5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення подій, персонажів, їхніх учинкі

Про матеріал
УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, персонажів, їхніх учинків та ін.)
Перегляд файлу

Тема. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, персонажів, їхніх учинків та ін.)

Мета: учити школярів сприймати зміст і осягати форми тексту; правильно й послідовно відтворювати його в письмовій формі в повному обсязі з належним ступенем деталізації; систематизувати виклад своїх думок; доречно добирати потрібні мовні засоби для переказування тексту; сприяти усвідомленню дітьми християнських першооснов буття рідного народу, закоріненості українського менталітету в християнстві; розвивати пам’ять школярів; збагачувати й усвідомлювати їхнє мовлення, активізувати й розширювати словник; формувати вміння виражати свої думки, послуговуючись складними конструкціями.

 

Перебіг уроку

Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 

Завдання

 

! Якнайповніше запам’ятати прочитане й передати його на письмі, глибоко зрозуміти авторський задум, ідейний зміст тексту, усвідомити значення й місце мовностилістичних засобів, використаних у тексті, якнайповніше передати їх.

! Доцільно й виправдано використовувати мовні засоби відповідно до нормативних параметрів стилю; вживати насамперед нещодавно вивчені мовні явища.

! Уміло застосовувати здобуті знання, уміння й навички під час написання переказу.

! Бути уважними, дисциплінованими, зібраними, писати розбірливо, охайно, працювати самостійно, не заважати іншим.

 

Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. Письмові перекази допомагають нам перевірити рівень сформованості вмінь і навичок відтворювати  в письмовій формі тексти різних стилів і жанрів. Цей вид роботи виявить якість умінь і навичок або відчутний брак їх, недосконалість, підкаже шляхи вдосконалення мовно – комунікативних здібностей.

 

Організаційний етап. Запис дати й виду роботи.

Читання тексту.

Уроки й заповіді Петра Могили

    Постать митрополита Петра Могили стоїть у першому ряду серед найбільших в історії України церковних діячів. Чому? Яким дивом духовним захисником української нації став чоловік, що не мав жодної краплі української крові, а походив зі старовинного князівського роду з Волощини? Як цей лицар духу знайшов сили, щоб відмовитися од військової кар’єри й вибрати ниву церковну в той час, який був, кажучи словами вірша на його честь, «мізерною добою», добою занепаду Української церкви й великого поріднення й розбрату серед українців? Як же він, шляхтич польської корони, вихованець Львівського братства, а потім західної латинської школи, вписався в історію України як великий православний митрополит і просвітник?

    Митрополит Петро Могила ніс православну корогов велично і гідно, так гідно, що з ним рахувались і українське козацтво, і польське шляхетство, і король. Шанували його свої і чужі. Попри все те він мав тьму – тьменну ворогів, доносителів і чорнот елів… Над загадкою цієї постаті замислювалися й будуть замислюватися дослідники – українські, румунські, польські, російські. А тим часом уже давно на поверхні лежать і чекають на мудру оцінку уроки Петра Могили.

   Передовсім слід підкреслити його глибоку віру – віру і шляхетну вірність церкві. Віра тоді була в дусі часу. Але чому ж тоді стільки талановитих людей металося поміж Римом і Константинополем. Варшавою і Москвою? Ковзали і скочувалися безславно у прірву… Може, їхню позицію ослаблювала спокуса, спостережена Григорієм Сковородою: «Всякого манить к наживі свій біс»?

   Архімандрит Києво – Печерської лаври, а потім митрополит Петро немилосердно запроваджував дисципліну й послух, по – військовому повертав лаврі маєтності. Рішуче ставив на своє місце елементи латинської школи в житті православної церкви… Жодна підтримка згори тут йому не допомогла б, якби не його справжність, ревна віра, яку шанують і друзі, і недруги. Він був великим дипломатом і мав впливові зв’язки, але при цьому залишався ченцем і міг вимагати від ченців повної посвяти Богові й цілковитої відданості справі. Бо сам був таким.

   На справу зміцнення й розбудови Української православної церкви, на справу освіти він віддав життя і, зрозуміло, свої багатства. Але цільною людиною віри й мав за собою силу морального права.

   Другий урок – вірність народові, який він обрав для служіння. Чому в ньому, аристократові й волохові, запорожці не бачили чужинця, а вбачали свого? Бо він переконував гідністю своїх діянь, чесно дивився народові у вічі. Жодні зустрічі з королем не могли дати приводу запідозрити його у зраді. Бо яка ж то віра, яка честь і гідність, коли ієрарх служить політичним інтересам сусідньої держави?! У таких немає самоповаги! Немає вірності заповідям Божим. І їх ніхто не може поважати. Петра Могилу поважали всі.

   Третій урок – поєднання віри з наукою. Мудрість служіння Богові виявляться в прагненні піднести людей до гідності, просвітити їх словом істини, прилучити до християнської культури.

   Проживши п’ятдесят років, за дев’ять днів до смерті він мудро і розпорядливо заповідає спадкоємцям «дім мій, від Господа Бога мені в зверхність доручений» - Київську митрополію. Цей заповіт сприйняли як величну програму закінченої роботи і мистецький план довершень на наступні необмежені часи (За Є. Сверстюком; 483 слова).

 

Бесіда

.  Що зі шкільного курсу історії України ви знаєте про Петра Могилу?

. Які можливості життєвого вибору відкривалися перед Петром Могилою? Як ви                    гадаєте, чим зумовлений його вибір?

. У який час в українській історії митрополит очолив церкву? Як це його характеризує?

. Чим митрополит заслужив повагу серед представників різних верств суспільства – від короля й шляхтичів до запорозьких козаків?

.  Чому життєва настанова Петра Могили сприяла появі не тільки друзів, а й ворогів?

. Як характеризує автор митрополитові служіння церкві? Чим воно відрізняється від служіння інших релігійних діячів?

. Що живило патріотизм Петра Могили?

. Чому так активно він займався просвітницькою діяльністю?

. Яким був заповіт Петра Могили для сучасників і нащадків?

. Українська православна церква канонізувала Петра Могилу. Як ви гадаєте, що слугувало для цього підставою?

 

Мовний аналіз тексту

? До якого стилю і типу належить цей текст? На основі чого це можна визначити?

? Якими є провідні риси цього стилю? Які з них властиві аналізованому текстові?

? Якою є основна функція, настанова цього стилю? Як її реалізовано в тексті?

? У якій сфері використовується стиль, що його представляє пропонований текстовий зразок?

? Чим стиль цього тексту відрізняється від інших стилів? Проілюструйте це прикладами.

?  Які особливості інших стилів можуть використовуватися в тому стилі, в якому написано цей текст? Покажіть це на прикладах.

? Яка лексика переважає в текстах цього стилю ( за походженням, стильовою маркованістю, належністю до певних терміносистем, різних лексичних груп)?

Підтвердіть свій висновок спираючись на текст.

? Які синтаксичні конструкції переважають у текстах цього стилю? Наведіть приклади з тексту.

 • Визначте тему й головну думку тексту, знайдіть ключові слова і словосполучення, що відображають його ідею.
 • Користуючись тлумачним словником, поясніть значення слів митрополит, архімандрит, ієрарх, ревний, просвітитель, вихованець, маєтність, шляхтич, послух, розбудова.
 • Зясуйте, з якої мови запозичено слово корогов, назвіть варіанти його.
 • Поясніть значення і природу постання образних висловів лицар духу, православна корогов, дух часу, скочуватися в прірву, сила морального права, мистецький план довершень.
 • Доберіть якнайбільшу кількість спільнокореневих утворень до слів шляхетність, поважати. Знайдіть такі слова в самому тексті.
 • Поясніть правопис слів по – християнський, тьма – тьменна, по – військовому, козацтво, шляхетство, карєра, прірва.
 • Визначте, які правила регулюють написання слів і словосполучень Київська митрополія, Києво – Печерська лавра, Українська православна церква, Божі заповіді, Львівське братство, Волощина.
 • Доберіть синонім до слів розбрат, шанувати, ворог, постать, вірність, спадкоємець.
 • Знайдіть у тексті цитати, схематично зобразіть речення з ними, поясніть уживання розділових знаків при них.
 • Назвіть вставні слова, використані в тексті, поясніть способи пунктуаційного оформлення їх.
 • Поставте потрібні розділові знаки в реченні: Митрополит Петро Могила ніс православну корогов велично і гідно так гідно що з ним рахувались і українське козацтво і польське шляхетство і король.

Визначення виду переказу, формулювання завдань до нього, коментар щодо виконання їх.

Вид роботи – докладний переказ із творчим завданням.

Завдання до тексту переказу – якнайповніше передати зміст і відтворити форму тексту.

Творче завдання до переказу – використовуючи додаткові матеріали і джерела, довести, який з уроків Петра Могили є найголовнішим для сьогодення.

Складання плану.

Повторне читання тексту.

Самостійна робота учнів над переказом.

Підбиття підсумків уроку. Загальна оцінка роботи класу.

Домашнє завдання.

1. Написати письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

2. Підготувати усне повідомлення про одного з визначних діячів української церкви минулого або сьогодення.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Слайд1Слайд2Слайд3Слайд4Слайд5Слайд6Слайд7Слайд8Слайд9Слайд10Слайд11Слайд12Слайд13Слайд14Слайд15

Слайд16Слайд17

docx
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
18 лютого
Переглядів
567
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку