26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Орієнтовний тематичний план здійснення краєзнавчого підходу в курсі "Географія України"

Про матеріал

Орієнтовний тематичний план здійснення краєзнавчого підходу в курсі Географія України дає можливість працювати в системі, виховувати в учнів почуття патріотизму, відповідальність за власну поведінку в природному і суспільному оточенні, розвивати навчички справжнього господаря району, міста, країни.

Перегляд файлу

Орієнтовний тематичний план здійснення краєзнавчого підходу в курсі Географія України

Екологічне краєзнавство  в курсі Географія України

 

Тема

Відомості з краєзнавства

Краєзнавче завдання

1

Фізико-географічне положення України

Місце району, міста, області на карті України. Якими морями омивається.

По типовому плану охарактеризуйте ФГП нашої області і району. Нанесіть на контурну карту області крайні точки, підпишіть моря, які омивають Запорізьку область, головну річку, водосховища, низовини і височину, на якій розташована область, місто Запоріжжя, Заводський район.

2

Джерела географічної інформації

Джерела географічних знань нашого краю. Карти запорізької області, міста ірайону.

Назвіть джерела географічних знань про  Запоріжжя.

За географічним атласом Запорізької  області наведіть приклади видів карт.

До карт якого масштабу належать карти міста Запоріжжя і  області.

3

Географічне дослідження території України

Відомі географи що досліджували територію області.

Хто з давньогрецьких дослідників вивчав територію Запорізької області, Кічкаса?

В яких наукових трудах описано територію нашої області?

4

Тектонічні структури

Тектонічні структури на яких знаходиться наша область, район

Користуючись атласом Запорізької області назвіть основні тектонічні структури на нашої території . На якій платформі лежить Запорізька область?

Як назва міста пов’язана з тектонічною будовою території?

5

Геологічна будова

Геологічна будова області

Використовуючи атлас Запорізької області назвіть особливості геологічної будови краю, її особливості

6

Рельєф. Геоморфологічна будова.

Основні форми рельєфу області.

Поясніть, чому на нашій території рівнинний рельєф. На яких низовинах розташована Запорізька область? Назвіть найвищу та найнижчу точки. Які дрібні форми рельєфу є в області, в районі, причини їх утворення?

7

Мінерально-сировинні ресурси

Корисні копалини

На які групи поділяються корисні копалини? Які з корисних копалин відносять до паливних, які з них добувають в нашого краю? Які нерудні корисні копалини добувають на території нашої області?

8

Кліматичні умови та ресурси

Кліматичні данні області, міста, району

Назвіть показники температури та опадів у своїй області. Коли бувають максимум і мінімум у ході цих кліматичних показників?

Над Запоріжжям переважають північні і північно – східні вітри. Як це впливає на стан повітря і населення району?

9

Внутрішні води

Поверхневі води області

Дайте назви головних річок, лиманів  області, зрошувальних каналів, які водосховища є на території області. Чи є болота на Запоріжжі? Поясніть їх місце розташування.

10

Ґрунти і земельні ресурси

Данні про ґрунти та земельні ресурси

Використовуючи  атлас назвіть основні типи ґрунтів Запоріжжя. Поясніть умови утворення ґрунтів на території області.

11

Рослинний покрив

Рослини

Поясніть закономірності поширення рослинності на території області.

12

Тваринний світ

 

Тварини

Поясніть закономірності поширення тварин на території області.

13

Фізико-географічне районування

Одиниці фізико-географічного районування

Складіть класифікаційну схему ландшафтів вашої місцевості: клас, тип, вид.

На прикладі балки Маркусової поясніть одиниці  ПТК

14

Зона степу

Природа степу

За типовим планом охарактеризуйте особливості степової зони в Запорізькій області

Розкажіть про природоохоронні території області, міста, району

15

Природні комплекси морів, що омивають Україну

Моря України

За планом дайте характеристику Азовського моря. Нанесіть на контурну карту лимани, затоки, острови, півострови Запорізької  області.

16

Економіко-географічне положення.

Місце області на карті України. Розташування області відносно державного кордону. Наявність сусідів. Площа.

Визначити частку площі області до площі України у %. Порівняти площу території та населення області з іншими областями України. Нанести межі області на контурну карту. Позначити обласний центр. Визначити, які транзитні транспортні магістралі проходять через область. Їх вплив на населення і економіку.

17

Адміністративно-територіальний устрій.

Поділ області на райони. Поділ міста на райони.

Визначте за картою, скільки в нашій області районів, на які райони поділяється Запоріжжя. За атласом Запорізької області визначте, скільки в області сіл, міст. Дізнайтеся, коли утворена ваша область, місто, район.

18

Кількість, розміщення і густота населення, його вікова й статева структура

Відомості про кількість населення області в давні часи. Дані останнього перепису населення за матеріалами преси.

Проведіть соціологічне опитування у своєму будинку, класі, паралелі. Куди найбільше виїхало жителів? Яка густота населення в області? На прикладі руху будь-якого автобуса назвіть напрямок маятникової міграції населення. За даними перепису населення визначте співвідношення чоловіків та жінок в області, місті. Зі слів своїх батьків, бабусь, дідусів запишіть, скільки дітей було в їхніх сім’ях. Чи вплинули демографічні процеси на кількість населення області, міста, району? Чи характерна для краю депопуляція. Причини і наслідки депопуляції в районі.

19

Національний та етнічний склад населення

Особливості національного складу населення області, міста заданими останнього перепису населення.

Побудуйте секторну діаграму національного складу населення своєї області, порівняйте з даними по Україні. Поясніть причини відмінності. Визначте національний склад учнів свого класу. Складіть секторну діаграму. Порівняйте з даними по Україні, області. Зробіть висновок.

20

Система розселення й розвиток поселень

Співвідношення міського та сільського населення по області.

Порівняйте співвідношення сільського та міського населення нашої області з даними по Україні. Поясніть причини відмінностей. До якого типу міст належать міста області.

21

Трудові ресурси й занятість населення

Дані перепису про розподіл населення за віком по своїй області, місту.

Проведіть дослідження в класі: виявіть освітній рівень ваших бабусь, дідусів, батьків, молодшого покоління. Порівняйте, зробіть висновок.

22

Загальна характеристика господарства

Результати соціологічного опитування в класі

В якій сфері працюють ваші батьки? На підприємствах якого типу власності вони працюють?

23

Паливна промисловість. Електроенергетика

Паливні корисні копалини області. Електростанції області.

Дайте оцінку паливним корисним копалинам області. Складіть картосхему їх розташування. Обґрунтуйте будівництво Дніпровської гідроелектростанції, Запорізької АЕС

24

Металургійна промисловість.

Наявність рудних корисних копалин на території області.

Завдяки чому в Запоріжжі розвинута чорна і кольорова металургія?

Чому підприємства кольорової металургії не працюють? Які екологічні проблеми супроводжують підприємства металургії? Чому?

25

Машинобудування

Наявність машинобудівних підприємств на території області.

Обґрунтуйте розміщення машинобудівних підприємств області. Накресліть схему виробничих зв’язків одного з машинобудівних підприємств області. Складіть опис одного з машинобудівних заводів області.

26

Хімічна промисловість

Наявність підприємств хімічної промисловості на території області.

Опишіть сировинну базу підприємств хімічної промисловості. За матеріалами преси підготуйте повідомлення про вплив підприємств хімічної промисловості області на довкілля.

27

Лісова і деревообробна промисловість

Основні центри деревообробки області.

Складіть картосхему підприємств галузі області. Обґрунтуйте розміщення цих підприємств.

28

Промисловість будівельних матеріалів

Наявність підприємств галузі на території області. Наявність родовищ будівельних матеріалів на території області.

Складіть картосхему родовищ будівельних матеріалів області. Поясніть основні фактори їх розміщення. Наведіть приклади вторинного освоєння промислових відвалів. Зробіть висновок про якість переробки сировини.

29

Легка промисловість. Художні промисли.

Наявність підприємств галузі на території області.

Складіть схему галузевої структури легкої промисловості області. Обґрунтуйте розміщення підприємств галузі на території області.

30

Харчова промисловість

Галузева структура харчової промисловості.

Який чинник має вирішальне значення для розміщення підприємств галузі на території області? Складіть схему галузевої структури харчової промисловості області.

31

Сільське господарство

Галузева структура сільського господарства

Чим ви можете пояснити спеціалізацію рослинництва й тваринництва області? Яку сільськогосподарську продукцію вирощують у нашій області?  З чим пов’язана спеціалізація області?

32

Транспорт

Транспортне забезпечення території області. Наявність транспортних магістралей міжнародного значення.

Визначте роль транспортної системи області у внутрішніх та зовнішніх перевезеннях. Який вид транспорту найбільш розвинутий в області? Чому? Які транспортні магістралі проходять через територію області, міста, району?

Яку роль може відігравати міський електротранспорт для покращення екологічного стану середовища? Скористайтесь досвідом інших країн.

33

Соціальна сфера

Перелік підприємств, установ

Дайте характеристику соціальної сфери м. Запоріжжя і Заводського району. Визначте основні проблеми і можливі шляхи їх вирішення.

Охарактеризуйте рекреаційні ресурси області. Складіть рекламний туристичний буклет по своїй області, місту

34

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України.

Продукція яку виготовляють підприємства області

Накресліть схему зовнішньоекономічних зв’язків області, підприємств району, міста.

 

 

docx
Додано
21 липня 2018
Переглядів
220
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку