«Нестандартні форми навчання дітей з порушенням зору у 1 класі»

Про матеріал

Даний матеріал допоможе як вчителю ( класному керівнику або предметнику), який працює з дітьміи з особливими освітніми предметами так і для вчителів загальноосвітніх шкіл, щоб зрозуміти фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Дякую вам.Сподіваюсь цей меріал буде вам корисним.

Перегляд файлу

 

 

 

«Нестандартні форми навчання дітей з порушенням зору у 1 класі»

 

Описание: ро.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

вчитель початкових класів

Золотарьова К.О.

 

 

м. Одеса


1.1 Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці

 

З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм її спілкування. Учень 1-го класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником цілий день проводив у грі. І спілкування дітей поступово набуває якісно нового змісту, бо для цього виникають нові умови: з’являється необхідність засвоювати нові поняття з нових навчальних дисциплін, опановувати нову інформацію, робити спроби застосовувати її під час вироблення нових дій та навичок. Як впоратися семирічному малюку з цим? І тут на допомогу вчителю приходить вміння слушно та вчасно змінити зміст спілкування дітей. Час "підімкнути" його до того процесу, який теорія називає дидактичною взаємодією.

Учні першого класу є дуже непосидючими та активними дітьми і для створення єффективної та сприятливої атмосфери для праці необхідно постійно урізноманітнювати види роботи. Постійно включати всі види нестандартних уроків у навчальний процес.

Дидактична взаємодія на уроці уявляється як співпраця в підсистемах: "особистість вчителя - особистість учня; "особистість учня - особистість учня", "особистість учня - клас".

Я взяла за основу у своїй роботі тримірний підхід до класифікації методів навчання В. Бондаря. У ньому особливо приваблює можливість комбінувати методи навчання практично необмежено. Розглядаючи реалізацію певного методу чи групи методів на уроці як факт дидактичної взаємодії в зазначених вище підсистемах, помічаємо, що поза увагою багатьох дослідників проходить характер взаємодії мотиваційних сфер учителя й учнів.

У першому класі я дуже часто використовую діалогічне мовлення, навіть під час викладання нової теми, тому це сприяє кращому засвоєнню нових знань і розвиває у дітей зв’язне мовлення. Тому що у деяких дітей першого класу ( Домбровська Анастасія, Назаренко Ганна, Андрєєв Микола, Алексієнко Артем) зв’язне мовлення розвинуте на початковому рівні.

Фото0641.jpg
Усі письмові завдання на етапі застосування набутих знань у першому класі виконуються учнями не лише індивідуально. Тому що це веде до прояву елементів егоїзму, прагнення закрити долонею, аркушем паперу те завдання, що виконується в зошиті. Пізніше таке офіційне спілкування приводить до масового списування. Тому учні першого класу поділені на 2 групи під час виконання певних завдань : сильна та слабша. Сильна – Міхальва Є. , Чоботарьов А. , Четверяков Р. і слабша група – Андрєєв М. , Алексієнко А. , Добровська А. , Назаренко Г. , Хінєва Х. . Сильніша група дітей завжди допомагає слабшим і тому навіть сидять вони згідно з поділом на групи і допомагають один одному.

 

 

 

 

Так, методична функція роботи з дітьми Даунами - з Андрєєвим М та Алексієнко А.  полягає в тому, щоб зосередити їх увагу на значущих моментах, залучити учнів у доцільну послідовність засвоєння матеріалу. З ними потрібна постійна активізація допитливості цих учнів, та активізацію зорового аналізатора за допомогою зображень, створенні проблемної ситуації під час навчання, "провокуванні" пошуку її розв’язання. Я маю постійно урізноманітнювати роботу різними методами та нестандартними формами роботи щоб привернути до себе клас, заволодіти його довір’ям, з одного боку, а з другого - регулювати моральне самопочуття дітей на уроці, створюючи ситуацію успіху.

У учнів першого класу сформувати і розвинути комунікативні вміння тому що вони значною мірою допомагають уже на початку першого навчального року уроки навчання грамоти, а потім - уроки читання. Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність засвоюваних знань упродовж усього навчання в школі з одного боку, а з іншого - здатність швидко й правильно орієнтуватися в будь-якій навчальній і життєвій ситуації, брати на себе певну роль, діяти в її межах, готовність до ризику, самобутність, оригінальність. Ці якості дуже важливі для учнів першого класу, тому що деякі діти є гіперактивними (Чоботарьов А. , Андрєєв М.) , деякі дуже замкнені у собі ( Четверяков Р., Добровська А., Хінева Х.) а у дітей із синдромом Дауна це одна із перших необхідних умов нормальної адаптації у суспільстві.

 

 

 

 

 

1.2 Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання слабозорих дітей 1-го класу

Коррекційно-компенсаторна робота. (вставить)

Ефективність навчально-виховної роботи визначається не тільки методами викладання - навчання, а також і формами її організації.

Я постійно вдосконалюю методику проведення класичного уроку, в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки.

Нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру.

Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять.

Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням, викликають у них творчий інтерес.

Аналіз педагогічної літератури, практичного досвіду дав змогу виділити кілька десятків різних типів нетрадиційних уроків.


Учні першого класу дуже полюбляють нестандарті уроки і запам’ятовують поданий матеріал набагато краще ніж матеріал буденних уроків. Тому що під час проведення нестандартних уроках задіються набагато більше аналізаторів. А слабозорими учням необхідно залучити як умога більше аналізаторів, а слабозорими учням із синдромом Дауна тим паче (Андрєєву Миколі та Алексєєнко Артему).

За час моєї роботи з цими учнями було проведені такі нестандартні форми заняття як :

• навчальні екскурсії на природу;

• індивідуальні та групові заняття з деякими учнями ( Андрєєв М., Алексєєнко А., Хіневою Х., Домбровською А.,Назаренко Г. )

 

Мася-0091

 

Ці заняття мають свою корекціно-компенсаторну мету. А саме :

-Розвоток кольоророзрізняння;

-Розвиток окоміру, усвідомлювання порівнювального розміру предмета;

-Уміння розрізняти предмети за їх матеріалом та поверхнею;

-Розвиток аналізую чого спостереження;

-Розвиток мовлення учнів;

-Уміння орієнтуватися у часі і просторі;

-Спостереження за поставою дітей.

 


1.3. Уроки-діалогічного мовлення

 

 

 

Я намагаюсь  кожен урок зробити уроком діалогічного мовлення. Тому що для учнів першого класу це є дуже важлива форма роботи, у зв’язку з тим що у них понижений зір і у двох учнів синдром Дауна (Андрєєв М. , Алексеенко А.).  У дітей із синдромом Дауна не розвинуте зв’язне мовлення, преодбладає коротко часова пам'ять.

Уроки-дискусії проводяться мною  після вивчення кожної нової теми. Мета таких уроків - поглиблення й систематизація знань учнів першого класу з певної теми певного предмета.

Уроки-дискусії дали мені прекрасну нагоду виявити різні позиції з

певної проблеми або зі складного питання та залучити дітей першокласників

до активної роботи, сприяють розвитку пізнавальних інтересів школярів, збагаченню лексичного запасу, необхідного для висловлення своїх думок як усно, так і письмово. Уроки групи "уроки-дискусії" розширюють також досвід спілкування, бо особлива увага під час їх проведення приділяється саме формуванню вмінь запитувати й відповідати. "Школа повинна вчити дитину не лише відповідати, вона має навчити учня запитувати, оскільки вміння запитувати - це здатність відділяти відоме від невідомого, визначати об’єкт пошуку; це інструмент, за допомогою якого малий "дослідник" пізнає світ".

 

 

 

 

 

 

 

2. НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ І РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ

Фото0365.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання й розвиток особистості кожного учня я почала із першого дня роботи з цими учнями..

В останні десятиліття педагоги дбають про вдосконалення форм і методів навчання, які б сприяли органічному поєднанню навчальних, розвивальних та виховних цілей уроку. Серед цих пошуків у дидактиці початкового навчання помітне місце посіли так звані нетрадиційні уроки, які, щоправда, задумуються і реалізуються вчителями по-різному.

Система спланованих занять в першому класі керується процесами засвоєння і застосування знань, форм мислення школярів, їх емоційною та вольовою сферою, моральні, естетичні та світоглядні аспекти особистості, врешті, трудові уміння (і навчальні теж). З метою соціальної адаптації дитини в оточуючому середовищі.

 Нетрадиційні уроки в  першому класі необхідно проводити так, щоб дітям здавалося що це вони самостійно їх проводять. Така методика сприяє розвитку впевненості у своїх силах і стимулює подальший навчальний процес. Допомагає дітям добиватися певного успіху у навчанні.

Особливу увагу я приділяю  учням із синдромом Дауна (Алєксєєнко А. і Андрєєв М.)  тому що вони швидко втрачають інтерес до навчання і перестають сприймати поданий матеріал.На кожному уроці проводиться індивідуальна робота з використанням дерев’яних посібників, демонстраційного матеріалу, предметних малюнків, мозаїки, пазлів та роздаткового індивідуального матеріалу.

Учні першого класу особливо полюбляють творчі заняття, де вони мають змогу без страху висловитись, навчаючись граючи. Це дуже важливий компонент ураховуючи вік та індивідуальні особливості дітей.

Отже, спираючись на мій досвід роботи,  проведення нестандартних та корекційно-компенсаторних занять значно покращує навчання учнів, зацікавлює їх, виховує дух колективності, прищеплює любов до самого процесу навчання, є дуже важливим аспектом у навчанні і вихованні учнів першого класу.

 


Розробки нестандартних уроків

 

 

Тема: Охорона тварин. Тварини з Червоної книги України.        1 клас. Інтерактивний урок.

Мета: дати уявлення про Червону книгу України, місце в ній тварин, необхідність їх охорони; виховувати відповідальне ставлення до збереження природи, прагнення брати участь у природоохоронній діяльності; розвивати навички культурного поводження серед природи.

Корекційна мета : розвивати зв’язне мовлення, формувати просторову орієнтацію у малому та великому просторі, розвивати кольросприйняття, розвиток окоміру усвідомлення порівняльного розміру предмета, формування дбайливого ставлення до природи, виховувати доброзичливе ставлення до навколишнього світу.

Обладнання : предметні малюнки, роздатковий матеріал, інтерактивна дошка, комп’ютер.

План уроку:

 

Фенологічні спостереження.

І. Мотивація.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

ІІІ. Надання необхідної інформації.

ІV. Інтерактивна вправа 1.

V. Інтерактивна вправа 2.

VІ. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Хід уроку

I. Організація до уроку.

Літо всіх вітає,

Щебечуть горобці,

Сонечко тримає

Промінчик у руці,

Мов пензликом малює

І річки, і ліс,

Казочку дарує,

Що чарівник приніс.

1) Бесіда вчителя. (вставити віршик вітання)

Подивіться, будь ласка, чи все ви приготували до уроку. Погляньте один на одного, посміхніться, побажайте один одному гарного уроку. Сядьте рівненько. Розпочнемо урок!

Фенологічні спостереження.

2) Актуалізація опорних знань.

Для початку згадаємо : що таке жива та нежива природа.( диск Я і Україна)

Ви сьогодні йшли до школи, спостерігали за природою.

 Скажіть, які зміни відбулися в живій природі, порівняно з ранньою весною? (розпускаються листочки, квіточки, зазеленіла трав, літають комашки).

А які зміни відбулися в неживій природі? (Яскравіше світить сонечко, стало тепліше).

ІI. Мотивація навчання. (таблиці Я і Україна)

Земля - чудова, прекрасна планета. І все навкруги тішить око. І кожна тваринка, кожна рослинка має свою неповторну красу.

1. Вправа “Незакінчене речення". Закінчити речення, розпочате вчителем.

1. На мою думку, охороняти природу потрібно тому, що... (без неї не може жити людина).

2. На мою думку, охороняти природу потрібно... (кожній людині).

3. Людина - це теж... (частина живої природи).

4. Тварини дають людині... (одяг, молоко, м’ясо).

2. Прослуховування казки “Велика бура собака” (аудіозапис).

А зараз, подивіться на всі ці малюнки, пригадайте про що ми говорили, і скажіть, яка ж тема сьогоднішнього уроку? (після прослуховування думок, вчитель відкриває тему уроку).

ІIІ. Оголошення теми уроку, мети та корекційної мети уроку.

1.Загадки

2. Робота за предметними малюнками тварин та рослин.

3. Лінійки-трафарети.

Фізхвилинка. Корекція зору.

V.Мультимедійна презентація на тему: “Охорона тварин. Червона книга України”.

Розповідь вчителя про охорону тварин.

V. Підсумок уроку.

 1. Поділ на пари.

а). Чи потрібно охороняти тварин?

“Я вважаю, що..." (охороняти тварин необхідно);

“... тому, що... ” (без них не зможе жити людина);

“... наприклад... ” (якщо тварини загинуть, то і людина не буде мати, що їсти, не зможе отримувати теплий одяг);

“Таким чином... ” (охорона тварин - дуже корисна справа).

 

б) Для чого назви деяких тварин, поміщають до Червоної книги?

“Я вважаю, що... ” (таке роблять для того, щоб люди знали, яких тварин слід оберігати);

“... тому, що... ” (багато людей не знають, які саме тварини перебувають на межі зникнення);

“... наприклад... ” (вуж, ящірка, беркут);

“Таким чином... ” (У Червоній книзі ми знаходимо тих тварин, яких слід оберігати).

В) 1. Вправа “Незакінчене речення". Закінчити речення, розпочате вчителем.

1. На мою думку, охороняти природу потрібно тому, що... (без неї не може жити людина).

2. На мою думку, охороняти природу потрібно... (кожній людині).

3. Людина - це теж... (частина живої природи).

4. Тварини дають людині... (одяг, молоко, м’ясо).

V. Інтерактивна вправа

2. “Мікрофон ”.

Клас поділяється на 2 групи. Кожна група готує ряд запитань і відповідей з теми (3-5 хвилин). Пізніше учні обмінюються запитаннями.

VІ. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. Домашнє завдання : Спостерігати за замінами погоди.

 

 

 

 

2 хв.

3 хв.

 

3 хв.

1 хв.

1 хв.

2 хв.

5 хв.

5 хв.

 

10хв.

 

5 хв.

 

 

1

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Олеговна Катерина
  Дякую за цікаву інформацію.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Золотарьов Євген Григорович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 квітня 2018
Переглядів
1480
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку