Навчально-методичний комплекс практичного заняття на тему: "Анатомія ока. Провідні шляхи зорового аналізатора"

Про матеріал
НАВЧАЛЬНА МЕТА:  узагальнити та систематизувати знання студентів про загальну характеристику органу зору;  розглянути будову очного яблука: оболонки очного яблука, особливості їх анатомічної будови та функцій;  розглянути будову додаткових структур ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий апарат.
Перегляд файлу

LOGOГОТМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
Комунальний заклад вищої освіти
«КАМ’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» 
Дніпропетровської обласної ради» 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

Похожее изображениеКОМПЛЕКС № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліна    АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Галузь знань 22  Охорона здоров'я

Спеціальність 223  Медсестринство

Освітньо-професійна програма  Сестринська справа

 

Тема: Анатомія ока. Провідні шляхи зорового аналізатора                                                                

Тип заняття Практичне заняття    

Кількість навчальних годин 2 години

                                                                  

Викладач:  Бондаренко Л.Г.

 

 

 

 

Обговорено та затверджено

на засіданні ЦМК природничо-наукових дисциплін

Протокол        від                 2018 р. 

Голова комісії              Н.В.Могіна

Отримання та аналіз інформації про процеси, що відбуваються у навколишньому середовищі, зміни у внутрішніх органах здійснюються завдяки сенсорним системам, які включають периферійні та центральні відділи нервової системи.

Інформація, яка надходить до центральної нервової системи, аналізується, внаслідок чого виникає суб’єктивне відображення зовнішнього та внутрішнього середовища, що є основою для формування відповідної реакції.

Знання цієї теми необхідні для розуміння змін відповідних реакцій, які виникають внаслідок патології (випадання функції, хоча б одного з відділів сенсорної системи), призводить до порушення діяльності всієї системи.

Зорова сенсорна система сприймає близько 90% інформації. Орган зору найважливіший засіб пізнання зовнішнього світу. Око – це дистантний аналізатор вищого порядку. Йому властиве просторове сприйняття глибини, руху предметів. Ось чому зоровий акт завжди був загадковим і таємничим.

У звичайному житті людина навіть не помічає, що живий організм не має більш сильного і вірного сторожа чим орган зору. Миттєвого погляду досить, щоб замінити тисячі слів і звуків.

  Зорове сприйняття – багатоланцюговий процес, який починається з проекції зображення на сітківку ока і збудження фоторецепторів і закінчується в центральній нервовій системі. Завдяки мозку людина здатна сприймати форму, величину, колір, рух предметів тощо.

Майбутнім медичним сестрам знання анатомії зорового аналізатора необхідні для ефективної оцінки результатів об­стеження, а також розуміння симптомів захворювань зорового аналізатора, у вивченні клінічних дисциплін.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА:

 • продемонструвати методи інтеграційного моделювання дидактичної гри та використання інформаційно-комунікаційнійних технологій на заняттях анатомії людини.

 

НАВЧАЛЬНА:

 • узагальнити та систематизувати знання студентів про загальну характеристику органу зору;
 • розглянути будову очного яблука: оболонки очного яблука, особливості їх анатомічної будови та функцій;
 • розглянути будову додаткових структур ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий апарат.

 

РОЗВИВАЮЧА:

 • розвивати мотиваційну потребу досконалого вивчення матеріалу для покращення подальшого сприймання матеріалу та для формування інтеграційних звязків з клінічними дисциплінами;
 • розвивати клінічне мислення у студентів;
 • розвивати уміння працювати з таблицями, муляжами;
 • розширити кругозір студентів, розвивати пам'ять студентів, вчити логічно мислити, правильно та чітко висловлювати свою думку, формувати навички узагальнювати;
 • вдосконалювати  навички самостійного опрацювання наукової інформації за навчальною, методичною, наукової літературою.

 

ВИХОВНА:

 • виховувати сумлінне ставлення студентів до роботи медика;
 • формувати зацікавленість до вивчення дисципліни;
 • прищеплювати любов до обраної професії;
 • виховувати почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій.

 

 • загальні компетентності

ЗК 1. вміння взаємодіяти, мати навички міжособистісного спілкування

                  в академічній групі;

ЗК 2. здатність самостійного опанування навчальним матеріалом;

ЗК 3. здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК 4. навички використання інформаційних і комунікаційних

          технологій;                  

ЗК 5. здатність навчатися та отримувати знання з позиції подальшого

         застосування їх у професійній діяльності;           

ЗК 6. розвивати гуманне відношення до людини;

ЗК 7. здатність користуватися державною мовою (усно та письмово);

ЗК 8. здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

 • фахові компетентності:  

ФК 1. здатність користуватися анатомічною термінологією (латино- та

          україномовною);

ФК 2. здатність класифікувати частини ока та структури утворів –

           пояснювати зовнішню будову очного яблука;

ФК 3. здатність аналізувати будову і функцію кожної оболонки очного

           яблука;

ФК 4. здатність аналізувати будову і функції внутрішнього ядра очного  

          яблука;

ФК 5. здатність пояснювати утворення зорового нерва;

ФК 6. здатність проаналізувати провідний шлях зорового аналізатора

          та зобразити схему провідного шляху зорового аналізатора;

ФК 7. здатність класифікувати додаткові структури ока;

ФК 8. здатність аналізувати зовнішні м’язи очного яблука;

ФК 9. здатність класифікувати захисний апарат ока, аналізувати його

           будову і функції;     

ФК 10. здатність аналізувати будову і функцію сльозового апарату.

 

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ЗНАТИ:

 • українську та латинську термінологію;
 • орган зору. Очне яблуко: оболонки очного яблука, особливості їх анатомічної будови та функцій;
 • ядро очного яблука. Додаткові структури ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий апарат;
 • складові частини ядра та додаткові структури ока.

 

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ:

 • називати та демонструвати оболонки очного яблука, визначати особливості їх анатомічної будови та функцій.
 • демонструвати складові частини ядра та додаткові структури ока.

 

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

 • демонструвати на таблицях, муляжах будову очного яблука та додаткових структур ока;
 • застосовувати анатомічну термінологію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НМК практичного заняття № 15, електронний конструктор заняття з теми: «Анатомія ока. Провідні шляхи зорового аналізатора», журнал групи, таблиці, атласи, підручники, ілюстрації, слайди, опорний конспект, муляжі: «Розбірна модель ока людини», «М’язи ока», презентація, комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка.

 

 

Друковані матеріали:

Основні:

 1. Федонюк Я.Л. «Анатомія та фізіологія з патологією», — Тернопіль: Укрмедкнига, 2017.
 2. Ришард Александрович. Малий атлас з анатомії. — К.: Медицина, 2011.

 

Додаткові:

 1. Павлюк Н.Л. Практикум з анатомії, — К.: «Медицина», 2015.— 214 с.
 2. Сакевич В.І., Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003.
 3. Сапін М. Р., Білич Г. Л. «Анатомія людини», — М.: Вища шк.,1989.
 4. Свиридов О. І. «Анатомія людини», — К.: Вища шк., 1989.— 175 с.

 

Електронні джерела:

 1. http://anatomia.com.ua/funktsiyi-ta-budova-oka
 2. http://wiki.pp.ua/6400-budova-oka-lyudini-yak-unkalnoyi-skladnoyi-optichnoyi-sistemi.html

 

 


.

ДИСЦИПЛІНА

ЗНАТИ

ВМІТИ

1.  Попередні дисципліни

Біологія та екологія (шкільний курс)

Будову та функції зорового аналізатора

Використати знання при вивченні будови та функцій зорового аналізатора

Основи латинської мови з медичною термінологією

Анатомічну  термінологію

 

Використовувати знання в практичній діяльності

 

Фізіологія людини

Будову зорового аналізатора

Використати знання при вивченні функцій зорового аналізатора

Основи біологічної фізики та медична апаратура

Описувати фізичні основи проходження світла через заломлюючі середовища очного яблука

Використати знання при вивченні будови та функцій зорового аналізатора

2.  Наступні дисципліни

Основи медсестринства

Будову та функції зорового аналізатора

Підготувати пацієнта до досліджень

Патоморфологія та патофізіологія

 

Будову та функції зорового аналізатора

Відрізнити  зміни структур зорового аналізатора, механізм розвитку клінічних ознак. Інтерпретація результатів аналізів

Фармакологія та медична рецептура

 

Групи препаратів, які використовуються для лікування захворювань ока.

Пояснити вплив фармакологічних препаратів на організм

Медсестринство в офтальмології

Будову органа зору. Зв’язок органа зору з центральною нервовою системою та організмом у цілому.

Проводити медсестринське обстеження пацієнта з захворюваннями ока; здійснювати медсестринський догляд; проводити медсестринське спостереження за пацієнтом

Ріст та розвиток людини

 

 

Морфо-функціональні особливості зорового аналізатора, його розвиток у різні періоди життя людини

Проводити медсестринське обстеження пацієнта з захворюваннями ока; здійснювати медсестринський догляд; проводити медсестринське спостереження за пацієнтом

Медсестринство в педіатрії

 

Анатомо-фізіологічні особливості органу зору у дітей.

Вміти здійснювати медсестринський процес при хворобах органу зору у дітей

Сімейна медицина

Морфо-функціональні особливості зорового аналізатора, його розвиток у різні періоди життя людини

Вміти здійснювати медсестринський процес при хворобах органу зору

Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині

Морфо-функціональні особливості зорового аналізатора, його розвиток у різні періоди життя людини

Вміти здійснювати медсестринський процес при хворобах органу зору в похилому та старечому віці

3. Внутрішньопредметна  інтеграція

 

Тканини. Органи та системи органів

Розрізняти тканини, органи та систему органів чуття

Остеологія

 Описувати на черепі будову стінок очної ямки. Визначити і продемонструвати сполучення очної ямки.

Міологія

 Пояснювати функції м’язів ока

Анатомія нервової системи

Визначити і продемонструвати на препараті головного мозку підкіркові центри зору і кірковий кінець зорового аналізатора Вказувати іннервацію ока та його допоміжних структур

Анатомія судинної системи

Вказувати кровопостачання  органу зору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Розподіл

часу

І. Підготовчий етап:

 1.  

1.1.  Організаційні заходи:

 • Привітання;
 • Облік присутніх;

 

 • 1.2. Стимулювання та мотивація навчальної діяльності.
 • Ознайомлення з епіграфом заняття: «Нічого не може бути страшнішим,  ніж лишитися зору. Це – велика образа,  вона забирає у людини девять десятих світу» М. Горький ;

 

 • Постановка проблемного питання та його обговорення: «Де в майбутній професійній діяльності знадобляться вам знання будови зорового аналізатора?»

 

1.3. Ознайомлення з планом практичного заняття:

 • організаційні заходи;
 • постановка навчальних цілей;
 • створення позитивної пізнавальної мотивації

 

1.4. Контроль вхідного рівня тео­ретичної і практичної підго­товки:

а) усне експрес – опитування та робота зі схемами, тестами:

 • Орган зору:

- очне яблуко: оболонки очного яблука, особливості їх анатомічної будови та функцій;

-  ядро очного яблука;

 • Додаткові структури ока:

- зовнішні м’язи очного яблука,

- повіки, кон’юнктива, вії, брови,

- сльозовий апарат.

 

б)установлення відповідності  між українськими та латинськими термінами з теми

 

Бесіда

 

 

Бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евристична бесіда

Метод «Мозковий штурм»

 

 

 

 

 

 

Висловлювання очікувань від заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод незакінченого речення    

(«Анатомічний диктант»)

 

 

Метод «Доповни схему»

 

 

Розв’язування тестів

(виконання завдання та взаємоперевірка)

 

 

 

Робота з глосарієм

 

 

Журнал групи

 

 

НМК заняття

 

слайд  1, 2

 

 

 

 

 

 

 

слайд  3

 

 

 

 

 

 

 

слайд 4, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 6-10

 

 

 

слайд 11-16

 

 

слайд 17-18

 

 

 

 

 

слайд 19

 

 

1 хв.

 

 

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

20 хв.

ІІ. Основний етап:

2.

2.1. Відпрацювання практичних навичок:

а). робота з алгоритмами практичних навичок;

 

 

б). знайти та продемонструвати на таблицях, муляжах структури очного яблука та додаткових структур ока;

 

2.2. Виконання тренувальних завдань:

  а). розгляньте малюнок та назвіть основні анатомічні структури ока та його допоміжного апарату;

 

б).  розв’язання  ситуаційних задач;

 

 

Ознайомлення з алгоритмами практичних навичок

 

 

Робота з таблицями та муляжами

 

 

 

 

Робота з «німими» малюнками

Ланцюжок питань: Де? Чому? Поясніть.

 

Робота з ситуаційними задачами

 

 

 

алгоритми практичних навичок

 

 

Таблиці, муляжі, слайди

 

 

 

 

 

Слайди 20-44

 

 

 

слайд 45-47

 

30 хв.

ІІІ. Заключний етап:

1.

Усне експрес - опитування

Метод «Кошик знань»

слайд

8 хв.

2.

Розв’язання кросворду

Робота з кросвордом

слайд

5 хв.

3.

Виконання творчих завдань: презентація матеріалів студентів-гуртківців анатомічного гуртка «ANATOM»:

(для груп із належною теоретичною підготовкою і при наявності навчального часу):

«Цікаві факти про зорову систему людини»

Виконання випереджувального завдання.

Повідомлення студентів.

Презентація студентів: «Цікаві факти про зорову систему людини»

5 хв.

4.

Відповіді на запитання студентів.

Фронтальна бесіда

 

1 хв.

5.

Резюме, загальні висновки.

Підкреслення значущості та дієвості  епіграфа заняття.

Інтерактивна гра «Мікрофон»

слайд

1 хв.

6.

Тренінгова вправа: «Очі друга»

Виконання тренінгової вправи

слайд

1 хв.

7.

Рефлексія:

Ми вивчили…

Ми навчилися…

Нас зацікавило…

Отже,…

Фронтальна бесіда нтерактивна гра «Мікрофон»)

слайд

2 хв.

8.

Домашнє завдання:

 

 

 

 

 1. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 676с. ст. 252-267
 2. Конспект лекції.

Інструктаж викладача

    слайд 77

1 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
953
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку