Опис досвіду роботи вчителя математики Попович Світлани Іванівни.

Про матеріал
Даний документ містить опис досвіду роботи вчителя математики Попович С.І. по темі "Використання інноваційних технологій на уроках математики". Стаж роботи 16 років.Вища кваліфікаційна категорія.
Перегляд файлу

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. Резюме  ……………………………………………………………………  2 ст
 2. Вступ………………………………………………………………………..5 ст
 3. Теоретичні відомості……………………………………………………….6 ст
 4. Шляхи реалізації……………………………………………………………8 ст
 5. Додатки……………………………………………………………………..15 ст
 6. Висновки…………………………………………………………………….12 ст

 


                                                           Педагогічний стаж – 16 років

                                                           учителем математики

 

                                                            Три шляхи ведуть до знань: 

           шлях роздумів – це шлях найбільш благородний, 

           шлях наслідування – це шлях найбільш легкий і

           шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий.

Конфуцій                                                                                                              

Резюме

Актуальність теми пов’язана із сучасними тенденціями в педагогіці. В наш час як теоретична так і практична педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких застарілих традицій і стереотипів. Сьогодення потребує від педагога – практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання та виховання, бажання та вміння постійно вчитися та самовдосконалюватися, творчого підходу з одного боку й деякої прагматичності з іншого та раціоналізму з іншого.

Сучасна освіта – це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча складова, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.  

 Над проблемою «Використання інноваційних технологій на уроках математики» працюю вже 5 років. Головна мета педагогічної діяльності:

-технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій, методик, сучасних інформаційних засобів навчання;

-впровадження особистісно-орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій;

- підвищення якості знань учнів;

- підвищення вихованості учнів.

Задачі діяльності учителя на цей час:

-вивчення та аналіз педагогічних інновацій, які найбільш сприяють якісній математичній освіті;

- використання новітніх технологій в педагогічній діяльності;

-розробка методичних продуктів щодо реалізації особистісно-орієнтованого навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Державний стандарт базової і повної середньої освіти  визначає значення математичної освіти для життєдіяльності особистості в сучасному суспільстві. В ньому зазначено: «…Якість математичної підготовки молодого покоління – індикатор готовності суспільства до соціально – економічного розвитку, мобільності особистості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів будови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей. Тобто від якості математичної підготовки залежить науковий, технічний, технологічний, економічний і оборонний потенціал держави.»

Але якісну математичну підготовку неможливо надати молодому поколінню, використовуючи лише традиційні прийоми та методи навчання. Сучасному педагогу необхідно так планувати навчальний процес, щоб кожен здібний учень мав змогу повністю проявити себе, тим самим підвищити якість знань та свій творчий потенціал. За таких умов в сучасній освіті не обійтись без використання педагогічних інновацій.

В законі України «Про інноваційну діяльність» інновації визначаються як 

«…новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг;

   Інноваційна педагогічна діяльність — заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені. Такими нововведеннями є сучасні освітні технології, що забезпечують особистий розвиток людини і колективної свідомості, тим самим стають важливим результатом інноваційних зрушень.

 

Аналіз проблеми

Головною в роботі стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання.

Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращується якість набутих знань.

 

Теоретичні відомості

     1.1.Комп'ютерні технології навчання

Ці технології використовують комп'ютерну техніку, педагогічне програмне забезпечення, телекомунікації.

Застосування засобів ІКТ в системі освіти, перш за все, направлене на вдосконалення існуючих технологій навчання. Комп'ютерні технології підсилюють дослідницькі, інформаційно-пошукові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом. Засоби ІКТ є ефективним засобом підвищення пізнавального інтересу учнів, створюють умови для побудови індивідуальних освітніх траєкторій школярів.

За допомогою комп’ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване та проблемне навчання. Комп’ютер використовується для моделювання науково-технічних об’єктів та процесів. Програмне забезпечення дозволяє вчителю – предметнику знайти свій підхід до викладання предмета. 

Використання навчальних програм є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а вчитель займає активну позицію та при необхідності стає проміжною ланкою між комп’ютером та учнем під час практичних занять. На своїх уроках я використовую ІКТ , але для вивчення деяких тем з математики не існує спеціально розроблених програмних засобів. Тому в якості надання матеріалу розробляю комп'ютерні презентації. Такі навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують сприйняття учнями навчального матеріалу, їх можна використовувати в самоосвітній діяльності учнів.

Для учнів 9 класу я розробила навчально –контролюючі презентації за темами «Аррифметична та геометрична прогресія» та для 7 класу «Розкладання многочленів на множники». Такі презентації дозволяють учням не тільки набути практичних навичок з певної теми, а й виправити помилки при їх виникненні, а також отримати певну оцінку за свою роботу.

1.2 Проектне навчання на уроках математики

Проект – цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну або групову, яку учні виконують впродовж визначеного відрізка часу.

Технологія проектування передбачає розв’язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань.

Робота над проектом – практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Ця робота включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту.

 

 

Проектна технологія використовується учителем здебільшого в позаурочний час. Пріоритетними методами проектної діяльності залишаються методи стимулювання і мотивації навчання, дослідницької діяльності, навчання прийомам пізнавального пошуку.

Метод проектів має 6 стадій: підготовка, планування, дослідження, результати і висновки, представлення або звіт, оцінка результатів.

  1.3.Ігрові технології на уроках математики    7. Ігрові технології навчання

      Ігрові технології навчання [1] відрізняються від інших технологій тим, що гра: це добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку: ефективний засіб активізації;        

 • мотиваційна за своєю діяльністю;
 • дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок;
 • багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом;
 • переважно колективна, групова форма роботи;
 • має кінцевий результат (матеріальний, моральний, психологічний);
 • має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат.

       Сучасна педагогіка вбачає цінності гри як педагогічного методу у комплексі з іншими методами. Але практика застосування ігрових технологій показує, що крім позитивних результатів дана технологія містить і ряд негативних  аспектів. Тому я використовую на уроках не ігри, а ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету; зробити уроки різноманітними, більш цікавими; вносить різноманітність в навчально-виховний процес та підвищує активність, навіть пасивних, учнів на уроках.

 

 

 

1.4. Педагогічна технологія «створення ситуації успіху»

 В основі цієї технології  лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та виховання.

      Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх.

      Головна мета діяльності вчителя  - створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

      Завдання педагога  -  допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів, дати зрозуміти, що задарма в житті нічого не дається, скрізь необхідно прикласти зусилля. І успіх буде еквівалентним витраченим зусиллям.

 

Технологія проблемного навчання

        В основі технології проблемного навчання [1], [3] створення вчителем самостійної пошукової діяльності школярів із розв’язання навчальних проблем, у ході якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності дитини, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості. 

        Проблемна ситуація – це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії учня з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою розв’язувати його. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості за допомого тих знань і способів діяльності, якими володіють школярі,вирішити протиріччя, що виникли.

 

 

\

Шляхи і засоби реалізації

Головною в роботі стала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання.

Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, викликає робочий настрій у дітей, і як наслідок, покращується якість набутих знань.

 

        В умовах лавини інформації, яка звалюється нині на кожного учня, від учителя вимагається велика майстерність, щоб підтримувати стійкий інтерес до навчання. Своїм завданням я перш за все ставлю розвивати розумову активність учня, пропонуючи завдання, які відповідають його індивідуальним нахилам та посильні саме йому. Кожен учень індивідуум. І коли я на уроці створюю моменти успіху для кожного учня, то можна із впевненістю сказати – ця дитина буде з радістю ходити на мої уроки. Усереднення та зрівнялівка згубні: це знеособлює сильних учнів та уповільнює їх розвиток. А для слабких учнів такі уроки стають непосильні і втрачають будь – який інтерес. Вони стають пасивними.

             Пропоную розгадати загадку: ,, Вона немає ціни. Вона збагачує тих, хто її одержує, не збіднюючи тих, хто її дарує. Вона продовжується одну мить, пам’ять же про неї часто зберігається надовго. Вона створює щастя в домі, атмосферу доброзичливості у справах і служить паролем для друзів. Разом з цим її не можна купити, випросити, позичити чи вкрасти, бо вона являє собою таку цінність, яка не принесе ніякої користі, якщо тільки не буде йти від чистого серця. Звичайно ж, це посмішка! Вчинки красномовніші за слова. Я дарую справжню щиру посмішку, сповнену сердечної доброти що йде з глибини душі. Посмішку, яка високо цінується в людських стосунках.

         Не залишаю поза увагою організаційний момент. Для позитивного та творчого настрою на уроці я використовую методи рефлексації. Це дає змогу забути всі негаразди, які є у житті дитини і займатися улюбленим предметом. Наприклад: .     Давайте з вами закриємо очі і уявно потрапимо до березового гаю. Проходимо з вами між стрункими берізками, а зелені віти гладять нас по голівці. В гаю затишно і сонячно. І ось між деревами бачимо квіткову поляну, яка своїм подихом вабить до себе. Швиденько йдемо до неї і відчуваємо запах польових квітів: запах ромашки переплелася з ніжним запахом волошок. Сонячні промені ніжно зігрівають тіло. На душі приємно і спокійно. Ми з вами потрапили до країни Математики. А зараз розкриваємо очі і починаємо з цим настроєм працювати.

        Особливу увагу  приділяю навчальній мотивації, яка стимулює пізнавальну діяльність дитини, її готовність до засвоєння знань. Вона дає поштовх до пізнавальної потреби і мотиву самовдосконалення та самовираження. Емоційне переживання пізнавальної потреби постає як інтерес. Наприклад: Успішна дитина добре вчиться, старанна, розумна, має досягнення в навчанні, спорті, мистецтві. Успішна сім’я добре забезпечена, має житло, є можливість вчитися і працювати. Успішна країна, якщо в ній люди мають роботу, працюють заводи, фабрики, обробляються сільськогосподарські поля, йде будівництво житла, діти мають можливість вчитися, займатися спортом, музикою, танцями, подорожувати; якщо її визнають у світі .А щоб країна досягла успіху повинен бути кожен з нас успішним і вчитися цьому треба вже сьогодні, щоб приносити користь Україні. Тому ,щоб стати успішною людиною, нам уже зараз потрібно досягати успіху, вміти вирішувати різні питання. І нехай всі помилки, які у вас сьогодні можливо будуть, залишаться на цьому уроці, а не у житті.  

        У своїй роботі я намагаюся керуватися думкою, висловленою американським математико, спеціалістом з теорії чисел А. Нівеном: ,, Математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить сусід’’. Отже я намагаюся забезпечити кожного учня окремим завданням для самостійної роботи.

       Для цього я використовую тренувальні роздаткові картки та тестові роботи по рівнях. Такі картки я розробила для кожної теми. Кожен учень за бажанням може взяти картку того рівня, де він отримає позитивний результат.

        Опитування теоретичних питань проводжу у вигляді математичних диктантів, вправи «Закінчи речення», «Мікрофон». Це дає змогу оперативно опитати всіх учнів.

        Новий матеріал я намагаюся подати за допомогою підтримки учнів(ставлю проблемну ситуацію). На одних уроках вони досліджують, на інших шукають раціональні шляхи розвязку. Для вивчення нового матеріалу також використовую презентації з цікавим наочним матеріалом, що дає змогу учням краще засвоїти матеріал. Так при вивченні теми «Трикутники. Види трикутників. Периметр трикутника» в 5 класі, я використала  презентацію «Віртуальна подорож мережею інтернет».

          Наприклад: Для виведення формул скороченого множення використовуємо множення многочленів, і потім звіряємося з підручником правильність виведення формул.

       Побудова методики, орієнтованої на розвиток учня, в кожного вчителя індивідуальна, вона відповідає стилю вчителя. Окремо взятий урок не може дати уявлення про систему роботи вчителя, як і не може розвивати всі компоненти математичних здібностей учня. Але кожен мій урок – це зернинка до математичної скарбниці учня. На кожному уроці я додаю по краплині до його системи знань.

       Потреба враховувати індивідуальні особливості дитини у процесі навчання – дуже давня традиція. Необхідність цього очевидна, оскільки за різними показниками відрізняються один від одного. Завдання вчителя - ,, не втратити’’ жодної дитини, дати кожній можливість розкрити в собі все краще, що закладене природою. До кожної дитини в класі я проявляю чуйність, щирість, не виділяю надмірною увагою обдарованих і не принижую слабших.

      Відомо, що не кожен учень здатний відповідати на запитання чи розв’язати задачу на очах у всього класу. Деякі діти дуже хвилюються через загальну увагу до себе, і тому ні про яку їх продуктивну розумову діяльність не може бути й мови. Для таких учнів будь-яке завдання викликає страх. Щоб допомогти учню такий страх побороти, його можна викликати до дошки разом із товаришем з однаковими знаннями, але більш упевненим у собі. У такому випадку розв’язання ,,зявляється’’ в результаті співпраці. Дуже приємно і цікаво спостерігати за роботою цих учнів. Адже вони захоплені пошуком розв’язку і забувають про все і всіх. Коли розвязок знайдено, хтось один його представляє.  

        Учні дуже люблять роботу в групах. Є два способи групування учнів: різнорівневі групи або групи по рівнях. Найактивнішими і найбільш вдалими, на мою думку, є різнорівневі групи. Вибір такої групи примушує кожного з учнів працювати активно для досягнення мети. Клас отримує задоволення від різних способів розв’язування, що пропонують учні, а також оцінювання роботи кожної групи. Цікавим і психологічно важливим є момент, коли учні обирають. Хто буде захищати презентацію. У цей час другий слідкує за відповіддю товариша і, за потребою-допомагає.                                                                                                                                                                                       Одне з правил методики математики:    ,,Краще розв’язати одну задачу трьома способами, ніж три задачі одним способом ’’. Систематична, планомірна і наполеглива праця у прищепленні учням навичок відшукання різних способів розв’язування задач, сприяє розвитку прийомів логічного пошуку, який, в свою чергу, розвиває дослідницькі здібності учнів.

           Було б неправильно думати, що самостійна робота відіграє домінуючу роль у розвитку розумової діяльності учнів. Не менш важливою є фронтальна робота з класом, у процесі якої вчитель за допомогою навідних запитань мобілізує мислення учнів, спрямовує його у потрібне русло. Під час такої роботи учні ознайомлюються з новими, раніше невідомими їм, способами розв’язування задач, швидко та своєчасно виправляють допущені помилки, отримують зразки міркувань, зразки оформлення запису розв’язань. Від учителя залежить, наскільки інтенсивною буде розумова діяльність учнів під час фронтальної роботи. Постійне привертання уваги класу до обговорення процесу розв’язування, звернення до учнів з контрольними запитаннями, заохочення спроб знайти раціональніший шлях розв’язання – все це активізує роботу учнів на уроці і запобігає небезпеці механічного списуванні з дошки.

           Хочу відзначити важливість усних вправ як одного з випробуваних засобів, що сприяють кращому засвоєнню матеріалу, розвивають уважність, спостережливість, ініціативу, викликає інтерес до роботи. За їх допомогою я встановлюю на уроці оперативний і ефективний зворотний зв'язок, який дає можливість своєчасно контролювати процес оволодіння математичними знаннями та вміннями.

                  Як каже одна китайська мудрість ,, Покажи мені і я запам’ятаю. Дай діяти самому – і я навчуся’’. Одне діло прочитати з підручника, а інша справа довести це самому практично, на дотик. Тоді такий матеріал запам’ятовується набагато краще. Багато теорем, визначень можна довести за допомогою паперу, ножиці, клею. Учні власноруч можуть побачити доведення тих чи інших понять. Особливо доцільно це робити для учнів у яких слабка уява.

                   У 5 класі при вивченні ,, Види кутів’’ я  готую багато макетів різних кутів: прямокутних, гострих, тупих. За модель розгорнутого кута можна взяти край парти, зошита, книжки, лінійки.  Завдання можна придумати будь-які. Наприклад: знайти тупі або гострі кути; довести , що цей кут прямий; довести, що розгорнутий складається із двох прямих; як без допомоги транспортира провести бісектрису кута, який кут більший.

                    Теорема: Сума кутів трикутника дорівнює 180º.

                   Учні з паперу вирізають довільний трикутник. Позначають кожен кінчик кута різними кольорами, відрізають кожен кут трикутника і, провівши у зошиті пряму ( а це і є розгорнутий кут, який дорівнює 180º ), приклеюють всі три кути з однієї точки. Всі переконалися власноруч, що ці три кути створили розгорнутий кут.

            При засвоєнні властивостей чотирикутників, учні практично можуть це перевірити:

 • сума кутів чотирикутника дорівнює 360º;
 • сума кутів біля однієї сторони дорівнює 180º;
 • у паралелограма і ромба протилежні кути рівні;
 • рівність відповідних сторін.

  При вивченні у 6 класі площі бічної поверхні циліндра можемо виготовити заготовки для циліндра, а в класі продемонструвати модель циліндра. Ми повністю переконаємося, що площа бічної поверхні дорівнює добутку висоти на довжину кола, адже ми бічну циліндра виготовили із прямокутника, де одна сторона стала висотою, а друга перетворилася на довжину кола, тому що ми приклеїли до кіл.

Використання прийомів  на  дотик ми можемо використовувати і при розв’язуванні задач практичного змісту. Наприклад, при вивченні рівнобічної трапеції. Як правильно розмістити паркет, який має форму рівнобічної трапеції. Або як розмістити столи, які мають форму трапеції, для зручності у спілкуванні.

           Розвиваючи логічне мислення особистості, важливе місце визначається формуванню умінь розв’язувати задачі, тобто навчанню вмінням здійснювати пошук розв’язку конкретної задачі.

Для цього  розробила свої рекомендації : 

1) Уважно прочитай і перекажи сам собі умову задачі;

2) Запиши коротку умову задачі, створивши її мікромодель;

3) Всі аналітичні дані в задачі переведи в однакові одиниці

вимірювання;

3) Виконай, при потребі, малюнок до задачі, записавши на ньому всі

дані задачі;

4) Розділи розв‘язування на ряд очевидних частин і запиши відповідні

математичні моделі (рівняння, систему рівнянь тощо);

5) Оціни розв‘язок задачі у відповідності до її умови, запиши відповідь.

6) Пошукай інші способи розв’язування цієї ж задачі. Порівняй

відповіді і зробити висновок.

     В.О. Сухомлинський писав: «Мислення, думання стає розумовою працею тільки тоді, коли воно цілеспрямоване, тобто являє собою розв’язання завдання».

        Головним результатом використовування методу проектів стає підвищення інтересу учнів до навчального процесу, можливість самостійної і самоосвітньої діяльності учнів і як наслідок достатньо високий рівень знань.

Під керівництвом учителя учні розробили і захистили свої науково дослідницькі проекти. Успішно був реалізований проект «Раціональні числа» 6 клас, «Трикутники навколо нас» 5 клас, «Геометричні фігури» 7 клас, «МИ-у світі дробів» 6 клас.

 

  Результатом такої проектної діяльності стало підвищення мотивації учнів до навчання, більш стійкі і ґрунтовні знання із зазначених тем.

Активне залучення учнів до участі в конкурсах і олімпіадах планує позитивну мотивацію у навчанні.

Є учні , які вже традиційно декілька років беруть участь у міжнародних конкурсах «Кенгуру» з математики. Вже другий рік учні 5-7 класів беруть участь в інтернет-олімпіаді «На Урок» з математики.

   Ми іще раз переконуємося, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути, а ще краще самому спробувати.

,, Важких ’’ учнів не буває. Потрібно до кожного із них знайти ,,ключик’’ і надалі вони вам за це віддячать. Якщо учень знає і розуміється на інноваційних технологіях більше, тоді інтерес до того вчителя втрачається. Учитель не повинен переставати вчитися. Він повинен збільшувати свої знання, удосконалюватися, йти в ногу із сучасністю.

 

 

 

 


ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

В процесі вивчення проблеми «Використання інноваційних технологій на уроках математики», проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють якісній математичній освіті, я прийшла до висновку, що необхідно узагальнити кращі педагогічні ідеї і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення, індивідуальності вчителя. 

Педагогічні інновації потребують багато часу для підготовки вчителя. Необхідно зібрати й опрацювати оригінальні вчительські знахідки, професійні секрети, практичні приклади від колег та опрацювати їх на власному досвіді. Після кількох ретельно підготовлених уроків з використанням інновацій учитель зможе відчувати, як змінилася атмосфера на уроці, що слугуватиме додатковим стимулом для роботи з новітніми педагогічними технологіями.

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Корнацька Людмила Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кушнерик Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Левадній Сергій Павлович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, Інші матеріали
Додано
20 березня 2019
Переглядів
5867
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку