Педагогічна рада «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Про матеріал

Розробка педагогічної ради на тему «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» у формі ділової гри з усіма анкетами матеріалами

Перегляд файлу

Педрада

Педрада: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Форма проведення:  ділова гра.

Мета: вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації і соціалізації. Способи  впливу вчителів і учнів на процес соціалізації.

План підготовки до засідання:

 •                               Створення ініціативної групи з підготовки засідання педради.
 •                               Вивчення педагогічної та психологічної літератури з проблеми.
 •                               Проведення анкетування педагогів та учнів й обробка отриманих  

          результатів.

 •                               Навчальний семінар «Актуальність проблеми соціалізації»
 •                               Аналіз плану виховної роботи школи і планів класних керівників з

          погляду реалістичності їхнього виконання, ефективності і погодженості,

        від­повідності завданням школи і вікові учнів.

 •                               Підготовка проекту рішення педради.

Організація педагогічної ради: до ділової гри залучають педагогічний колектив школи ( 20  вчителів). Усіх учасників поділяють на 4 групи. Кожна група обирає лідера , який організовує роботу згідно з установкою.

План проведення:

1.Виступ директора школи на тему: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

2. Обговорення виступу директора:

2.1.«Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості» (заступник директора з виховної роботи).

2.2.«Оцінка освітнього середовища, яке впливає на процеси соціалізації в школі» (результати анкетування, яке проводив соціальний педагог)

3.  Практичний блок. Робота в групах.

4.  Підсумок. Проект рішення педради

Завдання для обговорення

- Визначте пріоритетні якості особистості, що сприяють самореалізації і самоактуалізації в сучасних умовах і шляхи їхнього формування в умовах навчання у вашому класі.

 - Визначте часткові, конкретні виховні завдання, спрямовані на розвиток пошукової активності, беручи до уваги вік учнів, рівень розвитку їхньої самостійності.

      -  Проведіть соціометрію класного колективу з метою визначення харак­теру   взаємин у класі, групі.

 -  Проаналізуйте потенційні можливості соціального середовища школи.  Які позашкільні дитячі організації можуть допомогти вам розширити виховний простір класу?

  - Хто з ваших вихованців страждає від недоліку сімейного тепла? Як ви можете розрадити його? У яку діяльність вважаєте перспективним включити їх, щоб створити ситуацію успіху, схвалення?

      - Які фактори найближчого соціального середовища уселяють вам особливу тривогу і вимагають формування морального неприйняття їх негативного впливу?

                                          Хід  педради

 1.                             1.                          Виступ директора школи «Соціалізація дітей та учнівської         молоді в сучасному освітньому просторі»

Тези виступу

             Соціалізація - це процес формування і розвитку особистості, що  відбувається під впливом виховної і навчальної діяльності. Під соціалізацією розуміється  процес засвоєння  індивідом  зразків поведінки,соціальних норм і цінностей, необхідних для його успішного функціонування в даному суспільстві.     Виховання і навчання (у вузькому сенсі) - це спеціально організована діяльність   з   метою   передачі   соціального   досвіду   індивіду   і формування у нього певних,  соціально бажаних стереотипів поведінки, якостей і властивостей особистості.

              Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і в той же час

незалежно один від одного, хоча і спрямовані на становлення особистості, набуття людиною свого місця в житті. Різниця між цими процесами полягає в тому, що виховання, яке здійснюється в сім'ї, в дитячому садку, в школі, може перериватися, а ось соціалізація йде безперервно .

             Рання соціалізація здійснюється в сім’ї,  де складаються перші уявлення про світ, про добро і зло, де дитина   усвідомлює себе. Сім’я – основний орган соціалізації.

             Недоліки сімейної  соціалізації:

-         надмірна опіка, допомога, що гальмує процес дорослішання дитини;

-         дефіцит елементарних обов’язків, ділових стосунків;

-         невміння узгоджувати дії, розв’язувати конфлікти.

        В процесі соціалізації бере участь все оточення дитини: сім’я, школа, однолітки,сусіди, засоби масової інформації.

  Існують три середовища соціального впливу на дитину:

   І. Міжособистісна взаємодія.   В ході спілкування, той, хто впливає, прагне домогтися від іншого певних поступок, дає обіцянки, намагається виглядати привабливим, постачає все нову і нову інформацію, часто не залишає можливості на роздуми, вдається до позитивного підкріплення (усмішки, пестливих рухів, прояву уваги, смачної їжі).

ІІ. Спеціально створене середовище переконування. Вихователь звертається до вихованців, прагнучи переконати їх у чомусь, погодитися з його твердженням, пропозицією виконати певну дію, в цьому разі він впливає одночасно на багатьох  дітей

ІІІ. Засоби масової інформації впливають на дитину опосередковано, проте щоденно й ефективно, створюючи привабливі образи певних цінностей - здоров'я, доброти, кмітливості, або навпаки - агресії, домінування сили, надмірної сексуалізації життя.  Отже, вони можуть «сіяти добро» або нав'язувати дітям чужинні стандарти, штучних героїв, сумнівні авторитети,що можна прийняти як  норму. Вплив, який не позбавляє дитину свободи опору, можливості уникнути погрози або фізичного обмеження свободи.

Важливими соціальними чинниками, що впливають на особистість, є:

 •                                те, що кажуть авторитетні люди;
 •                                те, що вони роблять;
 •                               Характеристики конкретної життєвої ситуації. 

          Педагогові належить збалансувати важливий для формування соціальної зрілості учнів уміння:

-  уміння орієнтуватися у нових умовах життя;

-  уміння пристосовуватися до навколишнього світу;

      - уміння конструктивно впливати на оточення та самого себе.

2. Обговорення доповіді директора школи. Виступ заступника директора з виховної роботи  «Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості»

Процеси виховання і соціалізації протікають паралельно і незалежно один від одного, вони спрямовані на становлення особис­тості, знаходження людиною свого місця в житті, шляху соціального і професійного самовизначення. За своєю сутністю ці процеси різні. Як же може виховання цілеспрямовано впливати на стихійний, без­перервний процес соціалізації?

В даний час соціалізація все частіше визначається як двосторонній процес. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, входячи у ви­значене соціальне середовище. З іншого боку, у процесі соціалізації він відтворює систему соціальних зв'язків за рахунок активного входження в середовище. Іншими словами, людина в процесі соціалізації не тільки збагачується досвідом, але й реалізує себе. Але якщо придбаний досвід не сприяє життєвому і професійному самовизначенню особистості,знання залишаються мертвим капіталом. У цьому і складається принцип гуманізації: забезпечити такий рівень мотивації навчальної діяльності,коли навчальний матеріал сприймається як особисто значимий.

 Зіставлення особливостей процесу соціалізації і можливостей вихо­вання дозволяє визначити конкретні функції виховної діяльності щодо керування позитивною соціалізацією учнів.

Перша функція — компенсація недоліків первинної соціалізації, що здійснюється у родині. Саме тут складаються перші уявлення про світ, добро і зло, дитина усвідомлює себе. В умовах соціальної нестабільності росте рівень тривожності, конфліктності як серед дорослих, так і серед дітей. У цих випадках компенсація браку сімейного тепла повинна від­буватися за рахунок гуманізації позиції педагога. Важливо, щоб у дитини була людина, якій вона довіряє.

Друга функція керування процесом соціалізації особистості — по­передження або корекція дитячих комплексів. Необхідно створити сприятливий морально-психологічний клімат у первинному колективі, ситуацію успіху і прийняття особистості навколишніми.

Наступна функція процесу виховання пов'язана з відкритістю, си-нергетичністю виховної системи, заснована на взаємодії із соціальним середовищем. Виховання в даному випадку виконує функцію розширення соціального досвіду дітей.

Знову виявляється коригувальна функція виховання, спрямована на  забезпечення моральної витримки особистості до впливу негативних  факторів середовища (телепередачі, начебто спеціально розраховані на затвердження бездуховності, егоцентризму, приниження навколишніх). Не принижуючи, не критикуючи низькі, на наш погляд, пристрасті, переваги учнів, прилучити їх до всього багатства культури, справжніх моральних цінностей.

Таким чином, виховання як цілеспрямований процес здатне впливати на стихійний процес соціалізації підростаючого покоління за певних  умов. 

3. Виступ  соціального педагога «Оцінка освітнього середовища , яка впливає на процеси соціалізації в школі» (результати анкетування додаються )

4. Робота в групах. Ознайомлення з правилами гри.

 1.                             Будьте активні.
 2.                             Умійте слухати.
 3.                             Говоріть коротко і за темою.
 4.                             Пропонуйте ідеї.
 5.                             Поважайте співрозмовника.

        6.Співпрацюйте.

        7.Проявляйте оригінальність

    Вправа на розвиток емпатії.

          1. Зустріньтесь поглядами.
          2. Опустіть голови, на рахунок «три» одночасно підніміть голови.

                 3. Один, два, три.

                 4. Посміхніться один одному.

Інтелектуальна розминка

    Хто автор цих слів?

*    Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє серце.

 (В. Сухомлинський);

*    Щоб дати учням іскорку знань, учителю необхідно ввібрати в себе

 море світла.   (В. Сухомлинський);

* Учитель, який передає дитині лише знан­ня, — це ремісник; той, хто

виховує харак­тер, — справжній митець у своїй справі. (С. Русова);

*        Раз добром зігріте серце вік не прохолоне. (Т.Г.Шевченко);

*        Чим людина розумніша і добріша, тим більше вона помічає доброти

в інших людях»  (Б.Паскаль)

Вправа «Незакінчене речення »

*    Усі перемоги починаються... (з перемоги над собою).

*    Хто не дивиться вперед, той... (залишиться позаду).

*  Істина народжується в суперечках, та коли пристрасті вирують, істина...

 (зникає).

* Щоб вести людей за собою, ... (йди за ни­ми).

*  Якщо можеш виправити  наслідки помилки, ... (ти не помилився).

   Мікрофон «Як створити умови для саморозвитку, самореалізації,  

    самовдосконалення  особистості?». Обговорення  питання

     Теоретичний аукціон

На окремих аркушах написані назви визначен­ня інноваційних форм виховної роботи. Треба піді­брати до них терміни.

1. Заняття, на якому представляються ціка­ві факти стосовно певної теми, які потім складають основу для подальшого обміну запитаннями й відповідями. (Брифінг)

 1.                             2.      Обмін думками між групами, які дотримуються протилежних поглядів, метою якого є вироблення загальних положень. (Дебати)
 2.                             Обмін думками всередині групи. (Дискусія)
 3.                             Можливість обговорити або дізнатися про практичні підходи до здійснення задума­ного, подолання певних складних ситуа­цій. Акцент ставиться на практичних, а не на теоретичних аспектах. (Майстерня)
 4.                             Об'єднання заздалегідь підготовлених тео­ретичних матеріалів і практичне їхнє ви­користання в конкретних ситуаціях. (Пси­хологічний практикум)
 5.                             Колективне розв'язання педагогічних про­блем. Учасники виконують різні ролі, програють ситуацію і знаходять шляхи розв'язання проблеми. (Ділова гра)
 6.                             Форма групової роботи, що розвиває нави­чки співпраці та знаходження компромісу. (Тренінг)
 7.                                 Форма діалогу, коли дітям пропонують обговорити проблему «на видноті» перед класним або шкільним колективом. Гру­па дітей вибирає довірену особу (кілька осіб), яка від імені групи вносить свої пропозиції щодо проблеми. Решта учнів виступає глядачами, звідси й назва. Таку форму роботи доцільно використовувати на вечорах відпочинку, де делегати від окремої групи дітей виступають перед великим загалом: так ми граємо в ігри, проводимо конкурси, влаштовуємо міні-дебати.(Акваріум)

Запитання до першої групи:

1. Із переліку вам необхідно вибрати традицій­ні форми виховання: бесіда, класні години, «відкрита трибуна», дебати, дискусія, тре­нінг, ділова гра, анкетування, гра-подорож, «мозковий штурм», «майстерня», експеди­ція, «ток-шоу», практикум, «ажурна пилка», похід, трудова акція, прес-конференція, діа­лог, «акваріум», вечори.

2.  Які ви знаєте правила організації інноваційного виховання?

Запитання до другої групи:

 1.                             Із переліку вам необхідно вибрати інноваційні форми виховання: бесіда, «відкрита трибуна», класні години, «акваріум», деба­ти, дискусія, тренінг, ділова гра, анкетуван­ня, «майстерня», гра-подорож, «мозковий штурм», експедиція, «ток-шоу», «ажурна пилка», практикум, похід, трудова акція, прес-конференція, діалог, вечори.

2. Які основні переваги інноваційного вихо­вання? 

«Акваріум»

         Педагоги об’єднуються в групи шляхом складання частинок із розрізаних листівок. Кожна група отримує завдання. Одна група сідає в центрі. Вона обговорює завдання шляхом дискусії. За 3-5 хвилин приймаються рішення. Друга група (зовнішнє коло) слухають,не втручаючись в перебіг обговорення. Після завершення обговорення постають питання:

-         Чи погоджуєтеся ви з думкою групи?

-         Який із аргументів ви  вважаєте найпереконливішим?

    5. «Методична скарбничка»  Робота в групах

    Обмін досвідом. «Які форми виховання ви використовуєте в своїй роботі?»

6. Гра «Сонце». Вправа «Портрет сучасного класного керівника»

Завдання:  Перед вами сонце.(Сонце зображене на слайді). Кожен промінь – це риса характеру сучасного вчителя. Проміння сонця зігріють вихованців, якщо ви назвете ті риси характеру,  які на ваш погляд мають бути в сучасного класного керівника.

         Учителі називають риси характеру класного керівника, який зможе стимулювати у вихованців прагнення до саморозвитку , самовдосконалення, самореалізації.

7.Вправа «Дискусія»

Обговорення  якостей, якими  повинні володіти молоді люди в самостійному житті (Із програми соціальної адаптації учнів).

Якості, здібності та вміння, що допомагають людині жити повноцінним та самостійним життям .

1. Щоб досягти бажаного в житті (навички адаптації до змін у житті,

вміння ставити мету, терплячість, гнучкість, цілеспрямованість, здатність іти до мети, вимогливість до себе).     

2. Щоб формувати позитивні взаємостосунки (вміння бачити в іншій людині добре, вміння вислухати, вміння вибачити, толерантність, - вміння висловити свої думки, почуття гумору, вміння попросити пробачення).   

3. Щоб вдосконалювати особистість (самосвідомість, вдосконалення своїх талантів, застосування своїх знань, творчий підхід, самоаналіз).

4.       Для гармонійної особистості ( самостійність, різносторонність, самовдосконалення, віра у власні сили).

5. Щоб розвивати довіру (моральність, доброзичливість, чесність, порядність, почуття відповідальності).

Підсумкова частина

Рефлексія.

Наша зустріч підійшла до завершення. Важливо знати, наскільки ефективною  була наша робота.

Учителі дають відповіді на аркушах на такі запитання.

1. Як, на ваш погляд, було висвітлено питання, запропоноване до обговорення:

а) глибоко й усебічно;

б) частково;

в) поверхово?

2. Що дала вам педрада:

а) збагатила цінним досвідом;

б) поглибила знання;     

в) викликала творче натхнення;

г) принесла розчарування?

Готується проект рішення педради, директор розповідає притчу «Шлях до сердець своїх учнів».

Притча «Шлях до сердець учнів»

Засумували вчителі, не можуть знайти шлях до Сердець своїх учнів, щоб сіяти в них насіння добра.

— Можливо, врятує Мудрість? — спитали вони.

І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів, щоб сіяти в них зерна добра, інакше покоління стає жорстоким!

Сказав їм Мудрець:

         Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість «дар» Ваш!

Учителі перезирнулися: якого «дару» від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

      Якщо в когось є роздратування, дайте мені роздратування. Якщо в когось є гнів, дайте мені гнів. Якщо в когось є жорстокість, дайте мені жорстокість. Якщо в когось є грубість, дайте мені грубість. Якщо в когось є сумнів, дайте мені сумнів. Якщо в когось є ненависть,дайте мені ненависть. Якщо в когось є злоба,дайте мені злобу. Якщо в когось є страх, дайте мені страх. Якщо в когось є зрада, дайте мені зраду. Якщо в когось є марновірство, дайте ме­ні марновірство. Якщо в когось є сарана думок дайте мені сарану думок. А якщо дасте пригор­щу дурних звичок, я прийму й ці запилені бряз­кальця. Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме одного разу подароване. Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і воно стає чистим. А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя.

Проект рішення педради

 1.                             Здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом:

1.1.Гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

1.2. Створення кожному учневі ситуації успіху, де б він міг себе  реалізувати як особистість.

1.3.Підвищення потреб  у  вихованні дбайливого ставлення до історії, культури і традицій народу.

1.4.    Корекції дитячих комплексів;

1.5.Розширення виховного простору на основі зв’язків із соціальним середовищем.

1.6.Виховання моральної стійкості  вихованців до впливу негативних факторів соціального середовища.

                                                                Постійно. ЗДВ, класні керівники

2.Заступнику директора з навчальної роботи :

2.1.Провести тренінг для вчителів «Створення ситуації успіху»

                                                                 Січень 2014р.

2.3.Активізувати роботу учнівського самоврядування і з цією метою провести засідання ради учнівського самоврядування «Молодь та ініціатива», «Як вести за собою».

                                                                  Грудень-лютий

3. Соціальному  педагогу школи:

3.1. Провести діагностичні дослідження із вивчення освітніх та соціальних проблем учнів та їх батьків з метою розвитку творчої соціально – орієнтованої особистості.

                                                                     Січень

3.2. Проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних питань сучасної  соціалізації.                     Постійно.

3.3. Впровадити курс за вибором «Пізнай себе».

                                                                       Вересень.

4.Бібліотекарю створити інформаційний банк літератури  для учнів з питання «Я і соціум».

                                                    До 01.01.2014р.

5. Вчителям – предметникам:

5.1. З метою забезпечення єдності вимог  у навчанні та вихованні вчителям керуватися програмами  «Я-Особистість»,  «Обдарована дитина», «Здоров’я».

                                                                  Постійно.

5.2           .Використовувати інноваційні форми організації навчального процесу для активізації діяльності учнів.

                                                          Протягом року

6. Класним керівникам:

6.1. Постійно здійснювати системний соціально – педагогічний супровід класу.

                                                                     Постійно.

6.2. Провести дослідження учнів та їх батьків із освітніх та соціально – культурних проблем.

                                                                     До 25.05.14р.

6.3. Активізувати позашкільну виховну роботу  з метою забезпечення успішної самореалізації та закріплення навичок соціалізації.

                                                                       Протягом року.

6.4. Провести цикл виховних годин:

«Культура спілкування – основна вимога людських відносин».

«Життя і здоров’я людини – найвища цінність держави».

                                                      Лютий-квітень

.

 

 

 

Додатки до педради                                                              

Анкета для батьків

 1.                              Клас, у якому навчається наша дитина, можна назвати дружним
  (підкреслити обрану відповідь).
 •                               Зовсім згодний                                                        
 •                               Згодний
 •                               Важко сказати
 •                               Не згодний
 •                               Зовсім не згодний

2. У середовищі своїх однокласників наша дитина почуває себе ком­фортно (далі відповіді даються за аналогією з першим питанням).

3.   Педагоги виявляють доброзичливе ставлення до нашої дитини.

4.   Ми почуваємо взаєморозуміння в контактах з адміністрацією і вчи­телями.    

5. У класі, в якому навчається наша дитина, гарний класний керівник.

6.   Педагоги справедливо оцінюють досягнення навчання нашої ди­тини.   

7. Наша дитина не перевантажена навчальними заняттями й домашніми завданнями.

8.  Учителі враховують індивідуальні особливості нашої дитини.

9.  У школі проводяться заходи, що корисні й цікаві нашій дитині.

10.   У школі працюють різні гуртки, клуби, секції, де може займатися наша

дитина.

11. Педагоги дають нашій дитині глибокі й міцні знання.

12. У школі піклуються про фізичний розвиток і здоров'я нашої дитини.

13. Школа сприяє формуванню гідної поведінки нашої дитини.

14. Адміністрація і вчителі створюють умови для прояву і розвитку здібно­стей нашої дитини.

15. Школа по-справжньому готує нашу дитину до самостійного жиггя.

 

 

 

Анкета  для учнів

«Задоволеності  учнів шкільним  життям»           

1. Я йду в школу з радістю.

 •                               Зовсім згодний л    :
 •                               Згодний

• Важко сказати
.               Не згодний

  Зовсім не згодний

2.  У школі в мене зазвичай гарний настрій.

3.  У нашому класі гарний класний керівник.

4.  До вчителів завжди можна звернутися за порадою і допомогою у важкій життєвій ситуації.

5.  У мене є улюблений учитель.

6.  У класі я можу завжди висловити свою думку.

7.  Я вважаю, що в нашій школі створені всі умови для розвитку моїх здібностей.

8.  У мене є улюблені шкільні предмети.

9. Я вважаю, що школа по-справжньому готує мене до самостійного життя.
10. На канікулах я нудьгую за школою.

Анкетування вчителів

Дайте характеристику освітнього середовища школи, виберіть із запропонованого переліку характерні риси.

1. Адміністрацію в цілому можна охарактеризувати наступними рисами: Честолюбна, інертна, думаюча, безпринципна, демократична, ло­яльна, авторитарна, роз'єднана, байдужна, безвідповідальна, уважна до своїх працівників, не розуміюча своїх працівників, активна, вимоглива, грамотна, компетентна, чуйна, моральна, необов'язкова, строго вико­нуюча свої обов'язки.

2. Педагогічне співтовариство можна охарактеризувати в цілому на­
ступними рисами:

Честолюбне, інертне, думаюче, безпринципне, дружне,демократичне, лояльне, авторитарне, роз'єднане, не розуміюче учнів, байдужне, безвідповідальне, уважне до своїх учнів, активне, вимогливе, строге, грамотне, чуйне, компетентне, моральне, необов'язкове, професійне, строго виконуюче свої обов'язки.

3. Дитячий колектив у цілому можна охарактеризувати наступними
рисами:

Честолюбний, інертний, думаючий, безпринципний, дружний, де­мократичний, добрий, чуйний, розуміючий тільки авторитарний стиль керівництва, роз'єднаний, не розуміючий своїх учителів, байдужний, безвідповідальний, уважний до своїх однокласників і вчителів, активний, вимогливий до членів колективу і до себе, серйозний, грамотний.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кондратюк Галина Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Кондратюк Галина Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
1323
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку