2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Організація методичної роботи з педагогами

Про матеріал
Концепція Нової української школи, визначаючи пріоритети розвитку освіти, відзначає потребу в радикальній модернізації освітньої галузі, що передбачає постійне оновлення змісту, організації навчально-виховного процесу та педагогічних технологій.
Перегляд файлу

                                                                                       «Затверджено»

Директор школи: __________

                                                                  

 

 

 

 

План методичної роботи

Красилівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 3

на 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

                                                                                          Погоджено на засіданні педагогічної

                                                                                          ради школи ( протокол №10  від 28.08.2019 р.)

 

 

 

 

 

м.____________, 2019 рік                                                                                                                                                      


Структура методичної роботи

_____________загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 3
Система роботи з педагогічними кадрами


Розділ І. Аналіз результативності методичної роботи у 2018-2019 н.р. та пріоритетні завдання і напрямки методичної роботи школи у 2019-2020 н.р.:

  Концепція Нової української школи, визначаючи пріоритети розвитку освіти, відзначає потребу в радикальній  модернізації освітньої галузі, що передбачає постійне оновлення змісту, організації навчально-виховного процесу та педагогічних технологій. Життя ставить нас перед фактом: обсяг необхідних людині знань стрімко збільшується й уже неможливо робити ставку лише на засвоєння певної сукупності положень і фактів. Сучасне суспільство потребує громадянина не лише як носія певного обсягу знань, вмінь та навичок, а передусім як всебічно розвинену особистість, здатну вільно орієнтуватись в безмежному інформаційному просторі, мислити, експериментувати, творити. Це означає, що перед сучасною школою стоїть нелегке завдання – дати державі випускника, готового до життя інформаційному суспільстві, конкурентноспроможного, активного, прагнучого до самоактуалізації. В зв’язку з цим пріоритетне значення надається сьогодні компетентнісній освіті, яка забезпечить відповідність особистості випускника сучасним вимогам суспільства. технології призначені для озброєння учнів ключовими компетентностями, які Рада Європи визначила як основні для ХХІ століття. Проте, передусім, до роботи за новими технологіями має бути готовим сам учитель: бути компетентним у всіх перелічених сферах. Тому не варто боятися наблизитися до учнів, разом із ними шукати способи удосконалення освітнього процесу, не боятися визнавати свої помилки, програмувати себе на успіх. Вчитель не повинен сліпо дотримуватись певної методики, а, виходячи з конкретної ситуації, зробити освітній процес комфортним та продуктивним.              

         Згідно рішення педагогічної ради школи, _______ЗОШ І –ІІІ ст.№3 було включено до проекту Дитячого Фонду Об‘єднаних Націй за сприяння Європейського Союзу «Школа, дружня до дитини».                                                    Метою «Школи, дружньої до дитини» є:

  -   забезпечення цілісного благополуччя дитини шляхом створення              необхідних умов для її особистісного розвитку;

-   упорядкування сприятливого шкільного середовища, налагодження        партнерської взаємодії учасників освітнього процесу;

-   впровадження педагогіки співробітництва в освітній процес.  

            Педагогічний колектив акцентує увагу на пріоритетності гуманізації і  демократизації навчально-виховного процесу; партнерській взаємодії з сім’єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, місцевою громадою, впровадженні програм превентивного виховання учнів, забезпечення їхнього права на участь у житті суспільства й ухваленні рішень тощо.

 

 

Тому ми ставимо перед собою завдання:

 • забезпечити якість освіти відповідно до європейських і світових стандартів, завдяки чому учні зможуть досягти благополуччя, розвинути свій потенціал і реалізувати власні здібності у повному обсязі;
 • створити атмосферу, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки і погляди, виражати розуміння необхідності дотримання соціальних норм і правил шкільного співжиття;
 • залучати учнів і батьків до процесів реформування діяльності навчального закладу на основі моделі Школи, дружньої до дитини, узгодження співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії;
 • удосконалювати зміст, форми і методи підвищення кваліфікації вчителів щодо опанування і впровадження ними методики організації навчання і виховання учнів на засадах розвитку життєвих умінь;
 • зробити шкільне середовище сприятливим для розвитку особистості, організовувати освітній процес на засадах розвитку ключових компетентностей учня (його життєвих умінь).

Школа у 2017 р. розпочала роботу над методичною темою:                                            «Педагогіка співробітництва як необхідна умова розвитку ключових компетентностей учнів».

 Методична робота з педагогічними кадрами спрямовувалась на:

- удосконалення технологій навчального процесу – робота клубу впровадження інновацій«КАСКАД»;
- реалізацію творчого потенціалу учасників освітньої діяльності, узагальнення й поширення творчого доробку вчителів  – постійно діюча виставка педагогічних ідей;
- удосконалення системи керівництва дитячими колективами, творче втілення розробленої системи учнівського самоврядування – творча група класних керівників;
- розкриття здібностей учнів, сприяння виробленню навичок здорового способу життя, розвиток інтелекту учнів – школа педагогічної майстерності у роботі зі здібними учнями «Майбуття»;
- збагачення партнерських стосунків: учитель — учень — родина — громадськість - створення проекту «Моя школа – громадсько активна»;
- розвиток талантів, здатності до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації.

              На початку навчального року в школі була створена методична рада, головою якої став директор школи________. До складу ради увійшли: заступники директора _______, _______, _______та голови методичних об'єднань: _______.

Методичною радою  розроблений план методичної роботи на рік та спроектовані очікувані результати. Всі педагоги працювали над індивідуальними методичними темами, які  було обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів учителів.

Проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови, англійської мови, правознавства, біології, математики, історії України, хімії. Досліджувалася участь учнів в  конкурсах творчості, олімпіадах; результативність профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів.

 Організовано виставки результативності методичної роботи різних кафедр, виставки досягнень методичної роботи. У 2018-2019 н.р. призерами міського етапу виставки педідей стали 2 педагоги школи: вчитель англ.мови _______та вчитель математики _______

 Структура методичної роботи передбачала розвиток пізнавальної діяльності учителів, впровадження в роботу нових педагогічних технологій. Для цього проводилися педагогічні вітальні, заняття педагогічного клубу «КАСКАД», психолого-педагогічні тренінги, дослідження у фокус-групах.

Так, проведено 2 психолого-педагогічні тренінги:

- «Як стати успішним. Акмеологічний підхід». Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти. Тренінг з метою розвитку життєвих навичок.  Мій EQ та IQ.

- «Учитель - менеджер навчально-виховного процесу». Життєва компетенція як феномен. Впливу професійної компетенції вчителя на формування життєвої компетентності учнів. Розвиток ЕQ.

Проведено  педагогічну вітальню «Освіта у Європейських країнах. Євроінтеграція освіти України: результати та перспективи. Загальна освіта у США, країнах Сходу.

Педагоги взяли участь у 4 заняттях педагогічного клубу «КАСКАД»:

1.Особистісно зорієнтоване навчання: моє розуміння, моє відкриття. Компетентнісний підхід до навчання: мої оригінальні ідеї, мої маленькі дослідження: з особистого досвіду. Нетрадиційні форми уроків: «Плюс та мінус, «за» і «проти».

2. Проектні технології: класифікація, методика, специфіка. Проекти «Якби я був учнем…», «Стосунки батьків учня і вчителя…». Презентація творчих портфоліо  «Я – селфмейдмен».

3. Майстер-клас "Інтерактивні методи навчання та виховання": «А я роблю це так!». Труднощі та успіхи.

4. Інформаційно-комунікаційні технології. Електронні засоби навчання. Використання Інтернет-ресурсів. «Знайомтесь - Я у соцмережах». Хмарні технології у навчанні, створення блогів.

Для педагогів, котрі працюють з обдарованими учнями, проведено 4 заняття у школі «Майбуття»:

- Психологічні основи виявлення здібностей. Технології розвитку творчого потенціалу учня.

 -Форми та методи роботи зі здібними учнями. Актуалізація банку обдарованих та здібних учнів класу, школи.

- Проектування розвитку здібностей і задатків учнів. Особливості підготовки здібних учнів до предметних олімпіад. Особливості підготовки дітей до участі у творчих конкурсах.

- Майстер-клас " Розробка дослідницького проекту". Особливості написання роботи у МАН.

Педагогами створені блоги для спілкування з колегами, учнями та їх батьками (_______).

   Методична робота у школі  здійснювалась  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  про школу та  Положенням про  методичну  роботу. У школі  визначена чітка структура  методичної  роботи, яка складається із взаємопов’язаних та  взаємодіючих  елементів: методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи в школі; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання,  конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення  з основних питань діяльності школи; шкільні методичні об’єднання;  творчі групи вчителів з певних проблем  навчально – виховного процесу, клуб впровадження інноваційних педагогічних технологій, школа педагогічної майстерності у роботі зі здібними учнями, служба експрес-допомоги молодому вчителю. На початку навчального року в школі  видано наказ про  організацію методичної роботи, в якому визначено  головну  методичну проблему школи, охоплення всіх педпрацівників різними формами методичного навчання  на шкільному, районному та обласному рівнях. Відповідно до наказу в школі створено   методичні об’єднання: вчителів початкових класів,  вчителів предметів суспільного циклу,  вчителів природничого циклу, математичного циклу, іноземних мов, філологічного циклу  та класних керівників. Головними завданнями методичних об’єднань є: підвищення рівня загальнодидактичної   і методичної підготовки  педагогів, забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів і прийомів  навчання і виховання школярів; організація обміну досвідом успішної педагогічної діяльності; виявлення,  пропагування  нових підходів  до організації навчально – виховного процесу; забезпечення постійного засвоєння  сучасної педагогічної  теорії та практики викладання; створення умов для самоосвіти вчителів; проведення моніторингових  досліджень навчальних досягнень учнів. В школі було створено методичну раду, яка  складалася із майстрів педагогічної праці, керівників шкільних методоб’єднань. Заступники директора із навчально-виховної роботи , аналізуючи діяльність педагогів, з метою об’єктивної оцінки їх праці всебічно вивчаюли їх роботу, виділяють основні види професійних умінь педагогів: організаторські, комунікативні, дидактичні, аналітичні; визначають рівень сформованості професійних умінь учителів, вивчаючи їх утруднення, самооцінку, результати діяльності. Проводили співбесіди із окремих розділів базових наук і методики викладання предметів, оцінювавли доповіді і виступи вчителів на семінарах, аналізували уроки і позакласні заходи, проводили анкетування.

Організовувались  практичні  семінари,  психологічні  тренінги; вчителі  школи  брали  активну  участь  в  методичній  роботі  району.

Організовувались  практичні  семінари,  психологічні  тренінги; вчителі  школи  брали  активну  участь  в  методичній  роботі  міста.

На  базі  школи   у 2018-2019 н.р. проведено міські методичні заходи: засідання школи педмайстерності учителів природничого циклу, творчої групи учителів початкових  класів, семінарське заняття учителів біології.

 У 2019-2020 навчальному році методичною радою було вивчено досвід роботи вчителя математики Хільчука В.М. та вчительки початкових класів Кобильчук О.Ю. та присвоєно їм вищу кваліфікаційну категорію.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Педагоги на високому рівні опанували та застосовують:  технології випереджального та дистанційного навчання  (_______); інтерактивні методи, форми, прийоми (_______); метод проектів (вчитель трудового навчання _______.); навчальні тренінги (_______);  робота в групах (_______), компетентнісно - орієнтований підхід до навчально-виховного процесу. В рамках роботи над реалізацією  проекту проведено науково-методичний семінар, розроблені заходи щодо виконання шкільної програми компетентнісно-орієнтованого підходу, розроблена  модель випускника початкової, основної та старшої школи, модель компетентнісно орієнтованої школи; моніторингові дослідження якості навчальних досягнень, відслідкування наступності  між І та ІІ ступенями школи.

      

Результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.

Переможці та призери регіонального етапу олімпіад 2018-2019 н.р.

Предмет

Клас

Прізвище, ім’я учня

Місце

Прізвище та ініціали вчителя

Укр.мова

1

11-А

 

ІІІ

 

Англ.мова

1

10-А

 

ІІ

 

2

11-А

 

ІІІ

 

Історія

1

9-Б

 

І

 

2

11-А

 

ІІІ

 

Біологія

1

8-А

 

І

 

Хімія

1

7-А

 

ІІІ

 

Математика

1

7-Б

 

І

 

2

8-А

 

ІІІ

 

3

6-А

 

ІІ

 

Екологія

1

11-А

 

І

 

Технології

1

8-А

 

І

 

Правознавство

1

10-Б

 

ІІІ

 

Інт.-олімп. з матем.

1

9-А

 

ІІІ

 

Обл.конкурс з матем. та економ.

1

9-А

 

ІІ

 

Учас.турн. матем. і фіз.

11-А

 

 

 

Краєзнавча олімпіада

10-Б

 

ІІІ

 

Переможці та призери регіонального етапу конкурсу ім.П.Яцика 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище, ім’я учня

Місце

Прізвище та ініціали вчителя

1

3-Б

 

І

 

2

4-А

 

ІІ

 

3

6-А

 

ІІІ

 

4

10-Б

Ляшок Ірина

ІІ

 

 

Переможці та призери регіонального етапу конкурсу ім.Т.Г.Шевченка 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище, ім.’я учня

Місце

Прізвище вчителя

1

6-А

 

ІІ

 

2

6-А

 

ІІІ

 

3

11-А

 

ІІІ

 

Переможці та призери районного етапу конкурсу-захисту МАН 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище, ім’я учня

Секція

Місце

Прізвище та ініціали вчителя

1

8-А

 

 

І

 

2

8-А

 

 

ІІІ

 

3

9-А

 

 

І

 

4

9-Б

 

 

І

 

5

10-Б

 

 

І

 

6

10-Б

 

 

І

 

7

11-А

 

 

І

 

8

11-А

 

 

І

 

9

11-Б

 

 

ІІІ

 

Призери обласного літературного конкурсу 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище, ім’я учня

Місце

Прізвище та ініціали вчителя

1

10-А

 

ІІ

 

2

11-А

 

ІІІ

 

3

11-Б

 

ІІІ

 

Призери міської міні-олімпіади  «Ерудит» 2018-2019 н.р.

Клас

Прізвище, ім’я учня

Місце

Прізвище та ініціали вчителя

1

3-Б

 

І

 

2

4-А

 

ІІ

 

3

4-Б

 

ІІІ

 

4

2-А

 

ІІІ

 

5

2-Б

 

ІІІ

 

У рамках роботи над реалізацією  проекту проведено науково-методичний семінар, розроблені заходи щодо виконання шкільної програми компетентнісно-орієнтованого підходу, розроблена  модель випускника початкової, основної та старшої школи, модель компетентнісно орієнтованої школи; моніторингові дослідження якості навчальних досягнень, відслідкування наступності  між І та ІІ ступенями школи.

Вибрані були такі технології методичної роботи:

 • Творчі динамічні групи
 • Школа молодого вчителя
 • Психолого-педагогічні тренінги
 • Педагогічні вітальні
 • Клуб роботи з обдарованими учнями
 • Школа педмайстерності
 • Консультаційні пункти

Використовувались наступні форми методичної роботи:

 • педагогічна рада;
 • предметні тижні;
 • педагогічні консиліуми;
 • педагогічні читання,
 • методичні наради;
 • психолого-педагогічні тренінги;
 • аукціони педагогічних знахідок;
 • майстер-класи;
 • групові та індивідуальні консультації;
 • самоосвіта, творчий портфель вчителя;
 • презентації творчих доробків;
 • система роботи над колективною науково-методичною темою.

 

Тема, над якою продовжить працювати педагогічний колектив: «Педагогіка співробітництва як необхідна умова розвитку ключових компетентностей учнів».

 

Змістом методичної роботи школи стануть:

 • оволодіння новітніми методологічними й теоретичними відкриттями відповідних галузей наук, досягненнями психології та педагогіки, підвищення рівня управлінської діяльності та загальної культури педагогів;
 • систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивно-методичних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів проведення навчально-виховного процесу;
 • вивчення та впровадження ППД, інноваційних освітніх технологій, розвиток ініціативи та творчості, новаторських пошуків педагогів;
 • координація  та взаємоузгодження діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу щодо реалізації науково-методичної проблеми школи;
 • аналітична діяльність педколективу щодо результатів навчально-виховного процесу та розробка й проведення заходів, спрямованих на його вдосконалення;
 • надання практичної допомоги педагогам у підвищенні педагогічної майстерності.
 •  

Основні завдання методичної  роботи школи у 2019-2020 н .р.:

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, вдосконалення навичок науково-дослідницької роботи, оволодіння новітніми педагогічними технологіями;
 • вироблення навичок самоосвітньої роботи вчителів з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педмайстерності;
 • вдосконалення аналітичних та проектних здібностей педагогів для актуалізації навчально-виховного процесу;
 • вироблення навичок співпраці всіх учасників освітнього процесу.

 

Мета методичної роботи у Красилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3:

- діагностування та розвиток ключових компетентностей кожного педагога;

- стимулювання розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників;

- зростання внутрішньої мотивації до самоосвіти та саморозвитку, прагнення до досягнення успіху у всіх сферах життєдіяльності;

- формування навичок співробітництва,  самоаналізу, рефлексії, прогнозування.

 

Принципи методичної роботи у Красилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3:

- педагогічна співпраця усіх учасників освітнього процесу;

- робота в режимі довіри, доброзичливості;

- творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

- принцип допоміжно-регулювального контролю;

- надання педагогові права вибору;

- системність методичних заходів;

- принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні;

- щоденна допомога;

- випереджальний характер методичної роботи.

Форми організації роботи з різними професійними групами вчителів

 

Професіональні

групи вчителів

                                   Форми організації роботи

Ті, що потребують посиленої уваги

Організація роботи теоретичних семінарів з різних питань змісту освіти, методики викладання навчальних предметів, психолого-педагогічної концепції навчання і виховання учнів, проведення творчих зустрічей з ученим щодо актуальних проблем розвитку психолого-педагогічних і спеціальних наук, залучення до вивчення педагогічного досвіду творчо-працюючих вчителів, включення разом із досвідченими вчителями в робочі групи з підготовки педрад, внутрішньо шкільних, науково-практичних конференцій, систематичний контроль за їхньою педагогічною діяльністю та її результатами, надання системної допомоги в організації самоосвітньої роботи, стимулювання і своєчасне оцінювання ефективних нововведень у педагогічну діяльність.

Усталений стиль роботи

Організація семінарів-практикумів з різних питань змісту освіти, методики викладання навчальних предметів, психолого-педагогічної концепції навчання і виховання учнів, проведення творчих зустрічей з ученим щодо актуальних проблем розвитку психолого-педагогічних і спеціальних наук, залучення до вивчення педагогічного досвіду творчо-працюючих вчителів і власного досвіду, показ їхнього досвіду колегами, включення разом із творчо-працюючими вчителями у робочі групи з підготовки педрад, внутрішкільних і районних педчитань, надання допомоги в організації самоосвітньої роботи, формування громадської думки про роботу вчителів та її результати, використання самозвітів про свою педагогічну діяльність та її результати для стимулювання творчого зростання і самовдосконалення професійної майстерності.

Ті, що творчо працюють

Залучення до роботи шкіл молодого вчителя і передового педагогічного досвіду, семінарів-практикумів, творчих проблемних груп до проведення творчих зустрічей щодо актуальних проблем розвитку психолого-педагогічних і спеціальних наук, педагогічної творчості, до вивчення, оцінювання, узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду і досвіду інших вчителів, включення у робочі групи з підготовки педрад, конференцій і педчитань.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ   ТЕМИ   ШКОЛИ

«Педагогіка співробітництва  як необхідна умова розвитку ключових компетентностей учнів»

 

Підготовчий етап   (Травень-серпень 2017 року)

з/п

Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Розробка інструментарію та вивчення рівня готовності педпрацівників до реалізації теми

Анкетування

травень

Заст.директора

2

Круглий стіл: якою я бачу сучасну школу

Педагогічна вітальня

травень

Заст.директора

3.

Перспективне планування роботи школи

методрада

травень

Директор, заст.директора

4.

Складання перспективного плану реалізації методичної теми школи

Творча група

червень

Заст.директора

5.

«Як стати успішним. Акмеологічний підхід». Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти. Діагностика ЕQ та IQ педагогів.

Тренінг

червень

Психолог

6.

Обговорення результатів досліджень. Визначення завдань напрямків реалізації методичної теми школи

Педрада

серпень

Директор

7.

Теоретичне вивчення й обговорення  з педагогічними працівниками окремих питань з визначеної методичної теми

Засідання МО

серпень

Керівники МО

                                               І етап   -  Теоретичний (2017-2018 н.р.)

з/п

Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Формування банку інформаційних джерел з обраної теми для опрацювання педагогічними працівниками

Самоосвіта

Протягом року

Інформаційний центр школи

2.

Визначення пріоритетних напрямків роботи методичних підструктур

Методрада

Червень-вересень

Керівники методичних підструктур

3.

Теоретичне вивчення теми:

3.1

«Розвиток ключових компетентностей як головна мета загальної середньої освіти»

Конференція

вересень

Заст.директора

3.2.

Педагогіка співробітництва у навчально-виховному процесі. Вплив професійної компетенції вчителя на формування ключових компетентностей учнів.

Психологічні тренінги

вересень

Психолог

3.3

Дослідницька  діяльність учителя як складова професійної компетентності

Методичний практикум

лютий

Заст.директора

3.4.

Психологічні основи виявлення здібностей. Технології розвитку творчого потенціалу учня. Форми та методи роботи зі здібними учнями. Актуалізація банку обдарованих та здібних учнів класу, школи.

Педагогічний консиліум

Квітень

Психолог, заступник директора

4.

Оновлення даних про інформаційні джерела з питань реалізації методичної теми школи, каталог посилань та банк інформресурсів

Метод-оперативки

Протягом року

Заступник

директора

5.

«Освіта на основі формування життєвих навичок.  Проект «Школа, дружня до дитини»»

Педрада

листопад

Заст.директора

6.

Вивчення та апробація сучасних технологій навчання та виховання на основі співпраці.

- Впровадження в НВП проектного навчання;

- Проблемно-пошукові методи на уроках.

Організація роботи фокус-груп

Жовтень-травень

Заступник

директора

7.

«Самоосвітня діяльність педагога: портфоліо як моніторинг професійного становлення». «Технології розвитку ключових компетентностей учнів»

МО-семінар

 

 

 

Жовтень

Лютий

 

Керівники МО

9.

«Допоможемо дитині стати успішною людиною»»

Батьківські збори

Грудень

Заст.директора з ВР

10.

«Проектування ключових компетентностей як необхідна складова сучасної освіти»

педрада

лютий

Заст.директора з НВР

 

11.

Психологічні основи виявлення здібностей. Технології розвитку творчого потенціалу учня. Форми та методи роботи зі здібними учнями. Актуалізація банку обдарованих та здібних учнів класу, школи.

Заняття школи «Майбуття»

Вересень, січень

Заст.директора

 

12.

Активізація пізнавальних інтересів учнів як поштовх до розвитку самоосвітньої та інформаційної компетентностей учнів.

Предметні тижні

Протягом року

Керівники МО, заст.

директора

 ІІ етап

Науково-практичне оволодіння темою (2-3-й рік роботи: 2018-2019, 2019-2020 н.р.)

Основні заходи

Форми роботи

Термін

Відповідал.

                                                                 2018-2019 н.р.

1.

Застосування в освітньому процесі методів співробітництва для забезпечення розвитку ключових компетентностей учнів

Створення банку педагогічних технологій

Жовтень-квітень

Методрада

2.

Нова українська школа – школа партнерства, радості та креативності.

Педрада

листопад

Заст.директора

3.

«Молодий вчитель: професіонал і людина». Як «спроектувати життя» та визначити пріоритети. Розвиток ЕQ.

«Досвідчений вчитель: як попередити «синдром згоряння» та відкрити себе для інновацій».

Тренінги

жовтень

Психолог

4.

«Формування ключових компетентностей учнів: мета, фактичний стан у навчальному закладі, прогнозування»

Практичний семінар

грудень

Керівники ШПМ

5.

Особистісно зорієнтоване навчання: моє розуміння, моє відкриття.                                                  Компетентнісний підхід до навчання: мої оригінальні ідеї, мої маленькі дослідження. З особистого досвіду.

Засідання клубу «КАСКАД»

лютий

Заст.директора

Керівники творчих груп

6.

Відкриті уроки, поповнення банку інноваційних технологій

Методичні звіти МО

ІІ семестр

Заст.дирек. керівники МО, творчих груп

7.

Проектні технології: класифікація, методика, специфіка. Проекти «Якби я був учнем…», «Стосунки батьків учня і вчителя…». Майстер-класи з формування життєвої компетентності школярів

Засідання клубу «КАСКАД»

квітень

Заст.директора

8.

«Як допомогти дитині розкрити себе»

Тренінги  для батьків

Протягом року

Заст.директора з ВР, психолог

9.

Активізація пізнавальних інтересів учнів як поштовх до розвитку самоосвітньої та інформаційної компетентностей учнів.

Предметні тижні

Протягом року

Керівники МО

 

10.

Нетрадиційні форми уроків: «Плюс та мінус, «за» і «проти»»

Засідання клубу «КАСКАД»

травень

Заст.директора

11.

Ріст професійного потенціалу колективу,  наставництво

Нарада

травень

Заст.директора

12.

Педагогічний моніторинг: хід реалізації методичної теми школи

Дослідження

Протягом року

Заст.директора

2019-2020 н.р.

1.

«Формування ключових компетентностей учнів – головне завдання сучасної освіти»

Педрада

листопад

Заст.директора з НВР

2.

Педагогічний моніторинг

Дослідження

Прот.року

заст.директора

3.

«Розвиток ключових компетентностей учнів»,«Інтерактивні технології як засіб розвитку творчої активності»

Фокус- групи

Протягом року

Заст.директора

4.

«Вчитель початкових класів: як сформувати життєві компетентності молодших школярів»

Класний керівник: спілкування з учнями як психолого-педагогічна проблема».

Тренінги

листопад

Психолог

5.

Проектування розвитку здібностей і задатків учнів. Майстер-клас " Розробка дослідницького проекту"

Заняття школи «Майбуття»

жовтень

Консультанти

6.

«Активні та інтерактивні методи у навчально-виховному процесі як необхідна умова розвитку ключових компетентностей учнів»

Круглі столи

грудень

Керівники МО

7.

Проведення батьківських зборів за тренінговою методикою «Подаруй дитині любов і розуміння»

Тренінги  для батьків

Протягом року

Класні керівники

8.

Удосконалення форм методичної роботи з метою реалізації методичної теми школи

Методична декада

лютий

Керівники метод ради, творчі групи

9.

Шляхи підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу у рамках реалізації проекту «Школа, дружня до дитини»

 

Семінар

березень

Заст.директора

10.

Презентація творчих портфоліо. «Я – селфмейдмен». Круглий стіл "Школа на етапі реформування освіти"

Засідання клубу «КАСКАД»

березень

Заст.директора

ІІІ етап

Узагальнення результатів роботи над методичною темою школи (2020-2021 н.р.)

з/п

Основні заходи

Форми роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Про ефективність реалізації науково-методичної теми школи; формування готовності педагогів до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику в умовах реалізації нового Держстадарту освіти.

Педрада

грудень

Заст.директора             Керівники МО

2.

«Випускник Красилівської ЗОШ №3 у контексті життєвого проектування»

Практичний семінар

І семестр

Заст.директора, психолог

3.

Аналіз стану роботи. Оцінювання та самооцінювання напрацювань учителів. «Роль МО у формуванні ключових компетентностей учнів». Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо забезпечення умов особистісного розвитку учнів

Засідання МО

ІІ семестр

Керівники МО

4.

Формування мотиваційної сфери та позитивного досвіду як шлях розвитку ключових життєвих компетентностей

Конференція

лютий

Заст.директора

5.

Творчі звіти методичних об’єднань

Методичний місячник

лютий

Керівники МО

6.

Робота діагностичних фокус-груп

Анкетування

березень

Заст.директора

7.

Розробка шляхів корекції та контролю реалізації методичної теми школи

Аналіз

березень

Заст.директора психолог

8.

Підсумковий соціально-психологічний та педагогічний аналіз впливу професійної компетенції вчителя на формування життєвої компетентності учнів.

Діагностика

березень

психолог

9.

Формування ключових компетентностей учнів (досвід використання).

Методичний марафон

квітень

методрада

10.

Про підсумки роботи школи на реалізацію науково-методичної теми школи.

Педрада

квітень

директор

11.

Загальношкільна учнівська конференція «Наші проекти і досягнення»

Конференція

травень

Заст.директора

12.

Опис досвіду роботи з методичної теми школи: створення методичного посібника, висвітлення на сайті школи, публікації у фахових виданнях

Метод рада

Квітень-червень

Голова методради

 

РОЗДІЛ  ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-КЕРІВНА  РОБОТА

2.1. Планування роботи

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

Пр.

1.

Скласти плани :

- методичної роботи школи на 2019-2020 н. рік;

- засідань методичної ради школи;

- внутрішнього контролю та моніторингу досягнень учнів і педагогів;

-індивідуальні плани самоосвіти.

 

серпень

 

 

2.

Скласти плани роботи:

- предметних методичних об’єднань,

-МО класних керівників ,

- Клубу впровадження інноваційних технологій,

- школи педмайстерності по роботі зі здібними учнями;

- психолого-педагогічних тренінгів;

- педагогічних віталень.

 

серпень

 

 

 

 

3.

Скласти графіки:

 • вивчення результативності курсів підвищення кваліфікації учителів;
 • відкритих уроків та виховних заходів;
 • підсумкових контрольних робіт;
 • взаємовідвідування уроків.

 

вересень

 

 

 

 

 

2.2. Засідання методичної ради школи

Зміст роботи

Термін викон.

Відпові-дальні

Пр.

1.

Засідання І.

1. Планування системи методичної роботи школи.

2.Основні принципи організації освітнього процесу у Новій українській школі.

3.Організація роботи ШМО та творчих груп над загальношкільною методичною темою.

4.Організація діяльності МАН.

вересень

 

 

2.

Засідання ІІ.  

1.Роль ШМО у побудові індивідуальної освітньої траєкторії педагогів в умовах реформування СО.

2.Погодження списку учителів, які атестуються у 2019-

2020 н.р. та графіка атестації. Розподіл доручень між членами методичної ради на всіх етапах атестаційного періоду.

3.Організація та проведення згідно графіку І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Жовтень

 

 

3.

Засідання ІІІ.  

1.Анкетування учителів з метою вивчення педагогічних компетентностей.

2.Складання плану заходів щодо реалізації науково-методичної теми.

3.Аналіз підсумків шкільних олімпіад з базових дисциплін, участь в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Листопад

 

 

4.

Засідання ІV.  

1.Аналіз стану роботи. Оцінювання та самооцінювання напрацювань учителів. «Роль МО у формуванні ключових компетентностей учнів», «Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо забезпечення умов особистісного розвитку учнів»

2.Система роботи ШМО з обдарованими дітьми. Досвід та проблеми.

3.Індивідуальна методична робота з учителями,  які атестуються.

Грудень

 

 

5.

Засідання V.   

1. Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

2.Підсумки роботи в МАН.

3.Творче зростання вчителів. Перспективи удосконалення професійних компетентностей педагогів.

Січень

 

 

6.

Засідання VI.  

1. Формування мотиваційної сфери та позитивного досвіду як шлях розвитку ключових компетентностей.

2.Фактичний стан та перспективи роботи з обдарованими учнями.

Лютий

 

 

7.

Засідання VII.                  

1.Обговорення атестаційних матеріалів учителів.

2.Стан курсової підготовки та самоосвіти педагогів школи.

Березень

 

 

8.

Засідання VIIІ.  

1.Про підсумки роботи школи на реалізацію другого етапу науково-методичної проблеми.                                                                      2. Результати атестації педагогічних працівників.

3.Підготовка до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

Квітень

 

 

9.

Засідання ІХ.  

1.Педагогіка співробітництва як необхідна умова розвитку ключових компетентностей школярів                   (досвід використання).                                                                               2.Підготовка учнів школи до ЗНО.

2. Звіт про методичну роботу за рік.

Травень

 

 

10

Засідання Х.         

1.Аналіз результатів якісного контролю за підсумками ІІ семестру, річного оцінювання. Рекомендації.

2.Планування роботи на наступний навчальний рік.

3. Підсумки роботи методичної ради за рік.

Червень

 

 

2.3. Наради при ЗДНВ з питань:

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Пр.

1.

1имоги до заповнення класного журналу.

2.Основні вимоги щодо оцінювання навчальних досягнень учнів ( 1 класи НУШ, 2 класи, 3-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи)

3.Ведення шкільної документації (класних журналів, планування, учнівських зошитів для різних видів робіт). 

Серпень

 

 

2.

1. Вимоги до сучасного уроку (за принципами НУШ).

2. Про проведення навчальної практики.

3. Про ведення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури.

Вересень

 

 

3.

1. Підготовка презентації творчого портфоліо педагогів – готовність до реалізації основних принципів НУШ.

2.Про підготовку та проведення шкільних предметних олімпіад та конкурсів учнівської творчості.

Жовтень

 

 

4.

1.Стан ведення класних журналів.

2. Про результати  шкільних предметних олімпіад та забезпечення участі переможців в районному етапі.

3.Про підготовку до участі у виставці педідей.

4. Про наслідки внутрішнього контролю.

Листопад

 

 

5.

1. Якість перевірки учнівських зошитів

2. Стан ведення учнівських щоденників.

3.Підготовка звіту по роботі за І семестр.

4. Про підготовку до участі у конкурсі «Вчитель року».

Грудень

 

 

6.

1.Про стан виконання навчальних програм.

2.Про стан підготовки учнів до ЗНО.

3.Про результати участі в районному етапі предметних олімпіад та захисті робіт учнів-членів МАН.

Січень

 

 

7.

1.Про стан підготовки учнів до ДПА

2.Про наслідки внутрішнього контролю.

Лютий

 

 

8.

1. Якість перевірки учнівських зошитів

2. Стан ведення учнівських щоденників.

3.Стан ведення класних журналів.

4. Про наслідки внутрішнього контролю.

Березень

 

 

9.

1.Про стан підготовки учнів до ДПА.

2.Про стан підготовки учнів до ЗНО.

3.Про результати шкільних моніторингів.

4. Про наслідки внутрішнього контролю

Квітень

 

 

10

1.Про стан виконання навчальних програм.

2.Підготовка звіту по роботі за ІІ семестр.

3. Про наслідки внутрішнього контролю.

Травень

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОБОТА ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

3.1.Проведення психолого- педагогічних тренінгів

Зміст та мета тренінгів

Термін провед.

Учасники тренінгу

Хто провод.

1.

«Як стати успішним. Акмеологічний підхід». Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти. Тренінг з метою розвитку життєвих навичок.  Мій EQ та IQ.

 

вересень

 

педколектив

 

2.

 

«Педагогіка співробітництва у навчально-виховному процесі». Вплив професійної компетенції вчителя на формування ключових компетентностей учнів. Розвиток ЕQ.

жовтень

педагоги

 

3.

Досвідчений вчитель: як попередити «синдром згоряння» та відкрити себе для інновацій.

грудень

досвідчені педагоги

 

4.

Вчитель початкових класів : як сформувати ключові компетентності молодших школярів.

лютий

Кл.керівники 1-4 класів

 

5.

Класний керівник: педагогіка співробітництва у вихованні.

березень

Кл.керівники 5-11 класів

 

 


3.2. Робота міжпредметного клубу вивчення інноваційних педагогічних технологій «КАСКАД»

Зміст засідань

Очікуваний  результат

Термін

Відповід.

Примітка

 

1.

Педагогіка партнерства як важливий принцип життя НУШ: моє розуміння, моє відкриття.  Компетентнісний підхід до навчання: мої оригінальні ідеї, мої маленькі дослідження. З особистого досвіду.Нетрадиційні форми уроків: «Плюс та мінус, «за» і «проти»»

Адаптація навчально-виховного процесу до потреб та здібностей учнів.

Управління розвитком компетентностей учнів.

 

вересень- жовтень

 

Презентація досвіду роботи

 

2.

Проектні технології: класифікація, методика, специфіка. Проекти «Якби я був учнем…», «Стосунки батьків учня і вчителя…»

Вдосконалення майстерності педагогів у застосуванні методу проектів у роботі з учнями.

листопад - грудень

 

Презентація досвіду роботи

 

3.

Майстер-клас "Інтерактивні методи навчання та виховання": «А я роблю це так!». Труднощі та успіхи.

Урізноманітнення активних форм та методів у навчально-виховному процесі.

 

січень

 

Майстер-клас

 

4.

Інформаційно-комунікаційні технології. Електронні засоби навчання. Використання Інтернет-ресурсів. «Знайомтесь - Я у соцмережах»

Вдосконалення майстерності володіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями та впровадження їх елементів у навчально-виховний процес.

лютий- квітень

 

Майстер-клас

5.

Презентація творчих портфоліо.                                               «Я – селфмейдмен». Круглий стіл "Школа на етапі реформування освіти"

Розміщення матеріалів на сайті школи та на блогах педагогів.

травень

 

Круглий стіл

 

3.3.« Служба методичної експрес-допомоги»- надання індивідуальних консультацій ( за потребою) – протягом року

 

3.4. Робота шкільних предметних методичних об’єднань та МО учителів початкових класів ( за окремими планами).

 

3.5 Робота методичного об’єднання класних керівників (за окремим планом).
РОЗДІЛ ІV.ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Розпочати вивчення досвіду роботи:

 

Протягом року

 

 

 

2.

Продовжити вивчення досвіду роботи:   

 

Протягом року

 

 

3.

 

 

Завершити вивчення досвіду роботи:

 

До лютого 2020 р.

 

 

 

РОЗДІЛ  V.МОНІТОРИНГ ТА ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Педагогічний консиліум « Життєві компетентності учнів»

Тема

Учасники

Термін

 Відповідає

1

Координація роботи педагогів, які працюють в інклюзивних класах. Складання індивідуальних програм розвитку учнів з особливими освітніми потребами.

Педагоги 1-А, 3-А, 6-Б класів, психолог

Вересень, січень, травень

 

2

Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання.

 

кл.керівники та вчителі 5 класів, практ.психолог

вересень - листопад

 

3

Розвиток ключових компетентностей випускників одинадцятих класів.

 

Кл.керівники та вчителі 11 класів, практ.психолог

січень - квітень

 

5.2. Проведення моніторингів

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

1.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-х класів

жовтень

 

2

Вивчення результативності курсової підготовки вчителів.

Грудень-січень

 

3.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 5-х класів з української мови , англ.мови, математики

Жовтень

 

4.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 9-11-х класів української мови , англ.мови, математики, історії України

Грудень, квітень

 

5

Провести моніторинг участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсах МАН, конкурсах учнівської творчості.

Січень

 

6

Провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів профільних класів з профільних предметів.

Грудень, травень

 

7

Провести моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4, 5, 9 класів з базових дисциплін.

Грудень, квітень

 

8

Вивчити рівень навчальних досягнень учнів 4,9,11 класів у ході ДПА.

Травень

 

9

Проаналізувати результативність  роботи методичних підструктур.

Травень

 

 

РОЗДІЛ VІ.ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

 

6.1 Проведення  предметних тижнів

  Назва предм. тижня

Відповід.

 Термін

Прим.

1.

Тиждень фізкультури і спорту

 «В здоровому тілі – здоровий дух!

Вчителі фізкульт.

вересень

 

2.

Декада історії та правознавства

«Ми – громадяни України»

Тиждень англійської мови

«Спілкуємось англійською»

Вч.історії

 

Вч.іноз. мови

жовтень

 

3.

Тиждень української мови

«Українська мова на світовій арені»

Тиждень інформатики, присвячений Всесвітньому дню інформації

Вчит. укр. мови

Вчителі інформат.

 

Листопад

 

4.

 Тиждень біології та здоров’я

«Твоє здоров’я – в твоїх руках»

( 01.12 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом).

Тиждень хімії «Загадковий світ речовин»

Вчителі біології

Вчитель хімії

грудень

 

5

Тиждень математики  та фізики

«Кмітливі й винахідливі»

Вчителі матем., фіз.

Січень

 

6

Тиждень естетичних дисциплін

«Краса навколо мене»

Вчителі естет.дисц.

Лютий

 

7

Декада української літератури

«Рідна мова – пісня солов’їна»

Вчителі укр. літерат.

Березень

 

8

Тиждень географії та  краєзнавства «Подорожуємо Україною»

Декада правових знань

Вчит.геогр.

Вчителі правознав.

Квітень

 

 

6.2. Проведення  педагогічних віталень

Назва та зміст

 Термін провед.

Відповід.

Учасники

1.

« Серце віддаю дітям…». Творчість педагогів нашої школи, учительські щоденники, роздуми над творами класиків педагогіки. Відеовітання вчителів з професійним святом від випускників школи.

жовтень

 

Педагоги школи

2.

Зустріч з особами, що навчалися за кордоном, чи безпосередньо знайомі з організацією загальної середньої освіти у Європейських країнах. Євроінтеграція освіти України: результати та перспективи.

листопад

 

Педагоги школи

3.

Зустріч зі спеціалістами у різних сферах законодавства України у форматі «Запитання – відповідь».  Юридичний порадник для вчителя «Сам собі захисник».

січень

 

Педагоги школи

4.

« Як вчителю дожити до ста років». Зустріч з психологом, терапевтом. Маленькі секрети великого здоров’я.

лютий

 

Педагоги школи,

психолог,

лікар

5.

« Гордість нашої школи.» Зустріч з  випускниками. Подорож в минуле, перспектива розвитку школи.

Зустріч з представниками ВУЗів. «Який випускник потрібен ВУЗам?

травень

 

Педагоги школи, випускники

6.

Зустріч з колегами з інших шкіл. Обмін досвідом з усіх аспектів навчально-виховної роботи.

червень

 

Педагоги, колеги з інших шкіл

 

6.3. Функціонування школи педмайстерності у роботі зі здібними учнями   «Майбуття»

Зміст засідань

Очікуваний  результат

Термін

Відповід.

 

1.

Психологічні основи виявлення здібностей.

Технології розвитку творчого потенціалу учня. Форми та методи роботи зі здібними учнями.

Формування інформаційного банку обдарованих та здібних учнів.Складання планів роботи з ними.

Запис до МАН, вибір теми роботи.

вересень - початок жовтня

 

 

2.

Підготовка здібних учнів до предметних олімпіад.

Участь у творчих конкурсах.

Участь учнів школи у районному етапі предметних олімпіад.

Робота над науковими дослідженнями

поч.жовтня - листопад

до кінця н.р.

 

 

3.

Майстер-клас " Розробка дослідницького проекту"

Застосування проектних технологій у роботі зі здібними учнями.

Підготовка  учнівської наукової конференції

січень-

квітень

 

4.

Загальношкільна учнівська конференція

Самопрезентація здібних учнів та їх дослідницьких робіт.

травень

 

 

6.4. Участь у районних методичних заходах

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

Приміт.

1.

 Огляд навчальних кабінетів. Атестація і паспортизація навчальних кабінетів

Серпень - вересень

 

 

2.

Проведення шкільної та участь у районній виставці педагогічних ідей .

грудень

 

 

3.

Участь у заходах, присвячених Дню Соборності України

Січень

 

 

4.

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу науково - дослідницьких робіт учнів - членів МАН

Лютий

 

 

5.

Забезпечити участь переможців шкільних олімпіад в районних предметних олімпіадах

Листопад- грудень

 

 

6.

Забезпечити участь переможців шкільного конкурсу «Учитель року» у районному етапі конкурсу.

грудень

 

 

7.

Участь у методичній сесії для учителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію

Лютий

 

 

8.

Проведення шкільного етапу та участь у районному огляді учительсько-учнівських колективів художньої самодіяльності

Березень

 

 

9.

Проведення шкільного етапу та участь у районній Спартакіаді школярів

Квітень

 

 

10.

Участь у районних семінарах-практикумах педагогічних працівників.

За окремим планом

 

 

11.

Проведення шкільних та участь у районних етапах конкурсів учнівської творчості.

Протягм року

 

 

 

6.5. УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ, ЗАХОДАХ

Зміст роботи

Термін викон.

Відповідальні

Примітка

1.

Участь учнів у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня». «Бобер», «МАН- ерудит юніор»

Протягом року

Вчителі-предметники

 

2.

Проведення шкільного етапу та участь у районному етапі Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина - Україна»

Продовжити участь:

Травень

Вчителі-предметники

 

 

3

у впровадженні Програми «Intel® Навчання для майбутнього»;

Протягом   року

 

 

4

у Міжнародному проекті «Школа, дружня до дитини».

Протягом  року

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ. Позапланові заходи

Зміст заходу

Терміни

Відповід.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                    

                           

План засідань

методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у 2019-2020 н.р.

2.Результати ЗНО випускників 2019 р. з української мови.

3.Робота з обдарованими учнями та школа олімпійського резерву.

4.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО.

серпень

 

2

1. Підготовка до участі у виставці педідей.                                               2.Розвиток ключових компетентностей на уроках філологічного циклу за принципами педагогіки співробітництва.

3.Аналіз результативності навчальних досягнень учнів за І семестр.

4.Підготовка до ЗНО та ДПА.

 

грудень

 

3

1.Підготовка до декади Шевченківських днів.

2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3.Інноваційні методи роботи на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури. Аналіз відкритих уроків.

4.Звіт учителів, що атестуються в поточному році.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

3.Результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр.

4.Огляд новинок предметної періодики та інших інформаційних джерел.

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                           


План засідань

методичного об’єднання вчителів англійської мови

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у

2019-2020 н.р.

2.Результати ЗНО випускників 2019  р. з англійської мови.

3.Робота з обдарованими учнями та школа олімпійського резерву.

4.Інноваційні методи співробітництва на уроках іноземної мови.

5.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО.

серпень

 

2

1.Результативність участі учнів у предметних олімпіадах та конкурсах.

2.Розвиток комунікативних компетентностей учнів.

3.Аналіз результативності навчальних досягнень учнів за І семестр.

4. Розвиток ключових компетентностей на уроках іноземних мов за принципами педагогіки співробітництва.

5.Підготовка до ЗНО та ДПА.

6. Підготовка до участі у виставці педідей.

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою школи. 2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3.Інформаційно-комунікаційні технології на уроках іноземної мови. Аналіз відкритих уроків.

4.Звіт учителів, що атестуються в поточному році.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

3.Результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр.

4.Огляд новинок предметної періодики та інших інформаційних джерел.

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                           

План засідань

методичного об’єднання вчителів суспільного циклу

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання суспільних дисциплін у 2019-2020 н.р.

2.Результати ЗНО випускників 2019 р. з історії України.

3.Робота з обдарованими учнями та школа олімпійського резерву.

4.Інноваційні методи співробітництва на уроках суспільного циклу.

5.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО.

серпень

 

2

1. Підготовка до участі у виставці педідей.                                     2.Розвиток критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів.

3.Аналіз результативності навчальних досягнень учнів за І семестр.

4. Розвиток ключових компетентностей на уроках історії, правознавства, громадянської освіти за принципами педагогіки співробітництва.

5.Підготовка до ЗНО та ДПА.

 

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою школи. 2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3.Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії, громадянської освіти та правознавства. Аналіз відкритих уроків.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

3.Результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр.

4.Огляд новинок предметної періодики та інших інформаційних джерел.

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                           

План засідань

методичного об’єднання вчителів природничого циклу

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання  природничих дисциплін у 2019-2020 н.р.

2.Результати ЗНО випускників 2019 р. з біології, географії.

3.Робота з обдарованими учнями та школа олімпійського резерву.

4.Інноваційні методи співробітництва на уроках біології, географії                та хімії.

5.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО

серпень

 

2

1.Підготовка до участі у виставці педідей                                                 2.Аналіз результативності навчальних досягнень учнів за І семестр.

3. Розвиток ключових компетентностей на уроках природничого циклу за принципами педагогіки співробітництва.

4.Підготовка до ЗНО та ДПА.

 

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою МО. 2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3.Реалізація компетентнісного підходу на уроках географії, біології            та хімії. Аналіз відкритих уроків.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний  період.

3.Результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр.

4.Огляд новинок предметної періодики та інших інформаційних джерел.

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                                                               

                           

План засідань

методичного об’єднання вчителів фізико-математичного циклу

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання  фізико-математичних дисциплін у 2019-2020 н.р.

2.Результати ЗНО випускників 2019  р. з математики та фізики.

3.Робота з обдарованими учнями та школа олімпійського резерву.

4.Інноваційні методи співробітництва на уроках математики та фізики.

5.Обговорення змін до навчальних програм та погодження календарного планування членів МО.

серпень

 

2

1.Результативність участі учнів у предметних олімпіадах  та конкурсах.

2.Розвиток аналітичних здібностей та логічного мислення учнів.

3.Аналіз результативності навчальних досягнень учнів за   І семестр.

4. Розвиток ключових компетентностей на уроках  фізико-математичного циклу за принципами педагогіки співробітництва.

5.Підготовка до ЗНО та ДПА.

6.Підготовка до участі у виставці педідей.

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою школи. 2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3.Інформаційно-комунікаційні технології на уроках математики та фізики. Аналіз відкритих уроків.

4.Звіт учителів, що атестуються в поточному році.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

3.Результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр.

4.Огляд новинок предметної періодики та інших інформаційних джерел.

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

План засідань

методичного об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу та трудового навчання

 

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання  обр.мистецтва, музичного мистецтва, мистецтва, художньої культури, трудового навчання та технологій у 2019-2020 н.р.

2.Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках художньо-естетичного циклу та трудового навчання.

3.Інноваційні методи на уроках обр.мистецтва, музичного мистецтва, трудового навчання.

4.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО.

серпень

 

2

1.Підготовка до участі у виставці педідей.                                            2.Розвиток естетичних смаків та креативності учнів із врахуванням принципів педагогіки співробітництва.

 

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою МО. 2.Результативність роботи зі здібними учнями.

3. Аналіз відкритих уроків.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

 

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


План засідань

методичного об’єднання вчителів фізичної культури

та курсу «Захист Вітчизни»

Тема та зміст засідань

Термін

Відповідальні

1

1.Методичні рекомендації щодо викладання  фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни» у 2019-2020 н.р.

2.Фізкультурно-озфоровчий аспект уроків фізичної культури.

3.Військово-патріотичне виховання на уроках Захисту Вітчизни.

4.Обговорення змін у навчальних програмах та погодження календарного планування членів МО

серпень

 

2

1.Результативність участі учнів у змаганнях.

2.Розвиток фізичних якостей учнів на уроках.

3. Розвиток ключових компетентностей на уроках із врахуванням принципів педагогіки співробітництва.

5.Підготовка до участі у виставці педідей.

грудень

 

3

1.Аналіз роботи над науково-методичною темою МО.                                        2. Аналіз відкритих уроків.

3.Звіт учителів, що атестуються в поточному році.

березень

 

4

1.Підсумки роботи МО за рік та завдання на наступний.

2.Самоосвітня діяльність вчителя у міжатестаційний період.

3.Огляд інформресурсів для учителів фізичної культури та курсу «Захист Вітчизни».

травень

 

 

Позапланові заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
11 грудня 2019
Переглядів
1508
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку