2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Післякурсове завдання. Доповідь за темою: "Формування творчої особистості вчителя та учня в умовах впровадження нового стандарту освіти та інноваційних технологій"

Про матеріал
Післякурсове завдання. Доповідь за темою: "Формування творчої особистості вчителя та учня в умовах впровадження нового стандарту освіти та інноваційних технологій"
Перегляд файлуСучасне житгя в умовах ринковоТ  H0BiTHix науково — визначае запит на виховання творчоТ, iHTeJlekTya-1bH0 розвиненоТ, креативноТ яка BMie приймати     робити

Зазвичай, до 16 — 17 P0kiB людина вже сформована. вона може лише вдосконалювати себе. Тому розвиток дитини, П  та творчих якостей е напрямком у моТй

вдосконалюю свою  Bci знання черпаю i3 скарбницЈ сучаснођ'

нестандартних

                  Для свос\ роботи систематизувала              методики в окремому довЈднику.

Детально ознайомилась:

особливостями зм(сту, методиками  piBHeB0i навчання на ocH0Bi обов'язкових результат{в В.

 методикою раннього й  навчання грамоти та вдосконалення загальнонавчальних YMiHb у М. 0.3айцева;  розвивальним навчанням Д.  В, В. Давидова;

 системою розвивального навчання 3i на розвиток творчих якостей (ТРВЗ — розв'язування задач) Г. С. Альтшуллера,

висновку, що ефективна        навчально — виховного процесу на ocH0Bi методик сприяс розвитку творчого             молодших

Ознайомившись з гуманно — особист[сною  «Школа життя, анајйзуючи pi3Hi зд(йснюю гуманно — пЈдхЈд до своТх Дотримуюсь позицй* piBHocTi, не маю улюблентв та З самого початку створюко у kJlaci kJ1iMaT «демократй» та «piBHocTi прав», який радуе i 6aTbkiB. з школярами стотть на першому тому часто звертаються до мене за допомогою не по навчмьному а й по проблемах, Про це те, що мот четвертий клас, завжди знаходять щоб зайти не тбльки за доброю порадою, а просто зазирнути до улюблено1 класноТ 60 тут пройшли роки

Тхнього жиггя — дитинство, куди неможливо повернутися.

знають, що я завжди допомагаю i  Тх. Адже мене турбуе подальша доля моТх

Завжди  i за здобутки. Переживаю за вбачаю в цьому частинку своеТ вини, тому що вчитель початкових kJlaciB створюе фундамент будинку знань маленьких а BiH мае бути та

Учень - це яку треба поважати, викохати, навчити, вселити Bipy у щодо руху вперед, Адже Bipa вчителя в учня породжуе Bipy учня в себе.

(«2») за ycHi не ставлю, бо вважаю, що це - моя вина. Говорю про те, що вона може краще навчатися, щоб вона на наступний урок; вважаю корисним повторно пояснити складний Так, на мою думку, у можна розбудити потяг до знань,

Bipy у                      сили.

До кожного дитячого серця маю особливий «ключик» - чи то чи то погляд, чи зауваження, чи жарт. Цјную i поважаю своТх вбачаю в кожному [з них I вони  MeHi

вза€ммстю.

 

При  3i своТми учнями поважаю 'fXHi думки. Тому

не бояться доводити свое бачення i

це дуже важливо, бо усвјдомлення  успјху» виникае лише

здолання дитиною своеђ' 6013Hi,

незнання.

Ось чему мое педагогјчне кредо — слова Василя Олександровича Сухомлинського: «Вчитель повинен знати i  що на його coBicTi доля кожноТ дитини, його душевно: культури та  багатства залежить розум, щастя i майбутньот людини».

УкраТнське сучасному розвитку мае особливо гостру потребу в творчих особистостях, що свою cy6'EkTHicTb,

I саме в сформувати вище риси Але сучасна початкова школа не е досконалою. з хиб нашоТ школи с те, що, навчаючи працю€ переважно вчитель». Цю думку Василя Сухомлинського можна застосувати до характеристики навчального процесу й на сучасному етап[ Праця учня, який сидить мовчки за партою, слухае вчителя i намагасться запам'ятати те, що йому говорять, - не може забезпечити Hi повноцђнного формування  Hi найвищого щастя людини ycnixiB у працј,

На сучасному eTani розвитку  навчаються завдяки тому, що можуть  себе

Вони не бояться висловити свою думку, критику, не бояться бути почутими. На таких уроках я

стаю невидимим диригентом, який BMic вчасно ПОЧУТИ,  кожного учня. Коли працюють разом, вони формують навички, житгя:

*        розв'язувати

*        активно слухати;

*        критикувати думку, а не того, хто П висловив;

*        приймати

Школа мае бути не  до життя, школа мае буги житгям. Досягнути цього можна, створюючи  середовище навчання, використовуючи napHi,  форми

                              Тому в навчально-виховному             я використовую Taki

*        розвивальне навчання;

*        проектне навчання;

*        ТРВЗ         розв'язування задам).

потребують певноТ у всього класу, а також значноТ  часу так i педагога. Починаю з поступового використання HaBiTb створюю

                                                             впровадження                                          Готую                                      занять у

навчальному

                  Використовую спочатку Taki         iHTepakTPIBHi

*        робота в парах;

*        робота в малих групах;

*        мозковий штурм тощо.

Для ефективного застосування я планую свою роботу, а саме: даю завдання учням для попередньоТ прочитати, продумати, виконати

                    завдання. На уроках об'едную                                                      завдання

опрацьовусмо саме в малих групах або парах, тому що учням краще висловитися в в малих групах дае змогу заощадити час уроку, бо зникае потреба вислуховувати кожного.

Так при уроку з природознавства на тему «Рослини — рослини» третьокласники мали об'€днатися в групи по кольорах, а уявну подорож: до (зелений), в поле (жовтий), на город (червоний), на луки (бузковий), до

                  (голубий).           звуки природи (фонограма дощу, шум            пташиного

уявити рослини певного рослинного угрупування, назвати Тх та сказати, хто Тх вирощуе.

доручила зробити висновок про pi3H0MaHiTHicTb кожноТ групи експерти зробили такий висновок:

                  — У              багато          рослин. з них вирощують люди. Це культурнј рослини.

рослини.

«Для чого про письменника про серце та його значення; виразно читали текст, а «Художники» мали намалювати своТ малюнки. Також в групах отримали Taki завдання: 1 груда — дати характеристику головного героя з опорою на текст; 2 група — знайти у TekcTi уривки до З група — побудувати  «Для чого серце»; 4 група — знайти ознаки казки з опорою на текст. А домашне завдання — творчого характеру: придумати щасливе казки.

Роботу в парах проводжу так:

*        ставлю питання учням; пояснюю це питання;

*        об'едную   в пари;

*        даю небагато часу для опрацювання та обговорювання цього питання в парах.

                  На          природознавства      час вивчення opraHiB рослини       в парах виконували таку практичну роботу:

                   1) Розгляд              рослини.

                  -        органи ви бачите в              рослини чорнобривця?

2)   Робота з карткою «Органи рослини (калюжниця болотна)»

BCi частини рослини i  Тх. Не забувайте про те, що починати показувати з


кореня.

3)   Розгляд      51ki вони пророщували вдома та в wwaci, розкладання Тх у тому порядку, в якому

вони розвивались з називають yci           частини   яких не побачили в Використовую ”Мозковий штурм” - ефективний метод колеюгивного обговорювання. BiH розвивае

уяву та                    шляхом вираження думок ycix                        допомагае знаходити  щодо

конкретноТ проблеми. не бояться висловлюватися. Саме цю форму роботи використовую для узагальнення вивченого для опорних знань час до вивчення новот теми.

Наприклад, при opraHiB рослин на природознавства  того, як назвали рослини поля, водойм, городу для опорних знань  створила таку проблемну

 Що е  у BCix рослин?

Дјти зробили такий висновок:

-   е будова рослин.

Також дуже часто, майже на BCix уроках, використовую метод  60 BiH дае

кожному швидко,           по  запитання.


Застосовую метод «AkBapiYM». Особливо часто при того, як прочитали задачу, до окремого сголу можуть пояснити

розв'язування. Вони обговорюють П в rpyni, використовуючи метод                               i доходять до певного

класу не втручаються у         обговорення,          роботи, група займае своТ             а я

ставлю до класу запитання:

-  Чи погоджуетеся ви з думкою групи?

-  Чи була ця думка досить аргументованою?

            А вже           цього кожен  записуе розв'язок

1нтерактивне навчання за умови BCix що дае змогу стати cnpaB>kHiM дитячого колеюгиву.

На уроках читання в 1 — [У класах використовую роботу в парах для  скоромовок, читання таблиць, переказу 3MiCTY тексту.

На одному використовую iHTepakThBHi вправи, а не комплекс. Добираю такЈ вправи, б дали учням «ключ» до засвоення теми. При цих вправ час для обдумування завдання, щоб виконували його вдумливо, а не

         Серед iHTepakTYIBHvax          навчання також даю перевагу                                         куща», читанню

i3 зупинками, методам «Карусель», «Займи

А ось так побудували кущ» «Серце» до казки «Для чого серце» (З клас):

            Огже, на            перед очима         виникае за TxHiMP1  «кущ», на               якого


знаходяться про царства живот природи, про птаха, про серце людини тощо. Таким чином, навчання молодших стае водночас створюються умови для бажання читати, поповнювати своТ знання.

]ншим ефективним видом е метод, який допомагае провести суперечливоТ теми, - «Займи BiH дае висловитися кожному yqHeBi, продемонструвати pi3Hi думки, обгрунтувати свою або перейти на в будь-який час, якщо вас переконали, та назвати BaroMi аргументи. Наприклад, об•сдную клас у З групи. подаю початок  i пропоную 17  представник кожно? групи зачитуе складене. BciM учням дозволяю встати i до того, чия сподобалась. запитую в них, чому вони перейшли в групу.

Я вважаю, що сучасний педагог у навчально виховному повинен намагатися вдосконалювати свою роботу, використовувати новј форми, методи, засоби, прийоми на уроках. [люструе думку народна  «Не навчайте так, як навчали нас. Вони народилися в час.» Саме  зокрема iHTepakTYIBHi, передбачають розв'язання цього питання. Думаю, той вчитель, який прагне розкрити BCi  i таланти своТх YHHiB, навчити Тх вчитися, обов'язково буде шукати шляхи вдосконалення своеТ методики.

Тому  з розвитку творчого  уроки, позакласну роботу 3 предметПз, позакласну та позашкјльну виховну роботу.

Для можливостей своТх

Наприклад:

перерв, на               в намагаюся добирати як

Використовуючи методи продуктивного навчання (за

«Помилок», «МозковоТ атаки», «Придумування», «Якби..

 3i створенням ними власних  навколишнього

CBiTY. Ось таку бесјду провела в kJ1aci, коли першокласниця  принесла весною до школи ще вчора росли на npocTopi, сонечку, житгю. Що Обговоривши з учнями ситуацй,

роблять висновок про бережливе ставлення до природи, охорону                         рослин.

Для формування творчого мислення в та розвитку в них уяви використовую прийоми,  в рамках ТРВЗ: — зменшення», — об'еднання», «Кола по На украТнськоТ мови у З час знань i3 теми «Вправи на визначення роду використовую прийом «Кола на Для цього пропоную учням до букв слова «дошка» колективно  слова на кожну букву (дерево, олень, шафа, квартира, апельсин). завдання виконують у групах: визначають даних iMeHHVIkiB, складають речення з букв обраного слова.

формування мовленн€вих YMiHb    на кожному

На уроках позакласного читання заохочую враженнями прочитаних вдома книг, презентувати своТ малюнки, щоденники.

Систематично на уроках використовую  картки, з одного боку яких червоний з другого - Червоний означае - не погоджуюсь з думкою товариша, маю запитання, а - все розумтю, погоджуюсь.


поповнюю своТ знання з «Початкова школа» та «P03ka>kiTb онуку», виписую, а також з

Головне мое завдання — розкрити  кожно? дитини, виховати в нет добро, людянЈсть i милосердя. Тому кожну дитину намагаюсь любити, як свою власну. Вбачаю свою за долю кожного свого учня.

pdf
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
345
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку