20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Опис виховної системи класу «Згуртування класного колективу, формування в ньому життєво компетентної особистості шляхом її всебічного гармонійного розвитку».

Про матеріал

Пропоновані авторські матеріали є одним із варіантів опису виховної системи класу за зазначеною вище темою. Вони були представлені на районному конкурсі "Класний керівник року". Автор доробки сподівається, що вони стануть в нагоді колегам-класоводам.

Перегляд файлу

 

ОПИС ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

 

ОРІЄНТАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ

 Шлях становлення демократичної незалежної держави в Україні та її прагнення бути повноправним членом європейської спільноти передбачає реалізацію не лише політичних та економічних пріоритетів, а й (що не менш важливо!) розв’язання завдань нової школи: не тільки надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота – інтелектуально розвинену, морально, духовно й фізично зрілу особистість, яка буде готова до життєвих викликів, творитиме себе, змінюватиме оточуючий світ. Саме тому державна стратегія виховної політики передбачає формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в  соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Дана стратегічна виховна мета чітко окреслена в «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» і є спільною для всіх ланок системи виховання та головним  критерієм її ефективності. Щоб досягти означеної мети, кожен навчальний заклад має формувати свій виховний простір, який об’єднує виховні програми, виховні системи класних колективів.

 Пошуки шляхів вирішення виховних проблем у класному колективі стали поштовхом для формування виховної системи класу

«Згуртування класного колективу, формування в ньому життєво компетентної особистості шляхом її всебічного гармонійного розвитку».

 Моє педагогічне кредо: «У кожній людині є сонце. Тільки не треба його гасити».

 Моє життєве кредо: «Будь самим собою. Інші ролі зайняті».

 Працюю в школі понад 30 років, 21 з яких – класним керівником. Моя педагогічна діяльність розпочалася в 90-их роках ХХ століття й продовжується нині, в ХХІ столітті. Отож маю можливість порівняти виховні проблеми ХХ століття й сучасні завдання. Попри значні позитивні зміни у вихованні особистості (значний розвиток патріотичних, громадських цінностей; акцент на формування життєвої компетенції учнів, ціннісного ставлення їх до самого себе та суспільства й довкілля) з’явилися нові суттєві проблеми: деформація одвічних моральних цінностей, відсутність в учнів умінь жити в колективі та конструктивно спілкуватися; пропаганда насилля тощо. Як класний керівник неодноразово стикаюся з такими новими проблемами, як відчуження сім'ї від школи, соціальне розшарування учнів класу. Це нові виклики, які ставить життя перед класним керівником. І він має своєчасно реагувати на них.

 У доповіді ЮНЕСКО «Освіта для ХХІ століття» зазначається, що протягом усього життя людині потрібні 4 найважливіші компетенції:

 1. Навчитися жити разом.
 2. Навчитися отримувати знання.
 3. Навчитися працювати.
 4. Навчитися жити.

         Тому я вважаю, що розв’язання окреслених виховних завдань здатна на практиці реалізувати виховної системи мого класу.

 

ЗМІСТОВИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

 

 Провідна ідея виховної системи класу – створити гармонійне й позитивне середовище, в якому має бути добре дитині і яке базується на демократичних засадах, співпраці, співтворчості, консолідації зусиль вчителів, батьків, громадськості та має на меті забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості й становлення її як активного творця власного життя, свідомого громадянина України.

 Мета виховної системи класу – згуртування класного колективу, формування життєво компетентної, гармонійно розвиненої, високоморальної, патріотичної особистості, яка спроможна успішно самореалізуватися в сучасному житті та змінювати на краще себе й навколишній світ.

 Завдання виховної системи класу:

 •     вивчати індивідуальні особливості учнів, їхні потреби, інтереси, нахили та орієнтувати кожного учня класу на розкриття та розвиток нових можливостей;
 •     виховувати учнів як патріотів та національно свідомих громадян країни, що здатні приймати самостійні рішення в різних життєвих ситуаціях відповідно до власних цінностей та переконань;
 •     сприяти розвитку творчого потенціалу учнів та можливості його самореалізації в різних видах творчої діяльності;
 •     формувати вміння жити в колективі, конструктивно спілкуватися та діяльнісно взаємодіяти в ньому;
 •     стимулювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання учнів;
 •     сприяти зростанню духовно-морального потенціалу особистості учня, зміцненню здоров’я та вибору здорового способу життя ним;
 •     впроваджувати оптимальні методи та форми виховної роботи, орієнтуючись на позитивні якості учнів;
 •     взаємодіяти з педагогічним колективом школи, батьками, громадськістю в розв’язанні завдань виховної системи класу.

Виховна система мого класу зорієнтована на особистість учня, її всебічний гармонійний розвиток.

 

 У своїй роботі керуюсь основними принципами  виховання.                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Вирішення завдань виховної системи класу здійснюю за напрямками виховання:

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства й держави;
 • ціннісне ставлення до людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до себе.

Основні завдання виховної системи класу реалізую через планування виховної роботи, яке здійснюю за названими вище напрямами, через   впровадження елементів інноваційних виховних технологій (технологія колективної творчої праці І.П.Іванова, проектно-технологічний підхід у вихованні), оптимальне поєднання форм організації виховної роботи, врахування вікових можливостей учнів, аналіз результатів  виховної роботи, співпрацю з педагогами своєї школи та шкіл району, взаємодію та співтворчість з батьками своїх учнів, громадськістю. Таким чином, виховна система мого класу – це єдність та зв'язок таких компонентів:

 

 

 

 

 

 

 

   Організація виховної

       Діяльності 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНО – ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ

 

        Господь, учивший нас!

Прости, что я учу,

Что ношу звание Учителя,

Которое Ты носил на земле.

Дай мне ясности и дай мне простоты,

Избавь мой урок от ненужности и пустоты.

 

Габриэлла Мистраль

 

Виховна система 8 класу передбачає орієнтацію на особистість, що впродовж п’ятирічної виховної роботи з класом має на меті виявити в кожного мого вихованця ті «родзинки», те особисте «я», що відрізнятиме його від інших й утверджуватиме в ньому розуміння власної неповторності і, разом з тим, усвідомлення ним унікальності кожного члена класного колективу. Переконана, що за таких умов і при наявності різноманітної творчої діяльнісної взаємодії  можна згуртувати класний колектив. Тому формула успіху нашого класного колективу

(Особистість + Діяльнісна взаємодія) х Творчість = Успіх

На першому етапі становлення та розвитку виховної системи класу я провела значний обсяг роботи з заочного вивчення особливостей учнівського колективу тоді ще 4 класу: спілкування з класоводом, відвідування уроків, знайомство з виховною системою класу, вивчення особових справ учнів, ознайомлення з характеристиками, листками здоров’я, успішністю учнів тощо.

Наступним моїм кроком було вивчення соціального складу сімей учнів класу. Виявилося, що він дуже неоднорідний.

Рівень освіти батьків учнів мого класу невисокий: вищу освіту мають 7% батьків, середню спеціальну – 23%, середню – 70%. Стало зрозумілим, що значну увагу мені як класному керівнику при плануванні виховної роботи в класі потрібно буде звертати на підвищення педагогічної грамотності батьків, розуміння їх власної ролі у вихованні дітей.

Познайомившись безпосередньо із класом, провела бесіди-знайомства, визначила рівень навчальної мотивації учнів, потреб в спілкуванні, індекс згуртованості класу (за методикою Сішора) тощо.

На наступному етапі формування виховної системи класу я спробувала відповідно до виховних завдань, які буду реалізовувати в контексті педагогічної проблеми, сформувати основні (на мій погляд) стратегічні блоки моєї майбутньої діяльності: «Особистість», «Діяльнісна взаємодія», «Творчість». Кожен блок (коло) діяльності «закріпив» за собою певні напрямки виховання.

Кожне коло виховної діяльності наповнювалося відповідним тематичним змістом, що враховував вікові та індивідуальні особливості моїх вихованців, а також мої можливості як класного керівника. Так у виховній системі мого класу сформувалася Територія добрих справ (детальніше – Див. «Опис педагогічного досвіду»), яка через впровадження різноманітних активних форм творчої продуктивної діяльності класного колективу сприяє створенню ситуації успіху для кожного учня класу та колективу в цілому.

Виховна робота в нашому класі – різноманітна, змістовна, насичена цікавими заходами. У виховній діяльності передбачаю залучення школярів до різних форм та видів творчої діяльності: пізнавальної, художньо-естетичної, оздоровчої, трудової, суспільно-корисної, громадянської, пропагандистської, профорієнтаційної, ігрової тощо. Використовую різні організаційні форми виховної роботи: індивідуальні, групові, колективні, масові, що забезпечують створення умов для розвитку здібностей та творчої активності дітей, їхньої самореалізації, досягнення успіху та формують сприятливий психологічний клімат, емоційну насиченість життя класу, сприяють згуртуванню класного колективу. Серед них:

гурткова робота: всі учні класу охоплені роботою в шкільних туристично-краєзнавчому та фольклорному гуртках; окремі з них мають вагомі успіхи, перемоги в конкурсах районного та обласного рівнів;

студійна робота: більшість моїх семикласників є активними членами шкільної літературної студії «Словосвіт», що діє при кабінеті зарубіжної літератури;

колективні творчі справи:

 благодійна робота (участь класу в операціях «Милосердя», «Допоможи ветерану», акціях «Подаруй книгу школі», «Від серця до серця», «Добротою себе перевір» тощо)

 волонтерська діяльність (активна участь в акції «Допоможи солдату»; учні мого класу брати Білицький Павло та Андрій визнані найактивнішими її учасниками в школі, за що отримали подяку від дирекції школи);

 трудові сюрпризи (допомога бібліотеці в ремонті книг, благоустрій шкільної території, санітарні дні в класі, школі тощо);

 проектна діяльність (участь в загальношкільних проектах «Крок до зірок», «Що тобі болить, природо?», «Класний куточок»; в проектах, що проводилися в межах класу: «Розкажу про свою родину», «Прости нас, пам’яте, прости…», «Ми їх імен не забудемо ніколи…». Продукти проектної діяльності – куточки, музично-літературні композиції, година пам’яті, зустріч з ветеранами, мистецькі свята, виставки);

 свята, зустрічі з цікавими людьми, конкурси, турніри, години спілкування, диспути  тощо;

 участь в роботі екологічної бригади «Зелен цвіт»;

випуск загальношкільної стінгазети дитячого шкільного об’єднання «Дивоцвіт»;

робота в дитячому  шкільному об’єднанні «Дивоцвіт» ( центри     «Дозвілля», «Здоров’я»);

 діагностика розвитку класного колективу, тренінги, рольові ігри тощо;

 бесіди – інструктажі.

 Впроваджую різноманітні традиційні ( конкурси, години спілкування, виставки, класні збори, зустрічі, операції,  турніри, диспути тощо) та нетрадиційні форми та види виховної діяльності (проектна діяльність, рольові ігри, тренінги, години пам’яті, трудові сюрпризи, самозвіти учнів, заочні твори для батьків, батьківський день в класі, конкурс творчих доробок батьків, фотоквест «Запам’ятаю мить чудову…», хвилини одкровення, обмін думками, інтерв’ю з працівником школи, SMS – вітання однокласнику, батькам, акції, зустрічі поколінь, родинні свята тощо).

ДІАГНОСТИКО – РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

 

 Для визначення результативності та дієвості виховної системи класу здійснюю  діагностику учнів. Діагностичні дослідження проводжу різними методами: спостереження, анкетування, тестування. Досліджую рівень згуртованості класного колективу, особистісне зростання, шкільну мотивацію, рівень самооцінки учнів, сформованість ціннісного ставлення до країни, родини; моральне спрямування особистості. Для цього використовую сучасні методики, наприклад, методику визначення рівня згуртованості класного колективу (індекс Сішора), методику визначення рівня самооцінки учнів (О.Бабич), методику вивчення психологічної атмосфери в колективі (Л. Жедунова) тощо. Результати проведених діагностичних досліджень свідчать, що за роки навчання наш класний колектив більш згуртувався: зокрема, індекс згуртованості в 2013-14 н.р. становив 7,8 бала, а в минулому 2014-15 н.р. – 10,1 бала (Довідка. За методикою Сішора, високому рівню згуртованості класного колективу відповідає 15,1 бала й вище). Значно зріс рівень навчальної активності моїх вихованців, підвищилася навчальна мотивація, сформувалося більш свідоме ставлення до вимог суспільного життя, виявилися організаційні навички підлітків, самостійність та креативність в реалізації  багатьох заходів тощо. Окремі учні класу досягли вагомих результатів, посівши призові місця в районних конкурсах, краєзнавчих експедиціях. А наша Марина Бідзюра посіла І місце  в обласному турі міжнародного конкурсу «Globe – 2014».  Та  головне – учні почуваються в школі комфортно, причетність до класного життя викликає в них задоволення, адже діти стають не лише його учасниками, але й творцями середовища, в якому їм навчатися, розвиватися, жити, творити.

 Реалізація виховної системи класу «Згуртування класного колективу, формування в ньому життєво компетентної особистості шляхом її всебічного гармонійного розвитку» свідчить про позитивні результати, що забезпечують всебічний розвиток особистості, здатної жити й працювати в колективі, самовдосконалюватися, стати конкурентоспроможною, успішною.

 

 

 

 

docx
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку