5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Практична робота до теми: Веб-квест "Безпека в інтернеті"

Про матеріал
Дана розробка уроку передбачає конструктивний підхід до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.
Перегляд файлу

Практична робота

з теми:

Картинки по запросу безпека в інтернеті

Розробила:

майстер виробничого навчання за професією «Діловод. Адміністратор. Касир (установи, підприємства»)
Цюпак Ольга Володимирівна

 

Хмельницький, 2018

 

ЗМІСТ

 

 1. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі.............
 2. Структура web-квестів.......................................
 3. Рекомендації до проведення веб-квесту...........................
 4. Web-квест до теми програми..................................
 5. Критерії оцінки робіт учнів...................................

 1. Використання web-квестів у навчальному процесі

Широке й ефективне впровадження інноваційних методик сприяє підвищенню якості освіти, зацікавленості учнів і викладачів. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу є методика web-квестів.

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя. Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем.

Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.

Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності.

Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме сучасні методики навчання і новітні технічні здобутки. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика web-квестів.

Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.

Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі.

Веб-квест - це технологія орієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.


 1. Структура web-квестів

Веб-квест містить такі основні елементи:

 •                   вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;
 •                   посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;
 •                   поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;
 •                   висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

На першому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить учнів із темою, формулює основну проблему.

Завдання веб-квеста подається окремими блоками питань і переліками адрес в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відкритті сайту учень розумів принципи для відбору матеріалу, виділення головного з усієї інформації, яку він знаходить. Ця стадія веб-квесту має найбільший розвивальний потенціал: при пошуку відповідей на поставлені питання удосконалюється критичне мислення, уміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно. Певне керування процесом з боку викладача може проводитися через надання списку запитань, поширення прикладів, схем.

Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації, постеру або фоторепортажу. Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна провести у вигляді конференції, щоб учні мали можливість продемонструвати власний практичний доробок. Результати веб-квеста для звіту можуть мати різноманітні форми: база даних; діалог, історія або приклад для вивчення; онлайн документ, який містить аналіз неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає користувачів додати власні коментарі або не погодитися з авторами; проведення псевдо-інтерв’ю з експертом протягом заняття або публікація його у мережі Інтернет. На цьому етапі розвиваються такі риси особистості як відповідальність за виконану роботу, самокритика, взаємопідтримка і уміння виступати перед аудиторією.

Можна практикувати розміщення результатів роботи над веб-квестом в мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах, таким чином досягаючи трьох цілей: учні розуміють, що завдання є матеріальним і високотехнологічним; вони отримують аудиторію, зацікавлену у результатах їх праці; у них з’являється можливість зворотного зв'язку з боку аудиторії.

Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи за допомогою технології веб-квест. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.

Якою ж є структура уроку веб-квесту? Початок уроку має основні, характерні для інших уроків, елементи: організаційна частина, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Викладення нового матеріалу відбувається за схемою: завдання - питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання, аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене завдання, яке ставилось на початку.

При підготовці та проведенні такого уроку важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.

Учень повинен:

 •         сформулювати відомі умови завдання;
 •         визначити необхідні, але невідомі відомості; знайти їх;
 •         проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей поле завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;
 •         узагальнити відшукану інформацію;
 •         оформити результати роботи.

Викладач:

 1.       надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;
 2.       наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;
 3. розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
 4. контролює процес пошуку.
 1. Рекомендації до проведення веб-квесту
 •    визначте ключові слова для пошуку (чи слід їх змінювати на різних етапах розв’язання);
 •    знайдіть необхідну інформацію в мережі Інтернет;
 •    проаналізуйте й обговоріть знайдену інформацію;
 •    при необхідності – відкоригуйте ключові слова та повторіть пошук;
 •    сформулюйте висновок і обговоріть його (чи відповіли Ви на всі підпитання? Якщо ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації).

Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.

Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернета в навчальному процесі; це і проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету; також це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету; це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. Викладач перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації.

Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

 1. Web-квест до теми програми: «БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ»

 

"Security is a process, not a product"
(Безпека це процес, а не результат.)
/Bruce Schneier/

Мета:

 • узагальнення і систематизація знань учнів щодо безпеки в Інтернеті;
 • формування навичок та вмінь з пошуку інформації в Інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу;
 • формування вміння працювати в колективі та відповідальності;
 • формування основ орієнтованої діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи;
 • розвиток навичок та вмінь аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки.

Після проходження веб-квесту учні повинні:

 • мати уявлення про послуги, які надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет;
 • знати правила етикет-спілкування;
 • знати про небезпеки, що їх очікують в Інтернеті;
 • ознайомитися з антивірусним, антиспамовим та антишпигунським програмним забезпеченням;
 • знати, що призводить до інтернет-залежності і як з цим боротися;
 • що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини;
 • знати, що таке плагіат, про відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Тип веб-квесту: короткочасний.

Хід веб-квесту

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація веб-квесту: Інтернет — дуже потужний ресурс, який значно полегшує життя та відкриває майже необмежені можливості для самореалізації та саморозвитку кожного, спілкування, навчання, дозвілля. Але разом із тим в Інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей та і для дорослих. Знання цих небезпек дозволить їх уникнути.

Мета веб-квесту розглянути найпоширеніші сервіси мережі Інтернет, інтернет-небезпеки, які підстерігають кожного користувача, а також психологічні небезпеки, яким може піддаватися учень в мережі та дізнатися про сучасні засоби антивірусного, антиспамового програмного забезпечення. Крім того ознайомитися з відповідальністю за порушення прав інтелектуальної власності.

Вам необхідно виступити в одній із ролей:

Роль 1. Користувач мережі.

Роль 2. Консультант з програмного забезпечення.

Роль 3. Юрист.

Роль 4. Психолог.

Кожна мінігрупа після проходження веб-квесту повинна відповісти на головне питання веб-квесту: «Як зробити світ Інтернету безпечним для себе і свого комп’ютера».

ІІ. Організація роботи у веб-квесті. Створення міні-груп. Розподіл ролей

Для проходження веб-квесту групу необхідно об’єднати у команди по 5 учнів та вибрати для кожної команди відповідну роль. Всі члени команди повинні допомагати один одному. У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і підготувати звіт про виконану роботу у вказаному в завданнях вигляді. Завдання веб-квесту є окремими блоками питань, в яких є перелічені інтернет-ресурси, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, що при перегляді сайту учень змушений робити підбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. Після завершення роботи над квестом проводиться захист робіт (звіт) у вигляді поданому до кожної ролі. З кожної команди виступатимуть по одному учасникові. Основні критерії звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

(Кожен учасник веб-квесту отримує пам’ятку — алгоритм роботи у веб-квесті, яка допоможе йому організувати свою роботу).

Пам’ятка для учасників веб-квесту

 1.       Познайомтеся з темою і проблемою квесту.
 2.       Виберіть одну із запропонованих ролей.
 3.       Познайомтеся із завданнями своєї ролі.
 4.       Вивчіть список ресурсів.
 5.       Складіть план пошуку інформації згідно своєї ролі.
 6.       Досліджуйте інформаційні ресурси згідно своєї ролі.
 1.       Оформіть звіт у вигляді мультимедійної презентації, веб-сторінки, веб-сайту, буклету чи в іншій запропонованій формі.
 2.       Познайомтеся з критеріями оцінки вашого звіту.
 3. Обговоріть результати роботи в мікрогрупі.
 4. Підготуйтеся до захисту веб-квесту.

Роль 1. Користувач мережі: Завдання: До обов’язків користувачів мережі входить описати, які послуги надає будь-якому користувачу всесвітня мережа Інтернет, чи потрібно дотримуватися правил мережевого етикету. Провести дослідження та представити їх і вигляді діаграм. Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

 1. Якими послугами мережі Інтернет ви користуєтеся?
 2. Сформулювати правила мережевого етикету.
 3. Чи обов’язково дотримуватися цих правил?
 4. Що буде, якщо не дотримуватися правил мережевого етикету? Чи можна надавати особисту інформацію на різних сайтах? До чого це може призвести?
 5. Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

http://www.etika.ru — Про етикет в Інтернеті

http://www.youtube.com/watch?v=MfTGJJmDP50&feature=related — відео про інтернет-безпеку

http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 2. Консультант з програмного забезпечення: Завдання: До обов’язків консультанта з програмного забезпечення входить користуючись даними джерелами, охарактеризувати найпоширеніші класи комп’ютерних вірусів, описати сучасні засоби антивірусного захисту та порівняти можливості декількох програм. Крім того розглянути і інше програмне забезпечення, яке дозволить убезпечити комп’ютер від інших інтернет-небезпек.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

 1. Описати основні джерела вірусів та ознаки зараження комп’ютера ними.
 2. Чи одразу всі ознаки проявляються у разі зараження?
 3. Порівняти можливості декількох антивірусних програм, вказати їх переваги та недоліки.
 4. Що являє собою антиспамове програмне забезпечення?
 5. Як убезпечитися від мережевих атак?
 6. Які правила треба знати та виконувати, щоб не наражати комп’ютер на небезпеку зараження комп’ютерними вірусами.
 7. Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.kaspersky.ru — Сайт антивірусної програми Лабораторії Касперського

http://bezpeka.ho.ua — Правила безпечного використання інтернет ресурсів для учнів, про інтернет фільтри та антивірусні програми

http://www.avast.com — Антивірусна програма Avast!

http://www.drweb.com — Сайт антивірусної програми Dr. Web

http://www.lavasoft.com — Сайт виробника анти шпигунської програми Ad-Aware

http://www.viruslist.com — Портал інтернет-безпеки

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в Інтернеті»

http://www.chl.kiev.ua — Правила інтернет-безпеки та інтернет етики для дітей і підлітків

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 3. Юрист: Ви юрист, який займається вивченням інформаційного права і інформаційної безпеки. Завдання: Завдання юриста — це розглянути правові аспекти інтернет-піратства, порушення авторського права та як правильно розміщувати інформацію в мережі, щоб потім не зіткнутися з плагіатом.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

 1. Чи можна на своєму сайті розміщувати викачані з мережі картинки, тексти, музику?
 2. Що таке плагіат?
 3. Що таке інтернет-піратство?
 4. Що буде, якщо користуватися неліцензійними програмами, викачаними з Інтернету?
 5. Які наслідки може призвести порушення авторських прав?
 6. Ресурси для роботи:

http://www.patent.net.ua — Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

http://uk.wikipedia.org — Порушення авторського права

http://udau.edu.ua — Комп’ютерне піратство: методи і засоби боротьби

http://zakon1.rada.gov.ua — Конвенція про кіберзлочинність

http://zakon.rada.gov.ua — Про захист суспільної моралі http://www.google.com/intl/uk/goodtoknow — Поради щодо контролю даних в Інтернеті

Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

Роль 4. Психолог: Ви — психолог, який займається вивченням інформаційно-психологічної безпеки особи і впливу комп'ютерних технологій на психіку людини. Завдання: Психолог повинен знати у чому виявляється інтернет-залежність, чим небезпечна недостовірна інформація в мережі, та що собою представляє кібернасилля.

Вам потрібно буде відповісти на такі запитання:

 1. Які симптоми інтернет-залежності?
 2. Що робить Інтернет притягальним як засіб "відходу” від реальності?
 3. Що потрібно робити, щоб уникнути негативного впливу мережі на психіку людини?
 4. Що таке кібер-хуліганство?
 5. Що таке кібер-булінг?
 6. Використовуйте для пошуку такі джерела:

http://www.onlandia.org.ua — Портал «Онляндія — безпека дітей в інтернеті»

http://uk.wikipedia.org — енциклопедія

http://tsn.ua — всі новини про інтернет-залежність

http://it-tehnolog.com — про інтернет-залежність

http://netiquette4uth.blogspot.com — про веб-спілкування

http://psiholog.com.ua — про кібер-буллінг

http://bezpeka.kyivstar.ua — безпечний інтернет Форма звіту: презентація, буклет або веб-сторінка.

ІІІ. Робота учасників веб-квесту над обраними завданнями з використанням ресурсів мережі Інтернет.

IV. Представлення результатів роботи: Виступ учнів з кожної групи. Представлення звіту.

V. Підведення підсумків. Оцінювання учнів. Обговорення кожного виступу. Самооцінка та взаємооцінка результатів роботи.

Отже, веб-квест — це формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина інформації добувається через ресурси Інтернет. Ця технологія перетворює інформаційні технології на універсальний інструмент, здатний допомогти в рішенні найрізноманітніших проблем сучасної людини.


 1. Критерії оцінки робіт учнів

 

Зміст завдання 

Відмінно 12-11-10

Добре 9-8-7

Задовільно 6-5-4

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання

Чи включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

Виконання завдання

Оцінюються роботи різних періодів; висновки аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.

Не вся інформація взята з відкритих джерел; частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми.

Випадкова вибірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію.

Результат роботи

Чітке і логічне подання інформації; вся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції.

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи.

Матеріал логічно не вибудовано й подано зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені питання.

Творчий підхід

Подані різні підходи до рішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і висловлює точку зору мікрогрупи.

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться висновки.

Учень просто копіює інформацію з запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-квесту.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п\п

Назва теми

Кількість годин на тему

З них практичних занять

1

Встановлення та налагоджування операційної системи Windows XP

18

10

2

Комп’ютерні мережі

3

2

3

Локальні комп’ютерні мережі

10

6

4

Робота в мережі Internet

14

8

 

Всього з предмету

45

26

 


Додаток 1

ПАМ'ЯТКА «ПОШУКОВЦЮ»

 

Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку вона розуміє, - слова досягають її голови. Якщо ви розмовляєте з людиною її мовою, то слова досягають серця.

Нельсон Мандела

 

Шановний пошуковцю! Ви вважаєте, що не варто втручатися в розмову, зміст якої для Вас незрозумілий? Але істина відшукується шляхом помилок! Робити спробу – означає прагнути до відкриття! Навіть маленького…

 1. Уважно прослухайте  і прочитайте  завдання.
 2. Визначте умову і вимоги до завдання.
 3. Пригадайте все, що Вам відомо про предмет пошуку.
 4. Зіставте раніше отримані знання та нову інформацію.
 5. Можливо, щось не сходиться? Виявіть суперечність, приховану у завданні.
 6. Не бійтеся висловити припущення, можливо, саме воно виявиться вірним.
 7. Поставте нове питання, виходячи зі свого припущення, а тепер спробуйте відповісти на нього і по можливості перевірити свою відповідь.
 8. Запитайте себе, чи здобули Ви нові знання, чи скористалися «багажем», наявним у Вас з попереднього досвіду?


Додаток 2

 

ПАМ’ЯТКА ДОПОВІДАЧУ

 

Шановний доповідачу! Ви осмислили, як багато матеріалу потрібно опрацювати, щоб написати доповідь? А тепер уявіть, скільки безцінних знань Ви отримаєте!

1. Складіть план, який не просто розкриє Вашу доповідь, а ілюструватиме її головні та другорядні складові.

 1. Вивчіть літературу, яку запропонували для опрацювання, зверніться за допомогою до бібліотеки, Інтернет–ресурсів.
  1. Опрацюйте і осмисліть джерела, бажано із закладками, на яких будуть помічені пункти плану.
 1. Спробуйте узагальнити схожі думки з декількох джерел, підкріплюючи доказами з використаної літератури.
 1. Продумайте вступ: він має бути яскравим та влучним, враховуючи вікові особливості аудиторії.
 2. Проілюструйте свою доповідь: відеоролик, мультимедійна презентація, стенд, промовисті деталі.
 3. Уточніть наголос та вимову слів раніше не знайомих.
 4. Використовуйте багату лексику та доречні стилістичні форми (в даному випадку наукового стилю).
 5. Не зловживайте часом, дотримуючись регламенту, ви гарантовано залишитеся в центрі уваги.
 6.          Зберігайте спокій і не втрачайте «нитку розмови»: будьте послідовними, впевненими, переконливими.

Ви готові виступати перед будь – якою аудиторією! Успіху!


Додаток 3

 

ПАМ’ЯТКА «ОРАТОРУ»

«Поетами народжуються, ораторами стають».

М.Т. Цицерон

 

Ораторе! Ви, безперечно, вразите нас красномовством, адже почути Вас мріяла вся аудиторія!

 1. Ви пам’ятаєте, що запорука успіху – оригінальність та красномовство? А тепер маленький секрет – Вас будуть слухати, коли Ви намагатиметеся дивитися всім у вічі! А для цього потрібно володіти матеріалом досконало!
 2. Для  того,  щоб  Ви  почувалися  впевненіше,  потрібно  скласти план, тези, підібрати цитати, в крайньому випадку – рукопис!
 3. Хвилювання мине, коли між Вами та аудиторією розтане лід (використайте для цього притчу, музику, цікавий приклад, жарт тощо).
 4.       Не поспішайте, дихайте рівномірно і будьте переконливими.
 5. Користуйтеся невербальними комунікаціями (жестом, мімікою, рухами), але не зловживайте ними.
 6. Контролюйте силу голосу залежно від ситуації (виправданим є підвищення голосу у великій аудиторії, а от при наявності мікрофона бажано говорити спокійніше).
 7. Не використовуйте незнайомих слів (всю незнайому лексику треба уточнювати у словнику).
 8. Користуйтеся способами наголосу на важливих моментах: повторіть фразу, зробіть багатозначну паузу, можна підсилити або знизити тембр голосу.
 9. За необхідності робіть паузи, але не заповнюйте їх звуками: «ну», «м-м-м».
 10. Слідкуйте за тим, щоб використані речення не були занадто складними, краще використовувати прості.
 11. Контролюйте своє мовлення: мова має бути чистою, багатою, стилістично правильною.
 12. Намагайтеся бути емоційними та демонструвати свою небайдужість щодо порушеної теми.
 13. Дбайте про те, щоб висновок був яскравим і запам’ятався кожному.

 


Додаток 4

 

ПАМ’ЯТКА «КРИТИКУ» (схема рецензії  виступу)

 

Шановний критику! Зважте, що Ваша рецензія має бути толерантною і коректною! Завтра на місці виступаючого спробуєте себе і Ви!

Зверніть увагу на відповідність проблеми та розкритого змісту виступу:

 1. Чи повністю розкрита проблема?
 2. Чи наведені аргументи?
 3. Чи присутні приклади?
 4. Чи потрібні доповнення? Якщо так, то які б Ви запропонували?
 5. Пригадайте, чи були використані цитати? Доречно? Вдало? Правильно?
 6.     Як побудований  виступ? Чи можна сказати про порушення структури виступу?
 7.     Якщо Ви переконані у помилковому твердженні виступаючого, виправте і поясніть помилку.
 8.     Чи були наявні висновки?  Вони обґрунтовані?
 9.     Яким було мовне оформлення виступаючого (багатство і чистота лексики, стилістична довершеність)?
 10. Чи достатньо емоційним був виступ? Аудиторія перейнялася порушеною проблемою?
 11. Зробіть висновок і запропонуйте оцінку.

Дякуємо за об’єктивність!


Додаток  5

 

ПАМ’ЯТКА «ПРАВИЛА ДИСКУСІЇ»

 

Шановні опоненти! Толерантність у взаєминах – це «золоте правило» дискусії. А прояв толерантності – то свідчення нашої цивілізованості та культури!

 1. Пам’ятай про уважне відношення до висловлювань своїх товаришів.
 2. Спробуй не повторювати думки, які вже звучали, за винятком аргументованого поглиблення висловлювання.
 3. Дотримуйся правила «піднятої руки» (говорити лише тоді, коли підняв руку) та «вільної ноги» (якщо в процесі дискусії необхідно вийти, не акцентуй на цьому уваги).
 4. Утримуйся від схвальних або несхвальних висловлювань.
 5. Висловлюй думку чітко і лаконічно, аргументуючи її прикладами з власного досвіду.
 6. Намагайся не переходити на «вільні теми», зосереджуйся на темі дискусії.
 7. Не переходь на особистість опонента, сприймай його висловлювання з повагою.
 8. Використовуй цитати, якщо ти дослівно їх пам’ятаєш, якщо ні – говори непрямою мовою.
 9. Не використовуй у своєму мовленні звуки, якими заповнюються паузи: «Е-е-е», «Ну-у» тощо.

Пам’ятай - завершення дискусії не кінець роздуму над проблемою, а лише наступний крок у її реалізації!

 


Список використаної літератури

 

 1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. -М., 1995.
 2. Закон України про освіту.
 3. Кілпатрік У.Х. Метод проектів. Застосування цільових напрямків в педагогічному процесі. JI. Брокгауз-Ефрон, 1925.
 4. Любомирская Н. В. Сравнительная характеристика критериального и нормативного оценивания // Портал "Международное образование". Образовательный консалтинг. Ресурсный пакет модернизации Российского образования. 2003.
 5. Навчання інформатики. Жалдак М.І., Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. НПУ імені М.П.Драгоманова.
 6. Ніколаєва Н.В. Освітні веб-квести як метод і засіб розвитку навичок інформаційної діяльності учнів.// Питання Інтернет-освіти. 2002, № 7.
 7. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти/ Під. ред. Е.С. Полат. М., 1999.
 8. Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
 9. http://www.international.edu.ru/consalting/resourses/1942/ .
 10.        http://itlt.edu.nstu.ru/rubrics.php .

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Писарева Неля Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Посвятовська Ольга Богданівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
22 жовтня 2019
Переглядів
828
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку