Картинки по запросу картинки знак восклицания«Прокидаючись вранці, запитай себе:

 «Що я повинен зробити?»

Увечері, перш ніж заснути:

«Що я зробив?»

Піфагор

Індивідуальне опрацювання матеріалу

 

Захист проектів «Світова економіка. Транснаціональні корпорації»

 

Учні представляють виконані завдання з економіки

 

Об’єднатися у групи по 3 – 4 людини і підготувати презентацію на тему «Транснаціональні корпорації». Кожна група повинна представити одну транснаціональну корпорацію за таким планом:

 • Тип компанії;
 • Галузь діяльності;
 • Засновники;
 • Валовий дохід;
 • Географія розташування філій та дочірніх підприємств;
 • Кількість працівників;
 • Основні конкуренти.

 

 

Урок №6

Творчий залік

 

Головний чинник економіки – гроші

 

Учні грають у гру «Гроші»

 

1

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
1030
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку