19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

"Навчальний проект за кейс-технологією "Шлях до професії"

Про матеріал
Даний навчальний проект розроблявся кейс-методом, як спосіб формування життєвих компетентностей учнів. Пропонується учням загальноосвітніх навчальних закладів та для учнів ПТНЗ за професіями "Діловод. Адміністратор. Касир (установи, підприємства". Дані матеріали також можна використати педагогам професійного циклу для підготовки до занять.
Перегляд файлу

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
ЗА КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЄЮ
«ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЇ»

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/metod_kejsiv.jpg(кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей учнів)

Короткий опис технології кейсів

     У зв’язку з поширенням ІКТ технологій та орієнтації учнів на самоосвіту, важливого значення набуває комплекс методів та засобів навчання, спрямованих на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів, зокрема, освітніх інтернет-ресурсів.

    Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності.

     Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме сучасні методики навчання і новітні технічні здобутки. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. 
     Однією з перспективних технологій навчання, яка вчить вирішувати проблемні питання, знайомитись з роботою в професійних програмах, знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика кейсів ( кейс-технологія (case-study) – один із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання.

     Ця технологія являє собою синтез проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій та методу проектів.
     Кейс-уроки – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. За останні роки кейси досить широко поширилися у практиці навчання. Впровадження навчальних кейсів у практику освіти в даний час є досить актуальним завданням. Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

Поняття та зміст кейс-технології

Технологія застосування кейсів або «кейс-стаді» (case-study - з англійської кейс – випадок, кейс-стаді – навчальний випадок), ситуація, яка реально існує. Вперше було використано як метод на початку ХХ ст. в навчальному процесі Гарвардської школи бізнесу у 1921 році. З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що «містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики». Кейс-стаді, за визначенням вчених (Ш.І. Бобохужаев, З.Ю. Юлдашев) - це «сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, реальні обставини на даному етапі». Кейс, це завжди моделювання життєвої ситуації. При використанні кейс-технології конкретні відповіді на проблемні запитання учні знаходять самостійно, що дозволяє залучити власний досвід, або здобувати його в процесі проходження виробничої практики, формулювати висновки, застосовувати на практиці отримані знання, пропонувати власний (або груповий) погляд на проблему. У деяких випадках потрібно знайти не лише рішення, але і сформулювати завдання.

Як інтерактивний, кейс-метод використовує засоби ІКТ і може застосовуватися під час виробничої практики при закріпленні знань та вмінь, що були отримані учнями на заняттях, розвиткові навичок аналізу та критичного мислення, зв’язку теорії та практики. Кейси допомагають у перенесенні навчального середовища з аудиторії на робочі місця.

Ситуаційні вправи (кейси) мають чітко визначений характер і мету - оцінка теоретичних знань та практичних навичок учнів у сфері документального забезпечення. Вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу. Кейс - комплект навчально-методичних матеріалів, розроблених на основі виробничих ситуацій. Для захисту виробничої практики учням-третьокурсникам за професіями: «Діловод. Адміністратор. Касир (на підприємстві, установі)», «Секретар керівника» пропонуються кейси, розроблені у 30 варіантах різного рівня складності, структурований опис яких базується на ситуаціях з практичного досвіду, моделюванні життєвої ситуації. Зміст кожного кейсу містить проблемні питання у теоретичному викладі та практичну частину, результатом виконання якої є власноруч створений навчальний відеоролик процесу роботи відповідно до ситуації. Кейси загострюють інтерес учнів до питань, з якими ті стикаються, підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення, вдосконалюють майстерність учнів у вирішенні проблем.

Структура кейсу

Вимоги до створення кейсів (проблемних ситуацій):

 •                  навчальна проблема має бути пов'язана з матеріалом, що вивчається;
 •                  проблеми повинні представляти пізнавальну значущість;
 •                  проблемні питання повинні спиратися на колишній досвід і знання учнів;
 •                  основним своїм вмістом проблема повинна давати напрям пізнавальному пошуку, вказувати напрям до її рішення.

Кейси можуть бути представлені у паперовому вигляді (надруковані: можуть містити графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми), мультимедіа-кейс та відео-кейс (може містити фільм, відещ- чи аудіо матеріали).

При використанні кейс-технології не даються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити самостійно. Це дозволяє таким, що вчитися, спираючись на власний досвід, формулювати висновки, застосовувати на практиці отримані знання, пропонувати власний (або груповий) погляд на проблему. У кейсі проблема представлена в неявному, прихованому вигляді, причому, як правило, вона не має однозначного рішення. В деяких випадках потрібно знайти не лише рішення, але і сформулювати завдання, оскільки формулювання її представлене не явно.

За типом і спрямованістю кейси можна розділити на тренувальні, навчальні, аналітичні, дослідницькі, систематизуючі і прогностичні. Вони можуть бути різними не лише за змістом, але і по структурі.

Типи кейсів за структурою

1. Структурований кейс. Містить мінімум інформації. Завжди має оптимальне рішення, для рішення необхідно знати визначену формулу. Структуровані кейси включають стислий і точний виклад ситуації з конкретними цифрами і даними. Тут існує певна кількість правильних відповідей, до яких можна прийти, опанувавши одну формулу, навик, методику в якійсь галузі знань.

2. "Нариси". Містить кілька сторінок тексту і додаток. Містить у собі ключові поняття, при рішенні його необхідно спиратися на свої знання.

3. Великі неструктуровані кейси. Звичайно досить великі (40-50 сторінок тексту). Містить багато докладної інформації, причому іноді зайвої. При рішенні необхідно дуже чітко розібратися з умовами — потрібними і непотрібними. Неструктуровані кейси є матеріалом з великою кількістю даних. Вони призначені для оцінки швидкості мислення, уміння відокремити головне від другорядного. Для цього вигляду кейсів існують декілька правильних варіантів відповідей, і не унеможливлюється знаходження нестандартного рішення.

4. Кейси-"першовідкривачі". При роботі з ними вчитель повинен запропонувати яке-небудь нове рішення. Саме творче завдання. Кейси першовідкривачів можуть бути як дуже короткими, так і довгими. Спостереження за рішенням такого кейса дає викладачеві можливість побачити, чи здатна людина мислити нестандартний, скільки креативних ідей він може видати за одиницю часу. Якщо робота ведеться в групі, то чи здатний учень підхопити чужу думку і розвинути її.

Розрізняються кейси також і за об'ємом. Повні кейси (в середньому 20-25 сторінок) призначені для праці в гурті протягом декількох днів. Стислі кейси (3-5 сторінок) – для розбору безпосередньо на занятті і мають на увазі загальну дискусію. Міні-кейси (1-2 сторінки), як і стислі кейси, призначені для розбору в класі і частенько використовуються як ілюстрація до того, про що говориться на уроці.

При підготовці до уроку кейси бажано скласти в писемній формі. На уроці прочитати дітям або роздати для самостійного вивчення. Кейси становлять основу бесіди класу під керівництвом учителя. Знайомство з кейсом може проходити власне на уроці або заздалегідь (як домашнє завдання).

Структура уроку з використанням технології "кейс"

1. Підготовчий етап. Педагог готує ситуацію, додаткові інформаційні матеріали, визначає місце заняття в системі предмету, завдання заняття.

2. Ознайомлювальний етап.

 • Залучення учасників до живого обговорення реальної ситуації. Введення в ситуацію. Опис ситуації.
 • Виконання індивідуального завдання. Пошук необхідного інформаційного матеріалу.
 • Глосарій.

3. Основний (аналітичний) етап. Технологія роботи з кейсом

 • Усвідомлення і формулювання проблеми на основі інтерпретації ситуації.
 • Виявлення причин виникнення даної проблеми.
 • Вироблення різних способів дії (варіантів вирішення проблеми) в даній ситуації – альтернатив.
 • Вибір кращого рішення (альтернативи) з опорою на аналіз позитивних і негативних наслідків кожного, а також на аналіз необхідних ресурсів для їх здійснення.
 • Складання програми діяльності з орієнтацією на первинні цілі первинні цілі і реальності їх реалізації (з визначенням конкретних кроків і наповненням їх вмісту).

Вирішення кейсів рекомендується проводити в 5 етапів: Перший етап — знайомство з ситуацією, її особливостями. Другий етап — виділення основної проблеми (основних проблем), виділення чинників і персоналій, які можуть реально впливати. Третій етап — пропозиція концепцій або "мозковий штурм". Четвертий етап — аналіз наслідків ухвалення того або іншого рішення. П'ятий етап — вирішення кейса — пропозиція одного або декількох варіантів (послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, механізми їх запобігання і рішення. Кейси повинні бути правдивими, реалістичними, однак, в той же час, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що вивчається.

Добрим вважається кейс, який відповідає десяти характеристикам якісного кейсу: бути вміло розказаною історією, стосуватися важливої проблеми, описувати драматичну ситуацію з прийняттям критичного рішення, містити конкретні порівняння, надавати можливість для узагальнення висновків, мати центрального героя, давати змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше рішень, бути оптимальним за розміром, містити оптимальний обсяг інформації. Крім того кейси загострюють інтерес учнів до питань, з якими ті стикаються, підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення. Кейси також пропонують шляхи реакції та вдосконалюють майстерність учнів у вирішенні проблем.

Навички, які розвиває технологія "кейс", а саме вирішення кейсів:

 •         аналітичні навички (вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, представляти та добувати їх; мислити чітко й логічно),
 •         практичні навички (формування на практиці навичок використання теорії, методів та принципів),
 •         творчі навички (генерація альтернативних рішень),
 •         комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати короткий та переконливий звіт),
 •         соціальні навички (оцінка поведінки людей, вміння слухати, підтримувати в дискусії чи аргументувати протилежні думки, контролювати себе тощо).

Умови застосування кейсу

 1. Кейси повинні бути правдивими, реалістичними, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що розглядається, враховувати ситуації, що діють в конкретних умовах.
 2. Якісний кейс враховує: моделювання реальної ситуації, містити проблемні запитання, описує ситуацію з прийняттям критичного рішення, містить конкретні порівняння, надає можливість для узагальнення висновків, має центрального героя, дає змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше рішень, оптимальний за розміром, містить оптимальний обсяг інформації.

До кейс-технологій відносяться:

 • метод ситуаційного аналізу (ситуаційні завдання, вправи, аналіз конкретних ситуацій): дозволяє глибоко і детально досліджувати реальну або імітовану ситуацію чи проблему. Мета методу — спільними зусиллями учнів групи проаналізувати ситуацію, що виникла, розробити практичне рішення, закінчення процесу – оцінка запропонованих алгоритмів, вибір кращого з них в контексті поставленої проблеми.
 • метод інциденту; полягає в тому, що учень повинен сам відшукати потрібну інформацію для прийняття рішення з даної проблеми. При цьому учень вчиться працювати з інформацією (усвідомлювати її, систематизувати, аналізувати), формувати власну позицію і на підставі цього робити висновки. Пропонується завдання, в якому не містяться всі дані, які необхідні для вирішення даної проблеми.
 • метод розбору ділової кореспонденції передбачає здобуття кейса з детальним описом ситуації: пакет документів, що допомагають знайти вихід із складного положення (учні вибирають потрібну інформацію) і питання, які дозволяють знайти рішення.
 • ігрове проектування - процес створення або вдосконалення об'єктів. Для роботи за цією технологією учасників проекту можна об’єднати у групи, кожна з яких розроблятиме свій проект. Ігрове проектування може включати проекти різного типу: дослідницький, пошуковий, творчий, прогностичний, аналітичний.
 • метод ситуаційно-рольових ігор полягає у інсценуванні перед групою правдивої соціально-психологічної ситуації, яка дає оцінку вчинків і поведінки учасників гри. Різновидом методу є рольова гра, як спосіб розширення досвіду учасників аналізу, які мають зайняти відповідну позицію (роль) і виробити спосіб, що дозволить гідно завершити ситуацію. Учасники рольової гри самостійно обирають роль, визначають стратегію поведінки, сценарій, плануючи результат.
 • метод дискусії: обмін думками з якого-небудь питання з дотриманням певних правил процедури.

При використанні кожного з перерахованих методів, учні отримують низку питань, на які їм необхідно знайти відповіді для розуміння суті проблеми. Крім того, кейс-технології передбачають як індивідуальну роботу над пакетом завдань, так і колективну, що розвиває уміння сприймати думку інших людей і уміння працювати в команді.

Діяльність педагога при використанні технології кейс:

 • Аналіз складної творчої роботи зі створення кейса й питань для його аналізу з використанням науково-дослідного методу. Для цього необхідно ретельно підготувати методичне забезпечення для самостійної роботи учнів;
 • Діяльність педагога в групі: виступає із вступним і заключним словом, організовує дискусію, підтримує діловий настрій у групі, оцінює роботу учнів і аналіз ситуації.
 • Проведення вступної частини заняття - короткий вступ педагога професійного навчання. Донести до учасників кейсу сутність даного методу, озвучити основні етапи подальшої роботи учнів, визначити способи й критерії оцінки їхньої роботи за даним методом. На цьому етапі учасникам роздають кейси, подається інструкція по роботі з ними, озвучується чітке формулювання завдання.
 • Розбір кейса в малій групі складом 3–6 осіб. Перед початком цього етапу обов'язково необхідно озвучити часові межі, завдання роботи, у якому вигляді повинен бути оформлений результат, звіт про роботу, обговорити аналіз висновків, які мають бути зроблені за матеріалами кейса самостійно.
 • Провести дискусію (захист робіт) у групі. Представники кожної з підгруп виступають зі своїм аналізом кейса. Основне завдання етапу – виявити різні точки зору й тим самим забезпечити об'єктивний аналіз пропонованої ситуації.


Шановні учні! 
Вашій увазі пропонується
КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ

https://1.bp.blogspot.com/-KBKnPya5mNg/W8YKP2tp2lI/AAAAAAAAAlw/bwbUiVCiDrw2ZY9ZlPwiaYy86sEAuqMpQCLcBGAs/s320/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA.png

 «Шлях до професії»
 

Мета: закріпити знання, здобуті в процесі вивчення теоретичних та професійних дисциплін, а саме:

 

https://3.bp.blogspot.com/-wOAqKDNTwgg/WtoVc8dWk5I/AAAAAAAAAfI/-OsITAbStIAqSX1c8qmdXKLUTjo1JNflgCEwYBhgL/s200/555_0.jpeg

 • познайомити учасників з технологією кейсів;
 • узагальнити і систематизувати знання учнів щодо  професійних компетенцій (зокрема професійних умінь і навичок) для прийняття самостійних рішень у конкретних ситуаціях, що складаються під час виробничої практики в установах;
 • сформувати навички та вміння пошуку інформації в Інтернеті та правильно застосувати інтернет-ресурси для підтримки навчального процесу;
 • розвивати логічне та критичне мислення, навички та вміння аналізу, систематизації знайденої інформації та розвивати вміння робити висновки;
 • оволодіння учнями сучасними методами та формами аналізу організації управління;
 • набуття учнями вміння працювати в колективі, формування основ орієнтовної діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи та відповідальність за результати роботи;

      Завданнями кейсів є окремі блоки питань, згруповані відповідно варіанту, та переліки адрес Інтернет, де учням можна отримати необхідну інформацію та зробити відбір матеріалу, виділивши головне. У випадку проблемних питань, які містяться у кейсі і потребують додаткового роз'яснення, можуть подаватись методичні вказівки з боку майстра професійної підготовки.

    По завершенні виробничої практики ви маєте підтвердити свій професіоналізм, виконуючи індивідуальні творчі завдання у складі групи. 
 

https://4.bp.blogspot.com/-Gx_WXoGUZl4/WtoGU54Z7TI/AAAAAAAAAeI/OrVI-XRhOn0ZtWruLEGwB1b4F69fwcpHACLcBGAs/s1600/index.png 

ДІЛОВОД     АДМІНІСТРАТОР       СЕКРЕТАР (РЕФЕРЕНТ)

 

Ролі у групі розподіляються за номером ситуаційного завдання
 Оберіть одну з ролей у групі та виконайте індивідуальне творче завдання 

Оцінювання - завершальний етап роботи над кейсом. Обов’язковим для цієї роботи є попереднє (до початку роботи) оголошення його критеріїв, які можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗВІТУ ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ДО КЕЙСУ

 • Логічне осмислення завдання, проблеми, ситуації та послідовний її виклад;
 • http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/3378836698.jpg
 • Визначення необхідних дій для виконання, логічний та глибокий опис ситуації
  з прийняттям критичного рішення;
 • достовірність використовуваної інформації, її відношення до заданої теми;
 • структурованість інформації, визначеність позицій;
 • підходи до вирішення проблеми, індивідуальність;
 • професіоналізм подання, творчий підхід, естетика оформленняматеріалу;
 • оригінальність подання інформації.

Оцінювання творчих робіт учнів здійснюється у три етапи:

1 ЕТАП - Теоретична частина роботи

2 ЕТАП - Практична частина роботи

3 ЕТАП - Загальний результат кейсу

Ретельно відібрана література для читання чи посилання на електронний ресурс збагатить та сфокусує навчальний потенціал кейсів. Один і той самий кейс можна використовувати з різними цілями, з різними завданнями для читання.

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/images.jpg http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/dzherela_kejsi.pngПрограма «Персонал 6.0. Професіонал»,

 1. Програма «Сотрудники предприятия 2.7.5» з підсистемою кадри; з каталогом співробітників:
 2. Програма  LeaderTask або он-лайн органайзери (NoteSpace, Календар Google, Календар-органайзер Яндекс, Органайзер Inmybook, Evernote, TodoList - список справ, OrganizeIt) одного робочого дня діловода, адміністратора чи секретаря керівника.
 3. Програма «Реєстрація документів організації 3.2»  http://araxgroup.ru/content/view/100/48/
 4. Програма Virtual Fashion Professional;
 5. Програма "Ассоль-дизайн" (для моделювання одягу)  http://soft.mydiv.net/win/files-Virtual-Fashion-Professional.html
 6. Сервіс Looklet - студія стилю.
 7. Програма Metail, HM, KnickerPicker і Fits.me.
 8. Програма «ДЕЛО»  http://www.eos.com.ua/eos/ru/products/delo/
 9. Програма  для ведення електронної картотеки «Электронная картотека v3.0» Source: https://www.trizway.com/art/cards/212.html
 10. Для демонстрації роботи з поштовими сервісами  http://cbs.rv.ua/dir/korisni_posilannja/poshtovi_servisi_novogo_pokolinnja/1-1-0-91; http://onlinetestpad.com/ru-ru/Test/Oprosnik-Bassa-Darki-6/Default.aspx;
 11. Запропоновані Інтернет-ресурси для проходження психологічного онлайн-тестування за Д. Юнґом; за тестом Баса-Дарки http://test.msk.ru/psy2_test/test_kettella.htm;за тестом Р.Кеттел http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Metodika-opredeleniya-tipa-kharaktera-po-K-YUngu-852/Default.aspx :
 12. Програма «Архів».
 13. Програма  для обліку робочого часу
  http://hrliga.com/index.php?id=803&module=profession&op=view
 14. http://osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/18487/  
 15. http://refs. co. ua 
 16. http://uk. wikipedia. org
 17.   http://www.civeng.carleton.ca/ECL/workshop/cmech.html


Вимоги до кейсуhttp://master-vpu25.ucoz.ua/foto/novi_kejsi.png

 • навчальна проблема має бути пов'язана з матеріалом, що опрацьовується на виробничій практиці;
 • проблеми повинні представляти пізнавальну значущість;
 • проблемні питання повинні спиратися на досвід і знання учнів;
 • основним своїм вмістом проблема повинна давати напрям пізнавальному пошуку, вказувати напрям до її рішення.

Форми представлення кейсу

 • Паперовий вигляд (містять графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми, реферати), http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/formi_kejsu.jpg
 • мультимедіа-кейс
 • відео-кейс (містять фільм, відео- чи аудіо матеріали).

Тип і спрямованість кейсу

 • тренувальний, навчальний, аналітичний, дослідницький, систематизуючий, прогностичний.

Конструювання структури кейсу

 1. Визначення модуля курсу, компетенцій, яким буде присвячений кейс.
 2. Формування навчальних цілей і завдань кейса – визначення того, які знання й навички повинен «охопити» кейс.
 3. Визначення проблематики ситуації та стилю викладу проблемного питання.
 4. Побудова моделі ситуації та визначення будови кейсу: прості (чітко простежується проблема й варіанти її рішення); складні (припускають наявність у кейсі проблеми, яку учні вирішують самостійно); надскладні (кейс містить тільки опис конкретної ситуації, учні самостійно визначають і формулюють проблему, розробляють варіанти її рішення, вибирають оптимальний варіант).
 5. Аналіз обсягу та структури кейсу, що залежатиме від специфіки цільової групи, якій він пропонується та проблемності запитання.
 6. Обсяг кейсу: повні кейси (20-25 сторінок), стислі кейси (3-5 сторінок), міні-кейси (1-2 сторінки).
 7. За структурою кейси бувають: структуровані (мінімум інформації з оптимальним рішенням, включають стислий і точний виклад ситуації з конкретними цифрами і даними); кейси - нариси (містять кілька сторінок тексту і додаток, ключові поняття, при рішенні його необхідно спиратися на свої знання); великі неструктуровані кейси (40-50 сторінок тексту, багато докладної інформації) Вони призначені для оцінки швидкості мислення, уміння відокремити головне від другорядного, обрати правильний варіант відповідей з багатьох інших, знаходження нестандартного рішення); кейси-«першовідкривачі». Такі кейси можуть бути як дуже короткими, так і довгими.
 8. Пошук інформації для ситуації - охоплюється обсяг навчальної літератури чи інформаційних джерел для опрацювання проблемного питання кейсу. При цьому джерела інформації можуть бути найрізноманітніші. Серед основних джерел можна виділити такі, як: спеціалізована й публіцистична література, «місцевий матеріал» (джерелом є практичний досвід, реальний випадок з життя).
 9. Визначається форма подачі звіту за напрацьованим кейсом.

Крім теоретичних знань учні повинні вміти застосовувати отримані знання з використанням сучасних інформаційних технологій. При написанні опису-реферату необхідно дотримуватись вимог:

Загальні вимоги:

 • http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/novyj_risunok-4.pngвідповідати чітко поставленій меті;
 • мати відповідний рівень складності;
 •  ілюструвати декілька аспектів життя;
 • бути актуальним на сьогоднішній день;
 •  ілюструвати типові ситуації;
 • мати декілька рішень.

Структура кейсу

 • титульний аркуш;
 • основна частина;
 • висновки;
 • список використаних джерел (перелік посилань);
 • додатки.

Титульний аркуш

Титульний аркуш - перша сторінка звіту, який має містити: найменування організації, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус; прізвище, ім’я, по батькові майстра прфесійної підготовки; місто та рік.

Основна частина

Зміст роботи складають: теоретичний опис та виклад проблемного питання у розгорнутому вигляді; опис практичних результатів роботи; форма подачі звіту у додатках (мультимедіа-кейс, відео-кейс (містять фільм, відео- чи аудіо матеріали).

Текст звіту до друку вимагає таких розмірів берегів: лівий – верхній, нижній —20 мм, 25 мм, правий —10 мм Розмір шрифту — 14 Times New Roman Через 1,5 інтервала

Висновки

У висновках роблять опис-узагальнення отриманого досвіду та  результатів роботи під час виробничої практики.

Метод case study інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до вирішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку в учнів самостійного мислення, враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу є можливість проявити та вдосконалити аналітичні та оціночні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення поставленої проблеми. Будучи інтерактивним методом навчання, метод case study завойовує позитивне ставлення з боку учнів, забезпечуючи освоєння теоретичних положень та оволодіння практичним використанням матеріалу; він впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їх дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Одночасно метод case study виступає і як спосіб мислення викладача, його особлива парадигма, що дозволяє по-іншому думати і діяти, оновлювати свій творчий потенціал

 

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs3.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs4.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs5.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs6.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs7.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs9.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs10.jpg

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/kejs8.jpg

ВІДЕОРОЛИКИ

https://youtu.be/6inIsGaBQ_Y

https://youtu.be/HfYbKOJzVZU

https://youtu.be/5_267YoU798

https://youtu.be/GkWPvcpss1E

https://youtu.be/m0N38DI6kzw

https://youtu.be/9R5IB8v9z_U

 

<br />

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/efektivnist_kejsiv.png

http://master-vpu25.ucoz.ua/fon/navhproekr.jpg

 

http://master-vpu25.ucoz.ua/foto/znati.jpg 

docx
Додано
22 жовтня 2019
Переглядів
1029
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку