27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

Про матеріал

В даному матеріалі подано Опис досвіду роботи вчителя географії з проблеми "Використання гри як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії"


Перегляд файлу

Відділ  освіти  Сокальської    районної  державної  адміністрації

Сокальський   НВК  « Загальноосвітня  школа  І – ІІІ ст. № 2 – ліцей»

 

ОПИС  ДОСВІДУ РОБОТИ  ВЧИТЕЛЯ  ГЕОГРАФІЇ

 

НЕДОСТУП   СВІТЛАНИ  МИКОЛАЇВНИ

з  проблеми

 

 

 

 

Використання гри як засобу активізації пізнавальної  діяльності  учнів  на уроках  географії

 

 

                                                         СОКАЛЬ   -  2016

 

ВСТУП

Сучасне суспільство розвивається дуже динамічно. Життя вносить свої  корективи в систему сучасної  освіти. Географія – багатогранна наука із   складною структурою та обов`язковим  знанням  карти, вона  займає   особливе місце  в реалізації стратегії  Національної доктрини розвитку  освіти щодо забезпечення  рівного доступу  до якісної освіти, положень  Концепції загальної середньої освіти стосовно переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість  дитини(1,2). Саме тому, я приділяє максимум уваги вихованню особистості, здатної знайти  своє  місце  в житті, самовизначитися, реалізувати сповна свої можливості та здібності (13).

Навчальна гра, на мою думку, є саме тією формою, яка швидко та невимушено  допомагає дитині знаходити вірні відповіді на  важливі  питання,  вирішувати  складні ситуаційні завдання, швидко орієнтуватись в  часі  та   просторі. В грі учням легше засвоїти основні поняття та терміни, зрозуміти  закономірності та взаємозв`язки, запам`ятати  великий об`єм  географічної  номенклатури.  Навчальні географічні ігри розвивають жвавий  інтерес до  предмета, активізують клас, сприяють визначенню лідерських  здібностей  учнів, формують навики колективної діяльності, вміння спілкуватись та  співпрацювати.

Навчальні   ігри  на  уроках  географії є   активними формами навчання. Такий     тип навчання  стимулює пізнавальну активність  школярів, їх  самостійність, здатність до самореалізації. Активність  та  ініціативність  -  це риси необхідні сучасним молодим людям. Саме ці риси здатні забезпечити випускників школи  можливістю   стати повноцінними  членами  суспільства, керувати  своїм  власним    розвитком  з  урахуванням  загальнолюдських  цінностей, вимог  оточуючого  середовища, брати  на  себе відповідальність, комфортно  жити серед  людей(4,6).

Усе наше життя – це  ВЕЛИКА  ГРА. Ми  граємо в ранньому дитинстві, у  шкільні роки. Доросле життя те ж кожному відводить свою роль. Гра          збагачує нас  враженням, створює  атмосферу  доброзичливості, є важливим засобом та умовою розвитку інтелекту, розвиває такі якості, як                 кмітливість, винахідливість, впевненість в собі, прагнення до перемоги.

На уроках з використанням гри немає сірості та буденності,                  монотонності, одноманітності; створюються  умови для  пошуку та фантазії, накопичуються  знання  та  позитивні  емоції. На протязі ряду років мною досліджується використання ігрових  методів на уроках географії та позаурочних заходах. Саме цей досвід   викладено у методичних рекомендаціях « Гра як метод навчання на  уроках  географії»(13).

                ГРА ЯК МЕТОД  НАВЧАННЯ  НА УРОКАХ  ГЕОГРАФІЇ

Сучасне динамічне суспільство вимагає від школи готувати молоде                 покоління в дусі самостійного та розважливого ставлення до життя, займати   активну життєву  позицію, бути компетентним у конкретних  сферах та   ситуаціях, критично мислити, давати оцінку економічним,соціальним та  політичним подіям. У Державній національній програмі  «Освіта. Україна  ХХІ  століття»(1) відзначається: «Загальна середня освіта повинна                 забезпечувати  продовження  розвитку дитини як цілісної  особистості».          Саме  розвиток стає  ключовим  дійством   сучасного  навчально-виховного   процесу  в  усіх  розвинутих країнах  світу(1,2,3).

Молода  людина, яка буде   жити  та працювати  в  ХХІ  столітті, повинна вміти адаптуватися  до   мінливих  життєвих ситуацій, вміти  самостійно  здобувати знання  та застосовувати  їх  на  практиці  для  розв`язання  реальних  проблем, вміло  працювати з величезним потоком інформації, вміти  її  збирати  та  обробляти; аналізувати та встановлювати закономірності, робити висновки,                

висловлювати  власні думки  аргументовано та грамотно,бути комунікабельним  у  різних  соціальних  групах, вміти співпрацювати з колективом, уникати   конфліктів  або  вміло виходити  з  конфліктних  ситуацій; працювати  над  розвитком  власної  особистості(9,11).                                                                                                  

На уроках географії  з  використанням  гри як методу навчання намагаюсь   створити  та забезпечити умови  для повної самореалізації кожного учня  зокрема,так і класного  колективу в цілому. Основна  мета навчальної          ігрової діяльності на уроках,факультативах та в позаурочний  час, на моє тверде переконання, це засвоєння навчального матеріалу у                  невимушеній формі. Це стимулює пізнавальну діяльність, підвищує  рівень    знань та  вмінь, якість географічної  освіти. 

Саме завдяки активним  ігровим  формам  розширюються  можливості для толерантної, продуктивної взаємодії між вчителем та учнями,між окремим учнем та колективом  класу чи окремої учнівської групи. Цьому сприяє моя система роботи з використанням активних форм навчання, застосовую інтерактивні  та комп`ютерні технології: залучаю учнів до пошуково - дослідницької  діяльності. Для забезпечення особистісно-зорієнтованого розвиваючого навчання  мною створені ігрові комплекси для учнів 6-7 класів, які включають різні види   навчальних географічних ігор: географічні загадки, вікторини, тренінги,  кросворди, ребуси, розроблені тренувальні та контрольні роботи з використанням  комп`ютерних програм, розроблені детальні інструкції та завдання до практичних  робіт,сценарії цікавих позаурочних заходів. 

Учні залучаються до створення власних ігрових  проектів,презентацій  тощо. Зокрема в минулому році  ми разом з учнями 10-х працювали над створенням  інтерактивного посібника «Країни Африки».

В цей електронний посібник увійшли  учнівські  презентації, відеофільми та інші цікаві матеріали. Даний  посібник, створений самими учнями  під моїм керівництвом, може бути використаний в подальшому на  уроках  географії. Ось це і є прикладом   продуктивної  співпраці  вчителя та учнів, заохочує дітей до творчої діяльності,  доводить їх спроможність застосовувати знання на практиці(13).

Результативність: формування пізнавальної активності,самоосвітньої  та  практичної діяльності, інформаційної, комунікативної та соціальної              компетентності. (Додаток 1).

Використання активних форм та методів навчання створює безліч переваг,  посилює пізнавальний інтерес до географії зокрема, та до навчання в цілому, розвиває логічне мислення, різні види пам`яті, активізує учнівську творчість, дитячу фантазію, вчить культурі спілкування, вмінню висловлювати  власні думки, позитивно впливає на міжособистісні взаємини, допомагає поєднувати навчання, виховання та розвиток дітей(9,10). 

        Саме активна позиція в  навчальному процесі,вміння та бажання самостійно здобувати знання – це   той фундамент,який закладає вчитель. Від  міцності  цього фундаменту залежить подальша доля випускника сучасної школи. Тому я ставлю за мету  навчити учнів – вчитись.

Уроки з використанням ігрових елементів та ігор я планує дуже ретельно, продумую до дрібниць правила гри, її хід, результати та їх оцінювання. Лише в цьому випадку гра створює в школярів емоційне піднесення, позитивно  впливає на їх почуття, активізує мислення,сприяє самостійній  пошуковій  роботі,приносить очікуваний результат. Особливо вдало я використовуєю географічні загадки,вікторини: «Що? Де? Коли?», «Хто? Що? Коли?»,  динамічні  брейн – ринги, інтелектуальне казино, «Свою гру»,  географічні  дуелі,  розумові розминки, тренінги, кросворди, ребуси  та багато інших цікавих  речей(6,8).

 Дуже багато завдань складено самими дітьми, і це я вважаю своїм найціннішим здобутком.

Результативність: формування інтересу до географії, навиків самостійної  пошукової та творчої  діяльності, впевненість у власних силах та можливостях, підвищення самооцінки дитини.(Додаток 2,3).

На мою думку, для сучасного учня необхідне усвідомлення своєї  причетності  в майбутньому  до сфери виробництва, до сфери послуг, до  соціальних  та політичних  процесів, до вдосконалення науки та освіти,   культури, розвитку спорту  тощо. Саме тому, я намагаюсь в ході    ділових та рольових  ігор, бізнес-проектів, прес-конференцій, брифінгів, дискусій, дебатів, конкурсів навчити майбутніх випускників приймати власні  рішення, займати певну життєву позицію, висловлювати та захищати  свої думки та  ідеї, чинити опір негативним чинникам, спираючись на  досвід  здобутий в школі(7,9).

Я стараюсь зацікавити учнів,    прищепити  їм інтерес та любов до географії – цієї науки романтиків та мрійників, науки, яка вчить жити у згоді з природою  та людьми. Намагаюсь передати власне захоплення предметом      своїм  учням. Недарма  десятки моїх випускників закінчили або  навчаються  на  географічних факультетах, обрали географію своїм фахом,  є серед них  вчителі  географії, кандидат географічних наук. На  своїх уроках  створюю ділову атмосферу, докладаю зусиль, щоб кожна дитина працювала активно, зацікавлено.                                                                                                    Результативність: формування ділової активності, доброзичливості, підвищення  якості знань, почуття  впевненості у  власних можливостях успішно   навчатися. (Додаток 4).   

За  час  роботи в школі вчителем мною зібрано та створено самостійно велику    кількість  методичних  матеріалів, пов`язаних  з вивченням різних курсів  шкільної географії. В  6 класі – це уроки –кроки! На таких цікавих та доступних уроках я навчаю учнів пізнавати «ази» географії.  Саме від перших уроків залежить подальший інтерес до  предмета. Використовуючи відповідну презентацію з використанням   космічних знімків Землі здійснюю разом  з шестикласниками віртуальну  мандрівку. Подальші уроки  - це  «подорожі, екскурсії, відкриття, занурення» - дають мені можливість досягти  пізнавальної активності(9,10).  

            Результативність: формування інтересу до географії, навиків роботи з підручниками, картографічними матеріалами, розвиток творчого мислення та  просторових уявлень про нашу планету.(Додаток 5,6).                                                     Не менш цікавим є тривалий ігровий комплекс для  десятикласників. На  початку вивчення курсу вчитель пропонує учням стати членами віртуальної туристської фірми «Мандрівний меридіан»,спробувати себе в ролі менеджерів,  розробити екскурсійні  маршрути та створити  відеопрезентації про країни,які б вони хотіли відвідати. Цей проект мав не лише  навчальне  та пізнавальне, але й  профорієнтаційне значення. Багато  учнів зацікавилось можливістю  вступити на факультети, що готують спеціалістів  з  туризму, гідів, географів.

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ

Згідно з Державним стандартом  базової та повної середньої освіти шкільна   географічна  освіта є складовою частиною освітньої галузі  «Природознавство»(3). Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні в учнів  світоглядного розуміння природи Землі, географічної оболонки як  природного та природно – техногенного середовища, в якому  проходить  життя  людей.  Географія є основою для  формування гуманістичного світогляду. Виховання  дбайливих господарів, любові до рідного краю,набуття  вмінь    та  навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки   в  довкіллі. Саме це я намагаюсь  прищепити  своїм  учням. Мої методичні напрацювання розміщені на ряді освітніх сайтів для широкого ознайомлення.    

  Використовуючи активні методи навчання,зокрема навчальні ігри, я переконана у їх ефективності. Вчитель виступає в ролі консультанта,порадника та навчає  дитину самостійно знаходити необхідну інформацію та  використовувати  її   на практиці. Учень стає  активним учасником навчального процесу.

Опитування  учнів  показує, що під час таких уроків в них зростає пізнавальний інтерес до географії, вони отримують задоволення, їм цікаво.                         Ефективною є робота з обдарованими дітьми. Це відображає їх  активна   участь  в учнівських олімпіадах  різного рангу, конкурсах, турнірах.                Охоче ділюсь досвідом з колегами, даю відкриті уроки з                  використанням  активних форм навчання, навчальних ігор, інтерактивних  та  комп`ютерних технологій.

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про освіту», 1991

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

3. Постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада 2000 року за №1717   «Про перехід загальнонавчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-   річний термін навчання»

4. Дудка С.В.  Навчальні ігри на уроках географії. Харків: Вид. група “Основа”,  2004

5. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії. – Харків: Вид. група “Основа”,  2004

6. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Вид. група Основа, 2003

7. Антіпова Г.О. Методи викладання громадянської освіти в середній загальноосвітній школі США. – Луганськ: Луганський педагогічний університет, 2006

8. Панченко О., Оката О. Застосування в навчальному процесі активних методів навчання // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2010. - № 1(25)

9. Ніколаєва Л. Активні методи навчання для підвищення розумової діяльності майбутніх спеціалістів // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2010 - № 1(25)

10.  «Освітні технології» - за редакцією О.М.Пєхоти) Київ «А.С.К.»2004

11.  Португальський О. Прогноз погоди. Ділова гра. 8-й клас //  

Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. - № 45 ( 578 )

 13. Недоступ С.М. « Гра як метод навчання на  уроках  географії».             Сокаль,2009 рік

 

Інтернет –ресурси:

http://geo-teacher.at.ua/publ/1-1-0-44

http://do.gendocs.ru/docs/index-190062.html

 http://knowledge.allbest.ru/pedagogics

http://lit.govuadocs.com.ua/download/docs-

http://ua.coolreferat.com/

 http://teacherjournal.com.ua/shkola/geografiya.html

 

 

1

 

doc
Додано
17 серпня 2018
Переглядів
1623
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку